Kto musí používať registračnú pokladnicu od 1. apríla 2015?

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice rozšírila okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Novinkou je tiež možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu?

Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v z. n. p. (ďalej len „zákon o používaní ERP“) sa vzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú súčasne všetky tri nasledovné podmienky:

  1. ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie, teda vykonáva podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka. Môže ísť napríklad o živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, ale aj neziskovú účtovnú jednotku, ktorá vykonáva okrem svojej hlavnej činnosti aj podnikateľskú činnosť. Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu sa vzťahuje aj na zahraničných podnikateľov, ktorí na Slovensku predávajú tovar alebo poskytujú zákonom vymedzené služby. Ak napríklad poľský podnikateľ predáva tovar na Slovensku a prijíma úhradu v hotovosti, je povinný sa riadiť zákonom platným v SR, a teda používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa nášho zákona;
  1. podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP – na predaj tovaru sa zákon vzťahuje vždy, pričom podľa zákona o používaní ERP je tovarom akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom. Pri poskytovaní služieb ide len o tie služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP. Rozsah služieb sa od 1. apríla 2015 výrazným spôsobom mení. Zákon upravuje aj výnimky, pri ktorých nie je povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. V takom prípade by podnikateľ nebol povinný evidovať tržbu v pokladnici, napr. v prípade predaja tovaru alebo poskytovania vymedzených služieb osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, predaja tovaru na dobierku, predaja prostredníctvom predajných automatov atď.
Článok pokračuje pod reklamou
  1. podnikateľ príjme tržbu – platbu z predaja tovaru alebo z poskytovania služby vymedzenej v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Znamená to, že ide o prijatie tržby nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou, stravovacími poukážkami a pod. Elektronickú registračnú pokladnicu je potrebné použiť aj pri inkase faktúry v hotovosti, resp. inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Rozšírenie zoznamu služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici od 1. 4. 2015

Podnikatelia predávajúci tovar, ktorí inkasujú tržby v hotovosti, resp. prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, musia povinne používať na evidenciu tržieb registračnú pokladnicu. Pri podnikateľoch poskytujúcich služby to neplatí. Elektronickú registračnú pokladnicu musia povinne pri prijímaní platieb v hotovosti používať iba tí, ktorí poskytujú služby vymenované v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP. Služby v prílohe sú vymedzené podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE). Prílohu č. 1 zákona o používaní ERP po novele zákona uvádzame nižšie. Všetky doplnené služby uvádzame tučným písmom. Zvýraznené sú aj tie služby, pri ktorých nastali zmeny, pričom zmena je pri príslušnej službe vysvetlená.

Podnikateľ, ktorý poskytuje služby doplnené novelou zákona o používaní ERP, je povinný začať používať pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2015.

Príloha č. 1 – služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici
45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel (zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení (zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)
93.12 Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou,  dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing (zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)

Virtuálna registračná pokladnica od 1. 4. 2015

Novela zákona o používaní ERP zavádza novinku v podobe možnosti používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Od 1. apríla 2015 sa prijaté tržby budú môcť podnikateľmi evidovať nielen v elektronickej registračnej pokladnici, ale aj vo virtuálnej registračnej pokladnici. Virtuálnu registračnú pokladnicu môžu používať všetci podnikatelia, tak pri predaji tovaru, ako aj pri poskytovaní služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona. Podnikateľ si teda môže vybrať, či pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby uvedenej v prílohe č. 1 bude používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Virtuálnu registračnú pokladnicu však môže používať len vtedy, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1000.

Poznámka: V pôvodnom návrhu zákona bola možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu umožnená iba úzkej skupine podnikateľov, napríklad veterinárom, zubárom a pod. Toto obmedzenie sa však v schválenej novele zákona nenachádza, takže používanie virtuálnej registračnej pokladnice bude umožnené všetkým podnikateľom. Obmedzením je počet pokladničných dokladov vydaných za mesiac (max. 1000 ks).

Článok pokračuje pod reklamou

Virtuálnou registračnou pokladnicou sa rozumie prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia. Koncovým zariadením bude v podstate počítač a tlačiareň.Virtuálna pokladnica bude bezplatne prístupná on-line podnikateľom a bude fungovať na zariadeniach schopných pripojenia na internet.

Podnikatelia, ktorí používajú elektronickú registračnú pokladnicu v súčasnosti a tí, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú službu uvedenú v prílohe č. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2014 a ktorým vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát v období od 1. januára 2015 do 31. marca 2015, môžu začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016. K uvedenému sa pristúpilo z dôvodu zohľadnenia kapacitných možností finančnej správy pri zavádzaní systému virtuálnej registračnej pokladnice.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Kontroly eKasy od mája 2022

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v eKase a vydávanie bločkov. Ktoré prevádzky sa majú pripraviť a ako kontrola prebehne?

Virtuálna registračná pokladnica: zmeny od marca 2022

Používať bezplatnú aplikáciu VRP prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si novej verzie – tá je dostupná od 10.3.2022. Kde ju nájdete a čo ešte sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky