Povinnosť prerušiť odpisovanie majetku od roku 2015

Novelou zákona o dani z príjmov sa pridávajú ďalšie prípady, kedy bude daňovník povinný prerušiť uplatňovanie odpisov majetku, napríklad ak ho nebude používať na podnikanie.

Povinnosť prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku v presne vymedzených prípadoch

Daňovník môže dobrovoľne prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania si však nemôže uplatniť daňovník – fyzická osoba, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť.

V novelizovanom zákone o dani z príjmov, ktorý nadobudne účinnosť od roku 2015, sa pridávajú dva prípady, kedy má daňovník povinnosť prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku. Táto povinnosť prerušenia odpisovania hmotného majetku sa ale nevzťahuje na daňovníkov, ktorí uplatňujú úľavu na dani. Ide o daňovníka, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani a daňovníka, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov (§ 30a a 30b zákona o dani z príjmov).

Odpisovanie hmotného majetku je daňovník povinný prerušiť aj v nasledujúcich dvoch prípadoch:

  1. Ak daňovník v zdaňovacom období hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, tak je povinný v tomto zdaňovacom období prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku. Výnimkou je hmotný majetok poistného a rezervného charakteru nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní.
  2. Ak má daňovník počas dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov v dôsledku zmien zdaňovacích období (z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak) tri zdaňovacie obdobia. K prerušeniu uplatňovania odpisovania všetkého hmotného majetku dôjde v zdaňovacom období, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia. Prerušenie uplatňovania odpisovania bude trvať až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Príklad na povinnosť prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku

  1. Daňovník, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny rok, má vo svojom hmotnom majetku notebook v hodnote 2 000 eur. Tento majetok však v roku 2015 vôbec nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, ale používal ho výhradne na súkromné účely. V zdaňovacom období 2015 je povinný odpisovanie notebooku prerušiť a v odpisovaní môže pokračovať až od roku 2016 za predpokladu, že ho začne používať podnikateľské účely (zabezpečenie zdaniteľných príjmov).
  2. Daňovník má zdaňovacie obdobie hospodársky rok (dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) od 1. júla 2014 do 30. júna 2015. Rozhodol sa, že od 1. januára 2015 bude mať zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Následne sa však od 1. júla 2016 opäť rozhodol pre uplatňovanie zdaňovacieho obdobia hospodársky rok. Počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov (2015 a 2016) mal daňovník v dôsledku zmien zdaňovacích období tri zdaňovacie obdobia (zdaňovacie obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 – prvé zdaňovacie obdobie a prvá zmena zdaňovacieho obdobia; zdaňovacie obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 – druhé zdaňovacie obdobie; zdaňovacie obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 – tretie zdaňovacie obdobie a druhá zmena zdaňovacieho obdobia).

Počnúc zdaňovacím obdobím hospodársky rok od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 (poradie druhej zmeny zdaňovacieho obdobia) je daňovník povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania všetkého hmotného majetku na celé toto zdaňovacie obdobie. Odpisovanie hmotného majetku môže daňovník začať uplatňovať (za predpokladu, že nedôjde k ďalším zmenám zdaňovacieho obdobia) až od zdaňovacieho obdobia hospodársky rok, ktoré začne od 1. júla 2017. Týmto dátumom uplynie dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia.

Nemožnosť prerušiť odpisovanie hmotného majetku v súvislosti s daňovou kontrolou

Novelizovaný zákon o dani z príjmov stanovuje aj prípady, kedy sa prerušenie uplatňovania odpisov hmotného majetku uplatniť nemôže. Uplatnenie prerušenia odpisovania alebo zrušenie prerušenia odpisovania hmotného majetku nie je možné uplatniť pri výkone daňovej kontroly. Rovnako nie je možné prerušiť odpisovanie alebo zrušiť prerušenie odpisovania hmotného majetku ani prostredníctvom dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.

Prečítajte si tiež súvisiace články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky