Založenie živnosti online v roku 2020

Uvažujete o začatí podnikania formou živnosti? Prinášame vám rady a tipy, ako postupovať v roku 2020, ak chcete ohlásiť živnosť online bez návštevy príslušného okresného úradu.

Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (ľudovo povedané „na živnosť“) predstavuje jeden z najvyužívanejších spôsobov podnikania. Podmienky ohlásenia, prevádzkovania a zrušenia živnosti sú upravené v zákone o živnostenskom podnikaní (zákon č. 455/1991 Z. z.).

Ohlásenie živnosti online v roku 2020

Prvým krokom, aby osoba mohla podnikať na základe živnostenského oprávnenia, je ohlásenie živnosti. Zákon umožňuje ohlásiť živnosť dvojakým spôsobom, a to:

 1. osobnou návštevou okresného úradu, odboru živnostenského podnikania, a to podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby (napr. ak máte bydlisko v Prešovskom okrese, ale miesto podnikania budete mať v Poprade, je potrebné navštíviť okresný úrad v Prešove);
 2. ohlásením živnosti elektronickou formou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy - www.slovensko.sk.

V súčasnej digitálnej dobe je čoraz častejšie využívaným spôsobom práve elektronické ohlásenie živnosti. To má v porovnaním s osobnou návštevou úradu viacero výhod. V prvom rade ušetríte peniaze na zaplatení správnych poplatkoch a ak sa v digitalizácií orientujete, založenie živnosti online vám môže ušetriť aj čas.

Za elektronické ohlásenie voľnej živnosti sa totiž správny poplatok neplatí (pri osobnom ohlásení sa platí 5 eur za živnosť). Za ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti sa platí len polovičný poplatok - 7,50 eur za každú ohlasovanú remeselnú alebo viazanú živnosť namiesto 15 eur.

Ako založiť živnosť klasicky na úrade sa dozvete v článku Založenie živnosti v roku 2020 - postup a povinnosti.

Technické a systémové požiadavky na online ohlásenie živnosti v roku 2020

Na elektronické ohlásenie živnosti prostredníctvom portálu www.slovensko.sk je potrebné, aby ste disponovali:

 • občianskym preukazom s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaným na elektronické podpisovanie. Aby ste mohli disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, navštívte príslušné oddelenie Policajného zboru, ktoré vám ho vydá bez poplatku.
 • čítačkou čipových kariet (na použitie eID karty),
 • aplikáciou na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balíkom aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS) - tieto nájdete na portáli www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.

Pokiaľ ide o systémové požiadavky, portál www.slovensko.sk odporúča operačný systém Windows 7 alebo novší a webový prehliadač Internet Explorer verziu 9.0 a novšie. Pri nedodržaní týchto odporúčaných systémových požiadaviek nie je garantované bezproblémové spracovanie rozsiahlejších podaní (môže dôjsť k spomaleniu práce s aplikáciou).

Prílohy, ktoré potrebujete na ohlásenie živnosti online v roku 2020

K elektronickému formuláru, prostredníctvom ktorého ohlasujete živnosť, potrebujete pripojiť viaceré prílohy. Tieto musíte naskenovať tak, aby boli čitateľné a všetky musia byť podpísané KEP-om. Na podpísanie dokumentov KEP-om slúžia stránky ako zep.disig.sk alebo podpisuj.sk. Preto ešte pred samotným vyplnením elektronického formuláru si nižšie uvedené prílohy naskenujte a podpíšte ich.

Fyzická osoba k ohláseniu živnosti musí predložiť:

 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby (podnikateľa) alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti). Tento doklad sa vyžaduje iba v prípade, ak sa ohlasuje remeselná alebo viazaná živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.),
Prečítajte si tiež
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (tento doklad sa vyžaduje iba v prípade, ak adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska),
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (ak ho podnikateľ ustanovuje),
 • vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 živnostenského zákona a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti (dané vyhlásenie je súčasťou formulára),
 • splnomocnenie na zastupovanie (to potrebujete iba v prípade, ak ohlásenie živnosti podáva iná osoba ako žiadateľ),

Tip: Podľa zákona sa k ohláseniu živnosti predkladá aj vyhlásenie o tom, že žiadny osobitný zákon neobmedzuje alebo nevylučuje podnikateľovi prevádzkovanie živnosti, že na jeho majetok nebol ukončený alebo vyhlásený konkurz. predmetné vyhlásenie je súčasťou elektronického formuláru, preto ho nemusíte predkladať osobitne.

Ohlásenie živnosti online v roku 2020 – krok za krokom

Po naskenovaní a podpísaní všetkých potrebných príloh môžete prejsť k samotnému ohláseniu živnosti. Prihláste sa na portál www.slovensko.sk. Po prihlásení postupujte nasledovne:

1.) V pravej časti obrazovky kliknete na Vybrané služby.

Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk

2.) Následne kliknete na č. 3 zoznamu vybraných elektronických služieb s názvom Ohlásenie živnosti, ktoré nájdete v dolnej časti obrazovky (je potrebné mierne zoscrollovať obrazovku smerom nadol).

Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk

3.) Ďalej kliknete na Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto, ktoré sa nachádzajú v strede obrazovky buď v časti Ohlásenie živnosti alebo aj v časti žiadosť o výpis zo živnostenského registra.

4.) Po načítaní novej stránky musíte ďalej kliknúť na Prejsť na elektronickú službu (opäť musíte mierne zoscrollovať obrazovku smerom nadol).

Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk

5.) Opätovne sa vám načíta nová stránka. Ak podávate formulár ako fyzická osoba (živnostník), kliknite na prvý formulár.

Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk

6.) Na záver vyplňte samotný formulár na ohlásenie živnosti. Niektoré údaje sú už predvyplnené.

 • Údaje, ako napr. obchodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, miesto podnikania, je však potrebné vyplniť. O tom, ako by malo vyzerať obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa sa dočítate v článku Obchodné meno živnostníka a inej SZČO.
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
 • Ďalej vyberte zo zoznamu zdravotnú poisťovňu, ktorej živnostenský úrad oznámi ohlásenie živnosti, ako aj uveďte v časti A3, akými dokladmi preukazujete odbornú spôsobilosť (ak ohlasujete remeselnú alebo viazanú živnosť).
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
 • V časti B vyberte zo zoznamu živností tú živnosť, ktorú chcete ohlásiť.
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
 • Do časti C uveďte údaje o osobe podnikateľa, (teda opätovne vyplňte údaje o vás, okrem prípadu, ak podávate žiadosť na základe plnomocenstva za inú osobu). Tieto údaje je potrebné vyplniť preto, aby si mohol živnostenský úrad vyžiadať výpis z registra trestov. Ďalej po vyplnení časti C môžete zakliknúť či vás má živnostenský úrad prihlásiť na verejné zdravotné poistenie a na daňovom úrade. Odporúčame túto možnosť zakliknúť, čím vám odpadnú starosti navyše s prihláškami na týchto úradoch.
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
 • Ak ste zaklikli možnosť prihlásenia na daňovom úrade, otvorí sa vám časť formuláru E, ktorú je potrebné vyplniť.
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
 • pred samotným podaním ohlásenia živnosti musíte ešte pripojiť dokumenty, ktoré ste predtým naskenovali a podpísali elektronickým podpisom.
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
 • Po vykonaní všetkých úkonov na záver ešte vyplníte počet živností, ktoré ohlasujete (stačí kliknúť na políčko Zobraziť počty a automaticky vám systém vygeneruje počet vašich živností), miesto vyplnenia formulára a označíte príslušný úrad (podľa bydliska fyzickej osoby). Ak si chcete prísť osobne po osvedčenie o živnostenskom oprávnení, môžete ešte v časti pred uvedením miesta vyplnenia formulára zakliknúť túto možnosť. Na záver kliknete Odoslať.
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk
Založenie živnosti - online. Zdroj: www.slovensko.sk

Tip: Pri každej položke môžete nájsť znak otáznika, ktorý vám poradí pri vypĺňaní toho-ktorého políčka formulára.

Článok pokračuje pod reklamou

Úhrada správneho poplatku

Ako je uvedené vyššie, ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti je spojené s úhradou správneho poplatku, a to 7,50 eur za každú jednu ohlasovanú remeselnú alebo viazanú živnosť. V prípade ohlásenia remeselnej alebo viazanej živnosti preto príde žiadateľovi do elektronickej schránky predpis na zaplatenie správneho poplatku. Tento poplatok je možné uhradiť viacerými spôsobmi, a to:

 • kolkovými známkami na úrade,
 • v hotovosti do pokladnice úradu,
 • poštovým poukazom,
 • prevodom z účtu v banke.

Vydanie živnostenského oprávnenia

Na záver, po ohlásení živnosti bez chýb a úhrade správneho poplatku, vydá okresný úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletne doručené úradu (so všetkými potrebnými prílohami a so zaplateným správnym poplatkom).

Prečítajte si tiež

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení sa doručuje živnostníkovi buď v elektronickej forme (do elektronickej schránky žiadateľa) alebo v listinnej podobe (žiadateľ si môže osvedčenie vyzdvihnúť priamo na úrade alebo mu ho úrad zašle poštou) podľa toho, čo si žiadateľ zvolil v online formulári.

Okresný úrad súčasne fyzickú osobu – podnikateľa prihlási do zdravotnej poisťovne a u správcu dane. Právnickú osobu môže živnostenský úrad prihlásiť u správcu dane a do Obchodného registra.

Ako opraviť chyby v ohlásení živnosti

Aj napriek tomu, že proces ohlásenia živnosti je pomerne jednoduchý, môže sa stať, že pri ohlásení živnosti sa urobí chyba, napr. nepripoja sa k ohláseniu všetky potrebné listiny, prípadne sa vo formulári uvedú nesprávne údaje. V takomto prípade sa nemusíte obávať, že vám okresný úrad nevydá živnostenské oprávnenie.

Prečítajte si tiež

Ak ohlásenie totiž nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, okresný úrad vyzvepodnikateľa, aby tieto nedostatky odstránil. Ak tieto chyby budú následne odstránené, okresný úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Až potom, ak tieto chyby nebudú odstránené ani v lehote určenej okresným úradom, konanie sa zastaví a nedôjde k vydaniu živnostenského oprávnenia. To bude mať za následok to, že celý proces ohlásenia živnosti budete musieť absolvovať odznova. Súd vás rovnako vyzve na opravu, ak bude pre neho meno alebo adresa nezrozumiteľná, resp. zistí, že v ňom máte preklep.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky