Voľné živnosti od roku 2021

Vo februári 2021 bol aktualizovaný zoznam voľných živností. Ktoré činnosti doň patria a aké podmienky je potrebné splniť na ich prevádzkovanie?

Živnosť, ako najčastejšie využívaný druh podnikateľského oprávnenia pre fyzickú osobu i právnickú osobu, je živnostenským zákonom rozlišovaná na:

  1. voľnú,
  2. remeselnú a 
  3. viazanú.

Založenie živnosti je pomerne jednoduché. So správnym výberom predmetu podnikania a na čo si dať pri jeho výbere pozor, vám pomôže článok Čo je predmet podnikania a ako si ho vybrať.

Aké podmienky treba splniť na založenie voľnej živnosti?

Na prevádzkovanie voľnej živnosti (získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení) postačuje, aby budúci živnostník spĺňal len všeobecné podmienky, ktorými sú:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony a 
  • bezúhonnosť.
Prečítajte si tiež

Pri voľnej živnosti nie je teda potrebné preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti (napr. výučný list). Podmienkou je tiež uhradenie správneho poplatku v sume 5 eur za každú voľnú živnosť, okrem elektronického/online založenia živnosti, ktoré je bez poplatku. U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom (konateľom).

Kedy živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení?

Za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok môže živnostník začať podnikať už v deň ohlásenia živnosti príslušnému živnostenskému úradu (podľa bydliska alebo sídla), ktorý následne do 3 pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní.

Komplexné informácie o živnostiach nájdete v článku Všetko o živnosti – 20 otázok a odpovedí.

Ktoré živnosti patria medzi voľné?

Ministerstvo vnútra SR pravidelne aktualizuje zoznam voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Už z jeho názvu vyplýva, že ide iba o zoznam odporúčaných označení voľných živností, zoznam teda nemá záväzný charakter. Jeho úlohou je najmä uľahčiť výber predmetu podnikania na základe najčastejšie používaných voľných živností

Medzi voľné živnosti uvedené v zozname patria napríklad:

  • administratívne služby,
  • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
  • služby súvisiace so skrášľovaním tela,
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) a pod.
Prečítajte si tiež

Platí, že pri ohlásení voľnej živnosti je možné uviesť aj iné označenie živnosti, ktoré nie je uvedené v odporúčanom zozname ministerstva. To znamená, že neexistuje zoznam všetkých voľných živností a budúci živnostník si tak môže zvoliť aj iný predmet podnikania, ako je uvedený v zozname odporúčaných označení voľných živností a ich bližšom vymedzení. Podmienkou však je dodržanie požiadavky určitosti a zrozumiteľnosti označenia predmetu podnikania, aby nedošlo k zámene s remeselnou alebo viazanou živnosťou.

Najnovší zoznam odporúčaných označení voľných živností bol zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR vo februári 2021. Zoznam remeselných a viazaných živností sa nachádza sa priamo v prílohách č. 1 a 2 živnostenského zákona.

Najnovší zoznam odporúčaných označení voľných živností (február 2021). Zdroj: Ministerstvo vnútra
Zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie
SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
01 PESTOVANIE PLODÍN A CHOV ZVIERAT, POĽOVNÍCTVO A SLUŽBY S TÝM SÚVISIACE
0101 Chov vybraných druhov zvierat
0102 Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
0103 Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
02 LESNÍCTVO A ŤAŽBA DREVA
0201 Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
03 RYBOLOV A AKVAKULTÚRA
0301 Poskytovanie služieb v rybárstve
SEKCIA B – ŤAŽBA A DOBÝVANIE
08 INÁ ŤAŽBA A DOBÝVANIE
0801 Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
10 VÝROBA POTRAVÍN
1001 Výroba potravinárskych výrobkov
1002 Výroba kŕmnych zmesí
11 VÝROBA NÁPOJOV
1101 Výroba nápojov
13 VÝROBA TEXTILU
1301 Textilná výroba
14 VÝROBA ODEVOV
1401 Odevná výroba
15 VÝROBA KOŽE A KOŽENÝCH VÝROBKOV
1501 Spracovanie kože
1502 Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
16 SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA A KORKU OKREM NÁBYTKU; VÝROBA PREDMETOV ZO SLAMY A PRÚTENÉHO MATERIÁLU
1601 Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
1602 Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
17 VÝROBA PAPIERA A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV
1701 Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
19 VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV
1901 Výroba koksu a rafinovaných produktov
20 VÝROBA CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH PRODUKTOV
2001 Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
2002 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
22 VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTU
2201 Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
23 VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV
2301 Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
2302 Keramická výroba
2303 Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
2304 Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
24 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV
2401 Výroba a hutnícke spracovanie kovov
25 VÝROBA KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKREM STROJOV A ZARIADENÍ
2501 Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
26 VÝROBA POČÍTAČOVÝCH, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH VÝROBKOV
2601 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
27 VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
2701 Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
2702 Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
28 VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ INDE NEUVEDENÝCH
2801 Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
29 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁVESOV A PRÍVESOV
2901 Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
32 INÁ VÝROBA (HRAČIEK, BIŽUTÉRIE, SUVENÍROV, HUDOBNÝCH NÁSTROJOV ...)
3201 Výroba bižutérie a suvenírov
3202 Výroba hudobných nástrojov
3203 Výroba hračiek a hier
3204 Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
3205 Výroba sviečok a tieniacej techniky
3206 Výroba zdravotníckych pomôcok
SEKCIA E - DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD,
ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
37 ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD
3701 Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
38 ZBER, SPRACÚVANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOV
3801 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO
41 VÝSTAVBA BUDOV
4101 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
42 INŽINIERSKE STAVBY
4201 Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
43 ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE
4301 Prípravné práce k realizácii stavby
4302 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
45 VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
4501 Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
46 VEĽKOOBCHOD, OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
4601 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
47 VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
4701 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4702 Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE
49 POZEMNÁ DOPRAVA A DOPRAVA POTRUBÍM
4901 Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
4902 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4903 Sťahovacie služby
50 VODNÁ DOPRAVA
5001 Prevádzka malých plavidiel
52 SKLADOVÉ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVE
5201 Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
5202 Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
5203 Prevádzkovanie úschovní
53 POŠTOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY KURIÉROV
5301 Kuriérske služby
SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
55 UBYTOVANIE
5501 Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
5502 Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
56 ČINNOSTI REŠTAURÁCIÍ A POHOSTINSTIEV
5601 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
5602 Prevádzkovanie výdajne stravy
5603 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
58 NAKLADATEĽSKÉ ČINNOSTI
5801 Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
59 VÝROBA FILMOV, VIDEOZÁZNAMOV A TELEVÍZNYCH PROGRAMOV, PRÍPRAVA A ZVEREJŇOVANIE ZVUKOVÝCH NAHRÁVOK
5901 Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
62 POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO A SÚVISIACE SLUŽBY
6201 Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
64 FINANČNÉ SLUŽBY OKREM POISTENIA A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA
6401 Finančný lízing
6402 Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
6403 Záložne
6404 Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
6405 Faktoring a forfaiting
SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
68 ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
6801 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6802 Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
6803 Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
SEKCIA M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
69 ÚČTOVNÍCKE ČINNOSTI
6901 Vedenie účtovníctva
70 VEDENIE FIRIEM; PORADENSTVO V OBLASTI RIADENIA
7001 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
71 ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE ČINNOSTI; TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY
7101 Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
7102 Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
7103 Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
72 VEDECKÝ VÝSKUM A VÝVOJ
7201 Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
7202 Zadávanie klinického skúšania liečiv
73 REKLAMA A PRIESKUM TRHU
7301 Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
74 OSTATNÉ ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
7401 Dizajnérske činnosti
7402 Fotografické služby
7403 Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
7404 Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
7405 Pravidelná kontrola detského ihriska
SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
77 PRENÁJOM A LÍZING
7701 Služby požičovní
7702 Prenájom hnuteľných vecí
79 ČINNOSTI CESTOVNÝCH AGENTÚR, REZERVAČNÉ SLUŽBY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A SÚVISIACE ČINNOSTI
7901 Informačná činnosť
81 ČINNOSTI SÚVISIACE S ÚDRŽBOU ZARIADENÍ A KRAJINNOU ÚPRAVOU
8101 Čistiace a upratovacie služby
82 ADMINISTRATÍVNE, POMOCNÉ KANCELÁRSKE A INÉ OBCHODNÉ POMOCNÉ ČINNOSTI
8201 Administratívne služby
8202 Verejné obstarávanie
SEKCIA O - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
84 VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA
8401 Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
SEKCIA P - VZDELÁVANIE
85 VZDELÁVANIE
8501 Prevádzkovanie jaslí
8502 Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
8503 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
8504 Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
8505 Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
86 ZDRAVOTNÍCTVO
8601 Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
87 STAROSTLIVOSŤ V POBYTOVÝCH ZARIADENIACH (REZIDENČNÁ STAROSTLIVOSŤ)
8701 Poskytovanie sociálnych služieb
SEKCIA R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
90 TVORIVÉ, UMELECKÉ A ZÁBAVNÉ ČINNOSTI
9001 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
91 ČINNOSŤ KNIŽNÍC, ARCHÍVOV, MÚZEÍ A OSTATNÝCH KULTÚRNYCH ZARIADENÍ
9101 Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
93 ŠPORTOVÉ, ZABAVNÉ A REKREAČNE ČINNOSTI
9301 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
9302 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI
95 OPRAVA POČÍTAČOV, OSOBNÝCH POTRIEB A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
9501 Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
96 OSTATNÉ OSOBNÉ SLUŽBY
9601 Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
9602 Služby súvisiace so skrášľovaním tela
9603 Poskytovanie služieb osobného charakteru

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky