Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2021 (daň a odvody)

Ako sa zvýšia dane a odvody v roku 2021 pri minimálnej mzde 623 eur? Akú čistú mzdu zamestnanci dostanú a ako sa zmenia náklady zamestnávateľa v roku 2021?

Mesačná minimálna mzda bude od 1.1.2021 vo výške 623 eur. Uvedená suma predstavuje hrubú minimálnu mzdu ustanovenú pre prvý stupeň náročnosti práce. Zamestnanci pracujúci v pracovnom pomere majú nárok na minimálny mzdový nárok pre konkrétny stupeň náročnosti práce. Napríklad zamestnanec zaradený do 4. stupňa náročnosti práce bude od 1.1.2021 odmeňovaný mzdou minimálne vo výške 971 eur mesačne. Viac o minimálnej mzde podľa stupňov náročnosti práce sa dozviete v článku Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Sumy minimálnej mzdy na rok 2021 schválila vláda SR dňa 26.8.2020. Výpočet minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky upravila v novele zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o minimálnej mzde”). Keďže ide o novelu zákona, musí ešte novela prejsť schválením v Národnej rade Slovenskej republiky a podpísať ju musí prezidentka SR. Po schválení novely zákona vojdú zmeny do platnosti.

K akým zmenám dôjde v minimálnej mzde od roku 2022, približujeme v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2022 (daň, odvody, cena práce).

Hrubá minimálna mzda v roku 2021

V roku 2021 bude pre prvý stupeň náročnosti práce platiť minimálna mzda 623 eur. V roku 2020 je hrubá minimálna mzda vo výške 580 eur. V porovnaní s rokom 2020 narastie hrubá minimálna mzda o 43 eur, čo predstavuje nárast približne o 7,41 %.

Hrubá mzda predstavuje nárok zamestnanca za svoju prácu. Zamestnanec však za svoju prácu reálne dostane hrubú mzdu zníženú o odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a o daň z príjmov zo závislej činnosti, čo predstavuje čistú mzdu zamestnanca.

Odvody zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy v roku 2021

Z hrubej mzdy sa zamestnancovi strhávajú 4 % na preddavky na zdravotné poistenie. Zamestnancom so zdravotným postihnutím sa zo mzdy strháva 2 % z hrubej mzdy do zdravotnej poisťovne.

V roku 2020 odviedol zamestnanec z hrubej minimálnej mzdy preddavky do zdravotnej poisťovne v sume 23,20 eur (11,60 eur odviedol zamestnanec so zdravotným postihnutím). Preddavky na zdravotné poistenie zamestnanca s hrubou minimálnou mzdou budú v roku 2021 vo výške 24,92 eur. Zamestnanec so zdravotným postihnutím odvedie v roku 2021 z minimálnej mzdy 12,46 eur na zdravotné poistenie.

Zamestnanec zamestnaný na plný pracovný úväzok nebude mať v roku 2021 nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, keďže minimálna mzda presahuje hranicu 570 eur. Už v roku 2020 stratili zamestnanci pracujúci na plný pracovný úväzok nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

Porovnanie zdravotných odvodov z minimálnej mzdy 2021 s odvodmi z minimálnej mzdy 2020

Minimálna mzda 2020 v eur Minimálna mzda 2021 v eur Rozdiel v eur
Hrubá mzda 580 623 43
Zdravotné poistenie (4 %) 23,20 24,92 1,72
Zdravotné poistenie ZŤP (2%) 11,60 12,46 0,86

Do Sociálnej poisťovne sa zamestnancovi strháva 9,4 % z hrubej mzdy, pričom konkrétne odvádza zamestnanec nasledovné odvody:

 • 1,4 % na nemocenské poistenie,
 • 4 % na starobné poistenie,
 • 3 % na invalidné poistenie,
 • 1 % na poistenie v nezamestnanosti.

Poznámka: Jednotlivé poistenia sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta nadol.

Z hrubej minimálnej mzdy v roku 2021 zaplatí zamestnanec do Sociálnej poisťovne odvody vo výške 58,56 eur, čo predstavuje nárast o 4,04 eur v porovnaní s rokom 2020. V roku 2020 sa zamestnancovi strihli z hrubej minimálnej mzdy odvody do Sociálnej poisťovne v sume 54,52 eur.

Porovnanie sociálnych odvodov z minimálnej mzdy 2021 s odvodmi z minimálnej mzdy 2020

Minimálna mzda 2020 v eur Minimálna mzda 2021 v eur Rozdiel v eur
Hrubá mzda 580 623 43
Nemocenské poistenie (1,4 %) 8,12 8,72 0,60
Starobné poistenie (4 %) 23,20 24,92 1,72
Invalidné poistenie (3 %) 17,40 18,69 1,29
Poistenie v nezamestnanosti (1 %) 5,80 6,23 0,43
Odvody do Sociálnej poisťovne (9,4 %) 54,52 58,56 4,04

Daň z príjmov zamestnanca z minimálnej mzdy v roku 2021

Daň z príjmov z minimálnej mzdy zamestnanca sa vypočíta zo základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane. V roku 2020 je nezdaniteľná časť základu dane vo výške 367,85 eur. Vďaka zvýšeniu životného minima sa v roku 2021 zvýši suma nezdaniteľnej časti základu dane na sumu 375,95 eur. Medziročný nárast nezdaniteľnej časti základu dane je v sume 8,10 eur, čo predstavuje úsporu na dani z príjmov zamestnancov 1,54 eur.

Z hrubej minimálnej mzdy sa základ dane z príjmov vypočíta nasledovne: hrubá mzda - odvody do zdravotnej poisťovne - odvody do Sociálnej poisťovne. Od uvedeného základu dane sa ešte odpočíta nezdaniteľná časť základu dane a vznikne tzv. upravený základ dane.

Zo základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane sa vypočíta 19 %, čo predstavuje daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov.

Zamestnancom sa z hrubej minimálnej mzdy v roku 2021 zrazí daň z príjmov v sume 31,08 eur. V porovnaní s rokom 2020, kedy zamestnanci s minimálnou mzdou platili daň z príjmov vo výške 25,54 eur, vzrástla daň z príjmov zamestnancov s minimálnou mzdou o 5,54 eur.

Porovnanie dane z príjmov pri minimálnej mzde 2021 s daňou pri minimálnej mzde 2020

Minimálna mzda 2020 v eur Minimálna mzda 2021 v eur Rozdiel v eur
Hrubá mzda 580 623 43
Zdravotné poistenie 23,20 24,92 1,72
Sociálne poistenie 54,52 58,56 4,04
Základ dane 502,28 539,52 37,24
Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) 367,85 375,95 8,10
Základ dane znížený o NČZD 134,43 163,57 29,14
Daň z príjmov 25,54 31,08 5,54
Článok pokračuje pod reklamou

Čistá minimálna mzda v roku 2021

Čistá minimálna mzda predstavuje to, čo zamestnanec reálne dostane. Predstavuje nárok zamestnanca na mzdu po odpočítaní odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a po odpočítaní dane z príjmov zamestnanca.

V porovnaní s rokom 2020 dostanú zamestnanci s minimálnou mzdou v roku 2021 o 31,70 eur vyššiu čistú mzdu. V roku 2021 bude čistá minimálna mzda zamestnanca v sume 508,44 eur.

Porovnanie čistej minimálnej mzdy 2021 s čistou minimálnou mzdou 2020

Minimálna mzda 2020 v eur Minimálna mzda 2021 v eur Rozdiel v eur
Hrubá mzda 580 623 43
Zdravotné poistenie 23,20 24,92 1,72
Sociálne poistenie 54,52 58,56 4,04
Daň z príjmov 25,54 31,08 5,54
Čistá mzda 476,74 508,44 31,70

Odvody zamestnávateľa do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2021 za zamestnanca s minimálnou mzdou

Zamestnávateľ zaplatí z hrubej mzdy zamestnanca 10 % do zdravotnej poisťovne, resp. 5 % z hrubej mzdy zamestnanca so zdravotným postihnutím. Z hrubej minimálnej mzdy 623 eur platnej v roku 2021 zaplatí zamestnávateľ do zdravotnej poisťovne 62,30 eur (31,15 eur za zamestnanca so zdravotným postihnutím). V roku 2020 zaplatil zamestnávateľ z minimálnej mzdy 580 eur odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 58 eur (29 eur za zamestnanca ZŤP). Odvody zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne sa v roku 2021 zvýšia o 4,30 eur v porovnaní s rokom 2020.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ platí do Sociálnej poisťovne za zamestnanca zamestnaného na pracovný pomer nasledovné poistenie, ktoré sa vypočíta z hrubej mzdy zamestnanca:

 • 1,4 % na nemocenské poistenie,
 • 14 % na starobné poistenie,
 • 3 % na invalidné poistenie,
 • 1 % na poistenie v nezamestnanosti,
 • 0,25 % na garančné poistenie,
 • 0,8 % na úrazové poistenie,
 • 4,75 % do rezervného fondu solidarity.

V roku 2021 zaplatí zamestnávateľ z minimálnej mzdy 623 eur odvody na sociálne poistenie vo výške 156,98 eur, pričom v roku 2020 zaplatil zamestnávateľ 146,16 eur. Odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne za zamestnanca s minimálnou mzdou tak v roku 2021 vzrastú o 10,82 eur.

Porovnanie odvodov zamestnávateľa z minimálnej mzdy 2021 s odvodmi z minimálnej mzdy 2020

Minimálna mzda 2020 v eur Minimálna mzda 2021 v eur Rozdiel v eur
Hrubá mzda 580 623 43
Nemocenské poistenie (1,4 %) 8,12 8,72 0,60
Starobné poistenie (14 %) 81,20 87,22 6,02
Invalidné poistenie (3 %) 17,40 18,69 1,29
Poistenie v nezamestnanosti (1 %) 5,80 6,23 0,43
Garančné poistenie (0,25 %) 1,45 1,55 0,10
Úrazové poistenie (0,8 %) 4,64 4,98 0,34
Rezervný fond solidarity (4,75 %) 27,55 29,59 2,04
Sociálne poistenie 146,16 156,98 10,82
Zdravotné poistenie (10 %) 58 62,30 4,30
Odvody zamestnávateľa spolu 204,16 219,28 15,12

Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2021

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca s minimálnou mzdou bude v roku 2021 vo výške 842,28 eur. Nárast ceny práce pri minimálnej mzde v roku 2021 je vo výške 58,12 eur v porovnaní s rokom 2020, keďže cena práce na zamestnanca s minimálnou mzdou bola v roku 2020 v sume 784,16 eur.

Prečítajte si tiež

Nárast ceny práce v roku 2021 vo výške 58,12 eur je spôsobený nárastom minimálnej mzdy zamestnancov o 43 eur, na čo nadväzuje zvýšenie odvodov zamestnávateľa do zdravotnej a Sociálnej poisťovne vo výške 15,12 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky