Inventarizácia a inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Čo je to inventarizácia a aký je rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou? Ako často sa musí robiť inventúra a inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Právnou úpravou vzťahujúcou sa na inventúru a inventarizáciu je zákone o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ktorý v § 29, ods. 1 definuje inventarizáciu: Inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania) v účtovníctve, zodpovedá skutočnosti.

 Inventarizácia pozostáva z piatich častí:

 • inventúra,
 • porovnávanie účtovného stavu so skutočným stavom,
 • zaúčtovanie inventarizačných rozdielov,
 • posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou,
 • zostavenie inventarizačného zápisu.

Kedy vykonať inventarizáciu?

Inventarizácia majetku, záväzkov aj vlastného imania sa vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom môže ísť o:

 • riadnu účtovnú závierku,
 • priebežnú účtovnú závierku (len na účely vyjadrenia ocenenia podľa zákona o účtovníctve),
 • mimoriadnu účtovnú závierku.

Zákon o účtovníctve však stanovuje odlišnú lehotu pre inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku a zásob:

 • Účtovná jednotka môže vykonať inventarizáciu hmotného majetku (okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti) aj v inej lehote ako ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nesmie však prekročiť štyri roky.
 • Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav zásob ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku.

Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Zákon o účtovníctve povoľuje vykonať fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

Pre zhrnutie uvádzame tabuľku lehôt na vykonanie inventarizácie jednotlivých zložiek majetku, záväzkov a vlastného imania.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Majetok a zdroje majetku Lehota
Dlhodobý hmotný majetok Aspoň raz za 4 roky
Dlhodobý nehmotný majetok Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Dlhodobý finančný majetok Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Zásoby Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prípadne kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia
Pohľadávky Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Krátkodobý finančný majetok (napr. pokladnica a bankové účty) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Vlastné imanie Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Záväzky Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Čo je to inventúra?

Inventúrou sa zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania. Inventúra je jednou z častí inventarizácie. Existujú tri typy inventúry:

 • dokladová,
 • fyzická,
 • kombinovaná.

Fyzická inventúra sa vykonáva na zistenie skutočného stavu hmotného majetku, napríklad dlhodobý hmotný majetok, hmotné zásoby a podobne. Ide o fyzické počítanie, váženie alebo meranie stavu majetku priamo na jeho mieste.

Dokladová inventúra sa vykonáva na zistenie skutočného stavu vlastného imania, záväzkov, pohľadávok a pri majetku, pri ktorom nemožno vykonať fyzickú inventúru. Inventúra sa vykonáva na základe dostupných dokumentov, ktoré preukazujú stav daného majetku ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (napr. obchodné a úverové zmluvy, výplatné listiny alebo na základe odsúhlasenia stavu pohľadávok/záväzkov s odberateľmi/dodávateľmi). Ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry (napr. nehnuteľnosti – fyzická obhliadka stavby a výpis z katastra).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa inventúra dokumentuje?

Ešte pred začatím inventúry, musí mať účtovná jednotka vypracovaný Vnútorný predpis o inventarizácii, ktorý dokumentuje spôsob vykonávania inventarizácie. V súlade so zákonom o účtovníctve § 30 je vypracovanie tohto dokumentu povinné a zároveň je potrebné dodržať zákonom stanovené náležitosti. Vnútorný predpis o inventarizácií musí obsahovať časový harmonogram inventarizácie, osoby zodpovedné za vykonanie inventarizácie, dátumy jej vykonania a spôsob účtovania inventarizačných rozdielov.

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý sa zostavuje po skončení inventúry. Následne sa stav v inventúrnom súpise porovná so stavom v účtovníctve. Výsledky porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve sa následne zaznamenajú v inventarizačnom zápise.

Inventúrny súpis musí obsahovať náležitosti podľa zákona o účtovníctve § 30, ods. 2:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo (PO), bydlisko (FO),
 • deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry,
 • stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny,
 • miesto uloženia majetku,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
 • zoznam záväzkov a ich ocenenie,
 • zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
 • odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 • poznámky.

Porovnanie skutočného stavu so stavom v účtovníctve

Výsledkom porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania so stavom v účtovníctve môže byť rovnosť alebo inventarizačný rozdiel. Inventarizačným rozdielom môže byť:

 • manko (pri peňažných prostriedkoch schodok),
 • prebytok.

Manko vzniká, ak je stav v účtovníctve vyšší ako skutočný stav. Avšak nie každý rozdiel musí byť hneď manko. Napríklad v prípade zásob sa často stanovuje norma prirodzeného úbytku. Ak je inventarizačný rozdiel v rámci tejto normy, manko nevzniká. Prebytok vzniká, ak je stav v účtovníctve nižší ako skutočný stav. V prípade, ak sa skutočný stav rovná stavu v účtovníctve, nevzniká žiadny inventarizačný rozdiel. Zistené inventarizačné rozdiely sa zaúčtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (čiže ak ide napr. o inventúru k 31.12.2021, inventarizačné rozdiely sa zaúčtujú tiež k tomuto dňu).

Posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou

Ako súčasť inventarizácie je účtovná jednotka povinná overiť, či je ocenenie majetku, záväzkov a vlastného imania porovnateľné so skutočnosťou. Účtovná jednotka teda musí upraviť ocenenie tak, aby zodpovedalo skutočnosti, a to napríklad prostredníctvom:

 • vytvorenia opravnej položky,
 • zrušenia opravnej položky,
 • vytvorenia rezerv,
 • zrušenia rezerv.

Napríklad, ak bolo pri inventúre zistené, že určitý majetok je poškodený, účtovná jednotka vytvorí k nemu opravnú položku. Opravné položky sa netvoria k záväzkom. Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia nie sú inventarizačné rozdiely.

Inventarizačný zápis

Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva. Zároveň je poslednou časťou inventarizácie. Podľa zákona o účtovníctve § 30, ods. 3, musí inventarizačný zápis obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo (PO), bydlisko (FO),
 • výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,
 • výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky