Novelizovaná vyhláška o spôsobe označovania platby dane

Podnikatelia si budú môcť od roku 2015 v banke zadať trvalý príkaz na úhradu preddavkov na daň z príjmov.

Dňa 23. septembra bola schválená a odoslaná do Zbierky zákonov Slovenskej republiky novela vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej len „vyhláška o spôsobe označovania platby dane“). Účinnosť nadobudne od 1. januára 2015. Zmeny sa týkajú dvoch bodov.

Trvalý príkaz na úhradu preddavkov na daň z príjmov už od roku 2015

Zavádza sa nový variabilný symbol, ktorý bude slúžiť na označovanie pravidelne sa opakujúcich platieb preddavkov na daň, ktorých výška sa nemení. Na označovanie platby dane sa používa desaťmiestny variabilný symbol. Prvé štyri číslice označujú druh platby dane a zvyšných šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva. Novelou vyhlášky o spôsobe označovania platby dane sa zavádza nových šesť posledných číslic variabilného symbolu v tvare 00RRRR.

V rámci nového variabilného symbolu je 00 fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky. Ak podnikateľ uplatňuje iné zdaňovacie obdobie ako kalendárny rok, tzn. napríklad hospodársky rok, RRRR by označoval rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka. Variabilný symbol a pravidelne uhrádzaná suma budú stále rovnaké. Podnikatelia si tak od roku 2015 budú môcť v bezhotovostnom platobnom styku na úhradu preddavkov na daň z príjmov zadať trvalý príkaz.

V roku 2014 sa ešte musia vytvárať príkazy na úhradu pre každú jednotlivú platbu preddavku na daň z príjmov osobitne, aj keď je jeho výška stále rovnaká. Súčasný variabilný symbol pozostáva z číslic, ktoré sa menia v závislosti od toho, za ktorý mesiac alebo štvrťrok sa preddavok uhrádza. Napríklad platba mesačného preddavku na daň z príjmov za mesiac september bude mať v súčasnosti variabilný symbol 1100092014. Ak by išlo o štvrťročný preddavok na daň z príjmov za tretí štvrťrok, variabilný symbol by bol 1100432014. Od roku 2015 si podnikateľ môže zvoliť na takúto platbu preddavkov na daň z príjmov trvalý príkaz s rovnakým variabilným symbolom v tvare 1100002015 pre mesačné aj štvrťročné preddavky.

Pre nový predmet dane „tabaková surovina“ sa zavádza osobitný variabilný symbol

V oblasti spotrebných daní sa tiež zavádza nový variabilný symbol. Ten súvisí s novelou zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Od 1.marca 2014 bol zavedený nový predmet spotrebnej dane „tabaková surovina“. Pre spotrebnú daň, ktorej predmetom je tabaková surovina, sa od roku 2015 bude používať osobitný variabilný symbol. Variabilný symbol pre platbu spotrebnej dane pozostáva z desiatich číslic v tvare SDDSRRMMDD.

Prvé štyri číslice pri spotrebnej dani z tabakovej suroviny budú vždy 9014 , pričom 90 bude označovať druh spotrebnej dane – spotrebná daň z tabakovej suroviny, nasledujúce dve číslice 14 budú označovať druh daňového subjektu – platiteľ dane z tabakovej suroviny. RR označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti, MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti a DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022)

Vyšla vám v daňovom priznaní za rok 2021 (v roku 2022) daň na úhradu? V tomto článku sa dozviete, na aké číslo účtu daň zaplatiť a ako platbu dane správne označiť.

Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022

Na aké číslo účtu zaplatiť daň v roku 2022? Aký variabilný symbol použiť? Aké zmeny nastanú vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane od 1.1.2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky