Odvody z dohody v roku 2021

Aké odvody platia dohodári z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2021 a od čoho závisí ich výška? Akú odvodovú výnimku si môžu uplatniť študenti či dôchodcovia?

Druhy dohôd upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Od čoho závisí výška odvodov z dohody v roku 2021?

V roku 2021 rozlišujeme tieto druhy dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • dohoda o brigádnickej práci študentov – ide o druh dohody, na ktorý sa môžu zamestnať iba študenti, a to na maximálne na 80 hodín mesačne,
 • dohoda o vykonaní práce – ide o druh dohody, pri ktorom môže dohodár odpracovať maximálne 350 hodín v kalendárnom roku, pričom jeho práca musí byť vymedzená výsledkom,
 • dohoda o pracovnej činnosti – ide o druh dohody, pri ktorom môže dohodár odpracovať maximálne 10 hodín týždenne, pričom práca je vymedzená druhom jeho práce.

Viac o jednotlivých druhoch dohôd sa dočítate v článkoch Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2021 alebo v článku Dohoda o brigádnickej práci študenta (vzor, dane a odvody).

V závislosti od druhu dohody sa rozlišujú aj odvody, ktoré z nich dohodár a jeho zamestnávateľ odvádzajú.

Výška odvodov závisí aj od ďalšieho faktora, ktorým je to, či ide o:

 • dohodára dôchodcu pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti – tento typ dohodára je zvýhodnený a platí nižšie odvody z dohody, resp. v niektorých prípadoch aj žiadne odvody,
 • dohodára študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov – tento typ dohodára je zvýhodnený a platí nižšie odvody z dohody, resp. v niektorých prípadoch aj žiadne odvody,
 • iných dohodárov ako sú uvedení v predchádzajúcich bodoch – títo dohodári platia odvody v plnej výške a nemajú žiadne odvodové zvýhodnenia.

Posledným dôležitým kritériom je to, či ide o dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru s právom na pravidelný príjem alebo s právom na príjem nepravidelný. Viac o tom sa dozviete ďalej v článku.

Výška odvodov z dohôd sa môže líšiť od odvodov pri práci na trvalý pracovný pomer. Viac o odvodoch pri trvalom pracovnom pomere sa dočítate v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2021.

Rozdiel medzi pravidelným a nepravidelným príjmom pri dohodách v roku 2021

Ako už z názvu vyplýva, tak pri dohode s právom na pravidelný príjem je odmena dohodára vyplácaná pravidelne po skončení mesiaca, v ktorom dohodár prácu vykonal. Medzi dohody s právom na pravidelný príjem patrí:

 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o brigádnickej práci študentov,

pretože odmena za vykonanú prácu je splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Existujú však aj výnimky, a to pri dohode uzatvorenej na obdobie kratšie ako jeden kalendárny mesiac, resp. obdobie jedného kalendárneho mesiaca – takáto dohoda sa označuje za dohodu s právom na nepravidelný príjem. Ak máte s dohodárom uzatvorenú dohodu napríklad na polroka, ale niektorý mesiac nepracuje, teda mu odmenu nevyplácate, neznamená to, že by šlo zrazu o nepravidelný príjem. Stále má právo na príjem pravidelne mesačne, ale keďže niektorý mesiac nepracuje, tak odmenu za tento mesiac nedostane.

Prečítajte si tiež

Pri dohode s právom na nepravidelný príjem je vyplácanie odmeny odlišné od pravidelného mesačného vyplácania. Môže ísť napríklad o odmenu vyplácanú štvrťročne, polročne alebo po vykonaní určitej časti práce alebo jej celom odovzdaní. Dohodou s právom na nepravidelný príjem je dohoda o vykonaní práce, pretože Zákonník práce určuje, že odmena z nej je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Existuje však aj možnosť dohodnúť sa na vyplatení odmeny po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

Odvody dohodárov pri dohode o pracovnej činnosti alebo pri dohode o vykonaní práce v roku 2021

V tejto časti článku sa budeme zaoberať odvodmi dohodárov, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku a pracujú na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce – túto skupinu si nazveme „klasickí“ dohodári.

Odvody „klasických“ dohodárov sú v porovnateľnej výške ako odvody zamestnancov s trvalým pracovným pomerom, pričom sú nižšie v porovnaním so zamestnancami iba pri dohode s nárokom na nepravidelný príjem (pri dohode s nepravidelným príjmom sa neplatí odvod na nemocenské poistenie vo výške 1,40 % a poistenie v nezamestnanosti vo výške 1,00 %).

Odvody „klasických“ dohodárov pri dohode o pracovnej činnosti alebo dohode o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem a s právom na nepravidelný príjem sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke:

Druh poistenia Sadzba poistného „klasických“ dohodárov
Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské 1,40 % 1,40 % x x
Starobné 14,00 % 4,00 % 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 % x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond 4,75 % x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 25,20 % 9,40 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu 10,00 % 4,00 % 10,00 % 4,00 %
Poistenie spolu 35,20 % 13,40 % 32,80 % 11,00 %
Článok pokračuje pod reklamou

Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Dohoda o brigádnickej práci študentov môže byť uzatvorená iba so študentom. Pri tomto type dohody si môže študent uplatniť odvodovú výnimku – odvodové oslobodenie v sume 200 €. Uplatnenie tejto výnimky nie je povinné, ale je veľmi výhodné. Odvodové oslobodenie znamená, že ak by študent v danom mesiaci dosiahol odmenu nižšiu ako 200 €, tak nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Ak by študent dosiahol odmenu vyššiu ako 200 €, tak začína platiť sociálne poistenie iba z odmeny prevyšujúcej hranicu 200 €.

Uplatnenie odvodového oslobodenia nie je automatické, a tak:

 • o jeho uplatnení musí študent písomne informovať svojho zamestnávateľa,
 • musí predložiť čestné prehlásenie, že v tom istom kalendárnom mesiaci si odvodové oslobodenie neuplatňuje aj u iného zamestnávateľa.

Ak by mal študent uzatvorené dve dohody o brigádnickej práci študentov u dvoch zamestnávateľov, tak u jedného si môže toto odvodové oslobodenie uplatniť a u druhého zamestnávateľa bude platiť odvody z celej sumy svojej odmeny. Samozrejme je výhodnejšie uplatniť odvodové oslobodenie z dohody, pri ktorej je výška odmeny vyššia.

Okrem platenia nízkych (a v niektorých prípadoch aj žiadnych) odvodov do Sociálnej poisťovne je veľkou výhodou aj oslobodenie od platenia preddavkov do zdravotnej poisťovne, ktoré neplatí ani študent a ani zamestnávateľ. Je to tak preto, že študent je ešte poistencom štátu.

Odvody študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Druh poistenia Sadzba poistného pri dohode o brigádnickej práci študentov
Uplatnená odvodová výnimka Neuplatnená odvodová výnimka,
resp. prekročenie odvodovej hranice
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14,00 % 4,00 %
Invalidné x x 3,00 % 3,00 %
Poistenie
v nezamestnanosti
x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x x x
Poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %

Pozor: študenti môžu byť zamestnaní aj na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. V takomto prípade by platili odvody vo vyššej výške, nakoľko pri týchto typoch dohôd si študenti nemôžu uplatniť odvodovú výnimku ako pri dohode o brigádnickej práci študentov. Výška odvodov je popísaná vyššie v článku v časti „odvody dohodárov pri dohode o pracovnej činnosti alebo pri dohode o vykonaní práce v roku 2021“.

Odvody dohodárov dôchodcov pri dohode o pracovnej činnosti alebo pri dohode o vykonaní práce v roku 2021

Pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce môžu aj poberatelia dôchodku, tzv. dôchodcovia. Aj poberatelia:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku (podmienka dovŕšenia dôchodkového veku),
 • invalidného výsluhového dôchodku,
Prečítajte si tiež

si rovnako ako študenti pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov môžu uplatniť odvodové oslobodenie v sume 200 €. V tomto prípade platí, že ak mesačná odmena dôchodcu pri pravidelnom príjme z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce alebo priemerná mesačná odmena dôchodcu pri nepravidelnom príjme z dohody o vykonaní práce neprevýši hranicu 200 €, tak dôchodca neplatí odvody na sociálnej poistenie. Ak by jeho odmena presiahla hranicu 200 €, tak začína platiť sociálne poistenie zo sumy prevyšujúcej túto hranicu.

Uplatnenie odvodového oslobodenia nie je automatické, a tak:

 • o jeho uplatnení musí dôchodca písomne informovať svojho zamestnávateľa,
 • musí predložiť čestné prehlásenie, že v tom istom kalendárnom mesiaci si odvodové oslobodenie neuplatňuje aj u iného zamestnávateľa.

Ak by mal dohodár dôchodca uzatvorené v jednom mesiaci dve dohody, tak u jedného zamestnávateľa si môže uplatniť odvodový výnimku a u druhého zamestnávateľa platí odvody na sociálne poistenie z celej sumy svojej odmeny.

Veľkou výhodou je aj fakt, že dôchodcovia spolu s ich zamestnávateľom neplatia preddavky do zdravotnej poisťovne.

Aj keď všetci poberatelia dôchodku si môžu uplatniť odvodovú výnimku, tak výška odvodov dôchodcov (pri prekročení hranice 200 €, resp. pri neuplatnení odvodovej výnimky) sa líši v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberajú. Výška odvodov však ostáva rovnaká bez ohľadu na to, či ide o dohodu s právom na pravidelný príjem alebo o dohodu s právom na príjem nepravidelný.

Odvody dohodára dôchodcu, ktorí je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (podmienka dovŕšenia dôchodkového veku) pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke:

Druh poistenia Sadzba poistného poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (podmienka dovŕšenia dôchodkového veku)
Uplatnená odvodová výnimka Neuplatnená odvodová výnimka,
resp. prekročenie odvodovej hranice
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14,00 % 4,00 %
Invalidné x x x x
Poistenie
v nezamestnanosti
x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 19,80 % 4,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x x x
Poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 19,80 % 4,00 %

Odvody dohodára dôchodcu, ktorí je poberateľom invalidného a invalidného výsluhového dôchodku pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce sú:

 • pri uplatnení odvodovej výnimky a príjme do 200 € rovnaké ako v tabuľke vyššie,
 • pri neuplatnení odvodovej výnimky, resp. pri odmene vyššej ako 200 € sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.
Druh poistenia Sadzba poistného poberateľov invalidného
a invalidného výsluhového dôchodku
Neuplatnená odvodová výnimka, resp. prekročenie odvodovej hranice
Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x
Starobné 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 %
Poistenie
v nezamestnanosti
x x
Úrazové 0,80 % x
Garančné 0,25 % x
Rezervný fond 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x
Poistenie spolu 19,80 % 4,00 %

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky