Účtovníctvo s. r. o. – obchodná spoločnosť si spôsob účtovania vybrať nemôže

Obchodné spoločnosti, ako s. r. o. sú povinné účtovať v podvojnom účtovníctve. Aké sú základné povinnosti s.r.o. pri vedení účtovníctva?

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v § 36 ustanovuje, že podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

Povinnosť účtovania v sústave podvojného účtovníctva pre obchodné spoločnosti

Podnikateľom zapísaným do obchodného registra sú aj obchodné spoločnosti, ako napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným. Uvedené znamená, že takáto obchodná spoločnosť si nemôže vybrať to, či bude účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, nakoľko jej povinnosťou je účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Okrem obchodných spoločností (ako napr. s. r. o., a. s.) sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva aj družstvá, nakoľko sú tiež podnikateľmi, ktorí sú zapísaní do obchodného registra. Špecifickým prípadom, kedy musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva sú napr. občianske združenia, cirkev a pod., a to v prípade, ak splnia zákonom stanovené podmienky (napr. ich príjmy presiahnu zákonom stanovenú hranicu).

O tom, kto musí viesť podvojné účtovníctvo si môžete prečítať v článku Kto musí viesť podvojné účtovníctvo

Čím sa riadi s. r. o. pri účtovaní v sústave podvojného účtovníctva

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa musí predovšetkým pri účtovaní v sústave podvojného účtovníctva riadiť Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva“).

Samozrejmosťou je aj dodržiavanie ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), či zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Obchodná spoločnosť – s. r. o. musí byť zatriedená do veľkostnej skupiny

Podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve je obchodná spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva povinná zatriediť sa do jednej z týchto veľkostných skupín:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka, alebo
 • veľká účtovná jednotka.

Pri zatriedení obchodnej spoločnosti do veľkostnej skupiny sa sleduje to, či spĺňa aspoň dve z podmienok, ktoré sú ohraničené. Sleduje sa :

 • celková suma majetku (t. j. netto hodnota majetku zo súvahy),
 • čistý obrat (t. j. suma čistých výnosov dosahovaných z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav),
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia.

V prípade, ak vznikne nová obchodná spoločnosť – s. r. o. môže sa zatriediť podľa svojho vlastného rozhodnutia, musí však rátať s tým, že v tejto veľkostnej skupine zostane aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období (t. j. bude v tejto veľkostnej skupine v roku vzniku spoločnosti a aj v roku, ktorý nasleduje po ňom).

To, v ktorej veľkostnej skupine bude daná spoločnosť s ručením obmedzeným zaradená, má vplyv na viaceré faktory, ako napr. účtovanie o odloženej dani z príjmov (mikro účtovná jednotka o nej neúčtuje), povinnosť účtovania prostredníctvom analytických účtov o vzťahoch medzi prepojenými účtovnými jednotkami a pod.

Viac informácií o jednotlivých podmienkach veľkostných skupín, či rozdieloch pri zatriedení účtovnej jednotky do určitej skupiny si môžete prečítať v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Článok pokračuje pod reklamou

Obchodná spoločnosť – s. r. o. používa účtovú osnovu

Opatrenie o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva ustanovuje aj používanie účtovej osnovy pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

Účtová osnova je uzatvorený zoznam účtových tried, skupín, syntetických a podsúvahových účtov, ktoré nie je možné meniť. Účty uvedené v účtovej osnove využíva obchodná spoločnosť pri vzniku účtovného prípadu (napr. predaj tovaru) na vykonanie účtovného zápisu v účtovníctve. Uvedené znamená, že každý jednotlivý účet účtovej osnovy má svoj obsah a môže sa využívať iba pri niektorých účtovných prípadoch (napr. pri účtovnom prípade, ktorý súvisí s príjmom alebo výdajom peňazí na bankovom účte použijeme účet z účtovej osnovy 221 – Bankové účty).

Prostredníctvom účtov účtovej osnovy, obchodná spoločnosť v sústave podvojného účtovníctva účtuje najmä o:

 • stave a pohybe majetku a záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov,
 • výnosoch a nákladoch,
 • príjmoch a výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia.

Aktuálnu účtovú osnovu spolu s ďalšími informáciami nájdete v článku Účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie

Obchodná spoločnosť – s. r. o. účtuje v hlavnej knihe a v denníku a je povinná zostaviť účtovnú závierku

Spoločnosť s ručením obmedzeným pri vedení účtovníctva účtuje najmä v hlavnej knihe a v denníku. Obchodná spoločnosť je povinná tieto knihy podľa § 16 zákona o účtovníctve otvoriť napr. ku dňu svojho vzniku alebo vždy k prvému dňu účtovného obdobia a naopak zatvoriť tieto knihy má povinnosť k poslednému dňu účtovného obdobia, či ku dňu zániku. Napríklad, ak má s. r. o. účtovné obdobie kalendárny rok, otvorí účtovné knihy k 1.1. a zatvorí ich k 31.12.

Prečítajte si tiež

S. r. o. nájde v hlavnej knihe všetky účtovné prípady, ktoré sú usporiadané z vecného hľadiska systematicky, kým v denníku sú tieto prípady usporiadané chronologicky (na tzv. dennej báze).

Po skončení účtovného obdobia, napr. po skončení kalendárneho roka, je s. r. o. povinná zostaviť účtovnú závierku a použiť správny vzor, pre danú veľkostnú skupinu (t. j. existuje účtovná závierka mikro účtovnej jednotky a účtovná závierka malej a veľkej účtovnej jednotky). Napriek tomu, že podľa zákona o účtovníctve je obchodná spoločnosť povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, zákon o dani z príjmov ustanovuje podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a tým aj uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia.

Ak má s. r. o. zdaňovacie obdobie kalendárny rok, zostavuje účtovnú závierku k 31.12. a je povinná ju uložiť do registra účtovných závierok (podať správcovi dane) do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka (ak si nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania). Zároveň, ak s. r. o. podá neschválenú účtovnú závierku, je povinná ju schváliť najneskôr do jedného roka po skončení účtovného obdobia a oznámiť schválenie účtovnej závierky správcovi dane do 15 pracovných dní od jej schválenia.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky