E-shop a povinnosti týkajúce sa DPH

Kedy sa e-shopu oplatí registrovať na DPH a kedy sa tejto povinnosti nevyhne? Čo by mal vedieť majiteľ e-shopu o DPH, keď predáva svoje tovary alebo služby v tuzemsku alebo do zahraničia?

Konkrétne povinnosti týkajúce sa DPH v e-shope závisia od viacerých faktorov. Napríklad, či je e-shop platiteľom DPH alebo nie, či predáva tovar/služby len na Slovensku alebo aj do zahraničia. Takisto to závisí aj od toho, či predáva tovar občanovi (nezdaniteľnej osobe) alebo firme.

E-shop a DPH pri predaji na Slovensku – základný rozdiel

Pri predaji zákazníkom na Slovensku je rozdiel, či e-shop je platiteľom DPH alebo neplatiteľom DPH. Základným rozdielom medzi platiteľom a neplatiteľom DPH je v tom, že platiteľ DPH predáva tovar/služby s 10 % alebo 20 % DPH (s výnimkou služieb oslobodených od DPH - napr. finančných služieb). Neplatiteľ DPH predáva tovar/služby bez DPH. Znamená to, že ak e-shop predáva najmä fyzickým osobám – nepodnikateľom, tak tovary a služby platiteľa DPH sú o 10, či 20 % drahšie. Neplatiteľ DPH si však nemôže odpočítať DPH na vstupe pri nákupe tovarov a služieb na účely svojho podnikania, pričom platiteľ DPH tak urobiť môže. Záleží však aj na tom, od koho je tovar nakupovaný (či od platiteľa alebo neplatiteľa DPH).

Platiteľ DPH môže mať v porovnaní s neplatiteľom DPH nevýhodu v tom, že za účtovníctvo zaplatí spravidla viac. Vyplýva to z toho, že pri predaji tovaru/služby u platiteľa DPH vstupuje do účtovných položiek aj DPH. Zároveň musí účtovník podávať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz k DPH, prípadne súhrnný výkaz, čo sú administratívne a nákladové položky navyše. Viac o účtovníctve a fakturácii v e-shope sa dozviete v článku E-shop – právna forma, účtovníctvo a fakturácia.

Kedy sa oplatí e-shopu registrovať na DPH

E-shopu sa pravdepodobne oplatí registrovať na DPH najmä vtedy, keď predáva tovar podnikateľom - iným platiteľom DPH. Platitelia DPH budú skôr nakupovať tovary od iných platiteľov DPH, pretože cena nakúpeného tovaru/materiálu od platiteľa DPH sa zníži o DPH-čku, ktorú si budú môcť odpočítať z nákupu. Pokiaľ sa e-shop chce zamerať na podnikateľov a firmy, pravdepodobne bude pre neho výhodnejšie registrovať sa na DPH.

Príklad na predajnú cenu v e-shope platiteľa a neplatiteľa DPH

Vezmime si 2 e-shopy – jeden bude platiteľom DPH, druhý neplatiteľom DPH. Oba e-shopy nakupujú tovary od platiteľov DPH. Oba e-shopy nakúpili tovar za 100 eur bez DPH, DPH = 20 eur a cena s DPH je 120 eur. Oba e-shopy majú rovnakú maržu 8 %.

Platiteľ DPH si môže odpočítať DPH 20 eur z nákupu tovaru. Do nákladov (výdavkov) u platiteľa DPH vstupuje suma 100 eur (suma bez DPH). Po prirátaní marže 8 % bude jeho predajná cena bez DPH vo výške 108 eur, DPH = 21,60 eur a suma na úhradu za tovar bude vo výške 129,60 eur. Platiteľ DPH zarobí na predaji tovaru 8 eur.

Neplatiteľ DPH si pri nákupe tovaru nemôže odpočítať DPH. Jeho vstupná (nákupná) cena je 120 eur. Pri marži 8 % bude jeho predajná cena 129,60 eur. Neplatiteľ DPH získa na predaji tovaru 9,60 eur.

Prečítajte si tiež

Neplatiteľ DPH fakturuje bez DPH, platiteľ DPH fakturuje so Slovenskou DPH pri predaji tovaru na Slovensku, štandardne s 20 % DPH. Pri rovnakej marži získa väčší zisk neplatiteľ DPH. Ale pri rovnakej predajnej cene 129,60 eur si platitelia DPH – zákazníci radšej kúpia tovar od platiteľa DPH (e-shopu), pretože si budú môcť odpočítať DPH vo výške 21,60 eur. Platiteľov DPH tak bude stáť nákup tovaru z e-shopu 108 eur, ak nakúpia od platiteľa DPH. Pri nákupe od e-shopu neplatiteľa DPH by zaplatili za tovar sumu 129,60 eur. Pokiaľ má e-shop skôr zákazníkov – občanov (neplatiteľov DPH), tak sa mu môže oplatiť zostať neplatiteľom DPH, pretože pri rovnakej predajnej cene bude mať vyšší zisk ako platiteľ DPH.

Registrovať sa na DPH sa pravdepodobne neoplatí e-shopom, ktorých základom je vlastná práca majiteľov alebo zamestnancov e-shopu. Napríklad v prípade e-shopu predávajúceho online školenia vytvorené vlastnými zamestnancami sa pravdepodobne neoplatí registrovať na platiteľa DPH. Závisí to však aj od toho, či má e-shop viac nákladov (výdavkov) súvisiacich s prevádzkou a službami poskytujúcimi cez e-shop od neplatiteľov DPH alebo od platiteľov DPH. Pokiaľ ide o službový e-shop, ale napríklad o prevádzku e-shopu sa mu stará externá firma - platiteľ DPH, prípadne ďalšie iné výdavky e-shopu sú kúpené od platiteľov DPH, v tom prípade by sa mu pravdepodobne oplatilo stať platiteľom DPH. Každopádne by bolo vhodné sa poradiť s odborníkom (účtovník, daňový poradca), ktorý by Vám poradil, či by pre Vás bolo výhodnejšie byť platiteľom DPH alebo nie.

Dobrovoľná registrácia e-shopu na DPH

Pokiaľ e-shop nedosahuje obrat na povinnú registráciu na DPH, ale z niektorých dôvodov sa chce stať platiteľom DPH, môže vykonať dobrovoľnú registráciu na DPH. Pri dobrovoľnej registrácii daňový úrad hlavne kontroluje, či e-shop vykonáva alebo sa pripravuje na ekonomickú činnosť. Ideálne je, ak už e-shop vystavil nejaké faktúry za tovar, aby vedel preukázať vykonávanie ekonomickej činnosti.

Povinná registrácia e-shopu na DPH

Registrovať na DPH sa musí e-shop, ktorý za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol obrat 49 790 eur. Žiadosť o registráciu na DPH musí podať najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Napríklad, ak presiahne obrat v októbri 2020, žiadosť o registráciu musí podať najneskôr 20.11.2020.

Prečítajte si tiež

Podmienka 12 mesiacov neznamená, že e-shop musí čakať 12 mesiacov na dosiahnutie obratu. Ak e-shop prekročí obrat už v priebehu 5-tich mesiacov, musí sa registrovať na DPH po skončení 5. teho mesiaca. Podrobnejšie informácie o registrácii e-shopu na DPH sa dozviete v článku Povinná registrácia na DPH.

Poznámka: V prípade, že je e-shop neplatiteľ a plánuje objednať služby zo zahraničia alebo poskytnúť služby do iných štátov EÚ, musí daňový úrad požiadať o registráciu podľa § 7a zákona o DPH. Touto registráciou sa nestáva platiteľom DPH. Daňový úrad mu síce pridelí IČ DPH, ale to používa len pri styku so zahraničím. Pokiaľ e-shop (neplatiteľ DPH) nakupuje tovar z iných štátov EÚ a v danom kalendárnom roku presiahne suma nakúpeného tovaru z iných štátov EÚ hranicu 14 000 eur, musí sa e-shop pred dosiahnutím hranice registrovať na IČ DPH. Rovnako ani v tomto prípade sa nestáva platiteľom DPH, nadobudnuté IČ DPH používa len pri komunikácii so zahraničím.

Akú DPH uviesť pri predaji cez e-shop zákazníkom zo Slovenska

Pri predaji tovaru/služieb slovenským zákazníkom, keď sa tovar posiela na miesto určené na Slovensku, vystavuje e-shop faktúru so slovenskou DPH.

Na Slovensku je základná sadzba DPH 20 % a znížená sadzba DPH 10 %. Zníženú sadzbu DPH 10 % používa e-shop pri predaji vybraných druhov potravín, zdravotníckych potrieb a liekov, kníh s obsahom reklamy max. do 50 % z obsahu knihy, a pod.

Na zvyšné kategórie tovarov sa používa 20 % DPH. Všetky elektronicky dodávané služby (služby poskytované cez e-shop) fakturované zákazníkom zo Slovenska sú s 20 % DPH. Ide napríklad o predaj e-kníh, online školenia, poskytovanie webových stránok, poskytovanie obrázkov, videí, fotografií prostredníctvom počítača, a pod.

DPH pri predaji cez e-shop zákazníkom zo štátov Európskej únie

Pri predaji cez e-shop zákazníkom zo štátov Európskej únie (ďalej len “EÚ”) existuje niekoľko kategórií, ktoré treba posúdiť vzhľadom na DPH, a to či:

  • sa predáva tovar alebo služba,
  • je zákazník zdaniteľnou osobou (podnikateľ, firma) alebo nezdaniteľnou osobou (občan),
  • tovar prekročí hranice Slovenska alebo nie,
  • pri predaji tovaru má zákazník pridelené IČ DPH alebo nie.

Predaj tovaru cez e-shop zákazníkom z EÚ

V súlade s § 13 ods. 1, písm. a) zákona o DPH miestom dodania tovaru spojeného s prepravou alebo odoslaním je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru zákazníkovi začína uskutočňovať, s výnimkou zásielkového predaja. To znamená, že miestom dodania tovaru do iného členského štátu je Slovensko. Avšak, pokiaľ je zákazníkom zdaniteľná osoba (firma, podnikateľ) alebo právnická osoba s prideleným IČ DPH v inom štáte EÚ (napríklad občianske združenie s prideleným IČ DPH), na dodanie tovaru zo Slovenska do iného členského štátu EÚ sa uplatní oslobodenie od slovenskej DPH. Aj pri predaji tovaru do iných štátov EÚ zákazníkom – zdaniteľným osobám s prideleným IČ DPH je miestom dodania tovaru Slovensko, ale po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok, môže dodávateľ – e-shop uplatniť oslobodenie od DPH.

E-shop vystaví faktúru bez DPH a na faktúre uvedie povinnú poznámku “dodanie je oslobodené od dane”. Podmienkou však je, že tovar musí byť skutočne prepravený alebo odoslaný zo Slovenska do iného členského štátu EÚ, o čom musí mať e-shop dôkaz. Slovenský e-shop musí mať takisto dôkaz o tom, že zákazník mal v čase dodania tovaru pridelené IČ DPH vo svojom štáte EÚ. Faktúru uvádza e-shop v daňovom priznaní k DPH a zároveň aj v súhrnnom výkaze k DPH.

Ak zákazník z iného členského štátu z EÚ nemá pridelené IČ DPH a tovar sa prepravuje zo Slovenska do iného štátu EÚ, ide o zásielkový predaj podľa zákona o DPH. Pri zásielkovom predaji musí slovenský e-shop sledovať hranicu obratu na povinnú registráciu v konkrétnom štáte, do ktorého predáva tovar formou zásielkového predaja. Vo väčšine štátov EÚ sa musí slovenský e-shop predávajúci tovar formou zásielkového predaja registrovať u nich na DPH pred prekročením hranice 35 000 eur. Do registrácie na DPH v inom členskom štáte predáva e-shop zákazníkom tovar so slovenskou DPH. Pokiaľ v niektorom členskom štáte EÚ bude registrovaný na IČ DPH, bude zákazníkom z daného štátu fakturovať s DPH-čkou danej krajiny. Zároveň bude na faktúre uvádzať IČ DPH, ktoré mu bolo pridelené v danom štáte.

Zmeny pri predaji tovaru v EÚ od 1.7.2021 - predaj na diaľku

Od 1.7.2021 sa zmenia podmienky pre predaj tovaru formou zásielkového predaja. Bude platiť zmenený názov - namiesto zásielkového predaja sa bude označovať ako predaj tovaru na diaľku. Zároveň bude platiť, že miestom dodania tovaru bude miesto skončenia prepravy tovaru (štát zákazníka), pokiaľ e-shop v kalendárnom roku presiahne hranicu 10 000 eur pri dodaní tovaru zákazníkom bez prideleného IČ DPH do iného členského štátu. Na rozdiel od zásielkového predaja platného do 30.6.2021, pri ktorom sa hranica sledovala pre každý štát EÚ zvlášť, sa bude hranica 10 000 eur od 1.7.2021 sledovať spolu za všetky odoslania tovarov do iných štátov EÚ zákazníkom bez prideleného IČ DPH a poskytnutých elektronických služieb nezdaniteľným osobám (občanom). To znamená, že hranica 10 000 eur je spolu pre elektronické služby poskytované nezdaniteľným osobám a tovar poskytovaný osobám bez prideleného IČ DPH v členskom štáte EÚ.

Ak e-shop prekročí hranicu 10 000 eur za kalendárny rok, na faktúre bude uvádzať DPH z daného štátu EÚ, ktorú zároveň bude musieť odviesť do štátneho rozpočtu konkrétneho štátu EÚ.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ slovenský e-shop v danom kalendárnom roku a ani v predchádzajúcom roku neprekročí hranicu 10 000 eur, miesto dodania tovaru pri predaji na diaľku bude miesto, kde sa preprava alebo odoslanie začína uskutočňovať - teda Slovensko. E-shop vystaví faktúru so slovenskou DPH a odvedie ju do slovenského štátneho rozpočtu. Podrobnejšie informácie o predaji na diaľku od 1.7.2021 nájdete v článku Internetový obchod a DPH od 1.7.2021.

Predaj služieb cez e-shop zákazníkom z EÚ

E-shop poskytujúci elektronicky dodávané služby rozlišuje, či zákazníkom je občan - nezdaniteľná osoba alebo podnikateľ - zdaniteľná osoba. Pre účely určenia miesta dodania služieb sa za zdaniteľnú osobu považuje aj nezisková organizácia, ktorá má pridelené IČ DPH.

Pri predaji elektronických služieb zdaniteľným osobám (firmám, SZČO a neziskovkám s prideleným IČ DPH) do iných členských štátov EÚ je miestom dodania služieb miesto, kde má zákazník sídlo, miesto podnikania alebo kde sa obvykle zdržiava. V jednoduchosti možno povedať, že pri predaji online školenia firme je miestom dodania štát EÚ zákazníka. Slovenský e-shop vystaví faktúru bez DPH a na faktúre uvedie povinnú poznámku “Prenesenie daňovej povinnosti”. Faktúru uvedie v súhrnnom výkaze aj s IČ DPH zákazníka. Pokiaľ zákazník v čase prijatia služby od e-shopu nemal pridelené IČ DPH, musí ho e-shop informovať, že sa mal registrovať na IČ DPH a že akonáhle sa registruje na IČ DPH, musí e-shopu oznámiť svoje IČ DPH. V tom prípade uvedie e-shop faktúru v súhrnnom výkaze až v období, v ktorom mu zákazník oznámil svoje IČ DPH.

Pokiaľ zákazník nie je zdaniteľnou osobou (občan alebo nezisková organizácia bez prideleného IČ DPH) z iného členského štátu, e-shop pri splnení daňových povinností postupuje podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH. V súlade s týmto odstavcom je miestom dodania elektronických služieb miesto, kde má zákazník sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Tzn. e-shop musí na faktúre uviesť DPH daného štátu EÚ a odviesť ju do štátneho rozpočtu štátu EÚ, odkiaľ pochádza zákazník - nezdaniteľná osoba (občan).

Výnimkou z tohto ustanovenia je prípad, ak celková hodnota dodaných elektronických služieb bez dane v kalendárnom roku nepresiahne 10 000 eur a zároveň ani v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahla hranicu 10 000 eur. E-shop, ktorý spĺňa ustanovenú podmienku, môže elektronické služby dodávané občanom z iných štátov zdaňovať slovenskou 20 %-nou DPH. Faktúry nezdaniteľným osobám z iných štátov uvádza v slovenskom daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH. Tým pádom nemusí odvádzať DPH-čku do rôznych štátov. Viac o daňových povinnostiach pri elektronických službách sa dozviete v článku Čo sa zmení v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb od roku 2019?.

Článok pokračuje pod reklamou

E-shop a vývoz tovaru do štátov mimo Európskej únie

Miesto dodania tovaru pri vývoze do štátov mimo EÚ je Slovensko. Podľa § 47 zákona o DPH môže platiteľ DPH dodávku vyvážaného tovaru oslobodiť od DPH v prípade, ak splní všetky zákonom stanovené podmienky:

  • tovar musí byť prepravený zo Slovenska do štátu mimo EÚ,
  • kupujúci nesmie mať sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, ani bydlisko na Slovensku,
  • odoslanie/prepravu tovaru do štátu mimo EÚ musí slovenský e-shop preukázať colným vyhlásením potvrdeným colným úradom a dokladom preukazujúcim odoslanie/prepravu tovaru.

Ak e-shop splní všetky vyššie uvedené podmienky, môže vystaviť faktúru za vývoz tovaru bez DPH. Na faktúre musí byť povinná poznámka “Dodanie je oslobodené od dane”. Hodnota vyvezeného tovaru, pri ktorom si e-shop uplatnil oslobodenie, sa uvádza v slovenskom daňovom priznaní k DPH.

E-shop a predaj služieb mimo štátov Európskej únie

Rovnako ako pri predaji služieb do štátov EÚ, musí platiteľ DPH aj pri predaji služieb do 3. krajín, tzn. štátov mimo EÚ (USA, Švajčiarsko, Nórsko, Rusko, atď.) rozlišovať, či predáva svoje služby zdaniteľným osobám (firmám, SZČO) alebo nezdaniteľným osobám (občanom).

V prípade predaja služieb podnikateľovi (firme, resp. SZČO, alebo neziskovej organizácie s prideleným IČ DPH) zo štátu mimo EÚ prostredníctvom e-shopu je miestom dodania služieb miesto, kde má zákazník sídlo, miesto podnikania alebo kde sa obvykle zdržiava. Tzn. pri predaji elektronických služieb podnikateľom zo štátov mimo EÚ je miestom dodania štát zákazníka. Slovenský e-shop vystavuje faktúru bez DPH. Na Slovensku nemá daňové povinnosti. E-shop by sa však mal v krajine zákazníka informovať, či mu nevyplývajú daňové a registračné povinnosti v krajine zákazníka.

E-shop predávajúci elektronické služby nezdaniteľným osobám (občanom, neziskovým organizáciám bez prideleného IČ DPH) zo štátov mimo EÚ, vystavuje faktúry pre týchto zákazníkov so slovenskou DPH. Vyplýva to z § 15 ods. 2 zákona o DPH, podľa ktorého je miestom dodania služby osobe inej ako zdaniteľnej osobe miesto, kde má dodávateľ služby sídlo alebo miesto podnikania, alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Faktúry za elektronické služby pre občanov zo štátov mimo EÚ sa uvádzajú v slovenskom daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky