Založenie organizačnej zložky

Ponúkame vám založenie organizačnej zložky na celom území SR. Služba založenia organizačnej zložky bez starostí vám garantuje vypracovanie všetkých listín potrebných na vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení – živnosti, zápis organizačnej zložky do obchodného registra až po registráciu organizačnej zložky na daňovom úrade.

Založenie organizačnej zložky prebieha nasledovne:

 1. Úvodná konzultácia, prostredníctvom ktorej zistíme detaily potrebné pre bezproblémové založenie organizačnej zložky. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
 2. Príprava listín na podpis, potrebných pre založenie organizačnej zložky.
 3. Pravosť podpisu je potrebné overiť u notára, resp. na matrike. Podpísané listiny budú zaslané na príslušný okresný úrad, obchodný register a daňový úrad.
 4. Uhradíme za vás poplatok za zápis organizačnej zložky do obchodného registra, ktorý je vďaka nám za polovicu – 150 eur.
 5. Po úspešnom založení organizačnej zložky vám bude zaslaný originálny výpis z obchodného registra.

Výsledkom našich služieb je kompletné založenie organizačnej zložky na území SR. Celý proces kompletného založenia organizačnej zložky trvá zvyčajne 18 pracovných dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Založenie organizačnej zložky - ako na to?

Ak chce zahraničná osoba začať podnikať na Slovensku a vytvoriť si tu vlastnú organizačnú štruktúru, má v zásade dve možnosti. Buď založí novú spoločnosť alebo si vytvorí svoju organizačnú zložku.

Hlavným rozdielom oproti založeniu novej s.r.o. je, že na rozdiel od novej spoločnosti, organizačná zložka nie je samostatným subjektom s právnou subjektivitou. To znamená, že nekoná samostatne vo svojom mene, ale v mene spoločnosti, ku ktorej patrí. Všetky zmluvy sa uzavierajú v mene materskej spoločnosti a tá zodpovedá za ich plnenie.

Pre zahraničnú právnickú osobu je však táto forma podnikania v mnohom výhodnejšia ako založenie novej spoločnosti. Na založenie organizačnej zložky sa nevyžaduje základné imanie ani súhlas správcu dane so zápisom spoločníkov do Obchodného registra. Napokon, jednoduchšie je aj ukončenie podnikania, pretože sa nevyžaduje likvidácia, ale postačí návrh na výmaz z registra.

Aký je teda postup pri založení organizačnej zložky?

1. Rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky

Prvým krokom je rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení organizačnej zložky na Slovensku. Spoločnosť takisto určí vedúceho organizačnej zložky, ktorý bude za organizačnú zložku konať.

2. Ohlásenie živnosti

Druhým krokom je ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade. Príslušným je úrad podľa miesta, kde bude mať organizačná zložka svoje miesto činnosti. Ohlásenie živnosti sa podáva na predpísanom tlačive.

Je potrebné označiť v návrhu vedúceho organizačnej zložky a splnomocnenca pre doručovanie písomností na území SR (môže to byť tá istá osoba). Ak nie je vedúcim zahraničnej zložky občan SR, je potrebné priložiť aj jeho výpis z registra trestov alebo rovnocennú listinu podľa práva štátu, kde je občanom.

Pri ohlásení treba preukázať odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu a oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto činnosti organizačnej zložky (list vlastníctva, nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti). Zodpovedným zástupcom nemusí byť vedúci organizačnej zložky. Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu živnosti buď výučným listom (remeselné živnosti) alebo iným dokladom potvrdzujúcim dosiahnutie potrebného vzdelania (viazené živnosti)

K návrhu sa pripája vyhlásenie zodpovedného zástupcu o tom, že nie je členom kontrolného orgánu spoločnosti a nebolo mu v minulosti zrušené živnostenské oprávnenie z dôvodu porušenia zákona.

Ďalej sa prikladá vyhlásenie spoločnosti, že na jej majetok nebol ukončený konkurz ani konkurz nebol zrušený pre nedostatok majetku.

Živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie do 3 dní. Správny poplatok je 15 eur za každú remeselnú a viazanú živnosť a 5 eur za každú voľnú živnosť. Ďalšie 3 eurá je poplatok za vydanie výpisu zo živnostenského registra.

3. Zápis organizačnej zložky do obchodného registra

Po získaní živnostenského oprávnenia môže spoločnosť podať na predpísanom tlačive na zápis organizačnej zložky do obchodného registra.

K návrhu je potrebné priložiť v slovenskom alebo českom jazyku (nevyžaduje sa úradný preklad):

 • zakladateľský dokument a stanovy zahraničnej právnickej osoby (napríklad spoločenskú zmluvu, zakladateľskú listinu alebo iný dokument, na základe ktorého bola založená),
 • rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení organizačnej zložky,
 • živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na podnikanie,
 • osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie podľa štátu pôvodu,
 • označenie vedúceho organizačnej zložky (meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak bolo pridelené),
 • podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky,
 • ak je vedúcim osoba, ktorá nie je slovenským občanom, jeho výpis z registra trestov,
 • dokument osvedčujúci právo organizačnej zložky užívať nehnuteľnosť ako svoje miesto činnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva alebo súhlas so zriadením miesta činnosti organizačnej zložky).

V prípade, ak organizačnú zložku zakladá spoločnosť so sídlom mimo EÚ, vyžaduje sa aj informácia o práve štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje (spravidla je to právo štátu, kde bola zriadená) a predmet podnikania zahraničnej osoby. Najmenej raz ročne treba zapisovať výšku základného imania zahraničnej osoby vyjadrenej v zahraničnej mene.

Príslušnosť súdu sa určuje podľa miesta činnosti organizačnej zložky. Príslušným na podanie návrhu je okresný súd v sídle krajského súdu (napr. Okresný súd v Žiline pre Žilinský kraj, OS Bratislava I pre Bratislavský kraj a OS Košice I pre Košický kraj). Súdny poplatok za návrh na zápis organizačnej zložky je 30 eur, ak ide o organizačnú zložku podniku fyzickej osoby a 300 eur, ak ide o organizačnú zložku podniku právnickej osoby.

Ak nemáte skúsenosti so zakladaním organizačnej zložky v SR alebo aj v Českej republike, ponúkame vám naše služby, stačí nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Zakladanie spoločností – rýchlo, bezproblémovo a efektívne. Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite naše služby, ktoré túto úlohu vyriešia spoľahlivo a za prijateľné ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky