Životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023

Životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023? Aké ďalšie veličiny ovplyvňuje zmena výšky životného minima?

Čo je to životné minimum?

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Výška životného minima sa každoročne mení k 1.7 a platí do 30.6. nasledujúceho roka. Zmena životného minima je podľa súčasnej legislatívy zabudovaná mechanizmom valorizácie súm životného minima, čiže sa odvíja od vývoja ďalších veličín (koeficientov). Suma životného minima nemôže klesnúť, môže len ostať na rovnakej výške ako za prechádzajúce obdobie.

Valorizáciu životného minima ako aj ďalšie pravidlá pre životné minimum upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“).

Aktualizácia k 27.6.2022: Konkrétne sumy životného minima upravuje každoročne Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. V tomto roku prebehlo skrátené pripomienkové konanie k jeho návrhu a následne bolo vyhlásené v tomto znení v Zbierke zákonov dňa 25.6.2022 (ide o opatrenie č. 227/2022 Z. z.). Účinnosť nadobúda 1.7.2022.

Aktualizácia k 17.5.2023: Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024, nájdete v článku Životné minimum od 1.7.2023 do 30.6.2024.

Ako sa mení výška životného minima na obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023?

Základná suma životného minima (na jednu plnoletú fyzickú osobu) sa na obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023 mení na 234,42 eur mesačne. Táto suma sa mení z pôvodnej sumy 218,06 eur platnej pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022.

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je od 1.7.2022 do 30.6.2023 suma alebo úhrn súm:

  • 234,42 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 163,53 eur mesačne pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 107,03 eur mesačne pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Ako sa určí výška životného minima od 1.7.2022?

Sumy životného minima sa podľa zákona o životnom minime upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to tak, že aktuálne platné sumy životného minima (do 30.6.2022) sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. O navýšení životného minima tak rozhodujú tieto dva ukazovatele (koeficienty), pričom na úpravu životného minima sa použije len ten ukazovateľ, ktorý má aktuálne nižšiu hodnotu. Podľa údajov Štatistického úradu SR pre výpočet zmeny životného minima k 1.7.2022 to boli tento rok koeficienty s hodnotou:

  • 1,117 (koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností) a
  • 1,075 (koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu).

Tieto koeficienty znamenajú, že ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli medziročne o 11,7 % a príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku boli vyššie ako pred rokom o 7,5 %.

Prečítajte si tiež

Keďže sa použije len hodnota toho koeficientu, ktorá je nižšia, aktuálne platná suma životného minima (do 30.6.2022) sa vynásobí koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu, t.j. 216,08 eur x 1,075 = 234,42. Zaujímavou skutočnosťou je aj fakt, že pre úpravu sumy životného minima sa index zohľadňujúci medziročný rast príjmov na osobu použil poslednýkrát pred deviatimi rokmi, pretože v uplynulých obdobiach sa vždy vychádzalo z indexu rastu cien nízkopríjmových domácností, ktorý bol v nižšej sume. Prvýkrát po deviatich rokoch sme tak zaznamenali výraznejší nárast cien (životných nákladov) nízkopríjmových skupín obyvateľstva.

Zmena sumy životného minima oproti minulému obdobiu - porovnanie

Zmenu sumy životného minima od 1.7.2022 oproti minulému obdobiu uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška životného minima od 1.7.2021 do 30.6.2022 od 1.7.2022 do 30.6.2023
v prípade plnoletej fyzickej osoby 218,06 eur 234,42 eur
ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 152,12 eur 163,53 eur
ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 99,56 eur 107,03 eur

Podľa vyššie uvedenej tabuľky sa výška životného minima pre dospelú osobu mení od júla 2022 približne o 16,36 eur na hodnotu 234,42 eur mesačne.

Článok pokračuje pod reklamou

Veličiny naviazané na výšku životného minima v oblasti dane z príjmov – zmena od 1.1.2023

Od výšky životného minima sa odvíjajú aj niektoré veličiny v oblasti dane z príjmov, ako napríklad nezdaniteľná časť základu dane, výška (hranica) základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb, hranica (výška) základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane, výška príjmov (hranica), od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania a iné.

Mimo daňovej oblasti životné minimum ovplyvňuje aj výšku dávok v hmotnej núdzi, sociálne a zdravotné dávky a niektoré peňažné príspevky. Pre niektoré platí zmena od 1.7. tohto roka, iné sa menia až od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka.

Veličiny v oblasti dane z príjmov sa vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2022 menia od 1.1.2023 nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2022 na veličiny v oblasti dane z príjmov
Veličina Suma v EUR Platnosť
od – do
Spôsob výpočtu
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) 410,24 eur mesačne

4 922,82 eur ročne
1.1.2023 – 31.12.2023 21-násobok životného minima
základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej NČZD 21 754,18 eur 1.1.2023 – 31.12.2023 92,8-násobok životného minima
základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane 3 453,79 eur mesačne

41 445,46 eur ročne
1.1.2023 – 31.12.2023 176,8-násobok životného minima
daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu sumu (alebo ak daň za rok 2023 nepresiahne 17 eur) 2 461,41 eur 1.1.2023 – 31.12.2023 1/2 ročnej NČZD

Z tabuľky vyššie vypadáva od 1.7.2022 daňový bonus na dieťa z dôvodu schváleného zákona miereného proti inflácii, ktorý parlament opätovne schválil a prelomil tak veto prezidentky SR. (Tá však informovala, že sa obráti na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR.) Podľa neho sa výška daňového bonusu na dieťa nebude odvíjať od výšky životného minima. Pre obdobie od 1.7.2022 do konca roka 2022 platí ustanovenie, ktoré upravuje, že aj v tomto čase je možné postupovať spôsobom a po splnení podmienok pre daňový bonus, ktorý bol účinný do 30.6.2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie, čiže podľa starých pravidiel.

Prečítajte si tiež

Viac o zmenách v daňovom bonuse od 1.7.2022 a 1.1.2023 sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a 1.1.2023. Obdobne, aj pre prídavky na dieťa platilo, že sa ich výška odvíja od výšky životného minima. Od 1.7.2022 sa však stanovuje jednotná výška prídavku na dieťa, ktorá sa nebude závislá na sume životného minima. Takto stanovená výška prídavku sa ešte navýši o 10 eur od 1.1.2023.

Na sumy životného minima však naďalej ostáva závislá výška rodičovského príspevku. Zvyšuje sa rovnakým koeficientom ako životné minimum. Suma rodičovského príspevku sa tak od 1.1.2023 mení nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2022 na rodičovský príspevok
Veličina Suma v EUR Platnosť od – do
rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské) 301,00 eur 1.1.2023 – 31.12.2023
rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské) 412,60 eur 1.1.2023 – 31.12.2023

Iné veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.7.2022

Okrem veličín v oblasti dane z príjmov sú na výšku životného minima naviazané aj ďalšie významné veličiny, ako napr. nepostihnuteľná (nezraziteľná) suma pri exekúcii, suma predčasného starobného dôchodku pre účely nároku na predčasný starobný dôchodok a maximálna odmena nezamestnaného. V priebehu roka 2021 došlo k niektorým zmenám pri ich výpočte (pri nezraziteľných sumách pri exekúcii sa zvýšili násobky životného minima v spôsobe ich výpočtu, t. j. došlo k ich celkovému navýšeniu).

Nepostihnuteľnú (nezraziteľnú) sumu označujeme aj ako základnú sumu. Táto hranica, tzv. základná suma, má zabezpečiť, aby dlžník aj pri výkone zrážok dokázal zabezpečiť aspoň základné potreby. Ide tak o hraničnú sumu, ktorá mu musí pri výkone exekúcie zostať, bez ohľadu na výšku jeho dlhu.

Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, sa posudzuje z hľadiska vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Posudzuje sa ku dňu, od ktorého požiada o jeho priznanie.

Pri maximálnej odmene nezamestnaného hovoríme o maximálnej výške odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorú môže dosiahnuť zárobkovou činnosťou, aby nebol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2022 na iné veličiny
Veličina Suma v EUR Platnosť
od – do
Spôsob výpočtu
nepostihnuteľná základná suma (na povinného) 328,18 eur 1.7.2022 – 30.6.2023 140 % životného minima
nepostihnuteľná základná suma (na vyživovanú osobu) 82,04 eur 1.7.2022 – 30.6.2023 25 % základnej sumy na povinného
nepostihnuteľná základná suma (na vyživovanú osobu), ak je povinným poberateľ dôchodku 164,09 eur 1.7.2022 – 30.6.2023 50 % základnej sumy na povinného
suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok na predčasný starobný dôchodok 281,40 eur 1.7.2022 – 30.6.2023 1,2-násobok životného minima
maximálna odmena nezamestnaného 234,42 eur 1.7.2022 – 30.6.2023 suma životného minima


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky