Zmeny v dani z motorových vozidiel od roku 2015

Daň z motorových vozidiel čakajú od roku 2015 viaceré zmeny. Výnos z tejto dane už nebude príjmom VÚC, ale štátneho rozpočtu. Podstatnou zmenou pre podnikateľov je zjednotenie sadzieb tejto dane pre celé územie Slovenska. Prinášame prehľad kľúčových zmien.

Od 1. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. upravujúcu daň z motorových vozidiel. Znamená to, že daň z motorových vozidiel už nebude miestnou daňou, nebude sa riadiť všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých vyšších územných celkov, ale bude určená povinne a jednotne zákonom. Okrem tejto významnej zmeny zákon o dani z motorových vozidiel upravuje odlišne aj ďalšie skutočnosti, nejde teda len o preklopenie ustanovení do nového zákona. Zmeny sa týkajú napríklad vymedzenia predmetu dane, daňovníkov, oslobodení od dane, vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.

Predmet dane z motorových vozidiel od 1. januára 2015

Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel. Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. V predmete dane nastala zmena len v rozšírení okruhu vozidiel podliehajúcich dani o vozidlá kategórie L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami (napríklad motockyle) a štvorkolky.

Predmetom dane naďalej nie je vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo alebo vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu.

Daňovník pre daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015

Zmeny nastanú aj vo vymedzení daňovníka pre daň z motorových vozidiel od 1. januára 2015, a to v prípade organizačnej zložky, pri upustení od výnimky v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva (operatívneho lízingu) a v prípade zamestnávateľa.

Daňovníkom je od 1. januára 2015 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie alebo
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Pozn.: Dokladom sa rozumie osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II.

Oslobodenia od dane z motorových vozidiel od roku 2015

Od dane sú naďalej oslobodené vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť. Zmena nastala pri vozidlách, ktorých držiteľom je vyšší územný celok. Z dôvodu, že daň z motorových vozidiel už neplynie do rozpočtu VÚC, tieto vozidlá po novom nie sú oslobodené a budú podliehať dani.

Zo zákona sú oslobodené aj tieto vozidlá: záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a požiarnej ochrany, osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme a vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe. Tieto oslobodenia si uplatní daňovník v daňovom priznaní.

Článok pokračuje pod reklamou

Základ dane z motorových vozidiel od roku 2015

Základ dane je upravený aj pre vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina. Zákon ustanovuje tiež základ dane pre nový predmet dane, ktorým sú vozidlá kategórie L.

Skupina vozidiel Základom dane z motorových vozidiel je
motorové vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina výkon motora v kW
osobné vozidlá (kategórie L a M1) zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade
úžitkové vozidlá a autobusy (kategórie M2, M3, N1 až N3, O1 až O4) najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu

 

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel od 1.1.2015

Sadzby dane budú od 1. januára 2015 jednotné pre celé územie Slovenskej republiky. Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel, ktorú si môžete stiahnuť tu. Zákon ďalej upravuje zníženia a zvýšenia ročnej sadzby dane v závislosti od veku vozidla, jeho pohonu a od skutočnosti, či sa vozidlo použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát. Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

Ročná sadzba dane sa zníži o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Nasledujúcich 36 mesiacov sa použije ročná sadzba uvedená v prílohe č. 1. Po týchto 36 mesiacoch sa ročná sadzba dane zvýši o:

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Osobitné zníženie o 50 % platí pre vozidlá, ktorými sú: hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon. Ďalšie zníženie sa týka vozidiel, ktoré sa použili v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát.

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, oznamovacia povinnosť

Od 1. januára platia nové pravidlá pre vznik a zánik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom v boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa zákona, kedy sa vozidlo začne považovať za predmet dane. Ide teda o prvý deň mesiaca, v ktorom daňovník vozidlo evidované v Slovenskej republike prvýkrát použije na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť. Osobitne sú upravené prípady právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie a pri zmene v osobe daňovníka v tom istom mesiaci (napríklad dôjde k predaju auta jedného daňovníka inému).

Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

Ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene; daňová povinnosť pôvodnému daňovníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorý:
  • používal vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • používal vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie alebo
  • je zamestnávateľom a vyplácal zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Vznik daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní, s výnimkou zamestnávateľa.

Ak sa v zdaňovacom období nebude vozidlo používať na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť a nebude o vozidle účtované, vozidlo nebude evidované v daňovej evidencii alebo nebudú uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, tak daňová povinnosť zanikne 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. V tomto osobitnom prípade zániku daňovej povinnosti bude povinnosťou daňovníka oznámiť daňovému úradu skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vozidlo nebude podliehať dani z motorových vozidiel).

Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Zdaňovacím obdobím je naďalej kalendárny rok. Zákon upravuje aj iné zdaňovacie obdobia v osobitných prípadoch. Osobitnými prípadmi sú situácie, kedy:

 • sa daňovník zrušuje bez likvidácie (v dôsledku zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia),
 • je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz,
 • sa daňovník zrušuje s likvidáciou,
 • daňovník ukončil podnikanie,
 • daňovník zomrie.

Za bežné zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, sa podáva daňové priznanie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.

Pokiaľ ide o podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia v osobitných prípadoch, lehota na podanie daňového priznania je určená pre každý prípad samostatne. Okrem prípadu úmrtia daňovníka, lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je jeden mesiac. V prípade, ak daňovník zomrie, daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel (lehota môže byť predĺžená). Zákon o dani z motorových vozidiel v súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobia v osobitných prípadoch taktiež určuje osoby, ktoré sú povinné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podať.

Preddavky na daň z motorových vozidiel a platenie dane

V oblasti preddavkov na daň nenastanú výrazné zmeny oproti predchádzajúcej úprave, pri ich výpočte sa však prihliada na nové pravidlá, ktoré prináša zákon o dani z motorových vozidiel. Predpokladaná daň je teda po novom definovaná ako súčet ročnej sadzby dane upravenej o zvýšenia a zníženia podľa zákona za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na zdaňovacie obdobie neplatí.

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane podľa zákona a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.

Správa dane z motorových vozidiel od roku 2015

Správu dane vykonáva správca dane, ktorým je daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Ak ide o daňovníka, ktorý je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa.

Ak vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky