Súhrnný výkaz od 01. 10. 2014

Zmeny v ostatnej novele zákona o dani z pridanej hodnoty budú mať za následok, že vyšší počet platiteľov dane povinných podávať súhrnný výkaz bude musieť tento výkaz podávať za každý kalendárny mesiac namiesto kalendárneho štvrťroka.

Novela zákona o DPH znižuje hranicu na mesačné podanie súhrnného výkazu

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01. 10. 2014 mení peňažná suma v § 80 ods. 2 zo sumy 100 000 € na sumu
50 000 € .

Platiteľ dane môže po 01. 10. 2014 podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov dodaných do iného členského štátu s oslobodením od dane osobe identifikovanej pre daň v tomto členskom štáte (dodanie tovaru podľa § 43 ods. 1 Zákona o DPH), premiestnených s oslobodením (§ 43 ods. 4 Zákona o DPH) alebo tovarov dodaných prvým odberateľom zúčastneným na trojstrannom obchode (§ 45 Zákona o DPH) nepresiahne vpríslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 €.

Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia toho kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota dodaných tovarov (§ 43 ods. 1, § 43 ods. 4 a § 45 Zákona o DPH) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 €, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka. Podmienka prekročenia hodnoty dodaného tovaru (§ 43 ods. 1, § 43 ods. 4 a § 45 Zákona o DPH) vo výške 50 000 € v jednom z predchádzajúcich štvrťrokov sa vzťahuje prvýkrát na posledný štvrťrok roku 2014, tzn. hodnota dodaného tovaru (§ 43 ods. 1, § 43 ods. 4 a § 45 Zákona o DPH) v sume 50 000 € sa posudzuje za IV. štvrťrok roku 2013 a I – III. štvrťrok roku 2014. Ak platiteľ dane v niektorom z týchto štvrťrokov dodal tovar v hodnote presahujúcej sumu 50 000 €, potom počnúc 01. 10.2014 už musí platiteľ dane podávať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac. Z uvedeného vyplýva, že do 25.11.2014 mu vznikla povinnosť podať súhrnný výkaz za mesiac október 2014.

Príklad 1 na povinnosť podávať súhrnný výkaz DPH

Ak by platiteľ dane dodal tovar do iného členského štátu (§ 43 ods. 1 Zákona o DPH) v IV. štvrťroku 2013 v hodnote3 000 €, v I. štvrťroku 2014 v hodnote 11 000 €, v II. štvrťroku 2014 v hodnote 60 300 € a v III. štvrťroku 2014 v hodnote 19 000 €, v zmysle platnej právnej úpravy účinnej do 30. 09. 2014 by mohol podávať súhrnný výkaz štvrťročne, nakoľko ani v jednom zo sledovaných predchádzajúcich štyroch štvrťrokov (v období od 01.10.2013 – 30.09.2014) nedodal tovar v hodnote presahujúcej sumu 100 000 €.

V zmysle platnej právnej úpravy účinnej od 01. 10. 2014 bude platiteľ dane počnúc mesiacom október 2014 povinný podávať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, nakoľko v II. štvrťroku 2014 dodal tovar do iného členského štátu (§ 43 ods. 1 Zákona o DPH) v sume presahujúcej zákonom stanovený limit 50 000 €; v tomto prípade konkrétne 60 300 €.

Príklad 2 na povinnosť podávať súhrnný výkaz DPH

V tabuľke sú uvedené hodnoty dodaného tovaru do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v tomto členskom štáte (§ 43 ods. 1 ZDPH) za jednotlivé kalendárne mesiace.

MESIAC SUMA SÚHRNNÝ VÝKAZ ZA OBDOBIE CELKOM
október 2013 500 € IV. Q / 2013 1 750 €
november 2013 250 €
december 2013 1 000 €
január 2014 1 300 € I. Q / 2014 21 316 €
február 2014 6 890 €
marec 2014 13 126 €
apríl 2014 9 999 € II. Q / 2014 17 037 €
máj 2014 4 008 €
jún 2014 3 030 €
júl 2014 11 300 € III. Q / 2014 49 305 €
august 2014 24 890 €
september 2014 13 115 €
október 2014 25 500 € 10 / 2014 a 11 / 2014 (termín do 25.12.2014, resp. 29.12.2014) 62 460 €
november 2014 30 000 €
december 2014 6 960 € 12 / 2014
január 2015 9 500 € 01 / 2015 14 580 €
február 2015 4 080 € 02 / 2015
marec 2015 1 000 € 03 / 2015
apríl 2015 10 300 € 04 / 2015 20 005 €
máj 2015 6 590 € 05 / 2015
jún 2015 3 115 € 06 / 2015
júl 2015 5 500 € 07 / 2015 23 250 €
august 2015 12 000 € 08 / 2015
september 2015 5 750 € 09 / 2015
október 2015 2 875 € 10 / 2015 34 575 €
november 2015 1 800 € 11 / 2015
december 2015 29 900 € 12 / 2015
január 2016 2 999 € 01 / 2016 16 167 €
február 2016 4 118 € 02 / 2016
marec 2016 9 050 € 03 / 2016
apríl 2016 3 500 € 04 / 2016 10 200 €
máj 2016 1 750 € 05 / 2016
jún 2016 4 950 € 06 / 2016

V našom príklade platiteľ dane v prvom kroku posúdi po 30. 09. 2014, či v predchádzajúcich štyroch štvrťrokoch (tzn. v období od 01. 10. 2013 do 30.09.2014) nedodal tovar oslobodený podľa § 43 ods. 1 ZDPH v sume presahujúcej 50 000 €. Ani v jednom zo štyroch predchádzajúcich štvrťrokov platiteľ dane nedodal tovar v hodnote prevyšujúcej sumu 50 000 €, preto by v našom príklade mohol podať jeden súhrnný výkaz za IV. štvrťrok roku 2014, nie za každý kalendárny mesiac osobitne. Vzhľadom na to, že platiteľ dane dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 Zákona o DPH v mesiacoch október 2014 a november 2014 v sume presahujúcej hodnotu 50 000 €, je povinný v tomto kalendárnom štvrťroku podať súhrnný výkaz za každý jeden kalendárny mesiac osobitne. Keďže v štvrtom štvrťroku 2014 hodnota dodaného tovaru (§ 43 ods. 1 Zákona o DPH) prekročila sumu 50 000 € už v mesiaci november 2014, platiteľ dane podá do 25. 12. 2014 (resp. 29. 12. 2014, čo je prvý pracovný deň nasledujúci po lehote na podanie súhrnného výkazu) súhrnný výkaz osobitne za mesiac október 2014 a osobitne za mesiac november 2014. Následne bude podávať súhrnný výkaz už za každý kalendárny mesiac (za predpokladu, že platiteľ dane v tomto kalendárnom mesiaci dodal tovar podľa § 43 ods. 1, § 43 ods. 4 alebo § 45 Zákona o DPH), tzn. najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa súhrnný výkaz podáva.

Z nášho príkladu ďalej vyplýva, že platiteľ dane by mohol opätovne podávať súhrnný výkaz štvrťročne až počnúc I. štvrťrokom 2016, pretože v tomto štvrťroku a ani v predchádzajúcich štyroch štvrťrokoch nedodal tovar (§ 43 ods. 1, § 43 ods. 4 a § 45 Zákona o DPH) v hodnote presahujúcej sumu 50 000 €. V praxi je však veľmi náročné vopred odhadnúť, či v aktuálne posudzovanom štvrťroku (v našom príklade konkrétne I. štvrťrok 2016) platiteľ dane nepresiahne hranicu dodaného tovaru vo výške 50 000 €, preto z praktických dôvodov podá štvrťročný súhrnný výkaz prvýkrát až za II. štvrťrok 2016. Uvedené vyplýva z formulácie zákona, kedy je potrebné posudzovať aktuálny štvrťrok (v našom príklade konkrétne I. štvrťrok 2016) a predchádzajúce štyri štvrťroky (v našom príklade I. – IV. Q / 2015).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


17 zmien v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019

V roku 2019 nadobudnú účinnosť viaceré z noviel zákonov, ktoré sa menili v roku 2018. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré čakajú podnikateľov v oblasti účtovníctva, daní a odvodov.

Zmeny v zákone o DPH od roku 2019

Ministerstvo financií SR schválilo novelu zákona o DPH, ktorou dôjde k viacerým zmenám, ako napríklad k zrušeniu zábezpeky na DPH, zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby a pod. Navrhované zdaňovanie poukazov na tovary a služby táto novela odkladá na neskorší dátum. Prinášame vám prehľad zmien v novele zákona o DPH.

Sadzby DPH v roku 2019

Od 1. januára 2019 dochádza k rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzby DPH. Prinášame prehľad tovarov a služieb, ktoré budú v roku 2019 zaradené do zníženej sadzby.

Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch od 1.1.2019

Od 1.1. 2019 už nebudú vznikať situácie, kedy podnikateľ zaplatí dva krát DPH pri nákupe bylinkového čaju do firmy.