15 zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2015

15 zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

15 vybraných zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2015, ktoré by väčšine podnikateľov nemali uniknúť.

Parlament 30. 10. 2014 definitívne schválil v treťom čítaní novelu zákona o dani z príjmov. Prinášame prehľad kľúčových zmien.

Transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby

Transferové oceňovanie sa bude vzťahovať aj na skupiny prepojených osôb v rámci územia Slovenskej republiky. Doteraz sa oblasť transferových cien vzťahovala len na transakcie so zahraničnými závislými osobami, od roku 2015 sa okruh dotknutých subjektov rozšíri aj na tuzemské závislé osoby. S transferovým oceňovaním súvisí aj povinnosť mať vypracovanú dokumentáciu o použitej metóde stanovenia transferovej ceny. Vo Finančnom spravodajcovi 08/2014 bolo uverejnené nové usmernenie o požiadavkách na obsah tejto dokumentácie.

Šesť odpisových skupín

Zo súčasných štyroch odpisových skupín vznikne šesť. Súčasná tretia odpisová skupina s dobou odpisovania 12 rokov sa od roku 2015 rozdelí na:

 • tretiu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 8 rokov (majetok technologického charakteru ako elektrické motory, generátory a transformátory, pece a pod.),
 • štvrtú odpisovú skupinu s dobou odpisovania 12 rokov (napr. klimatizačné zariadenia a osobné a nákladné výťahy, ktoré možno odpisovať ako samostatné komponenty).

Súčasná štvrtá odpisová skupina sa od roku 2015 rozdelí na:

 • piatu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 20 rokov (napr. budovy výrobných hál, priemyselné stavby),
 • šiestu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 40 rokov (napr. hotely, kancelárske komplexy).

Zmeny sa budú týkať aj už odpisovaného majetku.

Zrýchlené odpisovanie len pre druhú a tretiu odpisovú skupinu

Zrýchlenú metódu odpisovania bude možné aplikovať len pri hmotnom majetku zaradenom v druhej odpisovej skupine a tretej odpisovej skupine. Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie pre druhú skupinu zostanú zachované a pre tretiu odpisovú skupinu sa v prvom roku odpisovania použije koeficient 8, v ďalších rokoch odpisovania sa použije koeficient 9 a koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu bude rovnaký ako v prvom roku odpisovania, t. j. 8.

Zrušenie osobitného postupu odpisovania pri lízingu

Hmotný majetok obstaraný na lízing bude možné odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene, a to v závislosti od skupiny, do ktorej sa obstarávaný majetok zaradí. Mesačné lízingové odpisy sa od roku 2015 zrušia. Osobný a nákladný automobil sa bude daňovo odpisovať rovnomerne a vozidlá na špeciálne účely sa budú môcť daňovo odpisovať aj zrýchlene (=možnosť voľby).

Umorovanie daňových strát počas štyroch zdaňovacích období

Daňové straty bude možné umorovať počas presne štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Táto zmena bola schválená už v minulosti, no hovorila o maximálne 4 obdobiach, čo umožňovalo aj odlišný výklad.

Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Nová forma daňového zvýhodnenia pre daňovníkov zaoberajúcich sa výskumom a vývojom bude duplicitné uplatnenie časti daňových výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Základ dane si budú môcť pri splnení podmienok znížiť o:

 • 25 % výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj,
 • 25 % výdavkov (nákladov) na mzdy, ostatné pracovnoprávne nároky a poistné a príspevky,
 • 25 % z medziročného rastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Daňovníci, ktorí uplatnia toto daňové zvýhodnenie budú zverejnení na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR.

Poznámka: Povinnosť zverejňovania daňovníkov uplatňujúcich super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj bola zapracovaná do novely zákona o dani z príjmov až na základe pozmeňujúceho poslaneckého návrhu.

Daňové výdavky a zdaniteľné príjmy naviazané na úhradu sa rozšíria

Rozširuje sa okruh pôsobnosti inštitútu zaplatenia v rovine výdavkov (nákladov), ako aj v rovine dotknutých osôb. Daňovými výdavkami len po zaplatení budú napríklad výdavky na nájomné, právne a poradenské služby, marketingové štúdie, prieskum trhu, za sprostredkovanie obchodu.

Príjem (výnos), ktorý sa bude zahrnovať do základu dane až po zaplatení, je príjem (výnos) z marketingových štúdií a iných štúdií a prieskumu trhu.

Daňové výdavky naviazané na úradu sa zmenili na nedaňové

Výdavky sankčnej povahy, aj keď budú dohodnuté v zmluve, resp. vyplývajú priamo zo zákona od roku 2015 už nebudú daňovými výdavkami (nákladmi) ani po ich uhradení. Príjmy sankčnej povahy sa budú zdaňovať ešte pred ich úhradou.

Odpisovanie osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac

Ak základ dane bude nízky, daňovník si nebude môcť uplatniť časť daňových odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Ak bude základ dane dostatočne vysoký, daňovník môže uplatniť daňové odpisy z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac v plnej výške. Platí to za predpokladu, že takýto automobil bude využívať výhradne na podnikateľské aktivity.

Prenájom osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac

Podobne ako v prípade odpisovania osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, aj v prípade ich používania formou operatívneho prenájmu môže napríklad kombinácia nízkeho základu dane a vyššieho nájomného ako limitované ročné nájomné vyvolať povinnosť vylúčiť časť nájomného z daňových výdavkov. Limitované ročné nájomné je stanovené fixne na úrovni 14 400 eur.

Prerušenie daňového odpisovania - povinnosť prerušenia

Daňovník bude povinný prerušiť odpisovanie hmotného majetku v napríklad v zdaňovacom období, v ktorom:

 • nebude hmotný majetok využívaný, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru,
 • nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby,
 • nedôjde k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.

Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, môže ísť o značnú časť daňových nákladov, ktoré nebudú môcť byť zahrnuté v základe dane.

Zrušenie niektorých daňových rezerv

Daňovým výdavkom (nákladom) nebudú v čase tvorby rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania. Do základu dane sa zahrnú v čase ich použitia v súlade s § 17 ods. 23 zákona o dani z príjmov.

Reklamné predmety

Za daňový výdavok (náklad) sa nebude považovať ani náklad (výdavok) na:

 • tabakové výrobky, to neplatí pre daňovníka, u ktorého je výroba (t. j. nie predaj) tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
 • alkoholické nápoje, okrem vína, avšak najviac v úhrnnej výške 5 % zo základu dane; to neplatí pre daňovníka, u ktorého je výroba (t. j. nie predaj) alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

Poznámka: Výnimka pre víno bola zapracovaná do novely zákona o dani z príjmov až na základe pozmeňujúceho poslaneckého návrhu.

Likvidácia zásob potravín ako nedaňový výdavok

Pri vyradení (likvidácii) potravín, tieto budú daňovým výdavkom len vtedy, ak daňovník preukáže, že pred uplynutím doby použiteľnosti alebo trvanlivosti vyvinul úsilie na podporu predaja postupným znižovaním ceny. Postupné znižovanie netreba preukazovať vtedy, ak budú potraviny bezodplatne odovzdané Potravinovej banke Slovenska. Ich vyradenie bude možné zahrnúť do základu dane.

Kilometrovné počas pracovnej cesty živnostníka

Živnostník má možnosť použiť na pracovnú cestu vlastné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku a uplatniť si tzv. kilometrovné do daňových výdavkov (nákladov). Od roku 2015 si živnostník nebude môcť uplatniť výdavky (náklady) na tzv. kilometrovné do daňových výdavkov (nákladov), ak síce nebude motorové vozidlo v čase použitia zaradené v obchodnom majetku, ale v minulosti bolo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky