Kontrolované transakcie podľa usmernenia ministerstva financií

Ministerstvo financií SR vydalo v decembri 2021 usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií v transferovom oceňovaní.

Transferové oceňovanie predstavuje proces určovania cien medzi závislými osobami v kontrolovaných transakciách s potenciálnou možnosťou presunu (transferu) ziskov za účelom vyhýbania sa plateniu daní. Transferové oceňovanie sa týka všetkých podnikateľov. Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu a rešpektovať pravidlá transferového oceňovania majú tí podnikatelia, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie. Tie sú definované v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“) a od decembra 2021 boli upravené aj usmernením Ministerstva financií SR.

Usmernenie Ministerstva financií k posudzovaniu kontrolovaných transakcií

Ministerstvo financií SR podľa § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) zverejnilo 30. decembra 2021 usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií podľa zákona o dani z príjmov. Usmernenie vyšlo vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 26 s názvom Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017160/2021-721 k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií.

Kontrolovaná transakcia – definícia a príklady, čo sa za ňu (ne)považuje

Pojem kontrolovaná transakcia je ustálený, medzinárodne používaný pojem v terminológii transferového oceňovania, ktorý sa v zákone o dani z príjmov používa len pre účely ustanovení týkajúcich sa transferového oceňovania.

Podľa § 2 písm. ab) zákona o dani z príjmov sa kontrolovanou transakciou rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom:

  • aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov (príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu) alebo
  • právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Transakcia tak začína byť kontrolovanou transakciou až vtedy, keď prebieha medzi dvomi závislými osobami a aspoň jedna z týchto dvoch osôb musí byť podnikateľom, príp. vykonáva inú zárobkovú činnosť (uvedenú vyššie).

Závislou osobou na účely transferového oceňovania je:

  • blízka osoba,
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
  • osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Viac informácií nájdete v článku Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia.

Článok pokračuje pod reklamou

Medzi kontrolované transakcie patria predovšetkým:

  • rôzne druhy transakcií s hmotným majetkom a nehmotným majetkom,
  • finančné transakcie,
  • vnútroskupinové služby,
  • dohody o príspevkoch na náklady alebo
  • transakcie spojené s podnikovými reštrukturalizáciami.
Prečítajte si tiež

Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (príjmy z prenájmu nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia), ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely.

Podľa usmernenia MFSR sa za kontrolovanú transakciu všeobecne nepovažuje závislá činnosť, z ktorej príjmy sú príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov, a to bez ohľadu na to, či je vykonávaná zamestnancom závislej osoby, spoločníkom alebo konateľom.

Prečítajte si tiež

Rovnaký výklad k posudzovaniu kontrolovaných transakcií sa uplatňuje aj u mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov. Mikrodaňovníkom (okrem plnenia iných podmienok) totiž nemôže byť daňovník, ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie. Ak teda spoločnosť vypláca svojmu konateľovi alebo spoločníkovi mzdu či odmenu, v súlade s usmernením MFSR nejde o kontrolovanú transakciu a podmienka ostáva splnená. Viac si prečítajte v článku Kto je mikrodaňovník a aké má výhody od roku 2021?

Usmernenie zároveň dodáva, že pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa podľa § 3 ods. 6 daňového poriadku berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, a nie jeho forma. To znamená, že rôzne umelé transakcie a štruktúry, ktoré boli vytvorené za účelom agresívneho daňového plánovania a optimalizácie (napr. cez „nastrčenú“ nezávislú osobu), sa neberú do úvahy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky