30 významných zmien pre podnikateľov od roku 2015

Prehľad dôležitých legislatívnych zmien, ktoré významne ovplyvnia život podnikateľov od roku 2015.

 1. Podnikatelia, ktorí dodávajú nezdaniteľným osobám v Európskej únii (napríklad bežným občanom) elektronické služby, budú používať namiesto slovenskej 20 %-nej sadzby DPH niekoľko sadzieb členských štátov EÚ podľa toho, v ktorej krajine sa služba bude poskytovať.
 2. Platitelia DPH budú musieť kontrolný výkaz k DPH podať najneskôr do 25 dní odo dňa skončenia zdaňovacieho obdobia nezávisle od dátumu podania daňového priznania. Doteraz bolo potrebné kontrolný výkaz potrebné podať najneskôr do dňa podania daňového priznania.
 3. Zavádza sa inštitút tzv. čiastkového protokolu, na základe ktorého bude môcť daňový úrad aj v priebehu vykonávania daňovej kontroly podnikateľovi vrátiť časť nadmerného odpočtu do desiatich dní.
 4. V prípade neporušenia povinností bude môcť byť podnikateľ vymazaný z tzv. čiernej listiny daňovo-rizikových subjektov už po šiestich mesiacoch (doteraz až po dvanástich mesiacoch).
 5. Znižuje sa hranica, od ktorej budú musieť platitelia DPH podávať súhrnné výkazy mesačne. Nová hodnota tovarov pre povinnosť podávania kontrolného výkazu mesačne bude 50 000 eur (predtým 100 000 eur), inak sa podávajú štvrťročne.
 6. Počet odpisových skupín hmotného majetku sa rozširuje zo štyroch na šesť. Majetok v novozavedených odpisových skupinách sa bude odpisovať osem a štyridsať rokov.
 7. Nevýrobné budovy a stavby ako napríklad hotely, administratívne budovy, bytové budovy, budovy pre zdravotníctvo, kultúru a vzdelávanie, sa budú odpisovať štyridsať rokov (namiesto doterajších dvadsať rokov).
 8. Zrýchlenú metódu odpisovania hmotného majetku bude možné uplatniť len na majetok zaradený do druhej a tretej odpisovej skupiny.
 9. Ak sa nebude hmotný majetok v príslušnom zdaňovacom období využívať na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, jeho daňové odpisy sa musia na toto obdobie povinne prerušiť (napríklad pri výrobnej linke, na ktorej sa vôbec nevyrábalo).
 10. Náklady v podobe vytvorených rezerv na nevyfakturované dodávky a služby, rezerv na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a rezerv na zostavenie daňového priznania už nebudú daňovým výdavkom.
 11. Pravidlá transferového oceňovania spolu s povinnosťou vedenia dokumentácie o použitej metóde transferového oceňovania sa budú vzťahovať aj na tuzemské závislé osoby (doteraz len na zahraničné závislé osoby).
 12. Menia sa pravidlá, v dôsledku ktorých dochádza medzi zahrňovaním výnosov u veriteľa a nákladov u dlžníka do základu dane viazaných na prijatie úhrady za ne alebo ich zaplatenie k asymetrii. Rovnako sa rozširuje skupina nákladov, ktoré budú považované za daňový výdavok až po ich zaplatení.
 13. Opätovne sa zavádzajú tzv. pravidlá nízkej kapitalizácie. Výška úrokov platených z úverov, pôžičiek vrátene súvisiacich výdavkov (nákladov) na prijaté úvery a pôžičky od závislej osoby, ktorá presiahne 25 % ukazovateľa EBITDA, nebude uznaná za daňový výdavok.
 14. Výška zostatkovej ceny vybraných druhov hmotného majetku pri ich predaji (napríklad osobných automobilov, budov alebo stavieb) bude zahrňovaná do základu dane najviac do výšky príjmov z tohto predaja.
 15. Pri hmotnom majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby, si daňovník bude môcť zahrnúť do základu dane všetky s ním súvisiace výdavky (náklady) (napríklad v podobe odpisov, opráv, prevádzkových nákladov) najviac do výšky 80 %, pokiaľ nepreukáže vyššie využitie tohto majetku na dosahovanie zdaniteľného príjmu.
 16. Zavádza sa obmedzenie zahrnutia odpisov luxusných osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac do základu dane. Ak bude základ dane v dôsledku vplyvu odpisov týchto luxusných automobilov príliš nízky, bude sa musieť zvýšiť.
 17. Zrážkovou daňou sa bude zdaňovať aj každé peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré bude poskytnuté farmaceutickou spoločnosťou poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi.
 18. Vďaka super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj si budú môcť podnikatelia realizujúci projekt výskumu a vývoja znížiť základ dane ešte raz o 25 % vybraných výdavkov (nákladov) vynaložených na túto aktivitu. Títo daňovníci budú zverejnení na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR.
 19. Obchodné spoločnosti, družstvá a fyzické osoby – podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva sa budú zatrieďovať do troch kategórií účtovných jednotiek – mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka a veľká účtovná jednotka.
 20. Osobitným dokumentom, ktorý sa bude navyše vkladať do registra účtovných závierok, bude oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.
 21. Od apríla 2015 sa výrazne rozširuje okruh podnikateľov poskytujúcich služby, ktorí musia tržbu prijímanú v hotovosti evidovať v elektronickej registračnej pokladnici. Ide napríklad o služby ako účtovníctvo, taxislužba, ubytovanie, ale aj činnosť lekárov.
 22. Okrem používania klasickej elektronickej registračnej pokladnice budú môcť podnikatelia od apríla 2015 evidovať tržby inkasované v hotovosti aj prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice. Počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci však nesmie prekročiť 1000.
 23. Pri prvom opakovanom a pri každom ďalšom porušení zákona o elektronickej registračnej pokladnici bude podnikateľovi daňovým alebo colným úradom uložená okrem peňažnej pokuty aj pokuta v podobe zákazu predaja tovaru alebo poskytovania služieb až do 72 hodín.
 24. Sadzby dane z motorových vozidiel budú jednotné pre celé územie Slovenskej republiky (boli stanovené rôzne v závislosti od príslušného vyššieho územného celku).
 25. Predmet dane z motorových vozidiel sa rozširuje o vozidlá kategórie L - motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami (napríklad motocykle) a štvorkolky.
 26. Vďaka novému jednotnému variabilnému symbolu si budú môcť podnikatelia zriadiť na platenie preddavkov na daň z príjmov trvalé príkazy v banke.
 27. Zabezpečenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služba bude povinné pre všetkých zamestnávateľov bez výnimky. Aj pre tých, ktorí majú zamestnancov vykonávajúcich nerizikové práce zaradené do prvej a druhej kategórie (doposiaľ len pre rizikových zamestnancov).
 28. Zavádza tzv. odpočítateľná položka na zdravotné poistenie. Zamestnancom s hrubou mzdou do 570 eur sa zvýši čistá mzda a ich zamestnávatelia ušetria na zdravotných odvodoch, čím sa im zníži celková cena práce.
 29. Minimálna mzda sa zvyšuje na 380 eur (z pôvodných 352 eur).
 30. Na sumu 200 eur sa zvyšuje a zjednocuje suma oslobodenia z platenia sociálnych odvodov z príjmov študentov stredných škôl a študentov denného štúdia vysokých škôl pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Aktuálne zmeny v daňovej a účtovnej legislatíve - školenie

Pozývame Vás na školenie, na ktorom Vás skúsený lektor zorientuje v aktuálnych zmenách týkajúcich sa zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o účtovníctve a ďalších právnych noriem.

Novela zákona o účtovníctve od 1.7.2015

Novelou zákona o účtovníctve od júla 2015 sa spresňujú a opravujú nedokonalosti v súčasnej právnej úprave. Pribudnú aj správne delikty a zvýšia sa súvisiace pokuty.

Zmeny v reštrukturalizáciách od 29. apríla 2015

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii mala ako reakcia na reštrukturalizáciu spoločnosti Váhostav vyriešiť poškodzovanie veriteľov v týchto procesoch. Rýchlosť prijatých zmien a absencia pripomienkového konania sa však podpísala pod ich kvalitu.

7 dôležitých zmien v Obchodnom zákonníku v roku 2015 a 2016

Pred niekoľkými týždňami bola v skrátenom legislatívnom konaní schválená a prezidentom podpísaná novela Obchodného zákonníka. Mnohé zo zmien je potrebné považovať za veľmi dôležité. Niektoré platia už teraz.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky