Jednoduché účtovníctvo pre samoukov

Samouk, ktorý sa chce naučiť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva by mal najprv pochopiť princíp fungovania jednoduchého účtovníctva a ovládať opatrenie o postupoch účtovania, či iné ustanovenia zákonov.

Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva by sa mal riadiť predovšetkým týmito ustanoveniami:

 • zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • opatrením Ministerstva financií SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie o postupoch účtovania“),
 • zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

V tomto článku nájdete základné princípy jednoduchého účtovníctva, ktoré potrebujete vedieť, ak sa chcete naučiť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu podľa § 9 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovať:

 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane (okrem fyzický osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu): ide o osoby, ktoré majú príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1 alebo z inej SZČO podľa § 6 ods. 2,
 • podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri,
 • a iné (napr. občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, cirkev a pod.).

V jednoduchom účtovníctve môžu účtovať aj fyzické osoby, ktoré dosiahli príjem z prenájmu (podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) alebo dosiahli príjem z použitia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov).

Podnikateľ môže uplatňovať preukázateľné daňové výdavky aj vedením v sústave podvojného účtovníctva alebo vedením daňovej evidencie (prípadne uplatňovaním paušálnych výdavkov).

Čo potrebujete vedieť pred začatím účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva

Pred tým, než začnete účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva by ste mali pochopiť jeho podstatu. Princíp jednoduchého účtovníctva spočíva v tom, že podnikateľ porovnáva svoje (zdaniteľné) príjmy a (daňové) výdavky pre účely zistenia základu dane (nie náklady a výnosy, ako je to v podvojnom účtovníctve), pričom je dôležitý práve dátum príjmu alebo výdavku. Uvedené znamená, že napr. vystavená faktúra podnikateľom za tovar sa považuje za príjem až v okamihu jej úhrady.

Pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva je veľmi dôležitá znalosť zákona o dani z príjmov, predovšetkým to, ktoré príjmy sa považujú za zdaniteľné (t. j. vstupujú do základu dane) a to, ktoré preukázateľné výdavky sa považujú za daňové. Ak začínate s účtovaním v sústave jednoduchého účtovníctva, mali by ste vedieť, že už pri prvom zápise účtovného prípadu rozdeľujete príjmy aj výdavky, na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú (zdaniteľné príjmy, daňové výdavky) a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú (nedaňové výdavky, nezdaniteľné príjmy). Napríklad pri zápise účtovného prípadu: výdavok na stravné podnikateľa, by ste už pri zápise mali vedieť, aký má podnikateľ nárok na stravné za príslušný deň, či pri zápise účtovného prípadu: spotreba pohonných látok, vedieť, v akej výške je možné uznať do daňových výdavkov spotrebu pohonných látok a pod.

Prečítajte si tiež

Nakoľko pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva sa už hneď pri zápise účtovného prípadu rozdeľujú príjmy a výdavky na ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane, je možné hneď z účtovníctva zistiť to, aký základ dane má daný podnikateľ.

V prípade, ak ste samoukom a chcete účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva mali by ste vedieť, že:

 • v sústave jednoduchého účtovníctva účtujete v účtovných knihách (peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy),
 • v účtovných knihách účtujete v deň uskutočnenia účtovného prípadu (napr. deň splnenia dodávky, deň inkasa pohľadávky, deň započítania pohľadávky, deň zistenia prebytku na majetku a pod.),
 • účtujete o preukázateľných (skutočných) výdavkoch,
 • tzv. preddavkové platby sú príjmom alebo výdavkom v čase ich úhrady alebo inkasa,
 • máte povinnosť inventarizácie majetku a záväzkov,
 • podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva je spravidla považovaný za účtovnú jednotku a je povinný zostaviť účtovnú závierku (okrem výnimiek),
 • v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať podnikateľ, ktorý má zamestnancov a je platiteľom DPH,
 • pri sledovaní obratu na účely registrácie za platiteľa DPH sledujete dosiahnutie obratu vo výške 49 790 € a viac za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (za obrat sa považuje hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, t. j. v jednoduchom účtovníctve sa nezarátavajú tzv. preddavkové platby, ale až skutočné dodanie tovaru alebo služby),
 • pre uplatnenie nároku na odpočet DPH je dôležitý dátum dodania tovaru, poskytnutia služby, či prijatia preddavku.

Účtovný doklad je dôležitý

Každý podnikateľ je povinný doložiť účtovný prípad účtovným dokladom. Uvedené znamená, že v účtovných knihách sústavy jednoduchého účtovníctva nie je možné vykonať účtovanie bez reálneho účtovného dokladu (t. j. napríklad výdavok na zásoby je možné zaúčtovať v peňažnom denníku len na základe doloženého pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient alebo na základe faktúry a pod.).

Prečítajte si tiež


Účtovný doklad spĺňa dôležitú funkciu v sústave jednoduchého účtovníctva, akou je napríklad preukázanie vzniku účtovného prípadu, či hodnovernosť preukázateľných výdavkov. Bez účtovného dokladu nie je možné vytvoriť v sústave jednoduchého účtovníctva účtovný zápis do účtovnej knihy (napr. peňažného denníka).

Účtovný doklad pritom musí obsahovať povinné náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve.

Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva

Pri vedení jednoduchého účtovníctva podnikateľ účtuje v týchto účtovných knihách:

 • v peňažnom denníku,
 • v knihe pohľadávok,
 • v knihe záväzkov,
 • v pomocných knihách (ak sú potrebné, napr. kniha dlhodobého majetku, kniha zásob, kniha cenín a pod.).

Najdôležitejšou účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve je práve peňažný denník, kde sa zaznamenávajú všetky príjmy a výdavky uskutočnené počas účtovného obdobia. Peňažný denník poskytuje prehľad o:

- peňažných prostriedkoch v hotovosti a na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,

priebežných položkách v členní na príjmy a výdavky (zachytávajú pohyb peňažných prostriedkov, ktoré ešte nie sú príjmom alebo výdavkom),

príjmoch zahrňovaných do základu dane z príjmov celkom, v členení na:

 • predaj tovaru,
 • predaj výrobkov a služieb,
 • ostatné príjmy,

výdavkoch vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení na:

 • zásoby,
 • služby (napr. telefónne služby, poštové služby, nájomné, výdavky na cestovné),
 • mzdy,
 •  poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
 • tvorbu sociálneho fondu,
 •  ostatné výdavky (napr. odpisy majetku, miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel),

príjmoch a výdavkoch, ktoré neovplyvňujú základ dane.

Nakoľko sa príjem a výdavok peňažných prostriedkov člení na podkategórie príjmov a výdavkov (napr. príjem za predaj tovaru, predaj výrobkov a služieb, ostatné príjmy) je potrebné pri účtovaní v peňažnom denníku zaúčtovať príjem, resp. výdavok podľa toho, do ktorej kategórie patrí.

Prečítajte si tiež

Prinášame vám aj vzor (ukážku) peňažného denníka v členení na príjmy a výdavky, ktoré sme uviedli vyššie v článku.

V knihe pohľadávok a záväzkov účtujete najmä o vystavených (pohľadávka) a došlých faktúrach (záväzok). Okrem uvedeného sa v týchto denníkoch účtuje aj o poskytnutých a prijatých preddavkoch a úveroch, či pohľadávkach a záväzkoch voči dane z príjmov ako aj voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Článok pokračuje pod reklamou

Deň uskutočnenia účtovného prípadu v jednoduchom účtovníctve

Podľa § 2 opatrenia o postupoch účtovania je dňom uskutočnenia účtovného prípadu napr.:

 • deň splnenia dodávky,
 • deň platby záväzku,
 • deň inkasa pohľadávky,
 • deň započítania či postúpenia pohľadávky,
 • deň prevzatia dlhu,
 • deň poskytnutia a prijatia preddavku,
 • deň prevzatia nehnuteľností obstaraných na základe zmluvy, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností,
 • a iné.

Pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva sa riadite horeuvedenými dátumami, t. j. napríklad vystavenú faktúru za dodané služby zaúčtujete v knihe pohľadávok v čase jej vystavenia a do príjmu táto pohľadávka bude zaevidovaná až v deň jej inkasa, a to do peňažného denníka.

Inventarizácia majetku a záväzkov v jednoduchom účtovníctve

Inventarizácia majetku a záväzkov v jednoduchom účtovníctve slúži aj na zostavenie účtovnej závierky a overuje sa ňou, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Inventarizáciu majetku a záväzkov vykonávame ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna alebo mimoriadna účtovníctva závierka. Môže ísť pritom o inventúru:

 • fyzickú,
 • dokladovú,
 • kombinovanú.
Prečítajte si tiež

Pri inventúre sa výsledky porovnania skutočného stavu s účtovným stavom uvedú v inventarizačnom zápise. Výsledkom inventúry môže byť:

 • manko: ak skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve (pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok),
 • prebytok: ak skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve.

Zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve

Každý podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a je účtovnou jednotkou (t. j. nie podnikateľ, ktorý má príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 alebo z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) musí zostaviť účtovnú závierku. Účtovná závierka vlastne zobrazuje to, ako podnikateľ v priebehu účtovného obdobia hospodáril (t. j. ako sa mu darilo) a obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch a taktiež aj výkaz o majetku a záväzkoch.

Prečítajte si tiež

Hodnoty, resp. údaje do účtovnej závierky za bežné účtovné obdobie ako aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie čerpáme z účtovných kníh a výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Viac informácií o účtovnej závierke si môžete prečítať v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019).

TIP: Jednoduché účtovníctvo, faktúry, sklady a prepojenie na e-shop. Vyskúšajte program ALFA plus úplne zadarmo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky