Zmeny v odpisových skupinách a metódach odpisovania od roku 2015

Novelou zákona o dani z príjmov sa rozširuje počet odpisových skupín na šesť a zrýchlená metóda odpisovania bude možná len pre majetok zaradený do odpisovej skupiny dva a tri.

Rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa od roku 2015 zvyšuje počet odpisových skupín z pôvodných štyroch na šesť. V dvoch nových odpisových skupinách bude doba odpisovania hmotného majetku 8 rokov a 40 rokov. Presná kategorizácia hmotného majetku do jednotlivých odpisových skupín je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov.

Poznámka: Zákon o dani z príjmov podrobne upravuje len odpisy hmotného majetku. Nehmotný majetok sa podľa § 22 ods. 8 zákona o dani z príjmov odpisuje v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny. Výnimkou je goodwill a záporný goodwill, ktorý sa zahrňuje do základu dane podľa § 17a až 17c zákona o dani z príjmov.

Nová odpisová skupina tri s dobou odpisovania 8 rokov

Pôvodná odpisová skupina tri s dobou odpisovania 12 rokov bola rozdelená na dve odpisové skupiny – odpisovú skupinu tri s dobou odpisovania 8 rokov a odpisovú skupinu štyri s dobou odpisovania 12 rokov. Nová odpisová skupina tri s dobou odpisovania 8 rokov bude zahŕňať len vybrané druhy majetku technologického charakteru, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov. Ide napríklad o elektrické motory, generátory, transformátory, turbíny, pece, horáky, plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje, stroje pre metalurgiu a podobne. Ostatný majetok z pôvodnej odpisovej skupiny bol presunutý do odpisovej skupiny štyri s nezmenenou dobou odpisovania 12 rokov.

Nová odpisová skupina šesť s dobou odpisovania 40 rokov

Pôvodná odpisová skupina štyri s dobou odpisovania 20 rokov bola tiež rozdelená na dve odpisové skupiny – odpisovú skupinu päť s dobou odpisovania 20 rokov a odpisovú skupinu šesť s dobou odpisovania 40 rokov. Do novej odpisovej skupiny šesť s dobou odpisovania 40 rokov budú patriť nevýrobné budovy a stavby. Pôjde najmä o bytové budovy, hotely, administratívne budovy, budovy pre kultúru a verejnú zábavu, budovy pre vzdelávania a zdravotníctvo.

V prípade, že sa budova používa na niekoľko účelov (napr. na výrobnú aj administratívnu činnosť), z hľadiska jej zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny bude podstatné a rozhodujúce jej hlavné využitie. Hlavné využitie budovy sa stanoví porovnaním úžitkovej plochy v m 2 využívanej na účely podľa odpisovej skupiny šesť k úžitkovej ploche v m2 na ostatné účely. Podľa výsledku tohto testu sa potom budova s kombinovaným využitím zaradí buď do odpisovej skupiny šesť alebo odpisovej skupiny päť.

Doba odpisovania hmotného majetku podľa jednotlivých odpisových skupín od roku 2015

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Zrýchlená metóda odpisovania len pre majetok zaradený do odpisovej skupiny dva a tri

V súčasnosti je možné odpisovať ktorýkoľvek hmotný majetok metódou zrýchleného odpisovania, ak sa daňovník pre takýto postup rozhodne. Podľa nového znenia zákona o dani z príjmov bude od roku 2015 možné uplatňovať zrýchlenú metódu odpisovania len pri hmotnom majetku zaradenom do odpisovej skupiny dva s dobou odpisovania 6 rokov a hmotnom majetku zaradenom do odpisovej skupiny tri s dobou odpisovania 8 rokov. Pre všetok hmotný majetok zaradený do ostatných odpisových skupín bude možné od roku 2015 používať len rovnomernú metódu odpisovania. Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám dva a tri priraďujú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie prezentované v nižšie uvedenej tabuľke.

Rok Odpisy do konca roka 2014 (v EUR) Odpisy od roku 2015 (v EUR) Zostatková cena (v EUR)
2013 10 000 - 190 000
2014 10 000 - 180 000
2015 - 5 000 175 000
2016 - 5 000 170 000
2017 - 5 000 165 000
... ... ... ...
2048 - 5 000 10 000
2049 - 5 000 5 000
2050 - 5 000 0

Zmeny odpisovania už doteraz odpisovaného hmotného majetku od roku 2015

Podľa prechodných ustanovení novelizovaného zákona o dani z príjmov je daňovník povinný vykonať zmenu metódy odpisovania, zmenu odpisovej skupiny, zmenu doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu pre zrýchlené odpisovanie od 1. januára 2015. Zmeny sa pritom uskutočnia aj pri už odpisovanom hmotnom majetku. V minulosti uplatnené daňové odpisy sa však spätne upravovať nebudú.

Príklad na odpisovanie už doteraz odpisovaného hmotného majetku od roku 2015 pri zmene odpisovej skupiny

Daňovník zhotovil administratívnu budovu, ktorá bola zaradená do používania a začala sa používať v januári roku 2013. Vstupná cena administratívnej budovy je 200 000 eur. Administratívna budova sa odpisuje rovnomernou metódou odpisovania.

Roky 2013 a 2014 (doba odpisovania 20 rokov):

V rokoch 2013 až 2014 daňovník uplatňoval odpisy vypočítané v súlade so znením pôvodného zákona o dani z príjmov. Podľa neho patrila administratívna budova do odpisovej skupiny štyri s dobou odpisovania 20 rokov. Výška ročného odpisu sa stanovila ako podiel vstupnej ceny (200 000 eur) a doby odpisovania ustanovenej pre štvrtú odpisovú skupinu (20 rokov). Výsledkom bol ročný odpis vo výške 10 000 eur (200 000 / 20). Keďže bola budova zaradená do používania v januári, uplatnila sa v roku 2013 celá výška ročného odpisu.

Roky 2015 a nasledujúce (zmena odpisovej skupiny a doby odpisovania na 40 rokov):

Podľa prílohy č. 1 novelizovaného znenia zákona o dani z príjmov bude od roku 2015 táto administratívna budova patriť už do odpisovej skupiny šesť s dobu odpisovania 40 rokov. Podľa prechodných ustanovení zákona o dani z príjmov sa zmena odpisovej skupiny musí vykonať od 1. januára 2015, ale už v minulosti uplatnené daňové odpisy (v našom prípade za roky 2013 a 2014) sa už upravovať nebudú. V súlade s uvedeným bude výška ročného odpisu administratívnej budovy už len 5 000 eur. Výška ročného odpisu sa vypočítala ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania v novej odpisovej skupine (200 000 / 40). Administratívna budova sa bude takto odpisovať až do roku 2050.

Odpisová skupina Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
v prvom roku odpisovania v ďalších rokoch odpisovania pre zvýšenú zostatkovú cenu
2 6 7 6
3 8 9 8

Príklad na odpisovanie už doteraz odpisovaného hmotného majetku od roku 2015 pri zmene metódy odpisovania

Daňovník v januári roku 2013 obstaral osobný automobil, ktorý v tomto mesiaci aj zaradil do používania. Na účely odpisovania ho zaradil do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky a pre tento majetok si zároveň zvolil zrýchlenú metódu odpisovania. Vstupná cena osobného automobilu bola 20 000 eur.

Rok 2013 a 2014 (zrýchlená metóda odpisovania):

V roku 2013 sa výška ročného odpisu vypočítala ako podiel vstupnej ceny (20 000 eur) a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (koeficient 4). V našom prípade bola v roku 2013 výška ročného odpisu 5 000 eur (20 000 / 4). V roku 2014 sa výška ročného odpisu vypočítala ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny (2 x 15 000 = 30 000) a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval (5 – 1 = 4). Výška ročného odpisu v roku 2014 bola potom 7 500 eur (30 000 / 4).

Roky 2015 a nasledujúce (zmena metódy odpisovania zo zrýchlenej metódy odpisovania na rovnomernú metódu odpisovania):

Od roku 2015 však už hmotný majetok zaradený do prvej odpisovej skupiny nie je možné odpisovať zrýchlenou metódou odpisovania. Od tohto roku daňovník bude musieť zmeniť metódu odpisovania osobného automobilu a ďalej ho bude odpisovať rovnomernou metódou odpisovania. V minulosti uplatnené daňové odpisy vypočítané metódou zrýchleného odpisovania sa však spätne upravovať nebudú. Výška ročného odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny (20 000 eur) a doby odpisovania pre prvú odpisovú skupinu (4 roky). Výška ročného odpisu počnúc rokom 2015 tak bude 5 000 eur (20 000 / 4). V roku 2016 sa ešte uplatní zvyšná časť neodpísanej vstupnej ceny nakoľko je výška ročného odpisu (5 000 eur) vyššia ako výška zostatkovej ceny (2 500 eur).

Rok Zrýchlený odpis pôvodný (v EUR) Rovnomerný odpis od roku 2015 (v EUR) Zostatková cena (v EUR)
2013 5 000 - 15 000
2014 7 500 - 7 500
2015 - 5 000 2 500
2016 - 2 500 0

 

Prečítajte si aj nasledujúce články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky