Aktuálne zmeny v daňovej a účtovnej legislatíve - školenie

Pozývame Vás na školenie, na ktorom Vás skúsený lektor zorientuje v aktuálnych zmenách týkajúcich sa zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o účtovníctve a ďalších právnych noriem.

Obsah školenia

1. Zmeny v zákone o dani z príjmov

 • Zmeny vo výpočte pomerného odpisu pri prenajatom majetku
 • Ostatné zmeny týkajúce sa odpisovania dlhodobého majetku
 • Opravné položky a odpis príslušenstva k pohľadávke (úroky z omeškania, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky)
 • Zmeny v oblasti daňovej licencie
 • Zmeny týkajúce sa transferového oceňovania
 • Zmeny týkajúce sa reštrukturalizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Zmeny týkajúce sa oceňovania finančného majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Zmeny týkajúce sa podielu zaplatenej dane (asignácia dane)
 • Zavedenie pravidiel proti zneužívaniu
 • Zmeny v zrážkovej dani z autorských honorárov a z príjmov zdravotníckych pracovníkov, vrátane zmenených povinností zdravotníckych pracovníkov týkajúcich sa platby zrážkovej dane a vo vzťahu k daňovým úradom
 • Zavedenie osobitného základu dane fyzických osôb z kapitálových príjmov
 • Rozšírenie príjmov fyzických osôb, ktoré budú oslobodené od dane z príjmov
 • Návrh nového tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2015

2. Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

 • Zavedenie osobitného režimu DPH na základe platieb (tzv. cash-flow režim DPH) a dôsledky jeho zavedenia z pohľadu dodávateľa a odberateľa tovaru alebo služieb
 • Zmeny v kontrolnom výkaze týkajúce sa vykazovania zjednodušených faktúr v časti B.3. KV k DPH
 • Definovanie kritérií pre určenie pomeru použitia tovarov a služieb na podnikateľské a iné účely (reakcia na zmenu v ZDP týkajúcu sa uplatňovania paušálnych výdavkov na majetok v zmysle § 19 ods. 2 písm. t) bod 2 ZDP)
 • Zavedenie tzv. tuzemského prenesenia daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác
 • Zmeny týkajúce sa oslobodenia od dane pri predaji investičného majetku
 • Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou
 • Spätný dovoz tovaru vo forme zušľachteného výrobku
 • Zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH
 • Zmeny týkajúce sa dobrovoľnej registrácie pre DPH a odpočte DPH pri registrácii za platiteľa DPH

3. Zmeny v oblasti účtovníctva

 • Zmeny v zákone o účtovníctve
 • Zmeny týkajúce sa postupov účtovania
 • Zmeny týkajúce sa účtovnej závierky

4. Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

 • Zavedenie časového prvku pri vyrubení pokút
 • Zmena v ukladaní pokút pri porušení viacerých povinností
 • Zmeny týkajúce sa podávania dodatočného daňového priznania
 • Spustenie elektronickek komunikácie smerom k daňovým subjektom

5. Zmeny v Obchodnom zákonníku

 • Zákaz poskytovania hotovostných pôžičiek pre s.r.o.
 • Zákaz vrátenia vkladov spoločníkom (obmedzenie plnení medzi spoločnosťou a spoločníkom s.r.o.)
 • Spoločnosť v kríze a jej dôsledky

Dostupné termíny a miesta konania školenia

 • 11.11.2015 v Košiciach (miesto konania upresníme)

Lektor

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. daňový poradca Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Je spoločníkom a konateľom spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu,zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Venuje sa lektorskej činnosti, píše odborné články do odborných časopisov a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.

Cena školenia

 • cena školenia je 90 € vrátane DPH (75 € bez DPH),

Dôležité informácie

Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov. Registrácia bola ukočená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potrebujete poradiť v podnikaní? Skúste rady expertov zdarma

Marketing, legislatíva, export do zahraničia či čerpanie európskych fondov. Poraďte sa s expertmi. Náklady na poradenstvo vám zaplatí SBA.

Finančná správa spúšťa bezplatné školenia k elektronickej komunikácii

Finančná správa pripravila bezplatné školenia k elektronickej komunikácii pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí od 1. júla tohto roku majú zákonnú povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky. Zatiaľ osem naplánovaných štvorhodinových školení sa uskutoční v troch mestách – v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach – v termíne od 21. mája do 6. júna 2018.

Školenia pre verejnosť od finančnej správy

Finančná správa pripravila školenia s daňovou a colnou tematikou. Prvé školenie sa týka odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti. Nasledovať budú školenia pre fyzické osoby podnikateľov na tému elektronickej komunikácie s finančnou správou.

Kde kúpiť doménu pre firemný web a ako ju zaregistrovať

Firemný web sa nezaobíde bez dobrej webovej adresy. Pozrime sa spolu na to, čo je to internetová doména, ako a kde ju zaregistrovať a na čo si pri jej nákupe dávať pozor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky