Kontrolované transakcie podľa usmernenia ministerstva financií

Ministerstvo financií SR vydalo v decembri 2021 usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií v transferovom oceňovaní.

Transferové oceňovanie predstavuje proces určovania cien medzi závislými osobami v kontrolovaných transakciách s potenciálnou možnosťou presunu (transferu) ziskov za účelom vyhýbania sa plateniu daní. Transferové oceňovanie sa týka všetkých podnikateľov. Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu a rešpektovať pravidlá transferového oceňovania majú tí podnikatelia, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie. Tie sú definované v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“) a od decembra 2021 boli upravené aj usmernením Ministerstva financií SR.

Usmernenie Ministerstva financií k posudzovaniu kontrolovaných transakcií

Ministerstvo financií SR podľa § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) zverejnilo 30. decembra 2021 usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií podľa zákona o dani z príjmov. Usmernenie vyšlo vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 26 s názvom Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017160/2021-721 k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií.

Kontrolovaná transakcia – definícia a príklady, čo sa za ňu (ne)považuje

Pojem kontrolovaná transakcia je ustálený, medzinárodne používaný pojem v terminológii transferového oceňovania, ktorý sa v zákone o dani z príjmov používa len pre účely ustanovení týkajúcich sa transferového oceňovania.

Podľa § 2 písm. ab) zákona o dani z príjmov sa kontrolovanou transakciou rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom:

  • aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov (príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu) alebo
  • právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Transakcia tak začína byť kontrolovanou transakciou až vtedy, keď prebieha medzi dvomi závislými osobami a aspoň jedna z týchto dvoch osôb musí byť podnikateľom, príp. vykonáva inú zárobkovú činnosť (uvedenú vyššie).

Závislou osobou na účely transferového oceňovania je:

  • blízka osoba,
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
  • osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Viac informácií nájdete v článku Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia.

Článok pokračuje pod reklamou

Medzi kontrolované transakcie patria predovšetkým:

  • rôzne druhy transakcií s hmotným majetkom a nehmotným majetkom,
  • finančné transakcie,
  • vnútroskupinové služby,
  • dohody o príspevkoch na náklady alebo
  • transakcie spojené s podnikovými reštrukturalizáciami.
Prečítajte si tiež

Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (príjmy z prenájmu nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia), ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely.

Podľa usmernenia MFSR sa za kontrolovanú transakciu všeobecne nepovažuje závislá činnosť, z ktorej príjmy sú príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov, a to bez ohľadu na to, či je vykonávaná zamestnancom závislej osoby, spoločníkom alebo konateľom.

Prečítajte si tiež

Rovnaký výklad k posudzovaniu kontrolovaných transakcií sa uplatňuje aj u mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov. Mikrodaňovníkom (okrem plnenia iných podmienok) totiž nemôže byť daňovník, ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie. Ak teda spoločnosť vypláca svojmu konateľovi alebo spoločníkovi mzdu či odmenu, v súlade s usmernením MFSR nejde o kontrolovanú transakciu a podmienka ostáva splnená. Viac si prečítajte v článku Kto je mikrodaňovník a aké má výhody od roku 2021?

Usmernenie zároveň dodáva, že pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa podľa § 3 ods. 6 daňového poriadku berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, a nie jeho forma. To znamená, že rôzne umelé transakcie a štruktúry, ktoré boli vytvorené za účelom agresívneho daňového plánovania a optimalizácie (napr. cez „nastrčenú“ nezávislú osobu), sa neberú do úvahy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Dokedy vám bude vrátený preplatok na dani z príjmov, ak vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2022? Nezabudnite o daňový preplatok v daňovom priznaní požiadať a vyplniť potrebné údaje.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 a v akom termíne? Aké tlačivo použiť pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2022? A naopak, kedy daňovník daňové priznanie za rok 2022 podať nemusí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky