Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Čo je živnosť a aké podmienky musí podnikateľ splniť, ak chce živnosť získať?

Živnosť predstavuje sústavnú činnosť, ktorú vykonáva fyzická alebo právnická osoba samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, a to za účelom dosiahnutia zisku.

Podľa toho, či takáto činnosť vyžaduje splnenie všeobecných alebo aj osobitných podmienok, rozlišujeme medzi voľnou, remeselnou a viazanou živnosťou.

Voľné živnosti sú bežné podnikateľské činnosti, ktoré môže podnikateľ vykonávať pri splnení nasledovných všeobecných podmienok:

 1. dosiahnutie veku 18 rokov (v prípade maloletých sa však pripúšťa zastúpenie plnoletým zákonným zástupcom)
 2. bezúhonnosť v zmysle živnostenského zákona (t. j. pripúšťajú sa záznamy v registri trestov, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou)
 3. spôsobilosť na právne úkony (spôsobilosť podnikateľa nie je pre duševnú poruchu obmedzená súdnym rozhodnutím)

Medzi voľné živnosti, ktoré je možné vykonávať po splnení vyššie uvedených podmienok a získaní živnostenského oprávnenia, patrí napríklad veľkoobchod a maloobchod, sprostredkovateľská činnosť, konzultačné služby, reklamné a marketingové služby, počítačové služby a pod.

V prípade remeselných a viazaných živností hovoríme o činnostiach, ktoré okrem všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti vyžadujú taktiež špeciálne vzdelanie či prax v odbore. Tieto osobitné podmienky musí podnikateľ spĺňať buď sám, alebo ich splnenie preukazuje za pomoci ustanoveného zodpovedného zástupcu – zamestnanca, spoločníka či štatutára.

Medzi remeselné a viazané živnosti zaraďujeme napríklad prevádzku kaviarne či reštaurácie, pekárstvo a cukrárstvo, mäsiarstvo, stolárstvom zámočníctvo a pod.

Ako sa zakladá - ohlasuje živnosť a aký je poplatok za ohlásenie živnosti?

Živnosť je možné ohlásiť (založiť) dvoma spôsobmi

1. V listinnej podobe, teda obvykle osobne na živnostenskom odbore okresného úradu, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého bydliska fyzickej osoby či sídla právnickej osoby. Na danom úrade, takzvanom jednotnom kontaktnom mieste (JKM) už sú podnikateľovi k dispozícii potrebné formuláre. Pri fyzickom ohlásení živnosti platí, že ohlásenie živnosti je spoplatnené sumou 5 eur za každú jednu voľnú činnosť a sumou 15 eur za každú jednu remeselnú alebo viazanú živnosť. Od 1.4.2024 sa výška poplatkov zvyšuje na 7 eur pri voľnej a 22 eur pri remeselnej alebo viazanej živnosti.

Príklad: Pán Jozef s trvalým bydliskom v Petržalke si chce založiť 3 živnosti, ktoré sa rozhodne ohlásiť osobne na klientskom centre v Bratislave. Keďže ohlasuje 3 živnosti ku dňu 1.3.2024, pri ohlásení živnosti bude musieť uhradiť kolky v hodnote 15 eur.

2. Elektronicky (on-line) prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. V prípade elektronického ohlásenia živnosti, ktoré si podnikateľ dokáže zabezpečiť aj z pohodlia domova, platí, že ohlasovanie voľných živností je od poplatkov úplne oslobodené, pričom za ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti sa poplatok znižuje na polovicu, teda na sumu 7,50 eur, resp. na sumu 11 eur od 1.4.2024.

Príklad: Pani Mária plánuje vykonávať viacero rôznych činností, ktoré spadajú pod voľné živnosti. Vzhľadom na výhody elektronického ohlásenia živnosti sa preto pani Mária rozhodne ohlásiť 10 rôznych živností cez portál www.slovensko.sk Nakoľko ohlasovanie voľných živností elektronickou formou je oslobodené od poplatku, pani Mária ohlási všetky voľné živnosti zadarmo.

V prípade fyzického aj elektronického ohlásenia živnosti platí, že podnikateľ nemusí jednotlivé úkony vykonať osobne, ale môže k tomu ustanoviť aj svojho zástupcu na základe plnej moci.

Aké doklady je potrebné doložiť pri ohlásení živnosti?

V prípade, že podnikateľ – občan SR, ohlasuje len voľné živnosti, pri ktorých spĺňa všeobecné podmienky (vek, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony), pričom miesto podnikania sa zhoduje s adresou jeho trvalého pobytu, vystačí si len s občianskym preukazom. Pokiaľ by bolo miesto podnikania odlišné od adresy trvalého pobytu, podnikateľ pri ohlásení živnosti musí predložiť tiež súhlas so sídlom na danej adrese, resp. nájomnú zmluvu (ibaže by priestory sám vlastnil).

V prípade, že voľné živnosti ohlasuje novo založená s.r.o., pri ohlásení živnosti musí jej konateľ predložiť aj podpísanú a overenú zakladateľskú listinu či spoločenskú zmluvu, ktorou sa preukazuje, že spoločnosť bola založená, i keď ešte nie je zapísaná v obchodnom registri.

Keďže je však úplne bežné, že podnikateľ na jednotnom kontaktnom mieste požiada zároveň o zaistenie zápisu s.r.o. do obchodného registra (čo predstavuje ďalší úkon nasledujúci po ohlásení živnosti), okrem zakladateľskej listiny či spoločenskej zmluvy si musí pripraviť aj ďalšie doklady potrebné k zápisu do obchodného registra – najmä overený súhlas so sídlom, vyhlásenie správcu vkladov, podpisový vzor a súhlas konateľa a vyhlásenie jediného spoločníka, ak ide o jednoosobovú s.r.o. Iné podklady závisia od konkrétnych okolností prípadu.

Poznámka: Ak podnikateľ zakladá s.r.o., jednotlivými úkonmi môže poveriť advokáta, ktorý pre neho jednak spracuje všetky potrebné podklady, a zároveň zabezpečí aj ohlásenie živností a zápis do obchodného registra.

Ak podnikateľ, či už fyzická alebo právnická osoba, plánuje ohlásiť aj remeselnú či viazanú živnosť, zoznam podkladov sa ďalej rozširuje o doklady preukazujúce vzdelanie a prax v odbore či súhlas zodpovedného zástupcu a jeho vzťah k podnikateľovi (pracovná zmluva, funkcia konateľa či spoločníka).

V prípade, že podnikateľ (živnostník alebo konateľ s.r.o.) nie je občanom SR, k ohláseniu živnosti musí predložiť tiež platné povolenie na pobyt za účelom podnikania a zahraničný, úradne overený výpis z registra trestov, prípadne slovenský výpis z registra trestov, ak sa na území SR nepretržite zdržiaval aspoň 6 mesiacov.

Jednotlivé doklady sa predkladajú buď v origináloch na jednotnom kontaktnom mieste, alebo v naskenovanej podobe pri elektronickom ohlásení živnosti cez www.slovensko.sk.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať pri ohlásení živnosti cez portál www.slovensko.sk?

Ak sa podnikateľ rozhodne ohlásiť živnosti elektronicky (on-line), mal by si najskôr overiť:

 1. či podnikateľ disponuje čítačkou kariet, ktorú získal na oddelení dokladov pri vybavení svojho občianskeho preukazu (ak nie, takúto čítačku si podnikateľ môže aj zakúpiť, napríklad cez špecializovaný e-shop),
 2. či má podnikateľ na svojom počítači nainštalované všetky náležitosti, ktoré sú potrebné pre využívanie elektronických služieb na portáli www.slovensko.sk (toto je možné overiť na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie),
 3. či disponuje občianskym preukazom s čipom, s ktorým môže podpisovať dokumenty elektronicky (pripomíname, že staršie občianske preukazy nemusia pri ohlásení živnosti fungovať, podrobnosti približujeme v článku Výmena občianskeho preukazu pre končiace certifikáty: otázky a odpovede),
 4. či sú na občianskom preukaze nahrané platné podpisové certifikáty, čo zistí za pomoci aplikácie eID klient (ak nie, je možné si ich stiahnuť aj z domu, napríklad za pomoci používateľskej príručky ministerstva vnútra),
 5. či má aktivovanú svoju elektronickú schránku na portáli slovensko.sk (ak nie, ako aktivovať schránku približujeme v článku Elektronická schránka: čo to je a ako ju používať?).

Ak podnikateľ zaistil všetky vyššie uvedené predpoklady pre elektronické ohlásenie živnosti, ďalej budú nasledovať nasledovné kroky:

1. Na stránkach www.slovensko.sk je potrebné kliknúť na „Nájsť službu“

2. V kolónke „Názov inštitúcie alebo úradu“ je potrebné zvoliť okresný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby

3. V kolónke „Názov elektronickej služby“ je potrebné uviesť

 • V prípade, že živnosti ohlasuje fyzická osoba: Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba
 • alebo
 • V prípade, že živnosti ohlasuje právnická osoba: Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba

4. Kliknúť na „Vyhľadať“ (t. j. zvyšné dve kolónky nie je potrebné vyplniť)

5. Pri nájdenej elektronickej službe uvedenej vo výsledkoch vyhľadávania kliknúť na „Služba“

Alternatívne je možné postupovať tiež takto:

1. Na stránkach www.slovensko.sk je potrebné prekliknúť na záložku „Podnikateľ“

2. V záložke podnikateľ kliknúť na „Začatie podnikania“

3. Rozkliknúť sekciu „Registrácia živnosti“

4. V prípade, že živnosti ohlasuje fyzická osoba, rozkliknúť pod sekciu Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba

alebo

V prípade, že živnosti ohlasuje právnická osoba, rozkliknúť pod sekciu: Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba

5. V možnostiach „Zvoliť poskytovateľa služby“ vybrať okresný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby a kliknúť na „Prejsť na službu“

Po otvorení nového okna s príslušnou elektronickou službou pre fyzickú alebo pre právnickú osobu je ďalej potrebné:

6. V jednotlivých krokoch postupne vyplniť všetky požadované údaje o podnikateľovi. Ak ide o podnikateľa, ktorý ohlasuje živnosti prvýkrát a ktorý ešte nemá pridelene IČO (ani právnická osoba, ktorá ešte nebola zapísaná do obchodného registra), IČO sa vo formulári zatiaľ nevypĺňa. Slovenský občan pritom nemusí vypĺňať ani sekcie „Pobyt na území SR do“ či „Iný identifikačný údaj“.

7. Ak formulár vypĺňa fyzická osoba, pri svojom obchodnom mene môže uviesť len meno a priezvisko, alebo tiež odlišovací dodatok, napríklad Ján Novák – Autoservis. Fyzická osoba vo formulári zároveň vyberie svoju zdravotnú poisťovňu, ktorej jednotné kontaktné miesto nahlási začatie podnikateľskej činnosti pre účely platby odvodov.

8. Pri voľných živnostiach vykonávaných v mieste trvalého pobytu fyzická osoba v časti „Ostatné údaje“ nič neuvádza. Právnická osoba má v tomto kroku možnosť zaškrtnúť políčko „Predkladáme návrh na prvý zápis do obchodného registra prostredníctvom jednotného kontaktného miesta“ (pri novej spoločnosti) alebo „Predkladáme návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania do obchodného registra“ (pri existujúcej spoločnosti). Týmto právnická osoba požiada, aby jednotné kontaktné miesto podalo aj návrh na zápis do obchodného registra, ktorý však musí byť vopred riadne vyplnený a priložený v záverečnom kroku formulára. Tento návrh si podnikateľ môže vopred vyplniť a stiahnuť vo formáte .xml na stránkach: https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/formulare-or-pre-podania-v-elektronickej-podobe/

9. V časti „Predmety“ si podnikateľ zvolí tie živnosti (predmety podnikania), ktoré chce ohlásiť. V prípade, že pri týchto činnostiach chce podnikateľ oznámiť aj svoju prevádzkareň, po kliknutí na tlačidlo „pridať“ uvedie adresu prevádzkarne, kde bude svoju činnosť vykonávať. Podnikateľ si v tejto sekcii zároveň zvolí dátum, kedy danú činnosť začne vykonávať – tento údaj sa neuvádza pri novo založenej právnickej osobe.

10. V časti „Údaje pre ZP, FS“ podnikateľ – fyzická osoba zaklikne všetky políčka, ibaže by si svoju povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu chcel splniť sám.

11. V záverečnom kroku formulára je potrebné priložiť požadované doklady za pomoci tlačidla „Nahrať prílohy z počítača“. Ak formulár vypĺňa fyzická osoba – občan SR, ktorej miesto podnikania je zhodné s adresou trvalého pobytu, pričom ohlasuje len voľné živnosti, v závere formulára neprikladá žiadne prílohy. Ak sa vypĺňa formulár za právnickú osobu alebo pri ohlasovaní remeselnej či viazanej živnosti, ako aj pri inom mieste podnikania, v závere formulára je potrebné priložiť dokumenty, ktoré môžu byť rôzne v závislosti od situácie – v komplikovanejších prípadoch môže podnikateľ využiť napríklad služby advokáta, ktorý celý proces zabezpečí za neho.

12. Posledným krokom je elektronický podpis a odoslanie formulára. Ak sa odosiela formulár bez príloh, pred jeho odoslaním je potrebné kliknúť na tlačidlo „Podpísať“, ktoré je umiestnené hneď pod formulárom. Ak sú k formuláru priložené aj prílohy, tlačidlo „podpísať“ je potrebné zakliknúť pri každej jednotlivej prílohe. Nástroj pre elektronické podpisovanie sa po kliknutí na tlačidlo zobrazí automaticky – podnikateľ si v tejto chvíli musí pamätať a zadať už len bezpečnostné kódy pridelené k jeho občianskemu preukazu. Po úspešnom podpísaní formulára je potrebné kliknúť na tlačidlo „Odoslať“.

V prípade, že podnikateľ ohlasoval len voľné živnosti a nežiadal o zápis do obchodného registra, pričom formulár vyplnil správne, v najbližších dňoch by mu do jeho elektronickej schránky malo byť doručené osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) s prideleným IČO.

Ak podnikateľ ohlasoval aj remeselné či viazané živnosti, prípadne žiadal o zápis do obchodného registra, v najbližších minútach po odoslaní formulára by podnikateľovi mala byť do elektronickej schránky vygenerovaná aj výzva k úhrade poplatku – v takomto prípade sa preto odporúča ostať ešte chvíľu prihlásený v elektronickej schránke a obratom zabezpečiť úhradu, ktorá je možná už aj za pomoci platby kartou. Aj v tomto prípade by osvedčenie o živnostenskom oprávnení malo byť podnikateľovi doručené do niekoľkých dní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky