Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2022

Ktorým právnických osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch sa dozviete v článku.

Zákon o dani z príjmov (v § 2 písm. u) definuje preddavok na daň ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak skutočnú výšku dane ešte nepozná. Platenie preddavkov na daň právnických osôb je upravené v § 42 zákona o dani z príjmov.

Platenie preddavkov na daň sa v roku 2022 netýka:

 • daňovníkov, ktorých daň za rok 2020 a 2021 nepresiahla 5 000 eur;
 • daňovníkov v likvidácii alebo v konkurze;
 • daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie prvýkrát, a to do lehoty na jeho podanie.

Platenie preddavkov na daň môžeme ponímať vo dvoch časových horizontoch:

 • ako preddavky platené do lehoty na podanie daňového priznania na základe poslednej známej daňovej povinnosti (do 31.03.2022, resp. 30.06.2022 alebo 30.09.2022 na základe daňovej povinnosti za rok 2020);
 • ako preddavky platené po lehote na podanie daňového priznania za predchádzajúce obdobie (od 31.03.2022, resp. 30.06.2022 alebo 30.09.2022 na základe daňovej povinnosti za rok 2021).

Termíny splatnosti a hranice pre platenie preddavkov na daň v roku 2022

Preddavky u právnických osôb sa platia štvrťročne alebo mesačne v závislosti od výšky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu za bezprostredne predchádzajúce obdobie. Ak daň:

 • presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť preddavky štvrťročne, a to najneskôr do konca každého kalendárne štvrťroka vo výške 1/4 dane za prechádzajúce zdaňovacie obdobie,
 • presiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť preddavky mesačne, a to najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Preddavky u právnických osôb sa platia štvrťročne alebo mesačne.

Na účely výpočtu preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2022 vychádzame z dane vypočítanej v daňovom priznaní podanom za rok 2021. Daňovník platí preddavky na daň podľa tohto daňového priznania až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 (do 31.03.2023, pri predĺžení lehoty na podanie do 30.06.2023, resp. do 30.09.2023).

V prípade, ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, preddavok je splatný počas najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa. Správca dane môže určiť platenie preddavkov inak. Žiadosť podáva daňovník v odôvodnených prípadoch.

Platenie preddavkov na daň právnickej osoby inak v roku 2022

Správca dane môže určiť platenie preddavkov inak, a to na základe žiadosti podanej daňovníkom alebo z vlastného podnetu (§ 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov). Ide o nasledovné prípady:

 • ak ide o platenie preddavkov na daň na základe výšky predpokladanej dane,
 • ak ide o daňovníkov, ktorým nevzniká povinnosť platiť preddavky (napr. novovzniknutí daňovníci),
 • ak daň uvedená v daňovom priznaní, z ktorej sa vychádzalo pri výpočte výšky preddavkov, bola zmenená (napr. po daňovej kontrole alebo po podaní dodatočného daňového priznania),
 • v iných odôvodnených prípadoch na žiadosť daňovníka (napr. pokles príjmov z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti s Covid-19).
Prečítajte si tiež

Prílohou žiadosti o určenie preddavkov inak by mala byť finančná analýza, dôvody, pre ktoré daňovník žiada o platenie preddavkov inak, účtovná závierka (ak je daňovník povinný viesť účtovníctvo) a návrh novej výšky a termínov platenia preddavkov. Správca dane môže určiť platenie preddavkov inak na podnet daňovníka maximálne na obdobie troch kalendárnych mesiacov, resp. jedného štvrťroku. Subjekt môže žiadosť predložiť opakovane.

Výpočet výšky preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2022

Výpočet výšky preddavkov na daň na rok 2022 vychádza z dane vypočítanej v predchádzajúcom zdaňovacom období, tzn. za rok 2021. Výšku dane na účely určenia výšky preddavkov uvádza riadok 1110 daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V zmysle § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 sa preddavky na daň zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky. Riadky daňového priznania, ktoré vchádzajú do výpočtu dane pre účely určenia preddavkov na daň, uvádzame v nasledujúcej schéme.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výpočet výšky preddavkov na daň Číslo riadku v daňovom priznaní
základ dane po úpravách 400
- odpočet daňovej straty 410
základ dane znížený o odpočet daňovej straty 500
x sadzba dane z príjmov (čiastkový výsledok matematicky zaokrúhliť na 2 desatinné miesta) 550
/100 (čiastkový výsledok matematicky zaokrúhliť na 2 desatinné miesta)
- úľavy na dani 610
daň pre účely určenia výšky preddavkov na daň 1110

Riadok 1110 v daňovom priznaní vypočítame ako súčin základu dane zníženého o odpočet daňovej straty a sadzby dane, od ktorých odpočítame úľavy na dani. Výška preddavkov sa vypočíta ako 1/4 (štvrťročné preddavky), resp. 1/12 (mesačné preddavky) zo sumy riadku 1110. O tom, ako správne označiť platby preddavkov na daň, píšeme v článku Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vysporiadať rozdiely na zaplatených preddavkoch v roku 2022

Od 01.01.2021 v nadväznosti na opatrenia uplatňované počas pandémie (zákon č. 67/2020 Z. z.) sa upustilo od vyrovnania zaplatených preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania (okrem novovzniknutých subjektov).

Prečítajte si tiež

Ak sú zaplatené preddavky na daň nižšie ako preddavky na základe podaného daňového priznania, daňovník nebude preddavky platené do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce obdobie dorovnávať do výšky dane vypočítanej v tomto daňovom priznaní. Preddavky zostanú v takej výške, v akej boli predpísané a zaplatené. Rovnaký princíp platí aj u daňovníkov, ktorým správca dane určil platenie preddavkov inak. Preddavky na daň nepodliehajú vyrovnaniu.

Príklad na platenie preddavkov nižších ako vyjdú na základe podaného daňového priznania:

Posledná známa daňová povinnosť daňovníka ABC, s.r.o. za rok 2020 bola 8 500 €. Do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021, teda do 31.03.2022 (daňovník nevyužil možnosť predĺženia lehoty na podanie) mal povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 125 eur (1/4 z daňovej povinnosti uvedenej v riadku 1110). V daňovom priznaní za rok 2021 uviedol daňovník ABC, s.r.o. na riadku 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 10 600 eur. Daňovníkovi plynie povinnosť platiť v roku 2022 (a čiastočne aj v roku 2023) štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2021 v sume 2 650 eur (1/4 z daňovej povinnosti uvedenej v riadku 1110). V súlade s § 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov nie je daňovník povinný vyrovnať rozdiel za 1. štvrťrok 2022 vo výške 525 eur (2 650 eur – 2 125 eur) do výšky preddavku určeného z daňovej povinnosti za rok 2021. Za 1. štvrťrok zaplatí daňovník 2 125 eur a počas ďalších štvrťrokov až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 (do 31.03.2023) bude platiť 2 650 eur.

Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako preddavky na základe podaného daňového priznania, použijú sa na budúce preddavky na daň alebo budú daňovníkovi na základe žiadosti vrátené.

Prečítajte si tiež

Správca dane na základe daňovníkom podanej žiadosti vráti zaplatené preddavky na daň (ak nevznikla povinnosť platiť preddavky) alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň (ak sú zaplatené preddavky vyššie, ako suma, ktorú mal daňovník zaplatiť), a to do 30 dní.

Príklad na platenie preddavkov vyšších ako vyjdú na základe podaného daňového priznania:

Posledná známa daňová povinnosť daňovníka ABC, s.r.o. za rok 2020 bola 18 960 eur. Do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021, teda do 31.03.2022 (daňovník nevyužil možnosť predĺženia lehoty na podanie) mal povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 580 eur (1/12 z daňovej povinnosti uvedenej v riadku 1110). V daňovom priznaní za rok 2021 uviedol daňovník ABC, s.r.o. na riadku 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 10 600 eur. Daňovníkovi plynie povinnosť platiť v roku 2022 (a čiastočne aj v roku 2023) štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2021 v sume 2 650 eur (1/4 z daňovej povinnosti uvedenej v riadku 1110). Po podaní daňového priznania za rok 2021 vznikne daňovníkovi preplatok vo výške 2 090 eur [(2 650 eur – (3 x 1 580 eur)]. Tento preplatok použije správca dane na preddavky na daň za rok 2022 alebo ho na základe žiadosti daňovníka ABC, s.r.o. vráti.

Platenie preddavkov na daň v špecifických prípadoch v roku 2022

Novovzniknutý daňovník neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Uvedené sa týka iba daňovníkov, ktorí vznikli iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením. Ak daňová povinnosť za toto zdaňovacie obdobie prevýši sumu 5 000 eur, sumu preddavkov splatných do lehoty na podanie daňovník vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Príklad na platenie preddavkov u novovzniknutého daňovníka:

Daňovník ABC, s.r.o., ktorého zdaňovacie obdobie je kalendárny rok, vznikol dňa 01.07.2021. V období od 01.07.2021 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 neplatí preddavky na daň. Daňovník ABC, s.r.o. sa rozhodne využiť možnosť predĺženia lehoty a svoje prvé daňové priznanie za rok 2021 podáva v lehote do 30.06.2022. V daňovom priznaní na riadku 1110 vykáže daň vo výške 5 500 eur. Keďže je suma dane vyššia ako 5 000 eur, má povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 1 375 eur (1/4 z daňovej povinnosti uvedenej v riadku 1110). Rozdiel na preddavkoch na daň v sume 2 750 eur (2 x 1 375 eur), ktoré sú splatné do 30.06.2022 (do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021), vyrovná do konca nasledujúceho mesiaca, tzn. do 31.07.2022. Preddavky v sume 1 375 eur bude daňovník ABC, s.r.o. platiť aj za obdobie 3. a 4. štvrťroku 2022 a tiež v roku 2023 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022.

Ak daňovník počas roka zmenil právnu formu, pokračuje v platení preddavkov na daň vypočítaných na základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy. Pri zmene:

 • právnej formy medzi kapitálovými obchodnými spoločnosťami (a. s. alebo s. r. o.) a družstvom nedochádza k zániku a k vzniku novej právnickej osoby, preto transformovaná spoločnosť pokračuje v platení preddavkov na daň;
 • osobných obchodných spoločností (v. o. s. alebo k. s.) na kapitálové obchodné spoločnosti (a. s. alebo s. r. o.) alebo družstvo dochádza k ukončeniu zdaňovacie obdobia a v platení preddavkov na daň sa nepokračuje.

Podanie dodatočného daňového priznania nemá vplyv na zmenu platenia preddavkov na daň.

Podanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb nemá vplyv na zmenu platenia preddavkov na daň. Správca dane berie do úvahy sumu uvedenú na riadku 1110 v riadnom daňovom priznaní. Zmena v platení preddavkov je možná len na základe žiadosti daňovníka alebo na základe vlastného rozhodnutia správcu dane.

Povinnosť oznámenia výšky a splatnosti preddavkov od roku 2022

Od 01.01.2022 nadobúda platnosť ustanovenie § 42 ods. 13 zákona o dani z príjmov, ktoré ukladá správcovi dane povinnosť oznámiť daňovníkovi výšku a splatnosť preddavkov na daň, a to najneskôr 5 dní pred splatnosťou. Týka sa to len tých daňovníkov, u ktorých správca dane nevydal rozhodnutie o platení preddavkov inak. Doteraz si výšku preddavkov i splatnosť sledovali daňovníci sami. Daňovníci, ktorí boli v rámci indexu daňovej spoľahlivosti vyhodnotení ako spoľahliví, dostali toto oznámenie už počas roka 2021. Viac o novinkách v indexe daňovej spoľahlivosti sa dozviete v článku Index daňovej spoľahlivosti od 01.01.2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie právnickej osoby má daňovník povinnosť podať bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov (výnosov). Najdôležitejšie informácie o daňovom priznaní v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky