Materské v roku 2023 (maximálne a minimálne)

V roku 2023 maximálna materská dávka presiahne výšku 1 850 eur. Kto môže získať materské v tejto výške, za akých podmienok a koľko je minimálne materské?

Podmienky získania nároku na materské, ako aj výšku materského upravuje § 48 až § 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Materské je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Poskytuje sa ženám z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa, ako aj inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Kto má nárok na materské v roku 2023?

Nárok na materské vzniká:

 1. matke dieťaťa,
 2. inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa, pričom týmto poistencom môže byť otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa, resp. fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Vyššie uvedeným osobám vzniká nárok na materské, ak je takáto osoba v postavení zamestnanca, povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len „SZČO), či dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, a ak spĺňa zároveň tieto podmienky:

 1. má v deň nástupu na materské aktívne nemocenské poistenie (t. j. napr. ak má žena aktívny pracovný pomer, či ak je žena SZČO a platí povinné poistné na sociálne poistenie), alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 2. v období dvoch rokov dozadu má nemocenské poistenie po dobu najmenej 270 kalendárnych dní, pričom do tejto doby sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ako aj doba akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia v danom období,
 3. nemá za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ktoré presahujú sumu 5 eur – táto podmienky platí len pre osoby, ktoré žiadajú o materské, ak sú SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou.

Aktualizácia k 29.6.2023: Novela zákona o sociálnom poistení umožňuje matkám od 1. júla 2023 započítať do potrebnej doby nemocenského poistenia pri dávke materské aj neukončenú dobu nemocenského poistenia. To znamená, že okrem aktuálneho nemocenského poistenia, z ktorého sa bude posudzovať nárok na materské, Sociálna poisťovňa započíta do potrebnej doby poistenia (najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom) všetky ukončené a aj aktuálne doby iného nemocenského poistenia (povinného poistenia aj dobrovoľného poistenia). Bude sa to vzťahovať na prípady, kedy nárok na materské vznikne, teda najskôr odo dňa účinnosti novely 1. júla 2023, t. j. nie spätne. Do nároku na materské sa naďalej bude započítavať aj obdobie dobrovoľného poistenia. Iné podmienky nároku na dávku materské ani postupy pre jej uplatňovanie sa nemenia.

Ako uvádzame vyššie osoba, ktorá nemá aktívne nemocenské poistenie, ale je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia, bude mať nárok na materské. Zmeny v ochrannej lehote nastali od 1. júna 2022, o čom sme vás informovali aj v článku Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023, a teda platí, že ochranná lehota je:

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia (v prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, tak ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie),
 • osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ak tehotnej žene zaniklo nemocenské poistenie v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu,
 • osem mesiacov od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, ak tehotnej žene prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku nemocenské poistenia (jednoducho povedané, ak žena napr. stratí zamestnanie a otehotnie v období 180 dní od straty tohto zamestnania, plynie jej ochranná lehota osem mesiacov od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu).

Poznámka: ak rodič, resp. iný poistenec tieto podmienky nespĺňa, má nárok na rodičovský príspevok, ktorý vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac informácií si môžete prečítať v článku Rodičovský príspevok v roku 2023.

Aké sú podmienky nároku na materské u otca dieťaťa v roku 2023?

Otec dieťaťa má taktiež nárok na materské, ak splní podmienky nároku na túto dávku, ktoré sme uviedli vyššie. Okrem toho však pri poberaní materského u otca dieťaťa platí, že:

 1. sa otec musí starať o dieťa,
 2. môže požiadať o materské, až v tom prípade, ak už matka materské nepoberá, pričom ak matka materské nepoberala, otec môže požiadať o materské najskôr vtedy, ak uplynulo šesť týždňov odo dňa pôrodu
 3. ani jeden z rodičov si nemôže uplatňovať nárok na rodičovský príspevok.
Článok pokračuje pod reklamou

Aká je výška materského v roku 2023?

Výška materského sa oproti minulému roku nemenila, to znamená, že v roku 2023 je materské vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň. Materské je nemocenská dávka, ktorá sa vypláca za kalendárne dni, počas ktorých trvá nárok na materské.

Denný vymeriavací základ, ktorý potrebujeme pre zistenie výšky materského sa vypočíta v roku 2023 nasledovne:

Pre výpočet denného vymeriavacieho základu, potrebujeme zistiť rozhodujúce obdobie a následne z tohto rozhodujúceho obdobia zistiť súčet vymeriavacích základov a počet kalendárnych dní. Rozhodujúce obdobie sa určuje podľa toho, kedy nemocenské poistenie, z ktorého sa žiada nárok o materské, vzniklo. To, ako určiť rozhodujúce obdobie nájdete v článku Materské u otca – výpočet, pričom v tomto článku je určenie rozhodujúceho obdobia platné nielen pre otca, ale aj matku dieťaťa.

Maximálne materské v roku 2023

Denný vymeriavací základ, ktorý vypočítame u žiadateľa o materské nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského.

V roku 2023 je maximálny denný vymeriavací základ vo výške 79,6274 € (v roku 2022 išlo o sumu 74,4987 €). To znamená, že vypočítaný denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako 75 % zo sumy 79,6274 €, t. j. 59,7206 €.

Poznámka: vypočítaná výška materského sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor.

Maximálnu výšku materského v roku 2023 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Maximálne materské v roku 2023
za 1 kalendárny deň 59,7206 € (75 % z 79,6274 €)
v mesiaci, ktorý má 30 kalendárnych dní 1 791,70 € (59,7206 € x 30 dní)
v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní 1 851,40 € (59,7206 € x 31 dní)

Aký príjem potrebujete pre maximálne materské v roku 2023?

Maximálne materské v roku 2023 môže získať tá osoba, ktorej vymeriavací základ v rozhodujúcom období pre výpočet materského bol mesačne vo výške dvojnásobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské. To znamená, že v roku 2023 ide o sumu 2 422 € mesačne (2 x 1 211 €).

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že maximálne materské získa napr. ten zamestnanec, ktorého mesačná hrubá mzda je vo výške aspoň 2 422 €, či tá SZČO, ktorá platí povinné poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške najmenej 2 422 €. Nemusí to však znamenať to, že napr. zamestnanec musí mať každý mesiac takúto hrubú mzdu, nakoľko dôležitý je mesačný priemer za celé rozhodujúce obdobie. Napríklad, ak je rozhodujúcim obdobím zamestnanca predchádzajúci rok 2022, môže byť jeho hrubá mesačná mzda vo výške 2 000 € a zamestnávateľ mu môže v určitom mesiaci/mesiacoch vyplatiť mimoriadnu odmenu, čím sa mu ročný priemer hrubej mzdy zvýši z 2 000 € mesačne na 2 422 €, čím získa maximálne materské.

Osoba, ktorá žiada o materské a vie, že jej vymeriavací základ je nižší ako maximálny vymeriavací základ a chce aj napriek tomu získať maximálne materské, resp. aspoň vyššie materské, ako jej podľa výpočtu vychádza, má stále možnosti. Možnosťou je napr. to, že ukončí svoj pôvodný pracovný pomer a uzatvorí nový pracovný pomer s vyššou mzdou u nového zamestnávateľa, ktorý za ňu zaplatí nemocenské poistenie najmenej za 90 kalendárnych dní. Viac tipov, ako získať vyššie, či maximálne materské, nájdete v článku Ako získať maximálne materské?

Minimálne materské v roku 2023

Minimálna výška materského nie je zákonom o sociálnom poistení určená. Avšak platí, že v prípade, ak výška materského nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku (v roku 2023 je rodičovský príspevok vo výške 412,60 €), tak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí osobe, ktorá žiada o materské rozdiel medzi výškou vypočítanej materskej a sumou rodičovského príspevku.

Prečítajte si tiež

Predstavme si napríklad situáciu, kedy žena, ktorá žiada o materské síce spĺňa zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie materského, ale Sociálna poisťovňa jej vypočíta denný vymeriavací základ vo výške 12 €. Materské v jej prípade by bolo v mesiaci, ktorý má 31 dní vo výške 279 € (75 % z 12 € = 9 € x 31 dní), tým pádom takáto žena dostane materské od Sociálnej poisťovne vo výške 279 € a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny jej do výšky rodičovského príspevku vyplatí rozdiel, a to vo výške 133,60 €.

Pozor, o doplatenie rozdielu medzi materskou dávkou a rodičovským príspevkom treba požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Je možné pracovať počas poberania materského v roku 2023?

Ak sa matke dieťaťa, ktorá žiadala o materské, nepodarí získať maximálne materské, má možnosť si popri poberaní materského privyrobiť. Treba si však dať pozor na to, že počas poberania materskej dávky z pracovnoprávneho vzťahu, nie je možné mať z tohto zamestnania príjem, nakoľko by takáto osoba prišla o materské. Je však možné u toho istého zamestnávateľa pracovať, ale na inú pracovnú zmluvu, resp. dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Na druhej strane, ak má matka možnosť dosahovať príjem na základe živnosti, môže tak urobiť bez toho, aby stratila nárok na materské.

Tip: v našej téme Materská a materské nájdete aj ďalšie zaujímavé články, ktoré sa týkajú dávky materské.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne)

Aké podmienky musí v roku 2024 splniť žiadateľ o materské, aby mal na dávku nárok? Z čoho sa materské počíta, kedy je možné získať maximálnu sumu a čo platí pre materské otca?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky