Otvorenie prevádzky v SR - povinnosti

Aké povinnosti si treba splniť v súvislosti s otvorením (zriadením) prevádzky v Slovenskej republike?

Prevádzkarňou sa podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o živnostenskom podnikaní“) rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Zákon o živnostenskom podnikaní hovorí o definícií prevádzkarne, avšak v hovorovej reči sa jej častejšie hovorí prevádzka. Bližšie vysvetlenie tejto definície sa dočítate v článku Aký je rozdiel medzi sídlom, miestom podnikania a prevádzkarňou?

V tomto článku sa budeme venovať najmä všeobecným povinnostiam, ktoré sa vzťahujú na otvorenie prevádzky v Slovenskej republike, napríklad na otvorenie účtovnej kancelárie alebo reklamnej agentúry. K týmto všeobecným povinnostiam sa budú pridávať ďalšie povinnosti v závislosti od typu prevádzky, pretože niektoré typy prevádzok sú náročnejšie na otvorenie, a teda je potrebné splniť viac povinností a požiadaviek, napríklad pre otvorenie prevádzky reštaurácie je potrebné vybaviť iné povolenia ako na otvorenie prevádzky fitness centra. Viac o otváraní špecifických prevádzok sa dočítate v článku Otvorenie prevádzky fitness centra v roku 2019 a 2020, Otvorenie kaderníckeho, kozmetického či masážneho salónu - podmienky roku 2019 a 2020 alebo Otvorenie reštaurácie (gastronomickej prevádzky) v roku 2019 a 2020.

Základným predpokladom pre otvorenie prevádzky je získanie živnostenského oprávnenia a s tým súvisí zapísanie živností, resp. predmetov podnikania, ktoré súvisia s činnosťou, ktorú bude podnikateľ vykonávať vo svojich prevádzkach.

Základné povinnosti pri otvorení prevádzky v SR

Na to, aby mohol podnikateľ otvoriť svoju prevádzku, musí mať k dispozícií priestor, v ktorom ju chce otvoriť. Každý priestor pritom musí byť postavený v súlade so stavebnými predpismi a schválený na určitý spôsob využívania v kolaudačnom konaní, resp. v stavebnom povolení. Stavbu teda nemožno používať na iné účely, ako sú účely uvedené v kolaudačnom alebo stavebnom povolení.

Ak by si podnikateľ vybral priestor, ktorý je schválený na iný účel užívania ako je činnosť, ktorú v ňom plánuje vykonávať, nemusí sa báť – účel užívania stavby je možné dodatočne zmeniť v rámci konania o zmene v užívaní stavby.

Medzi ďalšiu povinnosť podnikateľa pri otváraní prevádzky patrí získanie súhlasu regionálneho úradu zdravotníctva s uvedením priestorov do prevádzky, tzv. získanie povolenia od „hygieny“. Na splnenie tejto povinnosti musí podnikateľ podať návrh na vydanie rozhodnutia – súhlasu s uvedením do priestorov do prevádzky. Môže tak urobiť prostredníctvom formulára, ktoré sa nachádza na webovej stránke príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Tlačivá sa v závislosti od regionálneho úradu líšia, a preto je ich vypĺňanie odlišné. Ako príloha k návrhu sa zväčša prikladá doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel a doklad preukazujúci oprávnenie disponovať priestormi, ktoré sú predmetom posudzovania. Niektoré regionálne úrady si však môžu vyžiadať aj iné dokumenty.

Regionálny úrad by mal rozhodnúť o návrhu na vydanie rozhodnutia v lehote do 30 dní od jeho podania. Do tejto doby sa teda musí podnikateľ zdržať vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností v prevádzke. Až po prijatí kladného rozhodnutia môže podnikateľ prevádzku otvoriť, avšak musí si splniť aj iné povinnosti, ako je získanie kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia od hygieny, ktoré sú popísané ďalej v článku.

Oznamovacie povinnosti pri otváraní prevádzky v SR

Zriadenie prevádzkarne, resp. jej zmeny, musí podnikateľ oznámiť živnostenskému úradu a obci, na ktorej území sa prevádzka nachádza. Keďže ide o oznamovaciu povinnosť, podnikateľ nemusí čakať na vyjadrenie alebo schválenie prevádzky od príslušnej organizácie, a preto po podaní oznámenia môže prevádzka fungovať a môže sa v nej vykonávať podnikateľská činnosť (za predpokladu, že si splnil všetky zákonné povinnosti).

Oznamovaciu povinnosť voči živnostenskému úradu si môže podnikateľ splniť dvojako. Ľahším postupom je jej oznámenie priamo pri ohlásení živnosti, pri začiatku podnikania, pričom musí oznámiť adresu prevádzkarne. Ak sa prevádzkareň nezakladá pri založení živnosti, treba jej vznik nahlásiť živnostenskému úradu najneskôr v deň jej zriadenia, a to prostredníctvom formuláru, ktorý je dostupný na webovom sídle živnostenského registra.

Ďalšou oznamovacou povinnosťou je oznámenie zriadenia prevádzky obci, na ktorej území sa prevádzka nachádza. Táto povinnosť nie je priamo zakotvená v niektorom zo zákonov, avšak väčšina obcí požaduje prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, aby jej podnikateľ odovzdal oznámenie o zriadení prevádzkarne. Toto tlačivo, ako aj lehota na jeho podanie, je v každej obci rozličné. Špecifikom pri oznamovaní otvorenia prevádzky obci je v niektorých prípadoch aj povinnosť oznámiť otváracie hodiny prevádzky. Tie však musia byť v povolených prevádzkových hodinách, ktoré sú schválené obcou. 

Diskutabilná je oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu. Táto povinnosť je uvádzaná napríklad aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Na tlačive Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty sa uvádza pojem stála prevádzkareň/prevádzkareň na území SR, ktorou sa však nerozumie prevádzkareň podľa živnostenského zákona, ale stála prevádzkareň, ktorú upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Preto sa domnievame, že zriadenie „bežnej“ prevádzkarne nie je potrebné špeciálne daňovému úradu oznamovať.

Článok pokračuje pod reklamou

Iné povinnosti pri otváraní prevádzky v SR

Ak si už podnikateľ splnil zákonné povinnosti ako je získanie kolaudačného rozhodnutia, dostal kladné rozhodnutie od „hygieny“ a splnil si aj oznamovacie povinnosti voči živnostenskému úradu a obci, môže si prevádzku otvoriť. Tu sa však povinnosti nekončia. Ďalšie povinnosti súvisia s už otvorenou prevádzkou a činnosťou, ktorá bude v prevádzke vykonávaná, napríklad s predávaním tovaru a služieb, zamestnávaním zamestnancov alebo označením prevádzky.

Niektoré z týchto povinností si podnikateľ splniť nemusí, napríklad ak nezamestnáva žiadneho zamestnanca alebo v prevádzke neprijíma platby za predaj tovaru alebo poskytovania služieb.

Medzi ďalšie všeobecné povinnosti, ktoré si podnikateľ musí splniť v otvorenej prevádzke patrí:

  • označenie prevádzky – na vhodnom a trvale viditeľnom mieste musí byť uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho, resp. miesto podnikania fyzickej osoby, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, otváracie hodiny a kategória a trieda ubytovania, ak ide o ubytovacie zariadenie;
  • vypracovanie a schválenie prevádzkového poriadku – túto povinnosť nemajú všetky prevádzky, ale iba tie, ktoré sú upravené v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ide napríklad o zariadenia spoločného stravovania alebo telovýchovno-športové zariadenia;
Prečítajte si tiež
  • platenie autorom diel za získanie licencie – ak sa v prevádzke nachádza rádio alebo televízor, musí podnikateľ platiť za používanie autorsky chránených diel do príslušného fondu. Platiť musí teda aj tá prevádzka, v ktorej sa rádio alebo televízor nachádza, ale sa nepoužíva;
  • oznámenie o zákaze fajčenia – zákon č. 277/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov hovorí, že podnikateľ je za účelom splnenia povinností týkajúcich sa ochrany nefajčiarov predovšetkým povinný upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia stanoveným označením;
  • povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – túto povinnosť majú všetci podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území obce za účelom podnikania. Tejto obci sú povinní tento poplatok zaplatiť.

Povinnosti, ktoré si podnikateľ musí splniť, ak vo svojej prevádzke zamestnáva zamestnancov sú tieto:

Medzi ďalšie povinnosti, ktoré si podnikateľ musí splniť, ak vo svojej prevádzke predáva tovar alebo poskytuje služby, patria:

  • vedenie evidencie tržieb prijímaných v hotovosti –  podnikatelia sú povinní od 1.7. 2019 prejsť na pokladnicu e-kasa klient, pod ktorou sa rozumie online registračná pokladnica alebo virtuálna registračná pokladnica. S používaním pokladnice súvisí aj povinnosť sprístupniť na každom predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu;
  • zverejnenie reklamačného poriadku – predávajúci je povinný svojich zákazníkov riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, resp. služieb a o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonaní záručných opráv. Urobí tak prostredníctvom reklamačného poriadku, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste;
  • oznámenie o zákaze predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov – túto povinnosť musia spĺňať tie prevádzky, v ktorých sa tieto alkoholické nápoje a tabakové výrobky predávajú.


Prevádzkový poriadok - rýchlo a bez starostí, kontaktujte nás.

Nemáte ešte vypracovaný prevádzkový poriadok? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky