Založenie firmy

Pred zakladaním podnikania je potrebné si položiť otázku, prostredníctvom akej právnej formy chcete podnikať? Možností je veľa, ale sú medzi nimi rozdiely. Ak si vyberiete, potom si môžete založiť firmu.

Založenie firmy, resp. inak povedané založenie podniku , ktorým zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania, je rozhodnutím, ktorému treba venovať aj náležitú pozornosť. Firmu si môžete založiť ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba, ak keď v laickej verejnosti sa pojem firma skôr spája iba s podnikaním právnickej osoby, napr. s.r.o.

Základná otázka je, v akom predmete a akou právnou formou chcete podnikať?

Ak ste sa rozhodli založiť si firmu, celkom určite musíte mať pred začiatkom vybavovania všetkých administratívnych záležitostí spojených s jej oficiálnym začiatkom premyslené, v akej oblasti chcete podnikať. Takmer na každé podnikanie sa vyžaduje získanie určitého povolenia alebo splnenie určitých podmienok. Záleží to práve od predmetu podnikania.

Podnikatelia najčastejšie podnikajú v oblastiach, ktoré sa považujú za živnosti. Na prevádzkovanie živnosti sa vyžaduje získanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní. Ďalej je možné podnikaťv oblastiach, na ktoré sa vyžaduje získanie iného než živnostenského oprávnenia a jedná sa predovšetkým o tzv. slobodné povolania (napríklad lekár, advokát, znalec, daňový poradca, stavebný inžinier). Na ich prevádzkovanie sa vyžaduje splnenie podmienok, ktoré pre konkrétny predmet podnikania ukladá osobitný predpis. V rámci slobodných povolaní majú osobitné postavenie napríklad autori, herci, športovci a podobne, ktorých činnosť sa nepovažuje ani za živnosť ani za podnikanie podľa osobitných predpisov. Okrem toho je osobitnou kategóriou aj podnikanie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vodnom hospodárstve (na niektoré bližšie špecifikované oblasti v týchto predmetoch podnikania sa vyžaduje získanie živnosti alebo iného povolenia a na niektoré nie).

Podrobnejšie informácie o výbere správneho predmetu podnikania, sa dočítate v článku Čo je predmet podnikania a ako si ho vybrať.

Založenie firmy ako fyzická osoba

Výber právnej formy podnikania je dôležitý z viacerých dôvodov. S vybraným predmetom podnikania si môžete založiť firmu, resp. podnik ako fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa rozhodnete založiť si firmu ako fyzická osoba, môžete byť v závislosti od predmetu podnikania považovaný za živnostníka, inú samostatne zárobkovo činnú osobu alebo samostatne hospodáriaceho roľníka. V prípade, že budete podnikať vo viacerých predmetoch podnikania, nie je prípadná kombinácia príjmov nijakým spôsobom obmedzená a zároveň môžete poberať napríklad aj príjmy zo živnosti aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti patria medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a je možné povedať, že sa zdaňujú rovnakým spôsobom. Rovnako pri podnikaní fyzických osôb netreba zabúdať ani na skutočnosť, že z týchto príjmov sa platí aj zdravotné a sociálne postenie. Dôležitým faktorom tiež je, že ak sa rozhodnete podnikať ako fyzická osoba, za záväzky vyplývajúce z vášho podnikania ručíte nielen obchodným majetkom, ale aj celým svojím súkromným majetkom. Výhodou podnikania ako fyzická osoba je, že do podnikania nemusíte vložiť žiadny minimálny vklad a podnikáte s kapitálom, aký si určíte podľa vlastného uváženia, čo pri niektorých obchodných spoločnostiach tak nie je.

Založenie firmy ako právnická osoba

Ak chcete podnikať prostredníctvom právnickej osoby, máte možnosť vybrať si z piatich typov obchodných spoločností verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.), komanditná spoločnosť (k.s.), spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.) alebo jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.). Ďalšou možnosťou podnikania prostredníctvom právnickej osoby je družstvo. Všetky typy obchodných spoločností a družstvo sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a existujú medzi nimi z hľadiska ich fungovania isté rozdiely, z ktorých sme pre podnikateľa zakladajúceho si firmu vybrali tie najdôležitejšie a ktoré sme zhrnuli v nasledujúce tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Obchodná spoločnosť Charakteristika a ručenie Základné imanie a minimálny vklad Spôsob zdaňovania zisku
Verejná obchodná spoločnosť V.o.s. je podnikaním aspoň dvoch spoločníkov, ktorí ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. V.o.s. nemusí vytvárať základné imanie a nie je určený ani minimálny vklad spoločníka. Zisk nezdaňuje spoločnosť ako právnická osoba, ale zdaňujú ho spoločníci ako príjmy z podnikania fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov.
Komanditná spoločnosť V k.s. časť spoločníkov (komplementári) ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom a časť spoločníkov (komanditisti) ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Minimálna výška základného imania k.s. nie je stanovená, ale minimálny vklad komanditistu je 250 eur. Zisk pripadajúci na komplementárov si zdaňujú komplementári ako príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov a zvyšok zisku je zdaňovaný ako príjem právnickej osoby. Zisk vyplatený komanditistom podlieha 7 % dani z príjmov vyberanou zrážkou.
Spoločnosť s ručením obmedzeným S.r.o. je podnikaním jedného alebo viacerých spoločníkov, ktorí ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu. Minimálna výška základného imania s.r.o. je 5 000 eur a minimálny vklad spoločníka je 750 eur. Celý zisk s.r.o. zdaňuje ako právnická osoba. Zisk vyplatený spoločníkovi podlieha 7 % dani z príjmov vyberanou zrážkou.
Akciová spoločnosť A.s. je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Akcionári (spoločníci) za záväzky spoločnosti neručia. Minimálna výška základného imania a.s. je 25 000 eur a minimálna výška akcie nie je stanovená. Celý zisk a.s. zdaňuje ako právnická osoba. Zisk vyplatený akcionárovi podlieha 7 % dani z príjmov vyberanou zrážkou.
Jednoduchá spoločnosť na akcie J.s.a. je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Akcionári (spoločníci) za záväzky spoločnosti neručia. Minimálna výška základného imania j.s.a. je 1 euro a minimálna výška akcie nie je stanovená. Celý zisk j.s.a. zdaňuje ako právnická osoba. Zisk vyplatený akcionárovi podlieha 7 % dani z príjmov vyberanou zrážkou.
Družstvo Družstvo je spoločenstvom najmenej piatich osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Členovia družstva za záväzky družstva neručia. Minimálna výška základného imania družstva je 1 250 eur a minimálna výška vkladu člena družstva nie je stanovená. Celý zisk družstvo zdaňuje ako právnická osoba. Zisk vyplatený členovi družstva podlieha 7 % dani z príjmov vyberanou zrážkou.

Keďže najčastejšie zakladanými právnymi formami podnikania je pri podnikaní ako fyzická osoba živnosť a pri podnikaní ako právnická osoba spoločnosť s ručením obmedzením, budeme sa v ďalšej časti článku venovať už len týmto dvom právnym formám.

Porovnanie podnikania formou živnosti a s.r.o.

V prípade, že sa rozhodnete založiť si firmu, pred zakladaním podnikania a rozhodovaním medzi živnosťou a s.r.o. je dobré si zvážiť všetky faktory s tým súvisiace. Jednoznačnú odpoveď na otázku, či je lepšie a výhodnejšie podnikať formou živnosti alebo prostredníctvom s.r.o., nie je možné vysloviť. Odpoveď na túto otázku závisí od okolností a požiadaviek konkrétneho podnikateľa. Medzi oboma formami podnikania totižto existujú pomerne zásadné rozdiely a obe formy podnikania majú svoje výhody aj svoje nevýhody.

Najzásadnejšie rozdiely medzi živnosťou a s.r.o. spočívajú v nákladoch spojených so založením firmy, daňovo-odvodovým zaťažením podnikania, možnostiach vyplácania príjmu podnikateľovi, rozsahu ručenia za záväzky vyplývajúce z podnikania, možnosti podnikať so spoločníkom. V článku Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2021 sa týmto rozdielom medzi živnosťou a s.r.o. podrobne venujeme. Zjednodušene sa dá povedať, že výhody jednej f ú nevýhodami druhej formy podnikania a naopak.

Článok pokračuje pod reklamou

Založenie živnosti

Ak ste sa rozhodli založiť si firmu formou živnosti, budete pre získanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní musieť najskôr splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktorými sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Tieto podmienky je potrebné splniť pre voľné, remeselné aj viazané živnosti. V prípade remeselných a viazaných živností je navyše potrebné splniť aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Prevádzkovanie živnosti je potrebné ohlásiť živnostenskému úradu. Ohlásenie živnosti môžete vykonať dvoma spôsobmi – osobne alebo elektronicky.

Ak sa rozhodnete pre osobné ohlásenie živnosti, musíte pre to navštíviť miestne príslušný živnostenský úrad podľa vášho bydliska, resp. jednotné kontaktné miesto. Pre osobné ohlásenie živnosti budete musieť vyplniť formulár ohlásenia živnosti, v ktorom vyplníte okrem iných aj svoje osobné údaje, predmety podnikania a zoznam dokladov, ktorými preukazujete splnenie odbornej alebo inej spôsobilosti (ak budete prevádzkovať remeselnú alebo viazanú živnosť). V osobitných častiach formuláru môžete požiadať živnostenský úrad, aby za vás vybavil prihlášku na verejné zdravotné poistenie a registráciu na daň z príjmov. Elektronické ohlásenie živnosti sa vykonáva prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Na prístup do neho potrebujete elektronický občiansky preukaz, tzv. eID kartu . Na tomto portáli bude potrebné vyplniť elektronický formulár ohlásenia živnosti, ktorý je obsahovo zhodný s tým pre osobné ohlásenie živnosti. Rovnako sa k elektronickému ohláseniu živnosti priložia aj potrebné prílohy v elektronickej podobe. Dôležité je, že samotné ohlásenie aj prílohy k nemu je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Prečítajte si tiež

Pri osobnom ohlásení je výška správneho poplatku za voľnú živnosť 5 eur, pri elektronickom 0 eur. Osobné ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti je spoplatnené sumou 15 eur a pri elektronickom ohlásení sumou 7,50 eur. Po ohlásení živnosti živnostenský úrad preskúma jeho náležitosti, preskúma splnenie podmienok na prevádzkovanie živnosti. Ak živnostenský úrad nezistí žiadne nedostatky, do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Založenie s.r.o.

Ak ste sa rozhodli založiť si firmu, ktorá bude spoločnosťou s ručením obmedzeným, ako prvé budete musieť spísať zakladateľskú listinu (ak spoločnosť zakladá jeden spoločník) alebo spoločenskú zmluvu (ak spoločnosť zakladajú aspoň dvaja spoločníci). Pravosť všetkým podpisov na týchto zakladateľských dokumentoch musí byť úradne overená notárom alebo zamestnancom mestského alebo obecného úradu. Štatutárnym orgánom s.r.o. je konateľ, ktorého je potrebné ustanoviť do funkcie tiež osobitným dokumentom. V počiatočnej fáze zakladania s.r.o. netreba zabudnúť ani na určenie správcu vkladov, ktorý bude spravovať vklady spoločníkov pred tým, než spoločnosť zápisom do obchodného registra vznikne. Správcom vkladov je najčastejšie jeden zo spoločníkov.

Prečítajte si tiež

S.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov (výška daňového nedoplatku a nedoplatku na cle v úhrne presahuje 170 eur), má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Splnenie týchto podmienok nie je potrebné preukazovať, overuje ich sám registrový súd. Každá s.r.o. podniká v nejakom predmete, pričom najčastejšie ide o živnosti. Aj právnická osoba, ktorá hodlá prevádzkovať živnosť, musí na to získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení právnická osoba získava podobným spôsobom ako fyzická osoba, tzn. že je potrebné vyplniť formulár ohlásenia živnosti pre právnickú osobu a priložiť k nemu príslušné doklady. Prevádzkovanie živnosti je možné ohlásiť osobne alebo elektronicky.

Minimálna výška základného imania s.r.o. je 5 000 eur a minimálna výška vkladu každého spoločníka je 750 eur. Ak s.r.o. zakladá jedna osoba, musí byť pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatené celé základné imanie a ak má s.r.o. viacerých zakladateľov, výška splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 2 500 eur. Počnúc rokom 2016 je možné peňažné vklady do základného imania vkladať aj v hotovosti. Následne správca vkladov vydá písomné vyhlásenie o splatení vkladov alebo ich častí jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. A práve zápisom spoločnosti do obchodného registra novozaložená s.r.o. oficiálne vzniká. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra je možné od 1. októbra 2020 podať len elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta na okresnom úrade. Výška súdneho poplatku za návrh na prvý zápis s.r.o. do obchodného registra je 150 eur. S.r.o. by mala byť zapísaná do obchodného registra do dvoch pracovných dní, ale v praxi môže byť táto lehota omnoho dlhšia.

Prečítajte si tiež

Podrobnosti o celom zakladaní a vzniku s.r.o. vrátane obsahu zakladateľských dokumentov a zoznamu povinných príloh prikladaných k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa dočítate v článku Založenie s.r.o. v roku 2021.

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Ako vytvoriť názov pre firmu?

Dobrý názov by mal spĺňať určité kritériá a pri jeho tvorbe pomáhajú viaceré pravidlá. Aké to sú? A kde si overiť, či vytvorené meno firmy možno používať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky