Odpočítateľné položky v roku 2022 (za rok 2021)

Čo sú to odpočítateľné položky, ktoré z nich sa vyskytujú najčastejšie a v ktorých riadkoch sa uvádzajú v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021?

Odpočítateľné položky sú položky, ktoré vylučujú zo základu dane príjmy (príp. výdavky) zahrnuté vo výsledku hospodárenia v účtovníctve podnikateľa.

Vzhľadom na to, že účtovníctvo sa riadi odlišnými predpismi, výsledok hospodárenia je často iný ako základ dane. V rámci daňového priznania sa postupne upravuje o tzv. pripočítateľné položky a odpočítateľné položky. Po úpravách podľa zákona o dani z príjmov sa výsledok hospodárenia pred zdanením transformuje na základ dane z príjmov právnických osôb.

V článku predstavíme najčastejšie sa vyskytujúce položky, ktoré znižujú základ dane a aj výslednú daň.

Ďalšie informácie o položkách upravujúcich základ dane a jednotlivých riadkoch daňového priznania nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021.

Položky znižujúce základ dane v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

V zmysle § 17 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov je daňovník povinný upraviť výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve o sumy, ktoré sú jeho súčasťou, ale podľa tohto zákona sa nezahrnú do základu dane – tzv. odpočítateľné položky.

Medzi najčastejšie odpočítateľné položky zaraďujeme (podľa § 17 zákona o dani z príjmov):

  • výdavky zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, pričom v predchádzajúcich obdobiach boli pripočítateľnou položkou – ak u výdavkov daňovo uznaných po zaplatení dôjde k ich úhrade, sú odpočítateľnou položkou,
  • odpis záväzku a úhrada záväzku po splatnosti – ak dôjde k odpisu záväzku (napr. z dôvodu jeho odpustenia), daňovník zníži základ dane o rovnakú hodnotu, o ktorú bol v minulosti základ dane zvýšený v zmysle § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov. V zdaňovacom období, v ktorom dôjde k úhrade záväzku, ak bol v predchádzajúcom období zvýšený základ dane z titulu neuhradeného záväzku, sa zníži základ dane o hodnotu uhradeného záväzku.,
  • použitie alebo zrušenie rezerv, ktorých tvorba nebola daňovo uznaná – v momente zúčtovania rezervy alebo jej zrušenia je rezerva odpočítateľnou položkou,
  • rozdiel medzi vyššou sumou daňových odpisov a nižšou sumou účtovných odpisov v účtovníctve podnikateľa,
  • príjmy nezahrnované do základu dane príjem, pri ktorom bola daň vybraná zrážkou (daňová povinnosť bola splnená), napr. kreditné úroky,
  • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane – napr. príjem získaný darovaním s výnimkou darov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, dedičstvom, podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, a pod.,
  • príjmy, ktoré sú od dane oslobodené – napr. dotácie na udržanie zamestnania v pôsobnosti Ministerstva práce (tzv. príspevky „Prvá pomoc“), dotácie na podporu umelcov v rámci Ministerstva kultúry, a pod.

Upozornenie: Výdavky súvisiace s dotáciou, ktorá je od dane oslobodená, sa do základu dane nezahrnujú, aby sa dosiahol neutrálny vplyv.

Článok pokračuje pod reklamou

Štruktúra položiek znižujúcich základ dane v daňovom priznaní právnickej osoby (odpočítateľné položky) za rok 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok v daňovom priznaní Obsah riadku v daňovom priznaní
210 uvádzajú sa najmä príjmy zdanené zrážkou, príjem získaný darovaním a dedením, podiel na zisku obchodnej spoločnosti, družstva, na likvidačnom zostatku, ak nie je predmetom dane, a ďalšie
220 uvádzajú sa príjmy občianskych združení, nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií a pod. (§ 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov), ktoré nie sú predmetom dane
230 uvádzajú sa príjmy oslobodené od dane (napr. výnosy z kostolných zbierok, členské príspevky podľa stanov prijaté občianskymi združeniami, a pod.), dotácie v rámci aktívnej politiky trhu práce a v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré sú oslobodené od dane, odpisy záväzkov pri konkurze a reštrukturalizácii, príjmy z predaja majetku v konkurznej podstate
240 uvádzajú sa výnosy z odplát za patenty, softvéry, úžitkové vzory oslobodené od dane
250 nadväzuje na pomocnú tabuľku B (riadky 1-6), uvádza sa rozdiel medzi vyššími daňovými odpismi a nižšími účtovnými odpismi
260 uvádzajú sa príjmy oslobodené od dane pri predaji obchodných podielov a akcií
270 uvádza sa hodnota uhradených výdavkov daňovo uznaných po zaplatení z minulých zdaňovacích období (najmä nájomné, marketingové a iné štúdie, právne, účtovné, audítorské činnosti a daňové poradenstvo, služby vedenia firiem a poradenské služby, odplaty za poskytnutie práv, úroky z omeškania u dlžníka, sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe, a pod.)
280 uvádza sa zníženie základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou/bez likvidácie, pri vyhlásení konkurzu, pri predaji podniku alebo jeho časti, pri nepeňažnom vklade, úpravu výšky odpisu goodwillu alebo záporného goodwillu
290 uvádza sa najmä použitie, resp. zrušenie rezerv a opravných položiek, ktorých tvorba nebola daňovo uznaná, hodnota uhradených záväzkov po splatnosti, sponzorské po splnení podmienok, odpis a inkaso časti pohľadávky, ku ktorej boli tvorené opravné položky, dotácie na odpisovaný dlhodobý hmotný majetok účtovné do výnosov, opravy chýb minulých účtovných období, sumy, ktoré už boli zdanené, a pod.
300 súčtový riadok

Ostatné položky upravujúce základ dane v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

Medzi ostatné položky znižujúce základ dane zaraďujeme aj možnosť odpočtu na podporu odborného vzdelávania. Právnická osoba poskytujúca praktické vyučovanie žiakovi strednej odbornej školy v rámci systému duálneho vzdelávania si môže od základu dane odpočítať 3 200 eur na žiaka, ak bolo poskytnutých viac ako 400 hodín vyučovania alebo 1 600 eur na žiaka, ak bolo poskytnutých viac ako 200 hodín vyučovania.

Prečítajte si tiež

V zmysle § 17h zákona o dani z príjmov do riadku 308 uvádzame sumu kladných základov dane kontrolovaných zahraničných spoločností, u ktorých vzniká povinnosť zahrnúť ich do základu dane. Suma v tomto riadku môže byť v budúcnosti i záporná.

O pravidlách v súvislosti s kontrolovanými zahraničnými subjektami v roku 2021 sa dočítate v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Prečítajte si tiež

Podnikatelia majú možnosť si v oblasti projektov výskumu a vývoja odpočítať vlastné náklady a náklady na určité externé služby – ide o tzn. superodpočet. Za zdaňovacie obdobie začínajúce rokom 2021 je možné uplatniť superodpočet vo výške 200 % a vo výške 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a úhrnom výdavkov v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období a dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrnovaných do odpočtu. Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj sa vykoná na riadku 501 daňového priznania právnickej osoby. V prílohe k § 30c zákona, ktorá je súčasťou daňového priznania, sa uvedie výpočet výšky odpočítaných výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

V článku Superodpočet výdavkov na výskum a vývoj sa dočítate, kto a v akej výške si môže superodpočet uplatniť a ďalšie praktické tipy.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje štruktúru riadkov v rámci ostatných položiek upravujúcich základ dane (odpočítateľné položky):

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok v daňovom priznaní Obsah riadku v daňovom priznaní
307 uvádza sa zníženie základu dane pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi
308 uvádza sa úprava základu dane kontrolovaných zahraničných spoločností
501 nadväzuje na prílohu k § 30c zákona o dani z príjmov, uvádza sa odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Všetko o termínoch, tlačivách a daňových priznaniach k dani z príjmov za rok 2021 sa dozviete v článku Podanie daňového priznania za rok 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz podľa § 7a

Prijímate alebo dodávate služby z/do členského štátu EÚ? V článku sa dočítate, aké povinnosti vám plynú v súvislosti s podaním daňového priznania a súhrnného výkazu podľa zákona o DPH.

Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Nová dorovnávacia daň na úrovni 15 % (návrh)

Ministerstvo financií plánuje zaviesť globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku. Návrh zákona o dorovnávacej dani predložilo do pripomienkového konania.

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky