Konkurz - kedy ho musí spoločnosť vyhlásiť a čo znamená pre jej ďalšiu existenciu?

Kedy a ako musí zadlžená spoločnosť vyhlásiť konkurz a aké dôsledky sú s konkurzom spojené.

Kedy musí spoločnosť vyhlásiť konkurz?

V súčasnej dobe platí, že spoločnosť, ktorá je platobne neschopná, na seba môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu, pričom spoločnosť, ktorá je predlžená, na seba takýto návrh podať musí. Na úvod si preto vysvetlime, v čom spočíva rozdiel medzi platobnou neschopnosťou a predlžením.

1. Platobná neschopnosť spoločnosti a vyhlásenie konkurzu

Platobne neschopná je taká spoločnosť, ktorá nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva svoje peňažné záväzky, a to viac ako jednému veriteľovi.

Príklad platobnej neschopnosti: Spoločnosť má jednu nezaplatenú faktúru voči dodávateľovi tovaru, ktorá je 35 dní po splatnosti. Ďalšiu faktúru spoločnosť nezaplatila živnostníkovi, ktorý pre ňu zabezpečuje služby, pričom faktúra je 50 dní po splatnosti. V takomto prípade je spoločnosť v úpadku a môže na seba podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Pripomíname, že povinnosť vyhlásiť konkurz platobne neschopnej spoločnosti platila iba do 31.12.2012.

2. Predlženie spoločnosti a vyhlásenie konkurzu

Predlžená je taká spoločnosť, ktorá má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku (má záporné imanie). Táto skutočnosť sa zisťuje z účtovníctva a viac sa o nej môžete dočítať v článku: Záporné vlastné imanie – kedy môže byť pre podnikateľa problém, ako ho zistiť a predchádzať mu.

Príklad predlženia: Spoločnosť so základným imaním 5 000 eur dosiahla v priebehu účtovného roku stratu vo výške 6 000 eur. Súčasne má dvoch veriteľov, ktorým nezaplatila faktúry bez ohľadu na ich splatnosť. Spoločnosť je tak predlžená a musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Pokiaľ tak neučiní, jej štatutárovi hrozia pomerne závažné sankcie (viď nižšie v texte).

Čo je to konkurz, ako prebieha a čo znamená pre zamestnancov nájdete v článku Konkurz firmy (s.r.o.) alebo Konkurz firmy a jej zamestnanci.

Ako môže spoločnosť vyhlásiť konkurz?

Návrh na vyhlásenie konkurzu podáva osoba vo funkcii štatutárneho orgánu (obvykle konateľ alebo člen predstavenstva), likvidátora alebo osoba v postavení zákonného zástupcu, a to do 30 dní, od kedy sa dozvedela alebo mala dozvedieť o predlžení (nie o platobnej neschopnosti) spoločnosti.

Ešte pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je spoločnosť povinná zaplatiť na účet príslušného súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur. Zaplatenie tohto preddavku je následne potrebné dosvedčiť dokladom o zaplatení.

Prečítajte si tiež

Samotný návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na predpísanom tlačive, ktorý je dostupný na internetových stránkach Ministerstva spravodlivosti. Podpis osoby vo funkcii štatutára musí byť úradne overený a návrh sa posiela na okresný súd podľa príslušného kraja (spoločnosť so sídlom v Martine podá svoj návrh k Okresnému súdu Žilina a spoločnosť so sídlom v Pezinku podá svoj návrh k Okresnému súdu Bratislava I). K návrh na vyhlásenie konkurzu musia byť doložené doklad o zaplatení spomínaného preddavku a listiny, ktoré dokazujú, že spoločnosť je v úpadku (napríklad zmluvy a faktúry, účtovné závierky a pod.).

Ak osoba zastupujúca spoločnosť nesplní svoju povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, musí spoločnostizaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 12 500 eur. Zároveň sa vystavuje riziku, že súd jej vysloví všeobecnýzákaz vykonávať funkciu štatutárneho orgánu až na dobu 3 rokov. Takýmto rozhodnutím jej zaniká funkcia štatutárneho orgánu vo všetkých ďalších spoločnostiach, v ktorých pôsobí. Týmito opatreniami sa bližšie zaoberáme v článku: Za nevyhlásenie konkurzu zaplatí konateľ pokutu 12 500 eur.

Poznámka: Návrh na vyhlásenie konkurzu môže na spoločnosť podať aj veriteľ. Častým dôvodom pre podávanie veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu je napríklad záujem o odstavenie konkurenčnej spoločnosti z boja o získanie zákazky.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú dôsledky začatia konkurzného konania a vyhlásenia konkurzu spoločnosti?

Po tom, čo je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, o ktorom súd ešte nerozhodol, platia pre spoločnosť tieto obmedzenia:

 • spoločnosti je ustanovený predbežný správca, ktorý zisťuje majetkové pomery spoločnosti. Ak predbežný správca zistí, že majetok spoločnosti nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzu, oznámi to súdu, ktorý konkurzné konanie zastaví;
 • spoločnosť môže vykonávať už len bežné úkony, ktoré nebudú krátiť práva veriteľov (napr. hradenie nájomného nie však prijatie hodnotnej zákazky);
 • prebiehajúce exekúcie sa prerušujú (avšak nezastavujú), pričom nové exekučné konania proti spoločnosti nemožno začať;
 • nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva k majetku spoločnosti (záložný veriteľ napr. nemôže pristúpiť k dražbe auta, na ktorom viazne záložné právo);
 • nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti.

Samotné rozhodnutie súdu o konkurze má pre spoločnosť predovšetkým nasledujúce dôsledky:

 • spoločnosti je ustanovený správca konkurznej podstaty, ktorý spravuje všetok majetok spoločnosti;
 • správca konkurznej podstaty vykonáva už len úkony smerujúce k rozpredaniu majetku (uspokojeniu pohľadávok prihlásených do konkurzu) a zrušeniu spoločnosti;
 • správca konkurznej podstaty koná za spoločnosť vo všetkých pracovných vzťahoch, napr. ukončuje pracovné pomery;
 • akékoľvek úkony spoločnosti, ktoré by krátili veriteľov (napr. pokračovanie v nákupe tovaru), sú považované za neúčinné;
 • záväzky voči spoločnosti sa hradia priamo k rukám správcu konkurznej podstaty. Aj nesplatné záväzky voči spoločnosti (napr. faktúry s dlhou splatnosťou) sa pritom vyhlásením konkurzu stávajú okamžite splatné;
 • prebiehajúce exekúcie sa zastavujú, pričom nové exekučné konania proti spoločnosti nemožno začať. Súčasne sa prerušujú všetky súdne a iné konania proti spoločnosti;
 • zanikajú príkazy, poverenia, plnomocenstvá a prokúry týkajúce sa nakladania s majetkom spoločnosti;
 • spoločnosť používa obchodné meno Názov spoločnosti „v konkurze“, ktoré je tiež zapísané v obchodnom registri;
 • osoba zastupujúca spoločnosť (napr. konateľ) musí správcovi konkurznej podstaty poskytovať súčinnosť a odovzdávať mu potrebné doklady či vysvetlenia.

Spoločnosť v kríze

Pripomíname, že problematickou môže byť tiež situácia, kedy spoločnosť síce nie je platobne neschopná ani predlžená (nemusí na seba podať návrh na vyhlásenie konkurzu), avšak pomer jej záväzkov a vlastného imania je príliš nízky. Spoločnosť sa tak za určitých okolností môže ocitnúť v tzv. kríze. Bližšie informácie o tom, aké sú obmedzenia a riziká spoločnosti v kríze, prinášame v článku: Spoločnosť je v kríze, ak má nízke alebo záporné vlastné imanie.

Dôležité zdroje, ktoré problematiku konkurzu spoločnosti upravujú

 • Zákon č. 7/2005 Z. z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky