Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky

Prehľad odvodových povinností do Sociálnej a zdravotnej poisťovne mamičiek – živnostníčok počas poberania materského, resp. rodičovského príspevku a odvodov zamestnankyne, ak sa rozhodne počas materskej alebo rodičovskej dovolenky pracovať.

V tomto článku sa budeme venovať možnostiam práce matky – živnostníčky a matky – zamestnankyne počas poberania materského alebo rodičovského príspevku, ako aj odvodom do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne pri poberaní uvedených dávok.

Nárok na materskú a rodičovskú dovolenku u živnostníčky (SZČO)

Nakoľko v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je v § 166 až § 169 ustanovené, že materská dovolenka sa vzťahuje len na matku – ženu v postavení zamestnanca, matka – živnostníčka nemá nárok na materskú dovolenku. Po splnení zákonom stanovených podmienok, má však matka – živnostníčka nárok na materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

Viac informácií o materskej dávke živnostníčky si môžete prečítať v článku Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO)

Rovnako, ako je to s nárokom na materskú dovolenku aj v prípade rodičovskej dovolenky platí, že má na ňu nárok len žena – matka v postavení zamestnanca. O tom, aké podmienky musí splniť žena – matka, aby získala nárok na rodičovský príspevok si môžete prečítať v článku Živnosť popri rodičovskej dovolenke v roku 2018 

Prevádzkovanie živnosti počas poberania materského a dosahovanie príjmov

Matka – živnostníčka (SZČO) môže aj počas poberania materského naďalej aktívne podnikať a dosahovať tak príjmy zo živnosti. Sociálna poisťovňa totiž v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby nesleduje dosahovanie príjmov počas poberania materského.

Z uvedeného vyplýva, že matka – živnostníčka, ktorá poberá materské, nemusí svoju živnosť ani pozastavovať, či rušiť.

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počas poberania materského (u živnostníčky)

Počas poberania materského, matka – živnostníčka neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Počas tohto obdobia platí za živnostníčku odvody do Sociálnej poisťovne štát.

Výhoda poberania materského počas živnosti sa týka aj platenia odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne, nakoľko na matku – živnostníčku sa počas poberania materského nevzťahuje minimálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie, a teda živnostníčka nemusí platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie (môže si nastaviť výšku odvodov do zdravotnej poisťovne aj v sume 0 €). Tu je však potrebné upozorniť matky – živnostníčky na to, že v prípade, ak si nastavia výšku preddavkov do zdravotnej poisťovne vo výške 0 €, resp. v sume napr. 10 € a budú dosahovať naďalej aktívne príjmy zo živnosti, výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť nedoplatok. Odporúčame preto matkám – živnostníčkam, ktoré poberajú materské, nastaviť si výšku preddavkov na zdravotné poistenie úmerne s výškou dosahovaných príjmov počas tohto obdobia. Viac informácií o výpočte ročného zúčtovania zdravotného poistenia si môžete prečítať v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2019

Prevádzkovanie živnosti počas poberania rodičovského príspevku a dosahovanie príjmov

Matka – živnostníčka počas poberania rodičovského príspevku nemusí svoju živnosť ani rušiť, či pozastavovať. Počas poberania rodičovského príspevku, môže matka – živnostníčka naďalej vykonávať zárobkovú činnosť a dosahovať tak príjmy zo živnosti. Tým, že bude dosahovať príjmy zo živnosti, však stratí výhodu neplatenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Ak však matka – živnostníčka vyhlási, že nevykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, nebude platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne.

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počas poberania rodičovského príspevku (u živnostníčky)

Ako sme už vyššie naznačili, matka – živnostníčka, ktorá bude naďalej dosahovať príjmy zo živnosti počas poberania rodičovského príspevku, stratí výhodu v tom, že bude povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Táto povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa však posúdi až k 1.7., resp. k 1.10. (ak bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom matka – živnostníčka začala vykonávať svoju podnikateľskú činnosť počas poberania rodičovského príspevku (napr. živnostníčka poberá rodičovský príspevok od 1.7.2019 a naďalej dosahuje príjmy zo živnosti, vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne sa bude posudzovať až k 1.7.2020, resp. k 1.10.2020 – ak presiahne zákonom stanovenú hranicu príjmov, t. j. za rok 2019 sumu 6 078 €).

Aj v prípade poberania rodičovského príspevku platí, že sa na matku – živnostníčku nevzťahuje minimálny vymeriavací základ a tým povinnosť platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Matka – živnostníčka si môže počas poberania rodičovského príspevku nastaviť mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne v ľubovoľnej výške, avšak musí rátať aj s tým, že ak si nastaví veľmi nízke preddavky do zdravotnej poisťovne a bude dosahovať príjmy zo živnosti, výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť nedoplatok.

Platenie odvodov počas poberania materského a rodičovského príspevku v tabuľke (u živnostníčky) – zhrnutie

* resp. platia sa v ľubovoľnej výške, nakoľko sa na živnostníčku nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Poznámka: uvedená tabuľka platí aj pre otca - živnostníka
Odvody do Sociálnej poisťovne Odvody do zdravotnej poisťovne
Počas poberania materského neplatia sa neplatia sa*
Počas poberania rodičovského príspevku • neplatia sa (ak SZČO nevykonáva podnikateľskú činnosť) • platia sa (ak SZČO vykoná podnikateľskú činnosť) neplatia sa*

Príklady ako nastaviť výšku odvodov do zdravotnej poisťovne, ak živnostníčka dosahuje príjmy zo živnosti počas poberania materského, resp. rodičovského príspevku

Príklad nesprávne nastavených odvodov do zdravotnej poisťovne, ak živnostníčka dosahuje príjmy zo živnosti

Živnostníčka Irena v roku 2019 poberala do júla materské a následne poberala rodičovský príspevok. Počas poberania týchto dávok dosahovala aj príjmy zo živnosti v celkovej sume 8 000 €. Nakoľko sa na ňu nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, určila si sumu preddavkov na zdravotné poistenie v mesačnej výške 0 €. Sociálne odvody v roku 2019 neplatila. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia jej vypočíta zdravotná poisťovňa nasledovne:

Názov položky Suma v € Výpočet
Vymeriavací základ 2 153,43 € (základ dane z riadku 47 daňového priznania + zaplatené odvody) / 1,486
Poistné na zdravotné poistenie za rok 2019 301,48 € 14 % z vymeriavacieho základu
Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2019 0 €
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia 301,48 € nedoplatok 301,48 € - 0 €

Nakoľko Irena v roku 2019 dosahovala príjmy zo živnosti a preddavky na zdravotné poistenie si nastavila v nulovej výške, bude povinná zaplatiť nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 301,48 €. Rovnako jej vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2020 (podala daňové priznanie k dani z príjmov v riadnom termíne).

Príklad správne nastavených odvodov do zdravotnej poisťovne, ak živnostníčka dosahuje príjmy zo živnosti

Živnostníčka Mária v roku 2019 poberala do mája materské a následne poberala rodičovský príspevok. Počas poberania týchto dávok dosahovala aj príjmy zo živnosti v celkovej sume 8 000 €. Nakoľko sa na ňu nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, určila si sumu preddavkov na zdravotné poistenie v mesačnej výške 30 €. Sociálne odvody v roku 2019 neplatila. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia jej vypočíta zdravotná poisťovňa nasledovne:

Názov položky Suma v € Výpočet
Vymeriavací základ 2 395,69 € (základ dane z riadku 47 daňového priznania + zaplatené odvody) / 1,486
Poistné na zdravotné poistenie za rok 2019 335,39 € 14 % z vymeriavacieho základu
Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2019 360 € 30 € x 12 mesiacov
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia 24,61 € preplatok 335,39 € - 360 €

Mária si nastavila mesačné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 30 € a urobila tak správne, nakoľko aj napriek tomu, že dosahovala príjmy zo živnosti, jej vznikne preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 24,61 €.

O tipoch, ako získať maximálne materské a aká je jeho výška si môžete prečítať v článku Ako získať maximálne materské? alebo Maximálne materské v roku 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Možnosť práce u matky - zamestnankyne počas materskej dovolenky a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Ak matka, ktorá získala nárok na materské z poistenia zamestnanca, (t. j. mala pracovný pomer) môže aj počas materskej dovolenky pracovať, avšak nesmie vykonávať aktívne prácu na základe pracovného pomeru, z ktorého jej vznikol nárok na materské.

Ak by matka začala pracovať počas materskej a dosahovala by príjem zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) z toho istého pracovného pomeru, z ktorého jej vznikol nárok na materské, Sociálna poisťovňa by jej materské odňala.

Matka na materskej z poistenia zamestnanca však môže uzatvoriť nový pracovný pomer, resp. dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s tým istým zamestnávateľom (pozor však na to, že musí ísť o iný druh práce) alebo môže uzatvoriť pracovný pomer aj s iným zamestnávateľom.

Výhodou práce matky počas materskej dovolenky je v tom, že ona ako zamestnanec, ani zamestnávateľ neplatí podľa § 140 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) odvody do Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ je len povinný platiť odvody na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z celého vymeriavacieho základu, nakoľko sa na úrazové poistenie táto výnimka nevzťahuje. Odvody do zdravotnej poisťovne však platí aj matka ako zamestnanec (vo výške 4 % z vymeriavacieho základu) aj zamestnávateľ (vo výške 10 % z vymeriavacieho základu).

Možnosť práce u matky - zamestnankyne počas rodičovskej dovolenky a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Matka, ktorá pred nástupom na rodičovskú dovolenku (resp. materskú dovolenku) pracovala, sa môže po ukončení materskej dovolenky vrátiť do toho istého zamestnania, bez toho aby stratila nárok na rodičovský príspevok. Uvedené znamená, že po ukončení materskej dovolenky sa matka môže vrátiť do zamestnania, z ktorého bude dostávať príjem zo závislej činnosti a zároveň bude poberať rodičovský príspevok.

Prečítajte si tiež

Ak však matka – zamestnankyňa nechce pracovať na plný úväzok, ale dohodne sa so zamestnávateľom, že sa vráti späť do zamestnania, ale napr. na polovičný úväzok a v budúcnosti chce ísť na ďalšiu materskú dovolenku, môže jej to uškodiť. Znamená, to, že ak by v budúcnosti chcela matka – zamestnankyňa nastúpiť na materskú dovolenku, môže sa jej rátať materské z vymeriavacieho základu za obdobie, kedy bola na polovičnom úväzku. Odporúčame preto, aby sa takáto matka, ak sa chce vrátiť späť do svojho zamestnania, dohodla so zamestnávateľom na uzatvorení nového pracovného pomeru, resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Tip: ak matka, ktorá sa vráti späť do zamestnania (na základe iného pracovného pomeru – v prípade kratšieho úväzku) alebo uzatvorí iný pracovný pomer s novým zamestnávateľom počas rodičovskej dovolenky a splní podmienky pre priznanie nároku na materské, ďalšia možná materská sa jej môže zvýšiť o tento príjem.

Zamestnanec ako aj zamestnávateľ budú z pracovného pomeru uzatvoreného počas poberania rodičovského príspevku platiť odvody v plnej výške do Sociálnej poisťovne ako aj zdravotnej poisťovne.

Platenie odvodov počas súbehu práce a poberania materského a rodičovského príspevku v tabuľke (u zamestnankyne) – zhrnutie

Odvody do Sociálnej poisťovne Odvody do zdravotnej poisťovne
Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Počas poberania materského neplatia sa 0,8 % (len úrazové poistenie) 4 % 10 %
Počas poberania rodičovského príspevku 9,4 % 25,20 % 4 % 10 %

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky