Faktúra – vzor a povinné náležitosti v roku 2020

Praktické informácie potrebné k fakturácii a bezplatný vzor faktúr pre neplatiteľa a platiteľa DPH.

To, ako má vyzerať faktúra, neupravuje žiaden zákon, avšak fyzické či právnické osoby pri vystavovaní by mali dbať na to, aby faktúra obsahovala povinné náležitosti podľa týchto zákonov:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Pojem faktúra

Pojem faktúra pozná len zákon o DPH. V:

 • zákone o účtovníctve je to účtovný doklad,
 • Obchodnom zákonníku je to obchodný dokument.

Podľa zákona o DPH je faktúra každý doklad alebo oznámenie, ktoré môže byť vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme.

Spravidla teda môžeme povedať, že faktúru vystavujú najmä osoby, ktoré sú povinné vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH. Iné osoby (napr. neplatiteľ DPH) vyhotovuje účtovný doklad, či obchodný dokument.

Kedy je povinnosť vyhotoviť faktúru

Podľa § 72 zákona o DPH sa povinnosť vyhotoviť faktúru týka platiteľa DPH, a to v prípade:

 • dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
 • dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby (aj v prípade, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane),
 • dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
 • dodania tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku,
 • dodania tovaru oslobodeného od dane podľa § 43,
 • prijatia platby pre dodaním tovaru a pred dodaním služby,
 • dodania služby uvedenej v § 16 ods. 14 (napr. telekomunikačné služby), s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ak uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a alebo § 68b
 • zdaniteľnej osoby, ktorá nie je platiteľom DPH (ak dodá službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte alebo treťom štáte),
 • každej osoby, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu,
 • zahraničnej osoby zastupovanej daňovým zástupcom podľa § 69a a § 69aa (ak dodá tovar alebo službu s miestom dodania v tuzemsku).

Nakoľko sa zákon o DPH týka najmä platiteľov DPH, ustanovuje však aj dva prípady, kedy je neplatiteľ DPH povinný vystaviť faktúru podľa zákona o DPH, ktoré sme uviedli vyššie (t. j. pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu a pri poskytnutí služby zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, a to pri prijatí platby a pred dodaním služby).

Neplatiteľ DPH je však povinný vystaviť účtovný doklad pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorým preukáže skutočnosť, že dodanie tovaru alebo poskytnutie služby sa naozaj uskutočnilo. Vystaveným dokladom za dodanie tovaru alebo služby neplatiteľ DPH požaduje od odberateľa aj odplatu za toto dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.

Prečítajte si tiež

Podnikatelia často v praxi vystavujú aj zálohové faktúry, resp. preddavkové faktúry (predfaktúry), ktoré však nie sú účtovným ani daňovým dokladom. Takouto faktúrou sa však podnikateľ chce chrániť pred rizikom nezaplatenia za tovar, či službu zo strany odberateľa (jeho zákazníka). Viac informácií o zálohových faktúrach si môžete prečítať v článku Zálohové faktúry (predfaktúry)

Do kedy je potrebné vyhotoviť faktúru

V prípade, ak faktúru vystavuje podnikateľ a riadi sa zákonom o DPH, t. j. podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH alebo neplatiteľ DPH v zákonom stanovených prípadoch, musí vyhotoviť faktúru podľa § 73 do 15 dní:

Prečítajte si tiež
 • odo dňa dodania tovaru alebo služby,
 • odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

Neplatiteľ DPH, ktorý sa riadi vyhotovením účtovného dokladu (t. j. faktúry) podľa zákona o účtovníctve má povinnosť vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje.

Náležitosti faktúry v roku 2020 podľa zákona o účtovníctve (t. j. najmä pre neplatiteľov DPH) a jej vzor

Nakoľko je faktúra nielen daňovým, ale aj účtovným dokladom, mala by obsahovať tieto povinné náležitosti ustanovené v § 10 zákona o účtovníctve (náležitosti účtovného dokladu):

 1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 5. dátum uskutočnenia účtovného prípadu (ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia),
 6. podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednote a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 7. označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Podpisovým záznamom osoby podľa predposledného bodu sa rozumie účtovný záznam, ktorý obsahuje vlastnoručný podpis alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme.

Podľa vyššie ustanovených povinných náležitostí účtovného dokladu (faktúry) podľa zákona o účtovníctve sme pripravili ukážku faktúry, ktorá môže poslúžiť neplatiteľovi DPH ako vzor.

Článok pokračuje pod reklamou

Náležitosti faktúry v roku 2020 podľa zákona o DPH (t. j. najmä pre platiteľov DPH) a jej vzor

Faktúra, ktorú vystavuje najmä platiteľ DPH, ale aj osoba registrovaná pre DPH (napr. podľa § 7, či § 7a) musí obsahovať povinné náležitosti uvedené v § 74 zákona o DPH, medzi ktoré patrí:

 1. meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jej IČ DPH, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 2. meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jeho IČ DPH, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo služba,
 3. poradové číslo faktúry,
 4. dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 5. dátum vyhotovenia faktúry,
 6. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 7. základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 8. uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení dane je potrebné uviesť odkaz na ustanovenie zákona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/Es alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“),
 9. výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
 10. slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľom (príjemca tovaru alebo služby) vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6,
 11. slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 12. údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 13. slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 14. slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66,
 15. meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné IČ DPH, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa.

Prečítajte si aj článok Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia, v ktorom nájdete aj preklad slovných informácií do angličtiny a nemčiny.

Podľa vyššie ustanovených povinných náležitostí faktúry podľa zákona o DPH sme pripravili ukážku faktúry, ktorá môže poslúžiť platiteľovi DPH ako vzor.

Náležitosti faktúry v roku 2020 podľa Obchodného zákonníka

Ako sme už uviedli, Obchodný zákonník nepozná pojem „faktúra“, ale „obchodný dokument“. V § 3a ods. 1 ustanovuje, čo by mal každý podnikateľ uvádzať vo svojich obchodných dokumentoch, t. j. aj na faktúre. Ide o tieto povinné náležitosti:

 1. obchodné meno, sídlo a miesto podnikania,
 2. právnu formu právnickej osoby,
 3. identifikačné číslo, ak je pridelené,
 4. označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (napr. Obchodný register),
 5. číslo zápisu do registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný.

Náš tip: Zjednodušte si vystavovanie faktúr s on-line fakturačnou aplikáciou iKros.

Aké povinné náležitosti v roku 2021 musí obsahovať faktúra platiteľa, ako aj neplatiteľa DPH nájdete v článkoch Faktúra platiteľa DPH v roku 2021 a jej vzor a Faktúra neplatiteľa DPH v roku 2021 a jej vzor.

Číslovanie faktúr

Napriek tomu, že povinnou náležitosťou faktúry je aj číselné označenie faktúry, v zákone nie je ustanovený spôsob ako faktúru očíslovať, a teda je to na rozhodnutí samotného podnikateľa, aký spôsob číslovania faktúr si zvolí.

Prečítajte si tiež

To, čo podnikateľ musí dodržať je, aby faktúry boli označené, očíslované a usporiadané podľa čísel za sebou idúcich. Zároveň je potrebné, aby podnikateľ dodržiaval počas celého zdaňovacieho obdobia číslovanie také, aké si zvolil na začiatku zdaňovacieho obdobia.

Viac informácií o číslovaní faktúr si môžete prečítať v článku Ako číslovať faktúry.

Dátum splatnosti faktúry a forma úhrady faktúry

Podľa § 340a Obchodného zákonníka zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku (t. j. splatnosť faktúry) dlžníka (odberateľa) z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa (dodávateľa) podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku.

Prečítajte si tiež

Šesťdesiat dňová lehota splatnosti faktúry však môže byť za určitých podmienok predĺžená, a to v prípade, ak dlhšia splatnosť nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam veriteľa (dodávateľa), ktoré preňho vyplývajú zo zmluvy.

Viac informácií o dátume splatnosti faktúry si môžete prečítať v článku Aká môže byť splatnosť faktúry?.

Prečítajte si tiež

Čo sa týka formy úhrady faktúry, podnikateľ si môže zvoliť formu úhrady podľa svojho vlastného uváženia a podľa dohody medzi ním a odberateľom (zákazníkom). Môže ísť o úhradu faktúry bankovým prevodom (uvádza sa číslo bankového účtu v tvare IBAN, v hotovosti, dobierkou a podobne.

Uvádzanie pečiatky a podpisu vystavovateľa faktúry na faktúre

Ani v jednom z vyššie spomenutých ustanovení zákonov nie je medzi stanovenými povinnými náležitosťami pečiatka, či podpis vystavovateľa faktúry. Uvedené znamená, že ten, kto vystavuje faktúru nemá povinnosť túto faktúru opečiatkovať, ani podpísať.

Napriek tomu, že pečiatka a podpis nie je povinnou náležitosťou faktúry, v praxi podnikatelia zväčša vystavené faktúry opečiatkujú aj podpíšu.

Prečítajte si tiež

Jediným povinným podpisom na faktúre, je podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad a osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (v účtovnej jednotke, ktorá o doklade účtuje).

Viac o podpise na faktúre si môžete prečítať v článku Podpis na faktúre.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky