Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Vedenie účtovníctva i zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve je upravené najmä zákonom o účtovníctve, opatreniami MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove a opatreniami MF SR o individuálnej účtovnej závierke pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, atď. Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná používateľom účtovnej závierky (napr. obchodní partneri, akcionári, zamestnanci, štátne inštitúcie, atď.). Jej cieľom je poskytnúť informácie o finančnej pozícii, výkonnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky. Zobrazuje, aký je stav majetku, záväzkov a vlastného imania v peňažných jednotkách a vyčísľuje výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Riadnu účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky účtovnej závierky. Ak sa uzavrú účtovné knihy k inému ako poslednému dňu účtovného obdobia, ide o mimoriadnu účtovnú závierku (napr. pri zániku spoločnosti, pri vstupe do likvidácie a konkurzu, atď.). Počas účtovného obdobia, účtovná jednotka zostavuje priebežnú účtovnú závierku, ktorá sa na rozdiel od riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky nevkladá do registra účtovných závierok a nedochádza k uzavretiu účtovných kníh (napr. k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka podľa zákona o bankách, ku koncu kalendárneho roka počas likvidácie alebo trvania konkurzu, atď.).

Údaje sa v účtovnej závierke uvádzajú v celých eurách.

Lehoty zostavenia, uloženia účtovnej závierky v registri účtovných závierok a jej schválenia v roku 2022 (za rok 2021)

Dňom zostavenia účtovnej závierky je deň, kedy dôjde k fyzickému zostaveniu účtovnej závierky. Vo väčšine prípadov sa účtovná závierka zostaví v neskoršom dátume, ako je dátum, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Deň zostavenia si účtovná jednotka určí sama. Účtovná závierka sa zostaví k poslednému dňu účtovného obdobia, tzv. súvahovému dňu, ktorým môže byť kalendárny rok (od 01.01.2021 do 31.12.2021 – účtovná závierka sa zostavuje k 31.12.2021) alebo hospodársky rok (napr. od 01.09.2021 do 31.08.2022 – účtovná závierka sa zostavuje k 31.08.2022).

Účtovná jednotka je v zmysle zákona o účtovníctve povinná zostaviť účtovnú závierku do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis (zákon o dani z príjmov) neustanovuje inak. Zákon o dani z príjmov predpisuje daňovníkovi povinnosť podať daňové priznanie do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. V termíne na podanie daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju do registra účtovných závierok. Lehotu na podanie daňového priznania, teda aj zostavenie a uloženie účtovnej závierky je možné predĺžiť.

O možnosti predĺženia lehoty a riadkoch daňového priznania sa dočítate v článku Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021.

Ak je účtovná jednotka povinná overiť účtovnú závierku audítorom, prípadne má povinnosť vyhotoviť výročnú správu, do registra účtovných závierok sa vkladá účtovná závierka overená audítorom spolu s audítorskou správou alebo výročná správa obsahujúca účtovnú závierku overenú audítorom. Účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Ktoré účtovné jednotky majú povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vrátane zhrnutia zmien vo veľkostných kritériách v roku 2021 a 2022 sa dočítate v článku Povinnosť auditu – zvýšenie kritérií od roku 2021 a 2022.

Účtovnú závierku schvaľuje valné zhromaždenie najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Ak účtovná jednotka neschváli účtovnú závierku do lehoty jej uloženia do registra účtovných závierok, ukladá ju neschválenú. Schválenie účtovnej závierky sa uloží do registra dodatočne, najneskôr do 15 pracovných dní od dátumu jej schválenia. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky sa vykoná na vzore tlačiva stanovenom MF SR bez akýchkoľvek príloh (opatrenie č. MF/011080/2021-74). Menšie spoločnosti spravidla uvádzajú zhodný dátum zostavenia aj schválenia účtovnej závierky (z dôvodu konania valného zhromaždenia v deň zostavenia aj schválenia) a túto dodatočnú povinnosť už potom nemajú.

Mikro, malá a veľká účtovná jednotka – vzory tlačív a špecifiká v roku 2022 (za rok 2021)

Účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva sa triedia do 3 veľkostných skupín na mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

Mikro účtovná jednotka má možnosť zostaviť účtovnú závierku v skrátenej a jednoduchšej forme (bližšie definované opatrením MF SR č. MF/15464/2013-74), a to na tlačive pod označením Úč MÚJ 1 – 01 (súvaha), Úč MÚJ 2 – 01 (výkaz ziskov a strát) a Úč MÚJ 3 – 01 (poznámky).

Malá a veľká účtovná jednotka zostavujú účtovnú závierku od roku 2014 na spoločnom tlačive pod označením Úč POD 1 – 01 (súvaha), Úč POD 2 – 01 (výkaz ziskov a strát) a Úč POD 3 – 01 (poznámky). Pre malé účtovné jednotky je zostavenie účtovnej závierky bližšie definované opatrením MF SR č. MF/23378/2014-74, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu nájdu metodiku zostavenia v opatrení MF SR č. MF/23377/2014-74. Vzory tlačív sú uvedené na webovom sídle MF SR.

Aby bola účtovná jednotka zatriedená do príslušnej veľkostnej skupiny, musí splniť aspoň dve z podmienok uvedených v tabuľke, pričom sa posudzujú za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. K zmene dochádza vždy k prvému dňu účtovného obdobia. Novovzniknutá účtovná jednotka sa zaradí do veľkostnej skupiny podľa svojho vlastného rozhodnutia.

Kritériá na zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín podľa § 2 zákona o účtovníctve. Zdroj: Vlastné spracovanie
Kritériá veľkostných skupín Majetok Čistý obrat Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Mikro účtovná jednotka do 350 000 eur (vrátane) do 700 000 eur (vrátane) do 10 (vrátane)
Malá účtovná jednotka od 350 000 eur do 4 000 000 eur (vrátane) od 700 000 eur do 8 000 000 eur (vrátane) od 10 do 50 (vrátane)
Veľká účtovná jednotka od 4 000 000 eur od 8 000 000 eur od 50

Mikro účtovné jednotky neúčtujú o odloženej dani, o ocenení cenných papierov a podielov reálnou hodnotou a metódou vlastného imania (používajú obstarávaciu cenu), pohľadávky a záväzky v rámci podielovej účasti neúčtujú na osobitných účtoch na to určených, nemusia časovo rozlišovať nevýznamné a stále sa opakujúce účtovné prípady týkajúce sa nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami (napr. telefónne poplatky za obdobie od 06.12.2021 do 05.01.2022 účtovná jednotka s účtovným obdobím kalendárny rok, zaúčtuje do nákladov roku 2021 bez potreby účtovania na účte nákladov budúcich období) a pod. V účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky sa v stĺpci 1 (netto) vykazujú aktíva „očistené“ o oprávky a opravné položky vzťahujúce sa k príslušným riadkom aktív. V súvahe mikro účtovnej jednotky sa napríklad konečné zostatky cenín, bankových účtov a hotovosti v pokladnici uvádzajú v rámci jedného riadku.

Veľké účtovné jednotky musia analyticky rozlišovať pohľadávky a záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a voči účtovným jednotkám s podielovou účasťou. V účtovnej závierke malej a veľkej účtovnej jednotky sa účtovná hodnota aktív uvádza v stĺpci 1 v časti 1 (brutto). Oprávky a opravné položky vzťahujúce sa k príslušným riadkom aktív sa uvádzajú v samostatnej časti stĺpca 1 v časti 2 (korekcia). Stĺpec 2 (netto) je rozdielom medzi hodnotou brutto a korekciou.

Článok pokračuje pod reklamou

Činnosti v podvojnom účtovníctve pred zostavením účtovnej závierky za rok 2021

Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo:

  • správne – v súlade so zákonom o účtovníctve a ďalšími súvisiacimi predpismi,
  • úplne – za predpokladu, že sú zaúčtované všetky účtovné prípady bežného účtovného obdobia,
  • preukázateľne – účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, preukázateľnosť sa dosahuje najmä vykonaním inventarizácie,
  • zrozumiteľne – jednoznačné určenie a pochopenie obsahu účtovných prípadov,
  • spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov – povinnosť účtovnej jednotky uchovávať a archivovať účtovné záznamy.

V nasledujúcej časti uvádzame postup činností, ktoré je potrebné vykonať v účtovníctve pred samotným zostavením účtovnej závierky za rok 2021:

  1. inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov – overuje sa ňou, či stav majetku, záväzkov a vlastného imania v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Vykonáva sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna alebo mimoriadna účtovná závierka. Inventarizácia sa má vykonať raz za účtovné obdobie s výnimkou dlhodobého hmotného majetku, kde ju môže účtovná jednotka vykonať raz za 4 roky.  Inventarizácii, ktorá je základným prvkom preukázateľnosti účtovníctva, predchádza inventúra, ktorou sa zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania. Výsledky fyzickej (napr. zásoby), dokladovej (napr. stavy na bankových účtoch) alebo kombinovanej inventúry (napr. fyzická kontrola existencie dlhodobého hmotného majetku a dokladov preukazujúcich jeho vlastníctvo) sa zaznamenajú v inventúrnych súpisoch. Výsledky porovnania so stavom v účtovníctve sa uvedú v inventarizačných zápisoch. Vzniknuté inventarizačné rozdiely (manko, resp. schodok a prebytok) je účtovná jednotka povinná zaúčtovať do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
  2. zabezpečenie úplnosti účtovníctva – účtovná jednotka dosiahne úplnosť účtovníctva doúčtovaním všetkých účtovných prípadov, ktoré vecne a časovo súvisia s bežným účtovným obdobím (napr. doúčtovanie záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov a mzdových nákladov za posledný mesiac účtovného obdobia, doúčtovanie pohľadávok voči odberateľom a výnosov za dodávky uskutočnené do konca účtovného obdobia, doúčtovanie pohľadávok voči dodávateľom z preplatkov a zliav z cien dodávok uskutočnených do konca účtovného obdobia, zaúčtovať predpis dane z motorových vozidiel, aktivovať náklady na nedokončenú výrobu, atď.),
  3. účtovanie závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov – za závierkové účtovné prípady považujeme tie, ktorých zápis sa uskutočňuje výlučne ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Zaraďujeme sem napríklad zaúčtovanie kurzových rozdielov, analytické zohľadnenie zostatkovej doby splatnosti pohľadávok a záväzkov na dlhodobé a krátkodobé, účtovanie o časovom rozlíšení, tvorbe opravných položiek, atď. Upravujúcimi závierkovými účtovnými prípadmi sa zohľadňujú skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. Zaraďujeme sem napríklad úpravu alebo tvorbu opravných položiek, rezerv, nevyfakturovaných dodávok, a pod.
  4. overenie bilančnej kontinuity – zo zásady bilančnej kontinuity vyplýva, že konečné zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa musia zhodovať so začiatočnými stavmi k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

Čo je obsahom súvahy v účtovnej závierke v roku 2022 (za rok 2021)

Súvaha je jedna zo súčastí účtovnej závierky, v ktorej sa uvádza hodnota majetku, záväzkov a vlastného imania. Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v časti bezprostredne prechádzajúceho účtovného obdobia vykazujú údaje z otváracej súvahy. V súvahe účtovná jednotka vykazuje konečný zostatok syntetických účtov z podvojného účtovníctva na strane aktív a pasív. Suma na strane aktív v súvahe sa musí rovnať sume na strane pasív a suma výsledku hospodárenia po zdanení zo súvahy sa musí rovnať sume výsledku hospodárenia po zdanení z výkazu ziskov a strát.

Čo je obsahom výkazu ziskov a strát v účtovnej závierke v roku 2022 (za rok 2021)

Výkaz ziskov a strát obsahuje zostatky jednotlivých výsledkových účtov účtového rozvrhu účtovnej jednotky. Účtovná jednotka v jednotlivých riadkoch výkazu ziskov a strát vykazuje náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v členení na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (t. j. z prevádzkovej činnosti súvisiacej s predmetom podnikania účtovnej jednotky) a finančnej činnosti (t. j. z činnosti s finančnými operáciami).

Čo je obsahom poznámok účtovnej závierky v roku 2022 (za rok 2021)

Poznámky slúžia na komentovanie, spresnenie a bližšie vymedzenie jednotlivých riadkov súvahy a výkazu ziskov a strát, obsahujú informácie o použitých účtovných zásadách a oceňovacích veličinách. Okrem všeobecných informácií (identifikačné údaje) sa v nich uvádza aj skutočnosť, či účtovná závierka bola zostavená pri splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, dátum schválenia účtovnej závierky, priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a pod. V poznámkach je potrebné zohľadniť aj vplyv mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 na nepretržité pokračovanie v činnosti účtovnej jednotky. Je vhodné uviesť, v akom rozsahu bola činnosť účtovnej jednotky zasiahnutá v dôsledku opatrení. Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky a ich obsah závisí od zatriedenia účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny. Formálna stránka poznámok nie je zákonom predpísaná, ich obsahová náplň je upravená príslušným opatrením MF SR. Ak pre niektoré informácie nemá účtovná jednotka obsahovú náplň, neuvádzajú sa. Poznámky veľkej účtovnej jednotky sú obsahovo bohatšie a ich zostavenie je časovo náročnejšie ako u mikro účtovnej jednotky.

Prečítajte si tiež

Veľká účtovná jednotka uvádza najmä údaje o použitých účtovných zásadách a metódach (napr. spôsob oceňovania, odpisový plán), o iných aktívach a pasívach (napr. ručenie za inú osobu), o transakciách so spriaznenými osobami (napr. pôžička členovi štatutárneho orgánu), o udalostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prehľad zmien vlastného imania a peňažných tokov (z prevádzkovej, investičnej a z finančnej činnosti) a informácie na podsúvahových účtoch. Malá účtovná jednotka zostavuje poznámky obsahovo podobné poznámkam veľkej účtovnej jednotky, ale v menšom rozsahu.

Pre porovnanie, mikro účtovná jednotka uvádza najmä informácie o podmienených záväzkoch, o ktorých neúčtovala, o nákladoch a výnosoch výnimočného rozsahu, o opravách chýb minulých účtovných období, odpisových plánoch dlhodobého majetku, atď.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky