Ako opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Ak chce podnikateľ získať späť DPH z nevymožiteľnej pohľadávky, musí vyhotoviť opravný doklad. Čo musí opravný doklad obsahovať? Čo v prípade, ak klient zaplatí časť nevymožiteľnej pohľadávky?

Na základe novely zákona č.  222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) schválenej dňa 5.11.2020 bude môcť dodávateľ od 1.1.2021 opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a získať späť DPH z pohľadávky, ktorú mu odberateľ nezaplatil. Na to, aby mohol dodávateľ opraviť základ dane musí spĺňať niekoľko zákonom stanovených podmienok. Dôležitou podmienkou je, že pohľadávka musí byť nevymožiteľná.

O tom, kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou, aké podmienky musí dodávateľ spĺňať pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a kedy mu zaniká právo na opravu základu dane sa dozviete v článku Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od roku 2021.

Ako opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

V prípade, ak bol odberateľ v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou osobou podľa zákona o DPH, platiteľ DPH (dodávateľ) je povinný vyhotoviť opravný doklad pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Opravný doklad sa nevyhotovuje pri nevymožiteľnej pohľadávke v prípade, ak odberateľ - právnická osoba zanikol bez právneho nástupcu alebo ak odberateľ - fyzická osoba zomrel.

Platiteľ DPH (dodávateľ) musí vyhotoviť a odoslať odberateľovi opravný doklad najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré vykonal opravu základu dane. Znamená to, že štvrťročný platiteľ, ktorý vykonal opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke 8.1.2021, musí najneskôr do 25.4.2021 vyhotoviť a odoslať odberateľovi opravný doklad. Ak by bol dodávateľ mesačný platiteľ DPH, tak opravný doklad by musel vyhotoviť a poslať odberateľovi najneskôr do 25.2.2021. Pokiaľ dodávateľ nevyhotoví a neodošle odberateľovi opravný doklad v stanovenej lehote, daňový úrad mu opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke neuzná.

Prečítajte si tiež

Odberateľ opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane od dodávateľa. Pokiaľ je dodávateľ štvrťročný platiteľ, ktorý opraví základ dane 8.1.2021 a opravný doklad pošle odberateľovi v apríli 2021, odberateľ uvedie opravný doklad v zdaňovacom období apríl 2021 (ak je mesačný platiteľ DPH), resp. v období 2. štvrťrok 2021 (ak je štvrťročným platiteľom DPH).

Podľa § 25a ods. 9 novely zákona o DPH opravný doklad vyhotovený z dôvodu opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke musí obsahovať:

 1. číselnú identifikáciu opravného dokladu,
 2. dátum vyhotovenia opravného dokladu,
 3. sumu, o ktorú platiteľ opravil základ dane a DPH,
 4. slovnú informáciu “oprava základu dane podľa § 25a”,
 5. identifikačné údaje dodávateľa z pôvodnej faktúry o dodaní tovaru alebo služby,
 6. identifikačné údaje odberateľa z pôvodnej faktúry o dodaní tovaru alebo služby,
 7. poradové číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej sa vyhotovuje opravný doklad.

O opravnom doklade vyhotovenom z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky je dodávateľ (platiteľ DPH) povinný viesť záznamy v danom zdaňovacom období. Tieto záznamy je povinný uchovávať do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú. Ak sa záznamy týkajú roku 2021, uchovávať ich musí do konca roku 2031.

Dodávateľ je povinný uviesť opravu základu dane v daňovom priznaní k DPH aj v kontrolnom výkaze k DPH. Opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke je povinný uviesť v kontrolnom výkaze nielen v prípade, ak vyhotovuje doklad o oprave základu dane, ale aj v prípade, ak opravný doklad k oprave základu dane nemá povinnosť vyhotoviť. Pokiaľ dodávateľ nemá povinnosť vyhotoviť doklad o oprave základu dane, v kontrolnom výkaze uvádza len suma, o ktorú základ dane opravil a daň.

Príklad na vyhotovenie opravného dokladu z dôvodu opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. eviduje nevymožiteľnú pohľadávku v sume 950 eur bez DPH, suma DPH = 190 eur, suma nevymožiteľnej pohľadávky na úhradu je 1 140 eur. V marci 2021 vykonala opravu základu dane. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je mesačným platiteľom DPH. Najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania za mesiac marec musí vyhotoviť opravný doklad. Lehota na podanie daňového priznania za mesiac marec je 26.4.2021 (keďže 25. deň pripadá v apríli 2021 na nedeľu, lehota na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň).

Prečítajte si tiež

Keďže suma nevymožiteľnej pohľadávky je 1 140 eur s DPH, môže spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. opraviť základ dane v sume 950 eur a DPH v sume 190 eur. Opravný doklad vyhotovila spoločnosť dňa 29.3.2021. Na opravnom doklade je uvedená suma opraveného základu dane 950 eur a suma opravenej DPH 190 eur. V daňovom priznaní za marec 2021 uvedie sumu opraveného základu dane a sumu opravenej DPH. V kontrolnom výkaze za marec 2021 uvedie všetky požadované informácie z opravného dokladu.

Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v podvojnom účtovníctve

Novela zákona o DPH má za následok aj zmenu postupov účtovania. Dodávateľ tovaru/služby zaúčtuje opravu základu dane a opravu DPH v účtovníctve. Zníženie DPH zaúčtuje na účte 343 so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok.

V čase, keď odberateľ dostane doklad o oprave základu dane od dodávateľa, musí vo svojom účtovníctve vykonať opravu odpočítanej dane, ktorú zaúčtuje na účet 343 so súvzťažným zápisom na účte záväzkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo robiť v prípade, ak odberateľ zaplatí nevymožiteľnú pohľadávku alebo jej časť

Pokiaľ dodávateľ opravil základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a následne dôjde k jej úhrade (resp. úhrade časti pohľadávky) alebo postúpení pohľadávky, musí dodávateľ opraviť znížený základ dane.

Oprava zníženého základu dane sa vykoná vo výške prijatej platby. Podľa § 25a ods. 6 novely zákona o DPH musí platiteľ DPH (dodávateľ) vykonať opravu zníženého základu dane v zdaňovacom období, v ktorom platbu prijal.

Aj pri oprave zníženého základu dane je dodávateľ povinný vyhotoviť opravný doklad (s výnimkou situácie, keď odberateľ - právnická osoba zanikne bez právneho nástupcu alebo keď odberateľ - fyzická osoba zomrie). Opravný doklad k oprave zníženého základu dane musí vyhotoviť a odoslať odberateľovi najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu súvisiacu s nevymožiteľnou pohľadávkou.

Opravný doklad k oprave zníženého základu dane musí obsahovať:

 1. číselnú identifikáciu opravného dokladu k oprave zníženého základu dane,
 2. dátum vystavenia opravného dokladu k oprave zníženého základu dane,
 3. číselnú identifikáciu pôvodného opravného dokladu,
 4. dátum vyhotovenia pôvodného opravného dokladu,
 5. slovnú informáciu “oprava základu dane podľa § 25a”,
 6. prijatú sumu nevymožiteľnej pohľadávky a z toho prislúchajúcu daň,
 7. dátum prijatia sumy v súvislosťou s nevymožiteľnou pohľadávkou.

Opravu zníženého základu dane je povinný dodávateľ uvádzať v záznamoch na účely zákona o DPH v danom zdaňovacom období. Opravný doklad vyhotovený kvôli oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravný doklad k oprave zníženého základu dane sa podľa novely zákona o DPH nebudú považovať za faktúry.

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Odberateľ je povinný opraviť odpočítanú daň pri nevymožiteľnej pohľadávke v zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane od dodávateľa. Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke sa nevykoná u odberateľa, ktorý:

 • zanikol bez právneho nástupcu,
 • zomrel a súd zastavil konanie o dedičstve, pretože odberateľ nezanechal žiaden majetok alebo zanechal majetok nepatrnej hodnoty,
 • zomrel a dedičstvo bolo v likvidačnom konaní.

Ak po oprave odpočítanej dane odberateľ zaplatí nevymožiteľnú pohľadávku alebo jej časť, alebo dôjde k postúpeniu pohľadávky, má odberateľ právo opraviť opravenú odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom dostal opravný doklad k oprave zníženého základu dane od dodávateľa.

O oprave odpočítanej dane a takisto aj o oprave opravenej odpočítanej dane musí odberateľ viesť záznamy na účely zákona o DPH. Opravný doklad o oprave odpočítanej dane a oprave opravenej odpočítanej dane musí odberateľ uviesť aj v kontrolnom výkaze k DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky