Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2021 v roku 2022

Aká je v roku 2021 hranica príjmov, ktorú musí živnostník alebo iná SZČO presiahnuť pre povinné platenie odvodov do Sociálnej poisťovne?

Živnostník alebo iná SZČO (napr. autor, finančný sprostredkovateľ, umelec), sú od prvého dňa podnikania, resp. vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti povinní platiť odvody do zdravotnej poisťovne, pričom výnimkou sú SZČO, ktoré vykonávajú zároveň aj závislú činnosť (zamestnanci), prípadne sú poistencom štátu (napr. študenti, matky na materskej dovolenke). Odvody do zdravotnej poisťovne sú upravené v zákone 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov upravuje podmienky pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. To sa živnostníka či inej SZČO nemusí týkať hneď od začiatku podnikania (je však možné od začiatku prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie).

Kto a odkedy je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Nie každý živnostník je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to tak v začiatkoch podnikania, ale v niektorých prípadoch aj neskôr. Podmienkou platenia odvodov do Sociálnej poisťovne (t. j. vzniku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia) je výška príjmov z podnikania, ktoré živnostník dosiahol za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok), resp. SZČO zo svojej vykonávanej zárobkovej činnosti.

Pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa posudzujú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (podľa podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby). Tieto príjmy sú uvedené v daňovom priznaní k dani z príjmov typu B napríklad v tabuľke č. 1, a to tak u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov, alebo vedie daňovú evidenciu. Ide o presne stanovenú sumu príjmov, po ktorej prekročení, vzniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, teda povinnosť platenia týchto odvodov.

príspevky v rámci Prvej pomoci zaviedli pojem „odvodové prázdniny“, ktorý však nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Ide však o obdobie na začiatku podnikania, resp. vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, kedy SZČO nie je povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ako sa často mylne hovorí, ide o „prvý rok“, kedy SZČO nemusí platiť sociálne odvody. Podrobné vysvetlenie aj s praktickými príkladmi, že skutočne nejde výlučne o jeden rok, nájdete v článku Živnostník prvý rok neplatí odvody – mýtus alebo pravda?.

Prečítajte si tiež

Keď SZČO dosiahne príjmy, ktoré prevyšujú hranicu pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, vzniká jej povinnosť ich odvádzania. Dátum, od kedy musí začať platiť odvody závisí od dátumu, ku ktorému daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov. Ak SZČO podala daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31.3., odvody je povinná odvádzať od 1. júla roka nasledujúceho po roku, v ktorom prekročila hranicu príjmov. Ak SZČO podala daňové priznanie v predĺženej lehote (stačí predĺženie aj o jeden mesiac), povinnosť odvádzania sociálnych odvodov jej vzniká od 1. októbra. Teda napríklad, ak živnostník dosiahne v roku 2020 príjmy prekračujúce hranicu pre platenie sociálnych odvodov, platiť ich začína až v od 1.7.2021 (prípadne 1.10.2021). Pre rok 2020 platí hranica príjmov vo výške 6 552 EUR.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je hranica príjmov pre platenie sociálnych odvodov v roku 2021?

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa určuje na základe priemernej mzdy, ktorú každý rok zverejňuje Štatistický úrad. Priemerná mesačná mzda v roku 2020 je základom na určenie hranice pre platenie odvodov pre rok 2022, teda o 2 roky neskôr. Priemerná mzda v roku 2020 bola 1 133 EUR a oproti roku 2019 došlo k nárastu o 41 EUR. Viac o priemernej mesačnej mzde za rok 2020 sa dozviete v článku Aká bola priemerná mesačná mzda v roku 2020 a čo ovplyvní?.

Prečítajte si tiež

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne pre rok 2022 sa vypočíta ako 50 % z hodnoty priemernej mzdy za rok 2020, čo predstavuje 566,50 EUR.

Živnostníci (alebo iné SZČO), ktorých ročný príjem za rok 2021 bude vyšší ako 6 798 EUR (566,50 x 12 mesiacov), budú tak musieť platiť v roku 2022 povinné sociálne odvody.

Minimálne a maximálne odvody SZČO v roku 2022

Minimálny mesačný odvod SZČO v roku 2022 opäť mierne vzrastie. Jeho suma v roku 2022 bude 267,09 EUR, z toho odvod do zdravotnej poisťovne v sume 79,31 EUR a odvod do Sociálnej poisťovne bude v sume 187,78 EUR.

Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2022 určíme ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2020, teda pôjde o sumu 7 931 EUR (1 133 EUR x 7).

Vznik povinnosti platiť odvody sa bude posudzovať k 1.7.2022, prípadne k 1.10.2022, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov v predĺženej lehote. Teda ak živnostník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 do 31.3.2022 a jeho ročný príjem za rok 2021 bude vyšší ako 6 798 EUR, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne danému živnostníkovi vznikne od 1.7.2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO závisí od výšky jej vymeriavacieho základu, existuje však aj ich minimálna výška. Tá sa od 1.1.2024 zvyšuje. Aké sumy platia pre rok 2024?

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1. 1. 2024

V akej minimálnej výške je SZČO povinná platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2024? O koľko sa zvyšujú minimálne odvody oproti minulému roku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky