Účtovanie časového rozlíšenia

S cieľom zaručiť správnosť účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je nevyhnutné ovládať metodiku účtovania časového rozlíšenia.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 3 ods. 2 stanovuje:

  • o nákladoch a výnosoch účtovať v tom účtovnom období, v ktorom vznikli (bez ohľadu na deň úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom) a
  • o výdavkoch a príjmoch účtovať v tom účtovnom období, v ktorom sú uhradené alebo zinkasované (bez ohľadu na deň vzniku nákladov alebo výnosov).

Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva túto požiadavku:

  • potvrdzujú konštatovaním, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia (aplikácia tzv. akruálneho princípu) a zároveň
  • rozvíjajú definovaním účtov z rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov zriadených pre účel časového rozlíšenia nákladov a výnosov.

§ 5 Postupov účtovania stanovuje, že sa časovo rozlišujú, ak sa týkajú budúcich účtovných období,

  1. náklady a výdavky ako
  • náklady budúcich období (účet 381 a 382) a
  • výdavky budúcich období (účet 383),
  1. výnosy a príjmy ako
  • výnosy budúcich období (účet 384) a
  • príjmy budúcich období (účet 385).

Uvedené účty sa nazývajú účty časového rozlíšenia.

Účtovanie časového rozlíšenia na účtoch časového rozlíšenia

Účtovný prípad je možné zaúčtovať na účty časového rozlíšenia v prípade, že je známy jeho vecný obsah, suma a presne vymedzené obdobie, ktorého sa týka.

Napríklad na prijatej faktúre je uvedené (okrem iných legislatívne určených náležitostí), že telefónne poplatky v celkovej sume 120 EUR s DPH sú vyfakturované za obdobie 10.12.2014 až 9.1.2015.

Charakter účtov časového rozlíšenia

Účty Nákladov budúcich období (381), Komplexných nákladov budúcich období (382) a Príjmov budúcich období (385) sú účtami aktív (účtami majetku); účty Výdavkov budúcich období (383) a Výnosov budúcich období (384) sú účtami pasív (účtami záväzkov).

Účtovanie na účtoch časového rozlíšenia v priebehu účtovného obdobia uvádzame na príkladoch v ďalšom texte článku.

Účtovanie nákladov budúcich období (účet 381)

O nákladoch budúcich období sa účtuje v prípade výdavkov bežného účtovného obdobia viažucich sa k nákladom, ktoré vstupujú do výsledku hospodárenia v budúcom účtovnom období.

Príklady: vopred platené služby - nájomné, energie, telefónne poplatky, predplatné novín...

Príklad:

Účtovná jednotka ABC, s.r.o., neplatiteľ DPH, v decembri bežného účtovného obdobia uhradila nájomné za december bežného účtovného obdobia až február nasledujúceho účtovného obdobia v sume 240 EUR/mesiac. Prenajímateľ MNO, s.r.o. je neplatiteľom DPH.

P. č.   Text účtovného prípadu Suma Účtovací predpis
Bežné účtovné obdobie (rok 2014)
1. PFA Nájomné za december roku 2014 Nájomné za január, február roku 2015 240 EUR 480 EUR 518/321 381/321
2. VBÚ Úhrada faktúry za nájomné 720 EUR 321/221
3. IÚD Zaúčtovanie konečného zostatku účtu 381 480 EUR 702/381
Nasledujúce účtovné obdobie (rok 2015)
1. IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 381 480 EUR 381/701
2. IÚD Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia (nájomné za január, február roku 2015) 480 EUR 518/381

Napriek tomu, že účtovná jednotka ABC, s.r.o. uhradila celú sumu 720 EUR, na ktorú faktúra znie, ešte v roku 2014 (nájomné je výdavkom iba v roku 2014), do nákladov roka 2014 vstupuje iba nájomné za december roku 2014. Nájomné za január a február roku 2015 bude ovplyvňovať výsledok hospodárenia až v roku 2015, keď sa zúčtujú náklady budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia.

Účtovanie komplexných nákladov budúcich období (účet 382)

Na účet Komplexných nákladov budúcich období sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu (t. z. ktorých tvorba zabezpečuje spoločný účel), napríklad otvorenie novej prevádzky. Účtovanie na účte časového rozlíšenia 382 je oproti ostatným účtom časového rozlíšenia odlišné či už pri vzniku komplexných nákladov budúcich období alebo pri ich zúčtovaní.

Príklad:

P. č.   Text účtovného prípadu Suma Účtovací predpis
Bežné účtovné obdobie (rok 2014)
1. Rôzne doklady Vznik nákladov vzťahujúcich sa k spoločnému účelu 3 000 EUR Rôzne nákladové účty / Rôzne účty
2. IÚD Vznik komplexných nákladov budúcich období 3 000 EUR 382/655
3. IÚD Zaúčtovanie konečného zostatku účtu 382 3 000 EUR 702/382
Nasledujúce účtovné obdobie (rok 2015)
1. IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 382 3 000 EUR 382/701
2. IÚD Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období do nákladov účtovného obdobia 3 000 EUR 555/382

Účtovanie výdavkov budúcich období (účet 383)

Na účet Výdavkov budúcich období sa účtuje suma nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré budú uhradené až v nasledujúcom účtovnom období.

Príklady: pozadu platené služby – nájomné, energie, telefónne poplatky...

Príklad:

Účtovná jednotka EFG, s.r.o., platiteľ DPH, na základe zmluvy so spoločnosťou XYZ, s.r.o., platiteľom DPH, uhrádza nájomné v nasledujúcom mesiaci po období, za ktoré sa fakturuje. EFG, s.r.o. prijala faktúru za prenájom skladových priestorov za obdobie november bežného účtového obdobia až január nasledujúceho účtovného obdobia vo februári nasledujúceho účtovného obdobia. Faktúra znie na sumu 1050 EUR bez DPH (350 EUR za mesiac bez DPH).

P. č.   Text účtovného prípadu Suma Účtovací predpis
Bežné účtovné obdobie (rok 2014)
1. IÚD Prenájom skladových priestorov za november roku 2014 350 EUR 518/383
2. IÚD Prenájom skladových priestorov za december roku 2014 350 EUR 518/383
3. IÚD Zaúčtovanie konečného zostatku účtu 383 700 EUR 383/702
Nasledujúce účtovné obdobie (rok 2015)
1. IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 383 700 EUR 701/383
2. PFA Prenájom skladových priestorov za november roku 2014 až január roku 2015
Nájomné november - december roku 2014
Nájomné za január roku 2015
DPH
700 EUR
350 EUR
210 EUR
383/321
518/321
343/321
3. VBÚ Úhrada prijatej faktúry za prenájom skladových priestorov 1 260 EUR 321/221

Účtovná jednotka EFG, s.r.o. uhrádza nájomné pozadu – vo februári roku 2015 za mesiace november a december roku 2014. Táto skutočnosť neovplyvňuje fakt, že nájomné za november a december roku 2014 predstavovalo vznik nákladov už v roku 2014.

Účtovanie výnosov budúcich období (účet 384)

O výnosoch budúcich období účtuje poskytovateľ služieb k vykonaným službám v nasledujúcom účtovnom období v prípade, že vyžaduje inkaso za tieto služby v bežnom účtovnom období.

Príklady: vopred inkasované služby - nájomné, energie, predplatné novín...

Príklad:

Účtovná jednotka MNO, s.r.o., neplatiteľ DPH, v decembri bežného účtovného obdobia na základe vystavenej faktúry prijala platbu od svojho nájomcu, spoločnosti ABC, s.r.o., neplatiteľa DPH, za nájomné za december bežného účtovného obdobia až február nasledujúceho účtovného obdobia v celkove sume 720 EUR.

P. č.   Text účtovného prípadu Suma Účtovací predpis
Bežné účtovné obdobie (rok 2014)
1. VFA Faktúra za prenájom december 2014-február 2015
Nájomné za december roku 2014
Nájomné za január, február roku 2015
240 EUR
480 EUR
311/602
311/384
2. VBÚ Inkaso faktúry za nájomné 720 EUR 221/311
3. IÚD Zaúčtovanie konečného zostatku účtu 384  400 EUR 384/702
Nasledujúce účtovné obdobie (rok 2015)
1. IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 384 400 EUR 701/384
2. IÚD Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia (nájomné za január, február roku 2015) 400 EUR 384/602

Účtovná jednotka MNO, s.r.o. do výnosov roka 2014 zahrnie iba sumu prislúchajúcu k prenájmu roku 2014, t. z. 240 EUR napriek tomu, že ešte v roku 2014 zinkasovala aj za prenájom časti roka 2015. Výnos z prenájmu za január a február roku 2015 vznikne až v roku 2015 zúčtovaním výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia.

Účtovanie príjmov budúcich období (účet 385)

O príjmoch budúcich období sa účtuje v prípade, ak poskytovateľ služby inkasuje peňažné prostriedky až v nasledujúcom účtovnom období za služby vykonané v bežnom účtovnom období.

Príklady: pozadu inkasované služby – nájomné, energie, telefónne poplatky...

Príklad:

Účtovná jednotka XYZ, s.r.o., platiteľ DPH, na základe zmluvy so spoločnosťou EFG, s.r.o. , platiteľom DPH, jej fakturuje za prenájom skladových priestorov vo februári nasledujúceho účtovného obdobia, za obdobie november bežného účtovného obdobia až január nasledujúceho účtovného obdobia. Faktúra znie na sumu 1050 EUR bez DPH (350 EUR za mesiac bez DPH).

P. č.   Text účtovného prípadu Suma Účtovací predpis
Bežné účtovné obdobie (rok 2014)
1. IÚD Prenájom skladových priestorov za november roku 2014 350 EUR 385/602
2. IÚD Prenájom skladových priestorov za november roku 2014 350 EUR 385/602
3. IÚD Zaúčtovanie konečného zostatku účtu 385 700 EUR 702/385
Nasledujúce účtovné obdobie (rok 2015)
1. IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 385 700 EUR 385/701
2. PFA Prenájom skladových priestorov za november roku 2014 až január roku 2015
Nájomné november-december roku 2014
Nájomné za január 2015
DPH
700 EUR
350 EUR
210 EUR
311/385
311/602
311/343
3. VBÚ Inkaso prijatej faktúry za prenájom skladových priestorov 1 260 EUR 221/311

Účtovná jednotka XYZ, s.r.o. zahrnie prenájom za november a december roku 2014 do výnosov roku 2014 napriek tomu, že nájomné zinkasuje až v roku 2015. Nájomné za január roku 2015 bude zvyšovať výnosy v roku 2015 bez ohľadu na to, že alikvotná časť nájomného za január roku 2015 bola uhradená spolu s nájomných za november a december roku 2014.

Inventarizácia

Podľa postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (§ 5, ods. 7) sa na účty časového rozlíšenia vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia.

O zmenách, ktoré nastali novelizáciou Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa dočítate v článku Časové rozlíšenie v roku 2014.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky