Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a jej dopady

Aký vplyv bude mať odpočítateľná položka na zdravotné poistenie na daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa a aké prínosy to môže pre nich znamenať?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2015

V článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sme sa podrobne zaoberali novinkou v oblasti zdravotných odvodov, ktorú priniesla novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Od roku 2015 sa u nízkopríjmových zamestnancov s hrubou mzdou do 570 eur bude znižovať vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia, čo znamená nižšie odvody do zdravotnej poisťovne tak pre samotného zamestnanca ako aj jeho zamestnávateľa. Výsledkom môže byť vyššia čistá mzda pre zamestnanca a nižšia celková cena práce pre zamestnávateľa.

O koľko si prilepší zamestnanec a aké budú úspory pre zamestnávateľa od roku 2015

Tento článok bude venovaný vyčísleniu daňovo-odvodových dopadov odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie z pohľadu zamestnanca i zamestnávateľa. Pri rôznych úrovniach hrubej mzdy vyčíslime výšku zdravotných odvodov, sociálnych odvodov, preddavku na daň z príjmov, čistej mzdy a celkovej ceny práce od roku 2015 a tieto výsledky porovnáme s tým, aké by boli dosiahnuté pri rovnakej výške hrubej mzdy v roku 2014. V osobitnom riadku každej tabuľky (predposlednom) vyčíslime výšku prilepšenia pre zamestnanca a úspor pre zamestnávateľa, ktoré budú vyplývať z titulu odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie od roku 2015.

Poznámka: Vo výpočtoch sme v dvoch prípadoch vychádzali aj z predpokladu, že zamestnanec má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo neodpracoval v danom mesiaci všetky pracovné dni. Patrila by mu preto minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, ktorá môže byť nižšia ako suma mesačnej minimálnej mzdy.

Článok pokračuje pod reklamou

Vplyv odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie na zamestnanca (v EUR)

Položka/rok 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Hrubá mzda 190 380 475
Zdr. poist. 0 7,60 0 15,20 11,40 19,00
Soc. poist. 17,86 17,86 35,72 35,72 44,65 44,65
Preddavok na daň 0 0 5,19 2,30 19,38 17,93
Čistá mzda 172,14 164,53 339,09 326,78 399,57 393,42
Prilepšenie pre zamestnanca 7,61 12,31 6,15
Rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou 17,86 25,47 40,91 53,22 75,43 81,58

Podľa výsledkov z predchádzajúcej tabuľky môžeme konštatovať, že pozitívny vplyv odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie na čistú mzdu zamestnanca sa prejavuje najviac pri úrovniach mzdy pohybujúcej sa okolo minimálnej mzdy . Pri hrubej mzde, ktorej úroveň je blízka minimálnej mzde 380 eur, si zamestnanec v roku 2015 vplyvom vysokej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie prilepší na čistej mzde najviac.

Tiež je dôležité si všimnúť vysoký rozdiel v čistej mzde z minimálnej mzdy z roku 2014 a 2015. V roku 2014 by zamestnanec z minimálnej mzdy 352 eur dostal čistú mzdu 304,84 eur. V roku 2015 by čistá mzda zamestnanca z minimálnej mzdy 380 eur bola 339,09 eur, čo je o 34,25 eur viac ako z minimálnej mzdy z roku 2014. Tento rozdiel v čistom príjme 34,25 eur je dokonca vyšší ako rozdiel medzi výškou hrubých minimálnych miezd platných pre roky 2015 a 2014, čo je 28 eur (380 eur – 352 eur). Počnúc rastom hrubej mzdy od úrovne 570 eur je už výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie nulová a zamestnanec bude na tom s čistým príjmom rovnako ako v roku 2014.

TIP: Rátajte mzdy vždy podľa aktuálnej legislatívy. V programe OLYMP štyri mesiace úplne zadarmo.

 

Vplyv odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie na zamestnávateľa (v EUR)

Položka/rok 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Hrubá mzda 190 380 475
Zdravot. poist. 0 19 0 38 28,50 47,50
Soc. poist. 47,87 47,90 95,76 95,76 119,60 119,60
Cena práce 237,87 256,90 475,76 513,76 623,19 642,19
Úspora zamestnávateľa 19,03 38 19
Rozdiel medzi cenou práce a hrubou mzdou 47,87 66,90 95,76 133,76 148,19 167,19

Z pohľadu zamestnávateľa je azda najdôležitejším ukazovateľom celková cena práce. Jej výška závisí predovšetkým od úrovne hrubej mzdy. V porovnaní s rokom 2014 zamestnávateľ pri rôznych úrovniach hrubej mzdy dosiahne v roku 2015 najvyššiu úsporu v celkovej cene práce pri mzdách pohybujúcich sa približne na úrovni minimálnej mzdy 380 eur . Je to spôsobené tým, že práve pri mzdách na úrovni okolo minimálnej je aj výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie najvyššia.

Pri podrobnej analýze výsledkov si môžeme tiež všimnúť, že výška celkových nákladov práce pri minimálnej mzde z roku 2014 (475,89 eur) a pri minimálnej mzde z roku 2015 (475,76 eur) je takmer rovnaká. Ide o deklarovaný zámer vlády, aby zvýšenie minimálnej mzdy zamestnávateľom nespôsobilo zvýšenie nákladov. Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2015 ak nemá negatívny vplyv na celkovú cenu práce zamestnávateľa v porovnaní s rokom 2014 a pri nízkopríjmových zamestnancoch má pozitívny vplyv na ich čistú mzdu. V poslednom riadku tabuľky je možné vidieť aj pomerne veľký pokles rozdielov medzi celkovou cenou práce a hrubou mzdou zamestnanca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020 súvisiace s dosiahnutým príjmom rodiča

Prehľad podmienok a výšky peňažných dávok, na ktoré má nárok rodič a sú viazané na dosiahnutý príjem rodiča (resp. na podmienku štúdia).

Povinnosti zamestnávateľa pri prijatí prvého zamestnanca

Praktický prehľad povinností, ktoré vzniknú firme, ak sa stane zamestnávateľom. Registrácie v poisťovniach, na daňovom úrade, BOZP či ochrana osobných údajov. Čo všetko vás čaká s prijatím prvého zamestnanca?

Práca na živnosť (živnosť vs. zamestnanec)

Ak firma využije živnostníka na vykonávanie prác spĺňajúcich definíciu závislej práce, môže ísť o nelegálne zamestnávanie. Prečo je práca na živnosť obľúbená, aké výhody a riziká sú s ňou spojené? Prinášame vám ich porovnanie.

Otec na materskej (poberanie materského otcom)

Otec má nárok na poberanie materského počas 28 týždňov. Môže však počas tejto doby pracovať? Musí sa matka dieťaťa vrátiť do zamestnania?