Elektronické služby a DPH od 01. 10. 2014

Slovenskí podnikatelia už nebudú uplatňovať slovenskú DPH pri dodaní elektronických služieb zákazníkom z EÚ, ale budú povinní uplatňovať DPH štátu spotreby tejto služby. O nových pravidlách sme sa rozprávali s daňovou poradkyňou Annou Fábryovou, partnerkou spoločnosti BMB Leitner.

Aké najdôležitejšie zmeny prináša najnovšia novela zákona o DPH?

Najvýznamnejšou zmenou, ktorú novela zákona o DPH účinná od 1.10.2014 priniesla, je zmena uplatňovania DPH v prípade poskytnutia elektronických služieb, telekomunikačných služieb, ako aj služieb rozhlasového a televízneho vysielania, ak sú poskytnuté nezdaniteľnej osobe (fyzickej osobe nepodnikateľovi) z iného členského štátu EÚ. Slovenskí podnikatelia už nebudú uplatňovať slovenskú DPH pri dodaní takýchto služieb zákazníkom z EÚ, ale budú povinní uplatňovať DPH podľa pravidiel príslušného štátu spotreby tejto služby, t. z. členského štátu usadenia daného zákazníka.

Spomínali ste elektronické služby, viete nám priblížiť o aké služby ide?

Pod pojmom elektronicky dodávané služby sa rozumie najmä poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia, dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia, dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz, dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí a vyučovanie na diaľku.

Aké dopady budú mať najnovšie zmeny v oblasti elektronických služieb na slovenských podnikateľov?

V oblasti elektronických služieb sa mení práve určenie miesta dodania, ak sú tieto služby poskytnuté nezdaniteľnej osobe (fyzickej osobe nepodnikateľovi) z iného členského štátu EÚ. Zmena miesta dodania v tomto prípade znamená uplatňovanie DPH podľa pravidiel krajiny, kde je príjemca služby usadený. Poskytovatelia týchto služieb budú od nového roka musieť pri cenotvorbe kalkulovať so zahraničnou DPH platnou v daných členských štátoch EÚ, rozdielnosť sadzieb (od 15 - 27 %) môže mať vzhľadom na štruktúru zákazníkov dopad na zisk spoločnosti.

Prinesú tieto zmeny v DPH zvýšenú administratívu?

V prvom kroku prináša táto zmena administratívnu záťaž firmám podnikajúcim vo vyššie uvedených oblastiach, ak sa zameriavajú na zákazníkov nepodnikateľov z iných členských štátov EÚ. Táto zmena totiž znamená povinnosť registrácie pre DPH v každom členskom štáte, kde má daný podnikateľ svojho zákazníka.

Táto zmena znamená povinnosť registrácie pre DPH v každom členskom štáte, kde má daný podnikateľ svojho zákazníka.

Okrem registrácie pre účely DPH je to samozrejme uplatňovanie tejto zahraničnej DPH, a v neposlednom rade ďalšie administratívne povinnosti podľa pravidiel príslušných členských štátov spotreby, napr. podávanie daňových priznaní k DPH. V druhom kroku je však novelou zákona o DPH prijatá tzv. zjednodušená schéma MOSS (Mini-One-Stop-Shop), ktorá sa snaží zvýšenú administratívnu záťaž zjemniť.

Priblížte nám fungovanie MOSS (Mini-One-Stop-Shop).

Osobitná úprava Mini-One-Stop-Shop, sa týka výhradne vyššie spomínaných poskytovateľov služieb, ak dodávajú tieto služby svojim zákazníkom usadeným na území EÚ. MOSS je vlastne zjednodušený režim vykazovania uplatňovanej zahraničnej DPH v krajine sídla spoločnosti na jednotnom kontaktnom mieste v rámci webového portálu Finančnej správy, v ktorom sú poskytovatelia dotknutých služieb registrovaní.

Prečítajte si tiež

Samotnú distribúciu DPH daným členským štátom bude mať na starosti už Finančná správa, ktorá rozdelí daň ako aj údaje z daňového priznania k DPH podľa členského štátu spotreby. Finančná správa následne zašle či už údaje ako aj samotnú DPH dotknutým členským štátom.

Pre úplnosť môžeme uviesť, že využívanie tejto úpravy nie je povinné, ale dobrovoľné. Ak už sa však poskytovateľ rozhodne pre MOSS, je povinný uplatniť ju na všetky telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a samozrejme elektronické služby, ktoré na území Európskej únie poskytuje.

Aké ďalšie povinnosti vznikajú podnikateľovi v súvislosti s touto novou úpravou?

Aby podnikateľ usadený na území EÚ mohol toto zjednodušenie (MOSS) využívať, musí sa zaregistrovať v členskom štáte, v ktorom má sídlo. Od 01.10.2014, v období október až december 2014, by sa každý takýto slovenský podnikateľ mal zaregistrovať k používaniu zjednodušeného systému MOSS na webovom portáli Finančnej správy SR.

Následne od 1.1.2015 bude elektronicky predkladať „špeciálne“ daňové priznanie k DPH, kde bude dané služby vykazovať a deklarovať. Toto „špeciálne“ daňové priznanie k DPH pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta sa bude podávať štvrťročne bez ohľadu na to, či služby boli poskytnuté alebo nie. Termín na podanie sa v porovnaní s riadnym DPH priznaním líši aj v lehote na podanie, a to do 20 dní od konca zdaňovacieho obdobia teda daného štvrťroka (víkendy a sviatky posun termínu na podanie tohto priznania neovplyvnia).

Je potrebné si uvedomiť, že podnikatelia poskytujúci tieto služby, budú po registrácii pre MOSS v „špeciálnom“ DPH priznaní uvádzať len údaje o poskytnutých službách zákazníkom z územia EÚ, pričom služby poskytované tuzemským zákazníkom zahrnú do riadneho daňového priznania.

Správne zvolený daňový poradca Vám vie s aplikáciou novej právnej úpravy určite pomôcť. Prihlásenie do systému MOSS ako aj následnú administratívu a komunikáciu s daňovým úradom zabezpečíme v prípade záujmu radi za Vás.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpočet DPH pri kúpe automobilu

Je možné v prípade podnikateľa uplatniť pri kúpe automobilu či pri jeho prevádzke odpočet DPH a v akej výške? Kedy je možný výber medzi odvodom dane na výstupe a krátením vstupnej DPH a kedy môže iba upraviť odpočítavanú DPH?

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti

Za akých podmienok je možné pri kúpe nehnuteľnosti odpočítať celú sumu DPH, kedy iba čiastočne a kedy vôbec? Prečo sa niekedy uplatňuje koeficient a kedy sa robí úprava odpočítanej DPH?

Ako funguje DPH a aké sú časté podvody?

Aký je princíp dane z pridanej hodnoty, ako vznikajú podvody a daňové úniky na DPH a ako proti nim bojuje Finančná správa SR?

Komu sa oplatí byť platiteľom DPH a komu nie

Kedy by mal podnikateľ zvážiť, či sa stať platiteľom DPH alebo nie? Kedy sa mu to môže oplatiť a kedy naopak nie? A aké povinnosti ho čakajú, ak sa stane platiteľom DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky