Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021 (v roku 2022)

Informácie k podaniu daňového priznania právnickej osoby (napríklad s.r.o.) za rok 2021 – lehoty, tlačivo, sadzby dane, úhrada dane, aj ako na vyčíslenie základu dane či odpočet daňových strát.

Dani z príjmov právnických osôb sa venuje prevažne tretia časť zákona o dani z príjmov (§ 12 - § 14). Daňové priznanie slúži na výpočet dane vynásobením základu dane príslušnou sadzbou dane. Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období). Záporný rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami predstavuje daňovú stratu.

Kto podáva daňové priznanie, v akom termíne a na akom tlačive za rok 2021

Zdaňovacím obdobím je:

 • kalendárny rok (obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021),
 • hospodársky rok (obdobie nepretržite za sebou idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie sú zhodné s kalendárnym rokom, napr. od 01.05.2021 do 30.04.2022),
 • iné obdobie uvedené v zákone (napr. u daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie sa zdaňovacie obdobie začína dňom vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie).

Právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov do 3 kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2021 sa podáva najneskôr do 31. marca 2022. Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, napr. od 01.05.2021 do 30.04.2022, daňové priznanie sa podáva najneskôr do 31.07.2022. Povinnosť podať daňové priznanie plynie daňovníkovi bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov v príslušnom zdaňovacom období. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, termín sa presúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. Povinnosť podať daňové priznanie sa netýka daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (napr. občianske združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie), ak má spravidla iba príjmy:

 • ktoré nie sú predmetom dane,
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov,
 • ktoré sú od dane oslobodené.

Daňovník má možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace. Ak dosahuje príjmy zo zdrojov v zahraničí, lehotu si môže predĺžiť až o 6 kalendárnych mesiacov. Oznámenie o predĺžení lehoty musí právnická osoba podať správcovi dane najneskôr do uplynutia lehoty na podanie priznania. Daňovník v konkurze alebo v likvidácii si môže predĺžiť lehotu na podanie o 3 kalendárne mesiace, a to základe žiadosti podanej správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie. Daňovník je v termíne na podanie daňového priznania povinný daň aj zaplatiť.

Prečítajte si tiež

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb zverejnilo MF SR v oznámení č. MF/014762/2021-721 v prílohe č. 3. Je určené pre daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31. decembri 2021. Okrem vzoru samotného daňového priznania bol zverejnený i vzor potvrdenia o podaní daňového priznania (oznámenie MF SR č. MF/014768/2021-721) poučenie na vyplnenie daňového priznania (oznámenie MF SR č. MF/014765/2021-721).

Číselné údaje sa v daňovom priznaní zaokrúhľujú matematicky (§ 47 zákona o dani z príjmov) s presnosťou na dve desatinné miesta.

Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov právnických osôb v roku 2021

Na účely podania daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia. V zmysle zákona o účtovníctve mu plynie povinnosť uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok v termíne na podanie daňového priznania.

Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania.

Základ dane v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb vychádza z výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí v účtovníctve (v hlavnej knihe) ako rozdiel výnosov účtovej triedy 6 a nákladov účtovej triedy 5 (okrem účtov 591, 592, 595 a vnútroorganizačných výsledkových účtov). Výsledok hospodárenia sa uvádza na riadku 100 daňového priznania a v tlačive sa postupne (spravidla mimoúčtovne) transformuje na základ dane z príjmov právnických osôb formou pripočítateľných a odpočítateľných položiek. Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania.

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykoná najmä nasledujúce závierkové účtovné prípady:

 • účtuje o časovom rozlíšení (napr. v prípade nájomného plateného vopred sa nájomné na prelome dvoch účtovných období časovo rozlíši tak, aby bolo nákladom obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisí),
 • účtuje o inventarizačných a kurzových rozdieloch,
 • účtuje o zmene reálnej hodnoty cenných papierov a podielov,
 • účtuje o zvýšení alebo znížení záväzkov,
 • účtuje o tvorbe opravných položiek a rezerv,
 • účtuje o nevyfakturovaných dodávkach,
 • účtuje o pohľadávkach, ku ktorým nebol vystavený doklad pre dlžníka (ich výška sa určuje napr. na základe zmluvy),
 • účtuje o dlhodobých záväzkoch a pohľadávkach podľa dohodnutej a zostatkovej doby splatnosti (analytické účty).
Článok pokračuje pod reklamou

Pripočítateľné a odpočítateľné položky v daňovom priznaní za rok 2021

V praxi sa stáva, že náklady a výnosy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve, sa nezahŕňajú do základu dane v zmysle zákona o dani z príjmov. Výsledok hospodárenia sa preto upravuje o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Daňovým výdavkom v zmysle zákona o dani z príjmov je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve. Nedaňový výdavok je definovaný opačne, pričom sú zákonne vymedzené okruhy nedaňových výdavkov.

Zákon o dani z príjmov v § 21 vymenúva výdavky, ktoré nikdy nie sú považované za daňové:

 • výdavky nesúvisiace so zdaniteľným príjmom (aj napriek tomu, že o nich daňovník účtuje),
 • výdavky, ktoré nie sú dostatočne preukázané,
 • priamo vymedzené výdavky v zákone o dani z príjmov (napr. výdavky na vyplácané podiely na zisku, „nadlimitné“ výdavky, výdavky na reprezentáciu, výdavky na osobnú potrebu daňovníka, atď.)

Výdavky daňovo neuznateľné z hľadiska zákona o dani z príjmov sú pripočítateľnou položkou v daňovom priznaní (pripočítajú sa k základu dane a daň „zvyšujú“).

Medzi najčastejšie odpočítateľné položky (odpočítavajú sa od základu dane a daň „znižujú“) patria výdavky daňovo uznané po zaplatení, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi, použitie alebo zrušenie daňovo neuznanej rezervy, príjem získaný darovaním, atď.

Sadzby dane z príjmov v daňovom priznaní za rok 2021

Za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr od 1. januára 2021 platí 15 % sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu pre daňovníkov, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujú sumu 49 790 eur. Vyššia sadzba dane 21 % sa uplatní u daňovníkov, ktorých príjmy prevyšujú hranicu 49 790 eur.

V prípade, ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia vyplatí alebo prijme podiely na zisku z nespolupracujúceho štátu, zdania sa v sadzbe 35 %.

Mikrodaňovník v daňovom priznaní za rok 2021

Jedným z predpokladov, aby právnická osoba získala status mikrodaňovníka, je dosiahnutie zdaniteľných príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie, ktoré neprevyšujú sumu 49 790 eur. Napriek tomu, že daňovník nepresiahne hranicu príjmov (výnosov), za mikrodaňovníka nemožno považovať:

 • závislú osobu, ktorá realizuje za toto zdaňovacie obdobie kontrolované transakcie,
 • daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidáciu alebo mu bol schválený splátkový kalendár,
 • daňovníka, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (s výnimkou daňovníka, ktorého kratšie zdaňovacie obdobie bolo zapríčinené jeho úmrtím).

Status mikrodaňovníka s cieľom podporiť malých daňovníkov prináša výhodnejšie odpisovanie, odpočítanie daňovej straty, jednoduchšiu tvorbu opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam a nižšiu sadzbu dane.

Nárok na nižšiu sadzbu dane 15 % má daňovník so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) nepresahujúcimi 49 790 eur bez ohľadu na to, či spĺňa ostatné podmienky mikrodaňovníka.

Ak daňovník spĺňa definíciu mikrodaňovníka, na strane 1 daňového priznania zaškrtne pole označujúce mikrodaňovníka.

Odpočet daňových strát v daňovom priznaní za rok 2021

S účinnosťou od 1.1.2020 (najskôr v daňovom priznaní za rok 2021) si právnické osoby môžu uplatniť nové pravidlá pre odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020. Došlo k zrušeniu rovnomernosti odpočtu a k predĺženiu lehoty na odpočet z pôvodných štyroch na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po období, kedy bola daňová strata vyčíslená). Daňovú stratu je možné odpočítať maximálne do výšky 50 % základu dane.

Prečítajte si tiež

V zmysle § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov má právnická osoba so statusom mikrodaňovník možnosť odpočítať si daňovú stratu až do výšky základu dane, a to počas najviac piatich po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré bezprostredne nasleduje po období, kedy bola daňová strata vykázaná). Tento spôsob umorovania daňových strát sa použije na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1. januára 2021 (v daňovom priznaní za rok 2022). Zvýhodnený odpočet daňovej straty si mikrodaňovník môže uplatniť len v tom zdaňovacom období, v ktorom spĺňa podmienky.

Daňovníci, ktorí nespĺňajú podmienky podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov (nepovažujú sa za mikrodaňovníkov) umoria daňové straty do výšky 50 % základu dane.

Daňové straty vykázané do 31.12.2019 si mikrodaňovníci môžu naďalej odpočítať, ale v zmysle znenia § 30 zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2019 – daňovú stratu možno odpočítať rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Viac o odpočtoch daňových strát a praktických príkladov ich uplatnenia v daňovom priznaní za rok 2021 sa dočítate v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021.

Spôsob úhrady dane, oneskorená platba a podanie daňového priznania za rok 2021

Daň je splatná v termíne na podanie daňového priznania, a to na individuálne číslo účtu daňovníka, ktoré mu správca oznámil. Tuzemská právnická osoba zaplatí daň z príjmov za rok 2021 na účet v tvare IBAN zložený z predčíslia 500224, základného čísla účtu (OÚD) a kódu štátnej pokladnice 8180 s variabilným symbolom 1700992021. Zahraničná právnická osoba použije na platbu predčíslie 500232. Ak daň nepresiahne sumu 5 eur, daňovník ju nie je povinný zaplatiť.

Oneskorené podanie daňového priznania v ustanovenej lehote sa považuje za správny delikt a správca dane môže uložiť pokutu od 30 eur do 16 000 eur. Za oneskorenú platbu vyrubí správca dane úrok z omeškania za každý deň omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB minimálne 15 % p. a.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie právnickej osoby má daňovník povinnosť podať bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov (výnosov). Najdôležitejšie informácie o daňovom priznaní v roku 2023 sa dozviete v článku.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2022? A naopak, kedy daňovník daňové priznanie za rok 2022 podať nemusí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky