Registrácia na DPH

Registrácia na DPH
Zdroj: Pexels.com
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií na DPH – povinnú, dobrovoľnú, zo zákona, skupiny či zahraničnej osoby. Špecifickou je napríklad registrácia podľa § 7a týkajúca sa služieb.

Kto je zdaniteľná osoba?

Pred tým, ako si bližšie charakterizujeme jednotlivé typy registrácií na DPH, vysvetlíme si, kto sa považuje za zdaniteľnú osobu. Podľa § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ,,zákona o DPH“) sa za zdaniteľnú osobu považuje každá osoba (fyzická aj právnická), ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (podnikanie) bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnou osobou môže byť aj nezisková účtovná jednotka, ak vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Rozpočtové a príspevkové organizácie sa štandardne za zdaniteľné osoby nepovažujú, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, no existujú aj výnimky.

Medzi zdaniteľné osoby sa nezaraďujú zamestnanci, pretože tí nevykonávajú nezávislú činnosť. Sú povinní dodržiavať pokyny a príkazy, čím sa vytvára stav nadriadenosti a podriadenosti, tým pádom nepracujú nezávisle.

Typy registrácie na DPH

V súčasnosti sú možné tieto typy registrácií za platiteľa DPH:

 • povinná registrácia,
 • dobrovoľná registrácia,
 • registrácia zo zákona,
 • registrácia skupiny,
 • registrácia zahraničnej osoby.

Povinná registrácia za platiteľa DPH

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH majú podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH tuzemské zdaniteľné osoby, ktoré za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahli obrat vo výške 49 790 € a viac.

V prípade právnických osôb aj fyzických osôb je potrebné, aby mali na Slovensku sídlo alebo zriadenú stálu prevádzkareň. Pre fyzické osoby, ktoré túto podmienku nespĺňajú, stačí, aby mali na Slovensku bydlisko alebo aby sa tu obvykle zdržiavali.

Ak spĺňate uvedené podmienky, ste povinný sa registrovať za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli stanovený obrat. To znamená, že ak ste dosiahli stanovený obrat v júni 2019, povinnosť registrácie máte do 20. júla 2019.

Podrobnejšie sa o povinnej registrácii dočítate v článku Registrácia na DPH od roku 2023.

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Ak má zdaniteľná osoba záujem stať sa platiteľom DPH a zatiaľ nedosiahla výšku obratu 49 790 € a viac, má právo podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH aj napriek tomu, že jej táto povinnosť zo zákona o DPH nevyplýva.

Podrobnejšie sa o dobrovoľnej registrácii dočítate v článku Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH.

Registrácia zo zákona za platiteľa DPH

Podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH sa platiteľom DPH stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá:

 • nadobudne v tuzemsku hmotný a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
 • je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie,
 • dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok, prípadne prijme platbu pred ich dodaním a zároveň dosiahne z tohto dodania obrat vo výške 49 790 €.

Nadobudnutie hmotného a nehmotného majetku v rámci podniku alebo jeho časti

Ak zdaniteľná osoba nadobudne v tuzemsku podnik alebo časť podniku platiteľa, stáva sa platiteľom dane odo dňa nadobudnutia podniku alebo jeho časti. V prípade, že zdaniteľná osoba nadobudne podnik alebo časť podniku od neplatiteľa DPH, nejde o registráciu zo zákona a tým pádom sa nestáva platiteľom DPH.

Príklad registráciu zo zákona pri nadobudnutom podniku v tuzemsku:

Spoločnosť A (neplatiteľ DPH) kúpila v tuzemsku podnik od spoločnosti B (platiteľa DPH) a zároveň nadobudla s podnikom aj hmotný a nehmotný majetok spoločnosti B. Dňom kúpy tohto podniku sa spoločnosť A stáva platiteľom dane podľa zákona o DPH.

Ak by spoločnosť A nekúpila od spoločnosti B hmotný a nehmotný majetok (nadobudla by len zásoby spoločnosti B), nepovažuje sa takáto transakcia za nadobudnutie podniku, ale za predaj tovaru a spoločnosť A sa nestane platiteľom dane podľa zákona o DPH.

Z uvedeného vyplýva, že pri nadobudnutí podniku alebo jeho časti musí dôjsť aj k nadobudnutiu hmotného a nehmotného majetku, v opačnom prípade sa zdaniteľná osoba, ktorá podnik alebo jej časť kupuje, nestane platiteľom dane podľa zákona o DPH.

Právny nástupca platiteľa

V prípade, že sa zdaniteľná osoba stane nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, stáva sa táto osoba platiteľom DPH odo dňa, kedy sa stala právnym nástupcom platiteľa DPH. Ide o prípady splynutia, zlúčenia, rozdelenia podniku platiteľa DPH.

Ak by sa zdaniteľná osoba stala nástupcom neplatiteľa DPH, tak nejde o registráciu zo zákona a nestane sa platiteľom DPH.

Príklad registrácie za platiteľa DPH pri zlúčení spoločností:

Spoločnosť A (neplatiteľ DPH) so sídlom v tuzemsku sa zlúčila so spoločnosťou B (platiteľ DPH). Majetok spoločnosti B prechádza na majetok spoločnosti A. Dňom zápisu zlúčenia spoločností do Obchodného registra sa spoločnosť A stáva platiteľom dane podľa zákona o DPH.

Dodanie stavby, jej časti alebo stavebného pozemku

Pri dodaní stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, prípadne pri prijatí platby pred dodaním je dôležitý deň, ktorý nastane skôr - dodanie nehnuteľnosti alebo prijatie platby. Deň, ktorý nastane skôr je deň, od ktorého sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH.

Zároveň musí platiť, že zdaniteľná osoba týmto dodaním presiahne obrat 49 790 € a nejde o príležitostný predaj, prípadne predaj podľa §38 ods. 1 zákona o DPH.

Prečítajte si tiež

Podľa §38 ods. 1 zákona o DPH je predaj stavby alebo jej časti oslobodený od dane v prípade, že ide o dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti

Príklad na dodanie stavby, pri ktorom dosiahne zdaniteľná osoba obrat vo výške 49 790 €:

Developerská spoločnosť postavila bytový dom, ktorý predáva po častiach. Dňa 15. júla 2019 prijala preddavok na kúpu bytu od fyzickej osoby v sume 40 000 € (celková dohodnutá cena bytu je 70 000 €). Spoločnosť sa stane platiteľom dane zo zákona dňom prijatia preddavku za byt aj napriek tomu, že týmto prijatým preddavkom nedosiahne stanovený obrat 49 790 €, pretože z dodania celého bytu stanovený obrat dosiahne.

Príklad na predaj stavby, ktorá bola skolaudovaná pred viac ako piatimi rokmi:

Spoločnosť A (neplatiteľ DPH) predala inej spoločnosti budovu, ktorá bola skolaudovaná pred viac ako piatimi rokmi. Spoločnosť A sa týmto predajom nestáva platiteľom dane podľa zákona o DPH, pokiaľ ide o príležitostný predaj nehnuteľnosti.

Registračná povinnosť pri registrácii zo zákona

Zdaniteľné osoby, ktorých sa týka registrácia zo zákona, sú povinné oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do 10 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Taktiež musia do 10 dní predložiť daňovému úradu všetky doklady, ktoré dokazujú, že sa stali platiteľmi DPH zo zákona.

Daňový úrad preverí poskytnuté doklady a v prípade, že zdaniteľná osoba spĺňa podmienky registrácie za platiteľa DPH zo zákona, zaregistruje platiteľa, pridelí mu identifikačné číslo pre daň a vydá mu osvedčenie o registrácii do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia a dokladov.

Registrácia skupiny za platiteľa DPH

Skupinovú registráciu upravuje § 4a a § 4b zákona o DPH. Zdaniteľné osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku môžu požiadať o skupinovú registráciu na DPH. Urobiť tak môžu v prípade, že sú finančne, ekonomicky a organizačne prepojené, to znamená, že sa môžu pre účely DPH považovať za jednu osobu.

Z takejto registrácie na DPH vyplýva, že viac zdaniteľných osôb je registrovaných na DPH ako jeden platiteľ dane, používajú jedno IČ DPH. Tovary a služby nezdaňujú medzi sebou, ale len voči iným osobám, prípadne členom skupín.

Každá zdaniteľná osoba môže byť členom iba jednej skupiny. Súčasťou skupiny nemôžu byť časti zdaniteľnej osoby mimo tuzemska (napríklad, ak má zdaniteľná osoba prevádzkareň aj v Českej republike, táto prevádzkareň nemôže byť súčasťou skupiny). Taktiež platí, že súčasťou skupiny nemôže byť zdaniteľná osoba, na ktorú je vyhlásený konkurz alebo ktorej je povolená reštrukturalizácia.

Prečítajte si tiež

Žiadosť o registráciu skupiny je potrebné podať daňovému úradu najneskôr do 31. októbra daného kalendárneho roka. Daňový úrad následne vykoná registráciu skupiny od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak by skupina požiadala o registráciu po 31. októbri, daňový úrad zaregistruje skupinu až od 1. januára druhého kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku podania žiadosti o registráciu skupiny.

Príklad na registráciu skupiny pri podaní žiadosti o registráciu do 31. októbra:

Zdaniteľné osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre skupinovú registráciu na DPH, podali žiadosť o registráciu dňa 30. augusta 2019. Daňový úrad žiadosť o registráciu skupiny akceptoval a zaregistroval všetkých členov skupiny ako skupinu od 1. januára 2020.

Príklad na registráciu skupiny pri podaní žiadosti o registráciu po 31. októbri:

Zdaniteľné osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre skupinovú registráciu na DPH, podali žiadosť o registráciu dňa 12. novembra 2019. Daňový úrad žiadosť o registráciu skupiny akceptoval, ale keďže žiadosť bola podaná po 31. októbri daného kalendárneho roka, členov skupiny zaregistroval ako skupinu až od 1. januára 2021.

Prečítajte si tiež

V prípade splnenia podmienok, ktoré sme si definovali vyššie, dostane skupina pridelené identifikačné číslo pre daň a každý člen skupiny obdrží osvedčenie o registrácii pre daň. Dňom, kedy sa členovia skupiny stanú platiteľmi DPH na základe skupinovej registrácie, končia ich jednotlivé registrácie na DPH a sú povinní odovzdať osvedčenia o registrácii daňovému úradu.

Takto registrovaní členovia skupiny si zvolia zástupcu skupiny, ktorý má právo na odpočítanie dane  a vykonáva všetky povinnosti súvisiace s DPH v rámci skupiny. Zástupca skupiny podáva jedno daňové priznanie za skupinu, jeden kontrolný výkaz za skupiny, jeden súhrnný výkaz za skupinu. Taktiež podáva žiadosti v prípade prijatie ďalšieho člena skupiny, vystúpenia niektorého člena zo skupiny a aj žiadosť o zrušenie skupiny.

Článok pokračuje pod reklamou

Registrácia zahraničnej osoby za platiteľa DPH

Registráciu na DPH pre zahraničné osoby upravuje § 5 a § 6 zákona o DPH. Zahraničná osoba je zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava.

Registrácia zahraničnej osoby podľa § 5

Zahraničná osoba má povinnosť podať žiadosť o registráciu na DPH ešte pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Žiadosť o registráciu nie je povinná podať zahraničná osoba v prípade, že dodáva len tovary a služby vymedzené v § 5 ods. 1 zákona o DPH. Ide napríklad o dodanie:

 • prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb oslobodených od dane (prepravné služby spojené s vývozom alebo dovozom tovaru),
 • služieb a tovaru, kedy osobou povinnou platiť daň je príjemca,
 • tovaru (plyn, teplo, elektrina...) a osobou platiť daň je platiteľ DPH alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a,
 • tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zahraničná osoba zúčastnená ako prvý odberateľ,
 • tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa§ 69a zákona o DPH alebo dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa zákona o DPH.

Žiadosť sa podáva Daňovému úradu Bratislava. Do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti zaregistruje daňový úrad zahraničnú osobu pre daň, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň.

Príklad na registráciu zahraničnej osoby podľa § 5:

Podnikateľ so sídlom v Maďarsku nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň. Dňa 25.7.2019 sa zúčastní výstavy, na ktorej bude predávať svoje výrobky. Vzhľadom na to, že bude v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane, musí sa ešte pred predajom výrobkov na výstave registrovať na Daňovom úrade Bratislava.

Príklad, kedy nie je zahraničná osoba povinná registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 5:

Podnikateľ so sídlom v Poľsku dodal prepravné služby tovaru, ktorý bol prepravený z Poľska na Slovensko pre slovenského platiteľa dane. Miesto dodania prepravných služieb je v tuzemsku, osobou povinnou platiť daň je slovenský platiteľ, a preto podnikateľ z Poľska nemá povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 5.

Registrácia zahraničnej osoby podľa § 6

Zahraničná osoba, ktorá dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja (napríklad katalógový alebo internetový predaj oblečenia), je povinná podať žiadosť o registráciu na DPH Daňovému úradu Bratislava v prípade, že hodnota tovaru bez dane dosiahne sumu 35 000 € v kalendárnom roku. Žiadosť o registráciu sa podáva ešte pred dodaním tovaru, ktorým dosiahne danú sumu.

Prečítajte si tiež

O registráciu pre daň môže požiadať aj zahraničná osoba, ktorá nedosiahla v kalendárnom roku hodnotu tovaru dodávaného do tuzemska 35 000 €.

Ak zahraničná osoba dodáva do tuzemska tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane formou zásielkového predaja fyzickej osobe na osobnú spotrebu, je povinná podať žiadosť o registráciu na DPH Daňovému úradu Bratislava ešte pred dodaním tovaru, bez ohľadu na dosiahnutú hodnotu takto dodaného tovaru. Daňový úrad ju zaregistruje tak, ako v prípade registrácie zahraničnej osoby podľa § 5, to je do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

O zásielkový predaj nejde v prípade, ak:

 • je tovar prepravený odberateľom alebo na jeho účet,
 • ide o nový dopravný prostriedok,
 • ide o dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou,
 • dodanie tovaru je určené osobám, ktoré majú pridelené IČ DPH.

Príklad na registráciu zahraničnej osoby, ktorá dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja:

Prečítajte si tiež

Rakúsky podnikateľ dodáva tovar (oblečenie) formou zásielkového predaja na základe objednávok z internetového obchodu slovenským zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní pre daň. Dodanie tovaru zabezpečuje vlastnými dopravnými prostriedkami. Rakúsky podnikateľ zo svojej evidencie zistil, že do septembra 2019 prekročí hodnota takto dodaného tovaru limit 35 000 €. Rakúsky podnikateľ je povinný podať žiadosť o registráciu na DPH Daňovému úradu Bratislava ešte pred dosiahnutím stanoveného limitu. Odo dňa registrácie za platiteľa DPH je rakúsky podnikateľ povinný zdaňovať dodávky DPH platnou v tuzemsku. 

Príklad, kedy zahraničná osoba nie je povinná registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 6:

Česká spoločnosť dodáva tovar do tuzemska osobám, ktoré nie sú identifikované pre daň na základe objednávok. Zákazníci si tovar prepravujú vlastnými dopravnými prostriedkami priamo z Českej republiky do tuzemska. V tomto prípade nejde o zásielkový predaj, keďže prepravu tovaru nezabezpečuje dodávateľ a česká spoločnosť nemá povinnosť registrácie na DPH v tuzemsku ani po prekročení limitu 35 000 €. Dodávky tovaru zdaňuje česká spoločnosť DPH platnou v ČR.

Príklad, kedy sa oplatí podať žiadosť o registráciu na DPH pred dosiahnutím limitu 35 000 €:

Švédska spoločnosť dodáva tovar na základe objednávok do tuzemska formou zásielkového predaja osobám, ktoré nie sú identifikované pre daň. Dodanie tovaru do tuzemska zabezpečuje vlastnými dopravnými prostriedkami. Vzhľadom na to, že zdaňuje tovar DPH platnou vo Švédsku (25 %), oplatí sa mu podať žiadosť o registráciu na DPH v tuzemsku. Odo dňa registrácie za platiteľa DPH v tuzemsku fakturuje dodávky tovaru švédsky podnikateľ so slovenskou DPH (20 %).

Príklad na dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane:

Francúzska spoločnosť dodá 40 litrov vína slovenskému odberateľovi, fyzickej osobe, na osobnú spotrebu. Bez ohľadu na dosiahnutú hodnotu dodaného vína je francúzska spoločnosť povinná registrovať sa za platiteľa DPH v tuzemsku ešte pred dodaním vína do tuzemska.

Špecifické typy registrácií na DPH – podľa § 7 a § 7a zákona

Špecifické typy registrácií za platiteľa DPH, pri ktorých sa zdaniteľná osoba nestáva klasickým platiteľom DPH sú nasledovné:

 • registrácia podľa § 7 pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu
 • registrácia podľa § 7a pri prijatí / dodaní služby z / do iného členského štátu

O špecifických typoch registrácií na DPH s praktickými príkladmi si prečítajte v článku Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona.

Praktický návod, ako sa registrovať na DPH podľa § 7a, nájdete v článku Postup pri registrácii na DPH podľa § 7a (praktický návod).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Monika Gajdošová
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky