Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2020 (vzor, dane a odvody)

S kým je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov a aké sú jej podmienky v roku 2020? Prinášame vám aj prehľad daňovo-odvodového zaťaženia.

Zamestnávateľ môže podľa § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) výnimočne uzatvoriť na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaným mimo pracovného pomeru.

Medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru patrí:

 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o vykonaní práce,
 • dohoda o brigádnickej práci študentov.

Podmienky uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce v roku 2020 ako ich vzory nájdete v článku Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2020 – podmienky a vzory.

S kým je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2020?

Ako to už vyplýva aj zo samotného názvu dohody, dohodu o brigádnickej práci študentov je v roku 2020 možné uzatvoriť s osobou, ktorá má:

 • štatút žiaka strednej školy, alebo
 • štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku (prácu môže vykonávať do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov).

V prípade, ak chce zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov so žiakom strednej školy, musí dbať na to, aby tento žiak:

 • dovŕšil 15 rokov veku,
 • mal ukončenú povinnú školskú dochádzku.

Nakoľko povinná školská dochádzka trvá desať rokov, spravidla to znamená, že žiak strednej školy môže vykonávať činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov až po skončení prvého ročníka strednej školy (t. j. až po letných prázdninách). Viac informácií si môžete prečítať v článku Práca neplnoletých (do 18 rokov) – najčastejšie otázky a odpovede alebo Mladistvých nemožno zamestnať bez ukončenej povinnej školskej dochádzky

Kedy môžete prijať na brigádu končiaceho študenta, bližšie rozoberáme v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov a ukončenie štúdia.

V článku sa budeme ďalej venovať uzatvoreniu dohody o brigádnickej práci študentov, ktorí dosiahli 18 rokov veku.

Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2020 a jej vzor

Dohodu o brigádnickej práci študentov upravuje § 227 a § 228 Zákonníka práce.

Hlavné podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2020 sú:

 • dohoda musí byť uzatvorená len písomne, pričom jedno vyhotovenie je povinný zamestnávateľ odovzdať zamestnancovi,
 • uzatvára sa na dobu určitú, najviac 12 mesiacov (po uplynutí doby sa uzatvára nová dohoda, nie dodatok),
 • vykonávaná práca môže byť v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená),
 • neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta.

Dobrovoľnou podmienkou v uzatvorenej dohode o brigádnickej práci študentov je spôsob ukončenia dohody.

Náležitosti dohody o brigádnickej práci študentov a vzor v roku 2020

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí obsahovať tieto povinné náležitosti:

 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Prečítajte si tiež

Ako sme už vyššie uviedli, vykonávaná práca na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov môže byť najviac 20 hodín týždenne v priemere, t. j. 80 hodín mesačne v priemere. Týždenný priemer teda vypočítame z celej doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená, napr. pri dohode uzatvorenej od 1.6.2020 do 31.7.2020, pričom študent odpracoval v mesiaci jún 100 hodín a v mesiaci júl 60 hodín, vypočítame, že odpracoval 80 hodín mesačne v priemere.

Vzor dohody o brigádnickej práci študentov na stiahnutie vo formáte pdf, ako aj vzor dohody o brigádnickej práci študenta vo worde.

Potvrdenie štatútu študenta (potvrdenie o štúdiu) k dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2020

Potvrdenie štatútu študenta, resp. potvrdenie o štúdiu žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov.

Toto potvrdenie nie je potrebné predložiť zamestnávateľovi, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (ak je žiak prihlásený na vysokoškolské štúdium) alebo od skočenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka (nakoľko aj v tomto období má štatút žiaka, či študenta).

Odmena za vykonanú prácu na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2020

Jednou z povinných náležitostí uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov je aj dohodnutá odmena za vykonanú prácu, ktorá nesmie byť nižšia ako hodinová minimálna mzda platná pre rok 2020.

Nakoľko zamestnancom zamestnaným na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nie je možné nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas, nemajú nárok na tieto príplatky. Zamestnanec, ktorý pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov a ktorý pracuje cez víkend, vo sviatok, či v noci, má nárok na príplatky za túto prácu. To, v akej výške má „dohodár“ nárok na príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020

Dohodnutú odmenu je zamestnávateľ povinný vyplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala (napr. odmena za máj je splatná do konca júna).

Ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2020

Ak je v dohode o brigádnickej práci študentov dohodnutý spôsob ukončenia dohody, tak dohodu je možné skončiť len týmto spôsobom. Ak však v dohode o brigádnickej práci študentov nie je uvedený spôsob ukončenia, je možné ju skončiť nasledovne:

 • dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom (k dohodnutému dňu),
 • jednostrannou výpoveďou (nie je potrebné udávať dôvod a dohoda skončí výpovednou dobou, ktorá je 15 dní odo dňa kedy bola výpoveď doručená),
 • okamžitým skončením dohody (podľa § 68 až § 70 Zákonníka práce).
Článok pokračuje pod reklamou

Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2020

Hlavnou z výhod uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov je to, že žiak, resp. študent si môže uplatniť v kalendárnom mesiaci u jedného zamestnávateľa odvodovú výnimku vo výške 200 €.

V prípade, ak odmena žiaka, či študenta v danom kalendárnom mesiaci neprekročí hranicu 200 €, znamená to, že z tejto odmeny nebude platiť žiadne odvody na sociálne poistenie. Ak odmena v danom kalendárnom mesiaci prekročí hranicu 200 €, bude žiak, resp. študent platiť odvody na sociálne poistenie len z rozdielu prevyšujúcej hranicu 200 € (napr. ak bude odmena vo výške 250 €, odvody na sociálne poistenie zaplatí len z rozdielu, t. j. z 50 €).

Študent si uplatní odvodovú výnimku v danom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa na základe tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.

Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2020 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2020
Druh poistenia Uplatnená odvodová výnimka Neuplatnená odvodová výnimka (resp. prekročená hranica výšky príjmu)
Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské x x x x
Dôchodkové starobné x x 14 % 4 %
invalidné x x 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Spolu sociálne poistenie 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie x x x x

Preddavok na daň z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2020

Prečítajte si tiež

To, aký preddavok na daň zo závislej činnosti zaplatí študent z uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov závisí predovšetkým od toho, či si u zamestnávateľa uplatní, resp. neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2020 predstavuje 367,85 € mesačne. Uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane si môže študent podpísaním „Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“, ktoré nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane.

Študentovi sa vypočíta preddavok na daň zo závislej činnosti nasledovne:

 • pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane:
  (odmena - odvody do Sociálnej poisťovne zrazené zamestnancovi – 367,85 € ) * 19 % (resp. 25%),
  pozor, ak rozdiel odmeny a zrazených odvodov neprevyšuje sumu 367,85 €, preddavok na daň zo závislej činnosti bude nula,
 • pri neuplatnení nezdaniteľnej časti základu dane:
  (odmena – odvody do Sociálnej poisťovne zrazené zamestnancovi) * 19 % (resp. 25 %).

Praktický príklad na výpočet odvodov a dane z dohody o brigádnickej práci študentov nájdete v článku Brigády študentov v roku 2019 – dane a odvody

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výpoveď v skúšobnej dobe (vzor oznámenia)

Aké pravidlá platia pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe a kedy je skončenie neplatné? Prinášame aj vzor oznámenia pri tomto skončení pracovného pomeru.

Zmluva o budúcej zmluve - vzor

Čo je zmluva o budúcej zmluve, kedy sa používa a čo musí obsahovať, aby bola platná? V čom sa líši zmluva o budúcej zmluve podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka?

Dohoda o brigádnickej práci študentov a ukončenie štúdia

V akých prípadoch je možné pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov po ukončení štúdia a kedy to možné nie je?

Príkazná zmluva - vzor

Aké využitie má príkazná zmluva? Čo musí obsahovať a čo je dobré pri jej tvorbe nezabudnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky