Odpočítateľné položky v roku 2022 (za rok 2021)

Čo sú to odpočítateľné položky, ktoré z nich sa vyskytujú najčastejšie a v ktorých riadkoch sa uvádzajú v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021?

Odpočítateľné položky sú položky, ktoré vylučujú zo základu dane príjmy (príp. výdavky) zahrnuté vo výsledku hospodárenia v účtovníctve podnikateľa.

Vzhľadom na to, že účtovníctvo sa riadi odlišnými predpismi, výsledok hospodárenia je často iný ako základ dane. V rámci daňového priznania sa postupne upravuje o tzv. pripočítateľné položky a odpočítateľné položky. Po úpravách podľa zákona o dani z príjmov sa výsledok hospodárenia pred zdanením transformuje na základ dane z príjmov právnických osôb.

V článku predstavíme najčastejšie sa vyskytujúce položky, ktoré znižujú základ dane a aj výslednú daň.

Ďalšie informácie o položkách upravujúcich základ dane a jednotlivých riadkoch daňového priznania nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021.

Položky znižujúce základ dane v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

V zmysle § 17 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov je daňovník povinný upraviť výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve o sumy, ktoré sú jeho súčasťou, ale podľa tohto zákona sa nezahrnú do základu dane – tzv. odpočítateľné položky.

Medzi najčastejšie odpočítateľné položky zaraďujeme (podľa § 17 zákona o dani z príjmov):

  • výdavky zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, pričom v predchádzajúcich obdobiach boli pripočítateľnou položkou – ak u výdavkov daňovo uznaných po zaplatení dôjde k ich úhrade, sú odpočítateľnou položkou,
  • odpis záväzku a úhrada záväzku po splatnosti – ak dôjde k odpisu záväzku (napr. z dôvodu jeho odpustenia), daňovník zníži základ dane o rovnakú hodnotu, o ktorú bol v minulosti základ dane zvýšený v zmysle § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov. V zdaňovacom období, v ktorom dôjde k úhrade záväzku, ak bol v predchádzajúcom období zvýšený základ dane z titulu neuhradeného záväzku, sa zníži základ dane o hodnotu uhradeného záväzku.,
  • použitie alebo zrušenie rezerv, ktorých tvorba nebola daňovo uznaná – v momente zúčtovania rezervy alebo jej zrušenia je rezerva odpočítateľnou položkou,
  • rozdiel medzi vyššou sumou daňových odpisov a nižšou sumou účtovných odpisov v účtovníctve podnikateľa,
  • príjmy nezahrnované do základu dane príjem, pri ktorom bola daň vybraná zrážkou (daňová povinnosť bola splnená), napr. kreditné úroky,
  • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane – napr. príjem získaný darovaním s výnimkou darov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, dedičstvom, podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, a pod.,
  • príjmy, ktoré sú od dane oslobodené – napr. dotácie na udržanie zamestnania v pôsobnosti Ministerstva práce (tzv. príspevky „Prvá pomoc“), dotácie na podporu umelcov v rámci Ministerstva kultúry, a pod.

Upozornenie: Výdavky súvisiace s dotáciou, ktorá je od dane oslobodená, sa do základu dane nezahrnujú, aby sa dosiahol neutrálny vplyv.

Článok pokračuje pod reklamou

Štruktúra položiek znižujúcich základ dane v daňovom priznaní právnickej osoby (odpočítateľné položky) za rok 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok v daňovom priznaní Obsah riadku v daňovom priznaní
210 uvádzajú sa najmä príjmy zdanené zrážkou, príjem získaný darovaním a dedením, podiel na zisku obchodnej spoločnosti, družstva, na likvidačnom zostatku, ak nie je predmetom dane, a ďalšie
220 uvádzajú sa príjmy občianskych združení, nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií a pod. (§ 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov), ktoré nie sú predmetom dane
230 uvádzajú sa príjmy oslobodené od dane (napr. výnosy z kostolných zbierok, členské príspevky podľa stanov prijaté občianskymi združeniami, a pod.), dotácie v rámci aktívnej politiky trhu práce a v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré sú oslobodené od dane, odpisy záväzkov pri konkurze a reštrukturalizácii, príjmy z predaja majetku v konkurznej podstate
240 uvádzajú sa výnosy z odplát za patenty, softvéry, úžitkové vzory oslobodené od dane
250 nadväzuje na pomocnú tabuľku B (riadky 1-6), uvádza sa rozdiel medzi vyššími daňovými odpismi a nižšími účtovnými odpismi
260 uvádzajú sa príjmy oslobodené od dane pri predaji obchodných podielov a akcií
270 uvádza sa hodnota uhradených výdavkov daňovo uznaných po zaplatení z minulých zdaňovacích období (najmä nájomné, marketingové a iné štúdie, právne, účtovné, audítorské činnosti a daňové poradenstvo, služby vedenia firiem a poradenské služby, odplaty za poskytnutie práv, úroky z omeškania u dlžníka, sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe, a pod.)
280 uvádza sa zníženie základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou/bez likvidácie, pri vyhlásení konkurzu, pri predaji podniku alebo jeho časti, pri nepeňažnom vklade, úpravu výšky odpisu goodwillu alebo záporného goodwillu
290 uvádza sa najmä použitie, resp. zrušenie rezerv a opravných položiek, ktorých tvorba nebola daňovo uznaná, hodnota uhradených záväzkov po splatnosti, sponzorské po splnení podmienok, odpis a inkaso časti pohľadávky, ku ktorej boli tvorené opravné položky, dotácie na odpisovaný dlhodobý hmotný majetok účtovné do výnosov, opravy chýb minulých účtovných období, sumy, ktoré už boli zdanené, a pod.
300 súčtový riadok

Ostatné položky upravujúce základ dane v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

Medzi ostatné položky znižujúce základ dane zaraďujeme aj možnosť odpočtu na podporu odborného vzdelávania. Právnická osoba poskytujúca praktické vyučovanie žiakovi strednej odbornej školy v rámci systému duálneho vzdelávania si môže od základu dane odpočítať 3 200 eur na žiaka, ak bolo poskytnutých viac ako 400 hodín vyučovania alebo 1 600 eur na žiaka, ak bolo poskytnutých viac ako 200 hodín vyučovania.

Prečítajte si tiež

V zmysle § 17h zákona o dani z príjmov do riadku 308 uvádzame sumu kladných základov dane kontrolovaných zahraničných spoločností, u ktorých vzniká povinnosť zahrnúť ich do základu dane. Suma v tomto riadku môže byť v budúcnosti i záporná.

O pravidlách v súvislosti s kontrolovanými zahraničnými subjektami v roku 2021 sa dočítate v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Prečítajte si tiež

Podnikatelia majú možnosť si v oblasti projektov výskumu a vývoja odpočítať vlastné náklady a náklady na určité externé služby – ide o tzn. superodpočet. Za zdaňovacie obdobie začínajúce rokom 2021 je možné uplatniť superodpočet vo výške 200 % a vo výške 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a úhrnom výdavkov v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období a dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrnovaných do odpočtu. Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj sa vykoná na riadku 501 daňového priznania právnickej osoby. V prílohe k § 30c zákona, ktorá je súčasťou daňového priznania, sa uvedie výpočet výšky odpočítaných výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

V článku Superodpočet výdavkov na výskum a vývoj sa dočítate, kto a v akej výške si môže superodpočet uplatniť a ďalšie praktické tipy.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje štruktúru riadkov v rámci ostatných položiek upravujúcich základ dane (odpočítateľné položky):

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok v daňovom priznaní Obsah riadku v daňovom priznaní
307 uvádza sa zníženie základu dane pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi
308 uvádza sa úprava základu dane kontrolovaných zahraničných spoločností
501 nadväzuje na prílohu k § 30c zákona o dani z príjmov, uvádza sa odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Všetko o termínoch, tlačivách a daňových priznaniach k dani z príjmov za rok 2021 sa dozviete v článku Podanie daňového priznania za rok 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky