Novela zákona o účtovníctve od 1.7.2015

Novela zákona o účtovníctve od 1.7.2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novelou zákona o účtovníctve od júla 2015 sa spresňujú a opravujú nedokonalosti v súčasnej právnej úprave. Pribudnú aj správne delikty a zvýšia sa súvisiace pokuty.

Zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny

Účtovná jednotka, ktorá nebude spĺňať podmienky zatriedenia do veľkostných skupín (u ktorej sa nedá identifikovať splnenie veľkostných podmienok podľa zákona o účtovníctve), sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu.

Nové ustanovenie sa použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí najskôr 31. decembra 2015. Ak účtovná jednotka, ktorej účtovné obdobie začína po 1. januári 2015, bude zostavovať mimoriadnu účtovnú závierku, použije toto nové ustanovenie pri jej zostavovaní po 30. júni 2015.

Stačí len jeden podpis

Účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti a súčasti, v závislosti od používanej sústavy účtovníctva. Aj keď sa účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve i v podvojnom účtovníctve už zostavovala ako jeden výkaz, zákon o účtovníctve doťahuje súvisiace zmeny ešte teraz.

Keďže jednotlivé súčasti účtovnej závierky už netvoria samostatné výkazy, osobitne sa nepodpisujú. Aby sa účtovná závierka považovala za zostavenú, s účinnosťou od 1. júla 2015 sa bude vyžadovať podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby (SZČO) na všeobecných náležitostiach účtovnej závierky.

Článok pokračuje pod reklamou

Presnejšia úprava o čom musí a nesmie účtovná jednotka účtovať

Účtovná jednotka nemôže účtovný zápis vykonať mimo účtovných kníh. Takto definovaná povinnosť sa s účinnosťou od 1. júla 2015 rozširuje a spresňuje tak, že účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy o účtovných prípadoch, ktoré jej nevznikli a zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

Nové správne delikty

V súvislosti s účtovnými zápismi v účtovných knihách bol doplnený nový správny delikt. Ak účtovná jednotka:

  • vykoná účtovný zápis mimo účtovných kníh alebo
  • vykoná účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol alebo
  • zatají a nezaúčtuje skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva,

v prípade zistenia jej daňový úrad uloží pokutu až do výšky 3 000 000 eur.

Zvýšenie hranice pokuty

Horná hranica pokuty za nezostavenie individuálnej účtovnej závierky (riadnej, mimoriadnej aj priebežnej) a konsolidovanej účtovnej závierky sa zvyšuje z 1 000 000 eur na 3 000 000 eur. Rovnaká horná hranica pokuty sa s účinnosťou od 1. júla 2015 bude uplatňovať aj pre správny delikt nevedenia účtovníctva v čase, keď je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo.

Nové správne delikty a zvýšené hranice pokút sa použijú na konania začaté po 30. 6. 2015.

Deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama

Deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je definovaný zákonom o účtovníctve. Do zákona o účtovníctve sa s účinnosťou od 1. júla 2015 dodáva (spresňuje sa), že účtovná jednotka si deň zostavenia účtovnej závierky určí sama.

Vo všeobecnosti je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému ju zostavuje. Osobitné predpisy (napríklad zákon o dani z príjmov) môžu požadovať aj skoršie zostavenie účtovnej závierky. Deň zostavenia účtovnej závierky sa nachádza niekde v uvedenom intervale.

Rozsiahlejšia časť novely zákona o účtovníctve nadobudne účinnosť od 1. januára 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Elektronizácia účtovníctva od 1.1.2022 v praxi

Novela zákona o účtovníctve priniesla zmenu vo forme spracovania a archivácie dokumentov. Ako zaviesť elektronizáciu do praxe, sa dočítate v článku.

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od roku 2024

Aké zmeny sa dotknú zákona o účtovníctve v súvislosti so zavedením nových reportingových povinností nadnárodných spoločností? Návrh zákona je aktuálne v pripomienkovaní.

Elektronizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve má od 1.1.2022 zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny v zákone o účtovníctve sa chystajú?

17 zmien v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019

V roku 2019 nadobudnú účinnosť viaceré z noviel zákonov, ktoré sa menili v roku 2018. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré čakajú podnikateľov v oblasti účtovníctva, daní a odvodov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky