Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

V súčasnosti sa stáva trendom, že študenti začínajú myslieť na svoje podnikanie už počas štúdia na strednej či vysokej škole. Práve živnosť, ako jedna z mnohých právnych foriem podnikania na Slovensku, je pre študentov výhodná, a to nielen pre jednoduchosť založenia či ukončenia živnosti. Ďalšími výhodami je napr. možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, paušálnych výdavkov, ale aj možnosť využitia odvodových úľav. V čom sa však živnosť u študenta líši od „bežnej živnosti“?

Ako na založenie živnosti u študenta – základné podmienky

Základným kritériom pre založenie živnosti u študenta na Slovensku je dosiahnutie veku 18 rokov, ktorý študenti dosahujú spravidla na strednej škole. Okrem veku je potrebné mať spôsobilosť na právne úkony a čistý register trestov. Ďalšie podmienky môžu závisieť od toho, v čom chce študent podnikať (od predmetu podnikania) – v prípade remeselných či viazaných živností sa však vyžaduje odborná spôsobilosť či prax, ktorú spravidla ešte študent nemá.

Tip: Priame podnikanie mladistvých do 18 rokov nie je zatiaľ na Slovensku povolené. Prečo to tak je a ako je to napr. v Česku, kde je podnikanie mladistvým umožnené od roku 2014, si prečítajte v článku Podnikanie neplnoletých – v Česku už roky, na Slovensku zatiaľ nie.

Na účely nášho článku sa zameriame na študentov, ktorí sú plnoletí, v minulosti nepodnikali a  a chcú začať podnikať popri štúdiu na strednej alebo vysokej škole.

Ako prvé, na čo by mal mať študent myslieť ešte pred samotným založením živnosti, je zadefinovanie predmetov podnikania (živností) a určenie svojho obchodného mena, pod ktorým bude ako podnikateľ vystupovať.

Prečítajte si tiež

V prípade študenta teda pôjde takmer výlučne o založenie voľnej živnosti. Medzi voľné živnosti patria napríklad výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, počítačové, reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky a pod.

Druhým krokom je ohlásenie živnosti. Ohlásenie živnosti študenta (voľnej, remeselnej či viazanej) sa vykonáva rovnako, ako aj pri „bežnej živnosti“ – osobne alebo elektronicky, na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania.

Pri ohlasovaní živnosti online je veľkou výhodou zníženie poplatkov súvisiacich so založením živnosti na polovicu (pri remeselnej a viazanej živnosti) alebo sa za ohlásenie živnosti neplatí vôbec (pri ohlasovaní voľnej živnosti).

Založenie živnosti môže študent, ktorý napr. nemá dostatok času na vybavovanie administratívy ohľadne začatia podnikania z dôvodu účasti na vyučovaní, zveriť do rúk napr. špecializovanej firme. Výsledkom takejto, spravidla spoplatnenej spolupráce, je vybavenie živnostenského oprávnenia a jeho doručenie začínajúcemu podnikateľovi elektronicky, napr. do mailu.

Povinnosti po založení študentskej živnosti

V minulosti bolo zákonnou povinnosťou živnostníka (ihneď po získaní živnostenského oprávnenia) zaregistrovať sa na daňovom úrade. Po splnení tejto oznamovacej povinnosti bolo živnostníkovi oznámené jeho daňové identifikačné číslo (DIČ). Súčasne s oznámením na daňový úrad musel živnostník oznámiť začatie podnikania aj svojej zdravotnej poisťovni. Od 1. januára 2023 však živnostníci už nemusia začatie podnikania nikam oznamovať, nakoľko od tohto obdobia funguje zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ pre osoby zapísané v živnostenskom a obchodnom registri. Podrobnejšie informácie o zjednodušenej registrácii sa dočítate v článku Registrácia daňového subjektu a pridelenie DIČ od 1.1.2023. Bezprostredne po založení živnosti živnostník tiež už nemá povinnosť registrácie ani v zdravotnej poisťovni či Sociálnej poisťovni.

Na čo ďalšie by mal študent – živnostník ešte myslieť, uvádzame v nasledujúcich bodoch:

1. Založenie podnikateľského bankového účtu

Študent – živnostník sa  môže rozhodnúť, či mu bude príjem z podnikateľskej činnosti prichádzať na jeho súkromný účet, alebo si pre potreby podnikania zriadi samostatný podnikateľský účet. Upozorňujeme, že v súčasnosti žiadny zákon nepredpisuje živnostníkovi povinnosť mať založený samostatný podnikateľský účet. V súvislosti s bankovým účtom je však potrebné sledovať napr. podmienky banky uvedené v zmluve o bežnom účte alebo vo všeobecných podmienkach banky. V uvedených dokumentoch môže byť totiž uvedené, že klient nesmie na podnikateľské účely používať svoj bežný účet. Viac informácii o výhodách a nevýhodách pri používaní podnikateľského účtu alebo bežného účtu aj na podnikateľské účely si prečítajte v článku Musí mať živnostník podnikateľský účet?

2. Zabezpečenie e-Kasy na prijímanie tržieb v hotovosti

Podrobné informácie o tom, kedy (ne)musí podnikateľ pri svojom podnikaní používať eKasu prinášame v článku Kto (ne)musí mať eKasu od roku 2019? Charakteristikou jednotlivých druhov pokladníc, ich výhod či nevýhod sa zaoberá náš ďalší článok eKasa – virtuálna (VRP) alebo online registračná pokladnica (ORP)?

3. Označenie miesta podnikania

Označenie miesta podnikania živnostníka je zákonnou povinnosťou. Miesto podnikania musí byť označené názvom, ktorý má živnostník uvedený v živnostenskom registri, pričom označenie je potrebné vykonať najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti. Na splnenie tejto povinnosti študentovi – živnostníkovi postačí, ak takto označí napr. zvonček alebo poštovú schránku.

4. Ďalšie povinnosti súvisiace so začatím prevádzkovania živnosti u študenta

Medzi ďalšie úkony, na ktoré je potrebné myslieť po začatí prevádzkovania živnosti, patrí napr.:

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové povinnosti živnostníka – študenta

Príjmy zo živnosti študenta podliehajú dani z príjmov rovnakým spôsobom, ako aj príjmy zo živnosti „bežného“ živnostníka, a teda študentovi z titulu daní neplynú žiadne výhody. Ku zdaneniu príjmov zo živnosti dochádza prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B, v ktorom študent uvádza všetky druhy dosahovaných príjmov (napr. ak by mal študent okrem živnosti príjem aj z rôznych brigád, uvádzal by vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B aj tento príjem). Nakoľko študenti počas štúdia môžu poberať aj rôzne druhy štipendií (sociálne, motivačné, prospechové a pod.) upozorňujeme, že takýto príjem je od dane z príjmov oslobodený a do daňového priznania ich študent už neuvádza.

Príjmy zo živnosti si študent môže znižovať o:

 • paušálne výdavky – výdavky vypočítané percentom z príjmov (v sume 60 % z úhrnu príjmov z podnikania, maximálne však do výšky 20 000 eur), plus zaplatené odvody v preukázateľnej výške,
 • skutočne preukázateľné výdavky, ktoré študent s podnikaním má – na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo daňovej evidencie.
Prečítajte si tiež

Informácie o tom, čo sú to daňové výdavky a či je pre študenta výhodnejšie uplatňovať paušálne alebo skutočne preukázateľné výdavky si prečítajte v našich článkoch Daňové výdavky živnostníka (SZČO) Paušálne alebo skutočné výdavky živnostníka – čo sa viac oplatí?

Vypočítaný základ dane si študent môže znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2024 určená vo výške max. 5 646,48 eur.

Daňové priznanie podáva študent spravidla do konca marca nasledujúceho roka, t. j. za rok 2024 to bude do 31. marca 2025. Ak by posledný marcový deň pripadal na víkend alebo sviatok, lehota sa predlžuje na najbližší pracovný deň. Študent má, rovnako ako aj „bežný“ živnostník možnosť oznámiť správcovi dane odklad daňového priznania, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, t. j. za rok 2024 do 31. marca 2025.

Na to, aby študent vedel správne určiť svoju daňovú povinnosť, musí okrem základu dane poznať aj sadzbu dane. Tá je rovnaká u všetkých živnostníkov a závisí od výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov:

Upozornenie: Rodičia študenta, ktorý začne podnikať, týmto nestrácajú nárok na daňový bonus na dieťa. Ak spĺňajú podmienky (napr. vek do 25 rokov, aktívne príjmy, dieťa žije v jednej domácnosti s rodičom a pod.), uplatňovať si ho môžu naďalej. Rodičia neprichádzajú ani o prídavky na dieťa u študenta (maximálne do dovŕšenia 25 rokov).

Zdravotné odvody živnostníka – študenta v roku 2024

Azda najkomplikovanejšou problematikou v oblasti živnosti študentov je práve oblasť zdravotného poistenia. Každý študent musí byť zdravotne poistený a musí platiť poistné na zdravotné poistenie (resp. počas kalendárneho roka preddavky na zdravotné poistenie). U študentov je potrebné rozlišovať:

 • či ide o študenta strednej alebo vysokej školy,
 • či ide o študenta denného alebo externého študenta,
 • koľko rokov má študent,
 • aký stupeň vzdelania študent dosiahol.

Platenie odvodov u študenta bude okrem iného závisieť práve od uvedených faktorov, nakoľko založením živnosti sa stáva platiteľom poistného aj ako SZČO a aj od toho, či nemá aj iného platiteľa zdravotného poistenia (napr. zaňho platí poistné štát, príp. má iného zamestnávateľa).

Zdravotné odvody u živnostníka – študenta, ktorý je študentom strednej školy alebo denného štúdia vysokej školy

Platiteľom zdravotného poistenia je podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) štát za:

 • študenta strednej školy (denné aj externé štúdium),
 • študenta vysokej školy (denné aj externé štúdium) – najdlhšie do dovŕšenia veku 26 rokov veku a dosiahnutia vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • študenta denného štúdia na vysokej škole – najdlhšie do dovŕšenia veku 30 rokov a dosiahnutia vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • študenta doktorandského študijného programu (denné štúdium) – ak celková dĺžka štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie III. stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

U uvedených študentov strednej a vysokej školy teda dochádza k tzv. súbehu platiteľov poistného, nakoľko ako živnostníci sú platiteľom poistného ako SZČO a zároveň je ich platiteľom poistného aj štát.

Podľa zákona o zdravotnom poistení dochádza u študenta, ktorý je zároveň živnostníkom, k súbehu platiteľov poistného a nevzťahuje sa na neho minimálny vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. V praxi to znamená aj to, že ak vyššie uvedený študent začína podnikať ako živnostník, nemusí na začiatku podnikania mesačne platiť žiadne zdravotné odvody.

To, aké odvody bude musieť platiť ako živnostník v nasledujúcich rokoch podnikania závisí už od výšky jeho základu dane, ktorý uvedie vo svojom daňovom priznaní za každý rok podnikania.

Po podaní každého daňového priznania mu totiž zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kde doúčtuje výšku poistného z činnosti SZČO podľa skutočne vykázaného základu dane. Ak živnostník zarábal a neboli platené žiadne preddavky, takmer určite vyjde nedoplatok.

Upozorňujeme, že študenti aj napriek tomu môžu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o dobrovoľné platenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie, čo je výhodné, ak predpokladajú vyššie príjmy zo živnosti a výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia by tak mohol byť vysoký nedoplatok.

Ani pri ročnom zúčtovaní sa však na študentov – živnostníkov nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, zdravotné odvody zaplatia len z reálneho zárobku. Netýkajú sa ich minimálne odvody, na rozdiel od „bežného“ živnostníka, ktorý musí zaplatiť ročne takmer 1200 eur zdravotnej poisťovni, aj keby nič nezarobil.

Zdravotné odvody u živnostníka – študenta, ktorý je študentom vysokej školy v ostatných prípadoch

Ak podnikáte a ste študentom inej formy štúdia, ako sme uviedli v predchádzajúcej časti článku, teda najčastejšie:

 • študentom vysokej školy externého štúdia, po dovŕšení 26 rokov veku,
 • študentom vysokej školy denného štúdia, po dovŕšení 30 rokov veku,
 • študentom doktorandského študijného programu (externá forma štúdia),
 • bude platenie zdravotných odvodov u vás závisieť aj od toho, či ste iba živnostníkmi alebo aj zamestnancami:
 • ak ste okrem živnostníka aj zamestnancom – dochádza k súbehu platiteľov zdravotného poistenia a minimálne preddavky na zdravotné poistenie (ktoré sú v roku 2024 v sume 97,80 eur/mesačne) na začiatku podnikania nemusíte platiť, resp. ich výšku si môžete určiť sami a v nasledujúcich obdobiach budete platiť zdravotné poistenie podľa výšky dosiahnutých príjmov na základe výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • ak ste iba živnostníkom – vzťahuje sa na vás minimálna výška preddavkov na zdravotné poistenie už od začiatku podnikania a teda ste povinní mesačne uhrádzať sumu 97,80 eur (splatnosť preddavku na zdravotné poistenie je do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca).

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia u študenta – živnostníka

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia bude vykonané u každého študenta – živnostníka, bez výnimky.

Daňové priznanie za rok 2024 sa podáva spravidla do 31.3.2025 (ak živnostník nepožiada o odklad daňového priznania). Na základe podaného daňového priznania vykoná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30. septembra 2025. Výsledkom ročného zúčtovania môže byť preplatok, nedoplatok alebo nula. Preplatok na zdravotnom poistení vám bude vrátený, pričom nedoplatok ste povinný doplatiť jednorazovo.

V ročnom zúčtovaní poistného zdravotná poisťovňa zároveň určuje výšku preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré musíte platiť od januára nasledujúceho roka, t. j. od januára 2026. To, koľko budete platiť, závisí od výsledkov vášho podnikania. Platí, že ak ste súbežne poistencom štátu, tak sa na vás minimálne odvody nevzťahujú. Znamená to, že preddavok by mohol byť napríklad aj len 10 eur mesačne.

Lehota na úhradu preddavkov na zdravotné poistenie je do 8. dňa nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preddavok uhrádza (napr. za január 2026 sa uhrádza do 8. februára 2026).

Sociálne odvody živnostníka – študenta v roku 2024

Na rozdiel od zákona o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení nerozlišuje, či ide o študenta strednej alebo vysokej školy alebo doktoranda a nerozlišuje ani medzi jednotlivými formami štúdia (či ide o dennú alebo externú formu). Študent má z hľadiska sociálneho poistenia postavenie SZČO a rovnako ako aj „bežný“ živnostník, na začiatku podnikania nemusí sociálne poistenie platiť.

Ak študent začne podnikať v roku 2024, povinnosť na platenie sociálneho poistenia mu vzniká najskôr od 1. júla 2025, po podaní daňového priznania za rok 2024 (v riadnej lehote do 31. marca 2025)  – aj to iba v prípade, že v daňovom priznaní dosiahol príjem vyšší ako je suma 8 580 eur. Výška odvodov bude závisieť od základu dane v roku 2024, minimálna výška odvodov pre rok 2025 by však mala byť v sume 237,02 eur mesačne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Živnosť vs. s.r.o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky