Aké je účtovné a zdaňovacie obdobie firmy v likvidácii?

Ak likvidácia trvá viac ako 3 roky, účtovné obdobie je jedno, ale zdaňovacích období je niekoľko. Aké povinnosti vyplývajú firme v likvidácii pri rozdielnom účtovnom a zdaňovacom období?

Od 1.10.2020 je účinné novelizované znenie Obchodného zákonníka, hlavne ustanovenia týkajúce sa likvidácie spoločnosti. Podľa § 70 ods. 2 Obchodného zákonníka platného do 30.9.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Od 1.10.2020 bude platiť, že spoločnosť vstúpi do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra.

V súlade s prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1.10.2020, likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30.9.2020, sa dokončia podľa znenia Obchodného zákonníka platného do 30.9.2020. Tzn. pokiaľ bude likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30.9.2020, dňom vstupu do likvidácie bude deň zrušenia spoločnosti.

Prehľad informácií o priebehu likvidácie, ale aj ako postupovať, nájdete v článku Ako zlikvidovať s.r.o. či inú firmu v roku 2020?

Príklad na deň vstupu do likvidácie do 30.9.2020

Spoločníci rozhodli na valnom zhromaždení, že spoločnosť vstúpi do likvidácie dňa 24.8.2020. Likvidátor bol zapísaný do obchodného registra 16.9.2020. Na vstup spoločnosti do likvidácie sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka platného do 30.9.2020. Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 24.8.2020.

Príklad na deň vstupu do likvidácie od 1.10.2020

Spoločníci rozhodli na valnom zhromaždení, že spoločnosť vstúpi do likvidácie dňa 8.10.2020. Likvidátor bol zapísaný do obchodného registra 10.11.2020. Na vstup spoločnosti do likvidácie sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka platného od 1.10.2020. Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 10.11.2020.

Účtovné obdobie firmy v likvidácii

Na základe § 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”) účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Od začiatku kalendárneho alebo hospodárskeho roka do dňa predchádzajúceho dňu vstupu do likvidácie je jedno účtovné obdobie. Za obdobie odo dňa začiatku kalendárneho, resp. hospodárskeho roka do dňa predchádzajúceho vstupu do likvidácie zostaví spoločnosť mimoriadnu účtovnú závierku.

Účtovné obdobie firmy v likvidácii sa začína dňom vstupu firmy do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Toto účtovné obdobie sa nazýva aj obdobie likvidácie. Za obdobie likvidácie zostaví účtovná jednotka mimoriadnu účtovnú závierku, tzv. likvidačnú účtovnú závierku.

Príklad na účtovné obdobie firmy v likvidácii

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. má účtovné obdobie kalendárny rok. Dňa 27.8.2020 vstúpila do likvidácie. Likvidácia trvala do 18.10.2023. Účtovná jednotka zostaví mimoriadnu účtovnú závierku za jedno účtovné obdobie od 1.1.2020 do 26.8.2020 - obdobie pred vstupom do likvidácie. Druhú mimoriadnu (likvidačnú) účtovnú závierku zostaví za obdobie od 27.8.2020 do 18.10.2023, tzn. za obdobie likvidácie.

Zdaňovacie obdobie firmy v likvidácii

Prečítajte si tiež

V súlade s § 41 ods 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie. V prípade, že daňovník má účtovné obdobie hospodársky rok, jeho zdaňovacie obdobie začína dňom, kedy začína účtovné obdobie hospodársky rok. Zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vstupu do likvidácie. Napríklad ak má spoločnosť hospodársky rok od 1.11.2019 do 31.10.2020 a dňa 27.8.2020 vstúpi do likvidácie, jej zdaňovacím aj účtovným obdobím bude obdobie od 1.11.2019 do 26.8.2020.

Účtovné a zdaňovacie obdobie pri likvidácii spoločnosti trvajúcej viac ako 3 roky

Na základe § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov sa zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v  ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.

Zdaňovacie obdobie daňovníka po vstupe do likvidácie je rovnaké, ako účtovné. Tzn. odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie. Rozdiel medzi zdaňovacím obdobím a účtovným obdobím daňovníka v likvidácii nastáva v prípade, ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku vstupu do likvidácie. Znamená to, že ak likvidácia trvá napríklad 3 roky, tak firma má jedno účtovné obdobie, ale viac zdaňovacích období. Za každé zdaňovacie obdobie sa podáva daňové priznanie k dani z príjmov.

Príklad na účtovné a zdaňovacie obdobie firmy v likvidácii

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. má účtovné obdobie kalendárny rok. Dňa 27.8.2020 vstúpila do likvidácie. Likvidácia trvala do 18.10.2025. Obdobie pred vstupom do likvidácie, teda od 1.1.2020 do 26.8.2020 sa považuje za jedno účtovné a zdaňovacie obdobie, za ktoré zostaví mimoriadnu účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmov. Druhé účtovné obdobie, tzv. obdobie likvidácie je od 27.8.2020 do 18.10.2025.

Zdaňovacie obdobia spoločnosti v likvidácii sú nasledovné:

 • od 27.8.2020 do 31.12.2022,
 • od 1.1.2023 do 31.12.2023,
 • od 1.1.2024 do 31.12.2024,
 • od 1.1.2025 do 18.10.2025.
Prečítajte si tiež

Za každé z vyššie uvedených zdaňovacích období zostaví firma samostatné daňové priznanie k dani z príjmov. Podľa príkladu vyššie zostaví jedno daňové priznanie za obdobie od 27.8.2020 do 31.12.2022. Druhé daňové priznanie firmy v likvidácii bude za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023, ďalšie za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 a posledné daňové priznanie v likvidácii zostaví za obdobie od 1.1.2025 do 18.10.2025.

Podľa § 14 ods. 2 zákona o dani z príjmov ak zdaňovacie obdobie je dlhšie ako kalendárny rok alebo presahuje koniec kalendárneho roka, celkový základ dane sa rovná súčtu jednotlivých základov dane vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky alebo obdobie kratšie ako kalendárny rok. Tento základ dane sa určí z výsledku hospodárenia vykázaného v priebežnej účtovnej závierke zostavenej ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie.

Vezmime si predošlý príklad na účtovné a zdaňovacie obdobie firmy v likvidácii. Firma zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie a následne až ku dňu skončenia likvidácie. Pokiaľ likvidácia trvá dlhšie ako kalendárny rok alebo presahuje koniec kalendárneho roka, tak musí firma zostavovať priebežnú účtovnú závierku na účely vyčíslenia základu dane. Priebežnú účtovnú závierku zostavuje ku koncu každého kalendárneho roka v období trvania likvidácie. Zároveň však podľa § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve platí - ak deň, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka je totožný s dňom priebežnej účtovnej závierky, priebežná účtovná závierka sa nezostavuje.

Viac o tom, ako zostaviť účtovnú závierku a daňové priznanie firmy v likvidácii, sa dozviete v článku Účtovná závierka a daňové priznanie pri vstupe do likvidácie a pri ukončení likvidácie.

V súlade s § 18 ods. 4 zákona o účtovníctve účinného od 1.1.2018 platí, že vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežné účtovná závierka za účtovné obdobie a informácie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.  Keďže účtovné obdobie firmy v likvidácii je odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie, priebežné účtovné závierky firmy v likvidácii sa budú zostavovať kumulatívne za obdobie odo dňa vstupu do likvidácie do 31. decembra konkrétneho roka.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na likvidačné účtovné závierky počas zdaňovacích období firmy v likvidácii

Zdaňovacie obdobia spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o. sú totožné s obdobiami z predchádzajúceho príkladu. Za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie, t. j. od 1.1.2020 do 26.8.2020 zostaví účtovná jednotka mimoriadnu účtovnú závierku.

Za zdaňovacie obdobia spoločnosti v likvidácii zostavuje účtovné závierky nasledovne:

 • v období od 27.8.2020 do 31.12.2022 - zostavuje priebežné účtovné závierky k 31.12.2020, následne k 31.12.2021 a takisto aj k 31.12.2022.
 • v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 - zostavuje priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2023,
 • v období od 1.1.2024 do 31.12.2024 - zostavuje priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2024,
 • v zdaňovacom období od 1.1.2025 do 18.10.2025 - zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku k 18.10.2025. Pričom ale mimoriadnu účtovnú závierku (likvidačnú účtovnú závierku) zostavuje za celé obdobie likvidácie, t. j. od 27.8.2020 do 18.10.2025.

Priebežné účtovné závierky budú uvádzať nasledovné bežné účtovné obdobie:

 • závierka k 31.12.2020 zostavená za obdobie od 27.8.2020 do 31.12.2020,
 • závierka k 31.12.2021 zostavená za obdobie od 27.8.2020 do 31.12.2021,
 • závierka k 31.12.2022 zostavená za obdobie od 27.8.2020 do 31.12.2022,
 • závierka k 31.12.2023 zostavená za obdobie od 27.8.2020 do 31.12.2023,
 • závierka k 31.12.2024 zostavená za obdobie od 27.8.2020 do 31.12.2024.

Účtovné a zdaňovacie obdobie pri likvidácii spoločnosti trvajúcej menej ako 1 rok

Ak by vstup do likvidácie a skončenie likvidácie prebehlo v jednom účtovnom a zdaňovacom období, účtovná jednotka by zostavila len dve mimoriadne účtovné závierky, a to ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie a ku dňu skončenia likvidácie. Napríklad ak by firma vstúpila do likvidácie 1.3.2020 a likvidácia by skončila dňa 27.8.2020, tak zdaňovacím a účtovným obdobím firmy by boli nasledovné obdobia:

Prečítajte si tiež
 • obdobie pred vstupom do likvidácie - od začiatku hospodárskeho, resp. kalendárneho roka do 29.2.2020,
 • obdobie po vstupe do likvidácie do skončenia likvidácie – od 1.3.2020 do 27.8.2020.

Účtovné a zdaňovacie obdobie pri likvidácii spoločnosti trvajúcej menej ako 2 roky

V prípade, ak likvidácia trvá menej ako 2 roky, zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov sa začína dňom vstupu do likvidácie a končí dňom skončenia likvidácie. Likvidácia sa skončí ešte pred dátumom 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku vstupu do likvidácie, takže je len jedno zdaňovacie obdobie. Napríklad ak spoločnosť vstúpi do likvidácie 27.8.2020 a likvidácia sa skončí 21.5.2022, účtovná jednotka má jedno účtovné a zdaňovacie obdobie. Za účtovné a zdaňovacie obdobie od 27.8.2020 do 21.5.2022 vyhotoví jedno daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Keďže likvidácia trvá dlhšie ako kalendárny rok, tak musí daňovník zostavovať priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého kalendárneho roka v období trvania likvidácie. Firma zostaví priebežnú účtovnú závierku za obdobie od 27.8.2020 do 31.12.2020, takisto aj za obdobie od 27.8.2020 do 31.12.2021. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidačnú účtovnú závierku - mimoriadnu účtovnú závierku za celé obdobie likvidácie, t. j. od 27.8.2020 do 21.5.2022.

Aké povinnosti má firma pri zostavení daňového priznania a účtovnej závierky pred vstupom do likvidácie a počas likvidácie, nájdete v článku Účtovná závierka a daňové priznanie pri vstupe do likvidácie a pri ukončení likvidácie.  


Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky