Charitatívna reklama a daň z príjmov

Charitatívna reklama a daň z príjmov
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Príjmy z reklám plynúce vybraným neziskovkám môžu byť oslobodené od dane z príjmov. Jednou z podmienok je aj charitatívny účel použitia príjmov z reklamy. Tým je po novom aj pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Do 31. decembra 2017 nebol príjem z reklám plynúci občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičným fondom a neziskovým organizáciám oslobodený od dane z príjmov.  Od roku 2018 sa doplnilo do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že príjmy z reklám plynúce tejto vymedzenej skupine daňovníkov sú po splnení určitých podmienok od dane oslobodené.

Na ktorých daňovníkov (neziskové účtovné jednotky) sa vzťahuje oslobodenie príjmov z reklám

Uvedené oslobodenie sa vzťahuje výlučne na občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (ďalej aj „vymedzený okruh daňovníkov“). To znamená, že v prípade obchodných spoločností a družstiev sa oslobodenie od dane z príjmov neuplatní, ani keby boli splnené ostatné podmienky.

Rovnako je potrebné odlíšiť aj ostatných daňovníkov, pri ktorých síce platí, že ide o daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ale nie je možné pri nich uplatniť oslobodenie. Takýmito sú napríklad záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenská vlastníkov bytov.

Podmienky oslobodenia príjmov z reklám pre vymedzený okruh daňovníkov

Reklama musí byť určená na charitatívne účely. Pre sumu oslobodenú od dane existuje limit a tým je 20 000 eur za zdaňovacie obdobie. V prípade príjmu z charitatívnych reklám, ktorý presiahne za jedno zdaňovacie obdobie 20 000 eur platí, že oslobodiť je možné príjem do limitu a zvyšnú časť musia neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie či neinvestičné fondy započítať do základu dane (t. j. takúto presahujúcu sumu výnosu nechať ako súčasť základu dane).  

Limit 20 000 eur sa pritom nesleduje na jedného objednávateľa reklamy (osobu vyplácajúcu príjem za reklamu), ale posudzuje sa nezávisle od počtu objednávateľov.

Ďalšou podmienkou je použiť príjmy z charitatívnej reklamy len na vymedzené účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Oslobodené príjmy tak môžu byť použité len na účely, ktoré sú predmetom činnosti neziskovej organizácie, občianskeho združenia, nadácie, neinvestičné fondy, ak je predmetom činnosti:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

S účinnosťou od 25. apríla 2020 sa zoznam účelov uvedených v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov rozšíril aj o pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie. V takomto prípade by malo platiť, že aj príjem získaný z charitatívnej činnosti, ak sa použije na tento účel, bude spĺňať potrebnú podmienku.

Dosiahnutý príjem je na uvedený účel možné použiť najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sú tieto príjmy prijaté neziskovou organizáciou, občianskym združením, nadáciou, neinvestičným fondom. Ak oslobodený príjem nestihnú použiť na vymedzený účel, sú povinné zahrnúť tieto príjmy alebo tú časť, ktorú nestihli použiť, zahrnúť do základu dane, a to najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

Príklad na prekročenie limitu príjmu z charitatívnej reklamy 20 000 eur za zdaňovacie obdobie:

Nezisková organizácia prijala za zdaňovacie obdobie 2019 príjem za charitatívnu reklamu v nasledovných výškach:

 • od spoločnosti X vo výške 1 500 eur,
 • od spoločnosti Y vo výške 16 000 eur a
 • od živnostníka Z vo výške 3 000 eur.

Ako bude postupovať pri zdanení uvedeného príjmu, za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné podmienky oslobodenia?

Prečítajte si tiež

Keďže príjem z reklamy spolu presahuje 20 000 eur, sumu príjmu nad túto hranicu bude musieť nezisková organizácia započítať do základu dane. Zdanený tak bude príjem vo výške 500 eur (presahujúca suma)  a príjem vo výške 20 000 eur bude odpočítateľnou položkou od základu dane a uvedie sa na riadku č. 230 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Príklad na nedodržanie lehoty na použitie oslobodeného príjmu z charitatívnej reklamy:

Nezisková organizácia v roku 2018 prijala príjmy z charitatívnych reklám od dvoch objednávateľov, v sume 13 000 eur a 6 000 eur. Obidve sumy v rámci zdaňovacieho obdobia 2018 oslobodila od dane z príjmov. V zdaňovacom období 2018 použila 13 000 eur od prvého objednávateľa na podporu vzdelávania a v roku 2019 použila časť sumy 3 000 eur od druhého objednávateľa na rovnaký účel. Zostávajúcu sumu  3 000 eur už nestihla v tomto zdaňovacom období použiť. Ako je nezisková organizácia povinná upraviť základ dane v roku 2019?

Za zdaňovacie obdobie 2019 je nezisková organizácia povinná zvyšnú sumu 3 000 eur, ktorú nestihla použiť, zahrnúť do základu dane v súlade s § 17 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Účtovanie príjmov z reklám u vymedzeného okruhu daňovníkov

Predpokladajme prípad daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. V takomto prípade v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 písm. m) zákona o dani z príjmov, nezahŕňajú nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia a neinvestičný fond príjem z reklám do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom o tomto výnose účtovali, ale až v tom zdaňovacom období, v ktorom predmetný príjem z reklám skutočne prijali (napr. na bankový účet). Zároveň, tento vymedzený okruh daňovníkov, ktorému plynú príjmy z reklám podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, postupuje pri zahrnovaní výdavkov vynaložených na príjmy nezahŕňané do základu dane podľa § 21 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov (t. j. takéto výdavky nemožno považovať za daňové).

Článok pokračuje pod reklamou

Čo všetko zahŕňa pojem reklama?

Je potrebné rozlíšiť, či skutočne ide o reklamu. Reklamou sa podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o reklame“) rozumie predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Produktom sa podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o reklame rozumie tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním. Reklama by mala byť vynaložená na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností,  obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka. Rovnako platí, že by mala byť vynaložená so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Reklamou tak môže byť v tejto súvislosti napríklad označenie dresov logom spoločnosti (objednávateľa), v prípade športového klubu, ktorý je občianskym združením, označenie pier, tričká s logom, autá s reklamnými fóliami a podobne.

Naopak, čo nie je možné považovať za reklamu definuje § 2 ods. 2 zákona o reklame. Do tejto skupiny patrí napríklad označenie sídla právnickej osoby, označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou.

Daňová uznateľnosť výdavkov na strane objednávateľa reklamy

Na strane objednávateľa reklamy, teda osoby, ktorá vynakladá na reklamu výdavky, platí, že tieto výdavky, sú daňovo uznateľné len po zaplatení podľa § 17 ods. 19 písm. i) zákona o dani z príjmov. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, musia byť výdavky na reklamu poskytnutú neziskovej organizácii, občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, uhradené k 31. decembru roka, za ktoré sa daňové priznanie podáva, aby boli výdavky uznané za daňové.

Prečítajte si tiež

Podmienkou pre daňovú uznateľnosť výdavku objednávateľa je zaplatenie celej sumy príslušného výdavku (záväzku) bez ohľadu na limit pre oslobodenie príjmu 20 000 eur.

Príklad na vynaloženie výdavkov na charitatívne účely a ich daňová uznateľnosť:

Spoločnosť A sa rozhodla objednať si v roku 2019 reklamu na charitatívne účely u dvoch subjektov. Prvým subjektom je športový klub - občianske združenie, u ktorého si objednala reklamu vo výške 23 000 eur. K 31.decembru 2019 z tejto sumy zatiaľ neuhradila nič. Druhým subjektom, u ktorého si objednala reklamu je spoločnosť s ručením obmedzeným, a to vo výške 25 000 eur. Z tejto sumy k 31.decembru 2019 uhradila 10 000 eur. Akú výšku výdavkov si bude môcť spoločnosť A daňovo uznať pri podávaní daňového priznania za rok 2019? (Zdaňovacím obdobím spoločnosti A je kalendárny rok 2019.)

Spoločnosť A si celú sumu 23 000 eur nebude môcť uznať za daňový výdavok, keďže k 31. decembru nebola uhradená.

Z nákladu vo výške 25 000 eur si bude môcť spoločnosť A uznať celú sumu výdavku (za predpokladu splnenia všeobecných podmienok daňového výdavku podľa § 2 písm. i), keďže ide o výdavok poskytnutý daňovníkovi, ktorý nepatrí medzi vymedzený okruh daňovníkov a podmienka zaplatenia sa v tomto prípade nesleduje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky