7 dôležitých zmien v Obchodnom zákonníku v roku 2015 a 2016

Pred niekoľkými týždňami bola v skrátenom legislatívnom konaní schválená a prezidentom podpísaná novela Obchodného zákonníka. Mnohé zo zmien je potrebné považovať za veľmi dôležité. Niektoré platia už teraz.

1. Zavedenie inštitútu spoločnosť v kríze od 1. 1. 2016

Nepochybne najväčšou zmenou v novelizovanom zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je prijatie rozsiahlych ustanovení o spoločnosti v kríze, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2016. Spoločnosť bude v kríze, ak bude v úpadku alebo jej úpadok bude hroziť. Spoločnosť bude musieť sledovať svoju finančnú situáciu a pomer vlastného imania a záväzkov. Pomer vlastného imania a záväzkov nižší ako 8 ku 100 bude znamenať, že spoločnosti hrozí úpadok a je v kríze. V rokoch 2016 a 2017 bude tento pomer pre spoločnosti ešte miernejší. O tom, za akých konkrétnych podmienok sa spoločnosť dostane do krízy a aké to môže mať pre ňu následky spolu s praktickým príkladom, sa viac dočítate v článku Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016.

2. Zákaz vrátenia niektorých plnení počas krízy spoločnosti do 1.1.2016

Od momentu, keď sa spoločnosť dostane do krízy, sa na ňu začínajú vzťahovať aj ustanovenia o zákaze vrátenia tzv. „plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje“. Plneniami nahrádzajúcimi vlastné zdroje budú pôžičky a im obdobné plnenia od spoločníkov a iných presne vymedzených osôb. Za spätné vrátenie plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje poskytnutého v rozpore s Obchodným zákonníkom bude ručiť štatutárny orgán spoločnosti. Cieľom zavedenia týchto ustanovení, ktoré začnú byť účinné tiež od 1. januára 2016, je ochrana veriteľov spoločnosti. Presné vymedzenie a podmienky zákazu vrátenia plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje nájdete v článku Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016.

3. Súd bude môcť rozhodnúť o vylúčení konateľa z jeho funkcie od 1.7.2015

Novinkou v Obchodnom zákonníku je možnosť súdu rozhodnúť o vylúčení člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu z výkonu jeho funkcie. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o vylúčení sa funkcia tejto osoby končí vo všetkých dotknutých obchodných spoločnostiach a družstvách. Súdy budú môcť takéto rozhodnutia vydávať od 1. januára 2016. Viac informácií napríklad o tom, aké dva dôvody môžu spôsobiť vylúčenie osoby z výkonu funkcie alebo aký dlhý je čas vylúčenia, nájdete v článku Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.

4. Zavedenie registra diskvalifikácií – zoznamu „zakázaných“ konateľov a iných od 1.1.2016

V nadväznosti na možnosť súdu rozhodnúť o vylúčení osoby z výkonu funkcie sa od 1. januára 2016 zavádza aj tzv. „register diskvalifikácií“. Bude obsahovať údaje o fyzických osobách, ktorým súd zakázal vykonávať funkcie v obchodných spoločnostiach a družstvách. Príslušné registrové súdy budú na základe informácií z neho vylúčené osoby okamžite vymazávať z obchodného registra vo všetkých dotknutých obchodných spoločnostiach a družstvách. S touto skutočnosťou budú oboznámené aj samotné právnické osoby, v ktorých tieto osoby pôsobili. Ak chcete vedieť viac o fungovaní registra diskvalifikácií a o tom, či bude verejný alebo nie, prečítajte si článok Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.

Článok pokračuje pod reklamou

5. Zákaz transakcií medzi spoločnosťou a spoločníkom za neobvyklých podmienok od 1.1.2016

Novelou Obchodného zákonníka sa už teraz explicitne zakazuje vrátenie vkladu spoločníkom s. r. o., komanditistom k. s. a členom družstva. Za vrátenie vkladu sa pritom od 1. januára 2016 nebude považovať len to, čo bolo predmetom vkladu spoločníka do spoločnosti, ale vrátením vkladu bude každé plnenie, ktoré spoločnosť bez primeraného protiplnenia poskytne spoločníkovi. V praxi môže ísť napríklad o bezplatný prenájom osobného automobilu alebo bezúročný úver. Takéto transakcie medzi spoločnosťou a spoločníkom sa tak budú môcť uskutočňovať len v obvyklých trhových cenách, ktoré by boli dojednané v bežnom obchodnom styku medzi inými osobami. Pre konkrétne súvislosti zákazu vrátenia vkladov spoločníkom si prečítajte článok Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.

6. Pri zakladaní spoločnosti už nebude potrebný výpis z bankového účtu od 1.1.2016

V súčasnosti sa musia peňažné vklady pred vznikom spoločnosti vkladať na osobitný účet v banke. Výpis z tohto bankového účtu sa spolu s písomným vyhlásením správcu vkladu prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra na preukázanie splatenia peňažných vkladov. Táto povinnosť od 1. januára 2016 zanikne a peňažné vklady sa budú môcť pri zakladaní spoločnosti vkladať aj v hotovosti. Na preukázanie splatenia peňažných vkladov pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra bude postačovať písomné vyhlásenie správcu vkladu o ich splatení. Viac sa môžete dozvedieť v článku Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.

7. Spoločník nesmie od 29. 04. 2015 spoločnosti poskytnúť úver v hotovosti, len bezhotovostne

Podľa právneho stavu pred novelou Obchodného zákonníka nebolo nijakým spôsobom poskytovanie úverov od spoločníkov spoločnostiam obmedzované. V súlade s ustanoveniami novely Obchodného zákonníka účinnými od 29. apríla 2015 už spoločník s. r. o. nemôže poskytnúť svojej spoločnosti úver v hotovosti. Poskytnutie úveru sa tak môže uskutočniť len iným spôsobom ako finančnými prostriedkami v hotovosti. Článok Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 29. apríla 2015 Vám o tejto zmene povie viac.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky