Rodičovský príspevok v roku 2023

Sumy rodičovského príspevku v roku 2023 sa opäť zvýšia. Kto má nárok na rodičovský príspevok, aké podmienky musí splniť a ako požiadať o rodičovský príspevok v roku 2023?

Rodičovský príspevok upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“) a opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o ustanovení súm rodičovského príspevku pre príslušný rok (444/2022 Z.z.).

Rodičovský príspevok v roku 2023 – na čo slúži a kto ho vypláca?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorej úlohou je prispieť oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, príp. šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Rodičovský príspevok vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa o rodičovský príspevok (oprávnenej osoby).

Rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka v roku 2023 – aký je medzi nimi rozdiel?

V praxi je často osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok označovaná aj za osobu, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Nie vždy to však tak je a neplatí teda vždy vzťah, že osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok sa rovná osobe, ktorá je na rodičovskej dovolenke.

Vyplýva to z § 166 až § 169 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, kde je definované, že na rodičovskej dovolenke môže byť iba žena alebo muž v postavení zamestnanca. A teda platí to, že na rodičovskej dovolenke nemôže byť žena alebo muž, ktorá je v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby, t. j. napr. v postavení živnostníka, aj keď takejto osobe bol priznaný rodičovský príspevok. Osoba v postavení živnostníka sa označuje za osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, nie za osobu, ktorá je na rodičovskej dovolenke.

Kto môže požiadať o rodičovský príspevok v roku 2023?

V § 2 a § 3 zákona o rodičovskom príspevku je uvedené, kto môže byť oprávnenou osobou, t. j. požiadať o rodičovský príspevok a taktiež aj to, aké podmienky musí splniť, aby získal nárok na rodičovský príspevok. Uvádzame ich v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Oprávnená osoba a podmienky nároku, ktoré musí splniť pri žiadosti o rodičovský príspevok v roku 2023
Kto môže požiadať o rodičovský príspevok Podmienky, ktoré musí splniť osoba, ktorá žiada o rodičovský príspevok
 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
 • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.
 • 1. zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa,
  2. mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

  Riadnou starostlivosťou sa pritom rozumie starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä:

  • primeraná výživa dieťaťa,
  • hygiena dieťaťa,
  • výchova dieťaťa, a
  • dodržiavanie preventívnych prehliadok podľa osobitného predpisu.

  Podľa § 3 ods. 4 zákona je podmienka riadnej starostlivosti o dieťa splnená, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou.

  Je potrebné upozorniť, že nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba, a to určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. To platí aj v prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo súd schváli dohodu rodičov.

  Aktualizácia k 20.6.2023: Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môže poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Viac informácií o novinke nájdete v článku Predĺžený rodičovský príspevok pri neprijatí dieťaťa do škôlky 

  Je možné poberať rodičovský príspevok aj na viac detí v roku 2023?

  Častokrát sa stáva, že v rodine oprávnenej osoby je viac detí do troch rokov veku, resp. šesť rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom). Napríklad to môže byť takto v rodine, ktorá má jedno dieťa vo veku 2 roky a druhé dieťa má vek 1 rok. Čo v takomto prípade? Je možné poberať rodičovský príspevok súčasne aj na dve, resp. viac detí?

  V uvedenom prípade vzniká nárok len na jeden rodičovský príspevok (v rovnakej sume, bez navýšenia), ktorý môže byť uznaný len jednej oprávnenej osobe. To znamená, že v prípade, ak je v rodine viac detí, nemôže rodičovský príspevok na jedno dieťa poberať matka dieťaťa a na druhé dieťa otec, nakoľko takúto situáciu zákon vylučuje.

  Kedy nevzniká nárok na poberanie rodičovského príspevku v roku 2023?

  Nárok na poberanie rodičovského príspevku nevzniká, ak:

  • sa oprávnená osoba a dieťa zdržujú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
  • aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
  • štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
  • žiadateľom o materské je maloletý rodič, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
  • oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a ktorej sa na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa poskytuje rodičovský príspevok.
  Článok pokračuje pod reklamou

  Aká je výška rodičovského príspevku v roku 2023?

  Výška rodičovského príspevku sa každý rok mení, a to vplyvom zmeny životného minima. Aj v roku 2023 suma rodičovského príspevku vzrastie, nakoľko od 1.7.2022 vzrástla aj suma životného minima. O tom, aké zmeny nastali zmenou životného minima, si môžete prečítať v článku Životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023.

  Výšku rodičovského príspevku v roku 2023 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Výška rodičovského príspevku v roku 2023
  Typ Ak oprávnená osoba nepoberala pred rodičovským príspevkom materské Ak oprávnená osoba poberala pred rodičovským príspevkom materské
  Základná suma 301 € 412,60 €
  Pri dvojičkách 376,25 € 515,75 €
  Pri trojičkách 451,50 € 618,90 €

  Ako môžeme vidieť v tabuľke, oprávnená osoba, ktorá pred nárokom na rodičovský príspevok poberala materské, má nárok na vyššiu sumu rodičovského príspevku, pričom nie je podstatné, či jej nárok na materské vznikol zo zamestnania, či ako SZČO.

  Aktualizácia k 20.6.2023: So zvýšením životného minima sa zvyšuje aj rodičovský príspevok, a to vždy k 1. januáru. Parlament však v máji 2023 schválil novelu, ktorou sa sumy rodičovského príspevku tento rok upravujú mimoriadne už od 1. augusta 2023. Po novom teda platí, že už od augusta 2023 je výška rodičovského príspevku 345,20 eur, ak rodič nepoberal materské a 473,30 eur, ak materské poberal.

  V prípade, ak sú súčasne narodené dve a viac detí, má oprávnená osoba nárok na zvýšenie sumy rodičovského príspevku, a to vo výške 25 % zo sumy rodičovského príspevku na každé ďalšie súčasne narodené dieťa (t. j. pri dvojičkách o 25 %, pri trojičkách o 35 % zo sumy rodičovského príspevku).

  Prečítajte si tiež

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže však sumu rodičovského príspevku znížiť, a to o 50 % v prípade, ak oprávnená osoba nedbala najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. V tejto zníženej sume následnej oprávnená osoba poberá rodičovský príspevok najmenej počas troch kalendárnych mesiacov po mesiaci, v ktorom bolo zistené neplnenie riadnej povinnej školskej dochádzky.

  Priemerný mesačný počet poberateľov rodičovského príspevku v roku 2023 rezort práce odhaduje na približne 141 650. Zvýšenie súm rodičovského príspevku si vyžiada zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v sume 40 742 506 eur. Výdavky zabezpečí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci limitov na príslušný rozpočtový rok.

  Obdobie poskytovania rodičovského príspevku v roku 2023

  Rodičovský príspevok poskytuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo
  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom skončil nárok na materské,
  • do prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov, resp. šesť rokov pri jeho nepriaznivom zdravotnom vývoji.

  To, aké iné peňažné dávky môže získať rodič v roku 2023, si môžete prečítať v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2023.

  Žiadosť o rodičovský príspevok v roku 2023

  Oprávnená osoba môže požiadať o rodičovský príspevok v roku 2023 nasledovne:

  • podaním písomnej žiadosti, alebo
  • e-mailom, a to vo forme skenu podpísanej žiadosti, alebo
  • podaním žiadosti elektronicky, a to prostredníctvom portálu slovensko.sk, pričom je potrebné disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

  Žiadosť o rodičovský príspevok má 5 strán, ku ktorým je potrebné doložiť aj povinné prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti. V žiadosti je potrebné vyplniť základné údaje o žiadateľovi, jeho sociálne postavenie (t. j. či je zamestnancom, SZČO, nezamestnaný a pod.), ako aj údaje o dieťati, na ktoré sa uplatňuje rodičovský príspevok, údaje o druhej oprávnenej osobe a spôsob výplaty príspevku.

  Prinášame vám aj žiadosť o rodičovský príspevok na vyplnenie.

  V prípade, ak oprávnená osoba podáva žiadosť o rodičovský príspevok písomne, je potrebné za účelom porovnania údajov uvedených v žiadosti predložiť zamestnancovi občiansky preukaz, v prípade cudzinca cestovný doklad a doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

  Žiadosť o rodičovský príspevok je možné podať aj spätne za obdobie najviac šiestich mesiacov.

  O priznaní rodičovského príspevku, o jeho zvýšení, či zániku nároku sa nevydáva písomné rozhodnutie.

  Výplata rodičovského príspevku v roku 2023

  Rodičovský príspevok priznáva a vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

  Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku (napr. ak nárok na rodičovský príspevok vznikol v marci 2023, prvýkrát oprávnená osoba dostane rodičovský príspevok v apríli 2023, do konca apríla). Platbu rodičovského príspevku je možné poukázať:

  • na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR,
  • v hotovosti.

  Platbu rodičovského príspevku nie je možné zrealizovať do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

  Pozor, jedna dôležitá a pozitívna informácia je tá, že rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, t. j. vždy v tej istej sume, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. To znamená, že ak napríklad dieťa dosiahne vek troch rokov 1. marca, oprávnená osoba má nárok na celú sumu rodičovského príspevku aj za mesiac marec.

  Je možné počas rodičovského príspevku pracovať v roku 2023?

  Oprávnená osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok nie je nijako obmedzovaná, a teda môže počas tohto obdobia pracovať, či už na základe trvalého pracovného pomeru (na základe pracovnej zmluvy), ako aj na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. na základe dohody o pracovnej činnosti), či podnikať (napr. ako živnostník).

  Prečítajte si tiež

  Počas dosahovania príjmu však musí oprávnená osoba zachovať dôležitú podmienku, a tou je dodržanie riadnej starostlivosti o dieťa.

  Spozornieť by mali fyzické osoby – podnikatelia, nakoľko počas obdobia poberania rodičovského príspevku je možné platiť preddavky do zdravotnej poisťovne v nulovej výške, čo môže byť výhodné. Odvody do Sociálnej poisťovne však takáto osoba platiť musí, ak vykonáva činnosť SZČO. Viac informácií si môžete prečítať v článku Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

  Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

  PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

  Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

  Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

  Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

  Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky