Odvody z dohody v roku 2021

Aké odvody platia dohodári z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2021 a od čoho závisí ich výška? Akú odvodovú výnimku si môžu uplatniť študenti či dôchodcovia?

Druhy dohôd upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Od čoho závisí výška odvodov z dohody v roku 2021?

V roku 2021 rozlišujeme tieto druhy dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • dohoda o brigádnickej práci študentov – ide o druh dohody, na ktorý sa môžu zamestnať iba študenti, a to na maximálne na 80 hodín mesačne,
 • dohoda o vykonaní práce – ide o druh dohody, pri ktorom môže dohodár odpracovať maximálne 350 hodín v kalendárnom roku, pričom jeho práca musí byť vymedzená výsledkom,
 • dohoda o pracovnej činnosti – ide o druh dohody, pri ktorom môže dohodár odpracovať maximálne 10 hodín týždenne, pričom práca je vymedzená druhom jeho práce.

Viac o jednotlivých druhoch dohôd sa dočítate v článkoch Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2021 alebo v článku Dohoda o brigádnickej práci študenta (vzor, dane a odvody).

V závislosti od druhu dohody sa rozlišujú aj odvody, ktoré z nich dohodár a jeho zamestnávateľ odvádzajú.

Výška odvodov závisí aj od ďalšieho faktora, ktorým je to, či ide o:

 • dohodára dôchodcu pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti – tento typ dohodára je zvýhodnený a platí nižšie odvody z dohody, resp. v niektorých prípadoch aj žiadne odvody,
 • dohodára študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov – tento typ dohodára je zvýhodnený a platí nižšie odvody z dohody, resp. v niektorých prípadoch aj žiadne odvody,
 • iných dohodárov ako sú uvedení v predchádzajúcich bodoch – títo dohodári platia odvody v plnej výške a nemajú žiadne odvodové zvýhodnenia.

Posledným dôležitým kritériom je to, či ide o dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru s právom na pravidelný príjem alebo s právom na príjem nepravidelný. Viac o tom sa dozviete ďalej v článku.

Výška odvodov z dohôd sa môže líšiť od odvodov pri práci na trvalý pracovný pomer. Viac o odvodoch pri trvalom pracovnom pomere sa dočítate v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2021

Rozdiel medzi pravidelným a nepravidelným príjmom pri dohodách v roku 2021

Ako už z názvu vyplýva, tak pri dohode s právom na pravidelný príjem je odmena dohodára vyplácaná pravidelne po skončení mesiaca, v ktorom dohodár prácu vykonal. Medzi dohody s právom na pravidelný príjem patrí:

 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o brigádnickej práci študentov,

pretože odmena za vykonanú prácu je splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Existujú však aj výnimky, a to pri dohode uzatvorenej na obdobie kratšie ako jeden kalendárny mesiac, resp. obdobie jedného kalendárneho mesiaca – takáto dohoda sa označuje za dohodu s právom na nepravidelný príjem. Ak máte s dohodárom uzatvorenú dohodu napríklad na polroka, ale niektorý mesiac nepracuje, teda mu odmenu nevyplácate, neznamená to, že by šlo zrazu o nepravidelný príjem. Stále má právo na príjem pravidelne mesačne, ale keďže niektorý mesiac nepracuje, tak odmenu za tento mesiac nedostane.

Prečítajte si tiež

Pri dohode s právom na nepravidelný príjem je vyplácanie odmeny odlišné od pravidelného mesačného vyplácania. Môže ísť napríklad o odmenu vyplácanú štvrťročne, polročne alebo po vykonaní určitej časti práce alebo jej celom odovzdaní. Dohodou s právom na nepravidelný príjem je dohoda o vykonaní práce, pretože Zákonník práce určuje, že odmena z nej je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Existuje však aj možnosť dohodnúť sa na vyplatení odmeny po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

Odvody dohodárov pri dohode o pracovnej činnosti alebo pri dohode o vykonaní práce v roku 2021

V tejto časti článku sa budeme zaoberať odvodmi dohodárov, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku a pracujú na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce – túto skupinu si nazveme „klasickí“ dohodári.

Odvody „klasických“ dohodárov sú v porovnateľnej výške ako odvody zamestnancov s trvalým pracovným pomerom, pričom sú nižšie v porovnaním so zamestnancami iba pri dohode s nárokom na nepravidelný príjem (pri dohode s nepravidelným príjmom sa neplatí odvod na nemocenské poistenie vo výške 1,40 % a poistenie v nezamestnanosti vo výške 1,00 %).

Odvody „klasických“ dohodárov pri dohode o pracovnej činnosti alebo dohode o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem a s právom na nepravidelný príjem sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke:

Druh poistenia Sadzba poistného „klasických“ dohodárov
Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské 1,40 % 1,40 % x x
Starobné 14,00 % 4,00 % 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 % x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond 4,75 % x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 25,20 % 9,40 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu 10,00 % 4,00 % 10,00 % 4,00 %
Poistenie spolu 35,20 % 13,40 % 32,80 % 11,00 %
Článok pokračuje pod reklamou

Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Dohoda o brigádnickej práci študentov môže byť uzatvorená iba so študentom. Pri tomto type dohody si môže študent uplatniť odvodovú výnimku – odvodové oslobodenie v sume 200 €. Uplatnenie tejto výnimky nie je povinné, ale je veľmi výhodné. Odvodové oslobodenie znamená, že ak by študent v danom mesiaci dosiahol odmenu nižšiu ako 200 €, tak nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Ak by študent dosiahol odmenu vyššiu ako 200 €, tak začína platiť sociálne poistenie iba z odmeny prevyšujúcej hranicu 200 €.

Uplatnenie odvodového oslobodenia nie je automatické, a tak:

 • o jeho uplatnení musí študent písomne informovať svojho zamestnávateľa,
 • musí predložiť čestné prehlásenie, že v tom istom kalendárnom mesiaci si odvodové oslobodenie neuplatňuje aj u iného zamestnávateľa.

Ak by mal študent uzatvorené dve dohody o brigádnickej práci študentov u dvoch zamestnávateľov, tak u jedného si môže toto odvodové oslobodenie uplatniť a u druhého zamestnávateľa bude platiť odvody z celej sumy svojej odmeny. Samozrejme je výhodnejšie uplatniť odvodové oslobodenie z dohody, pri ktorej je výška odmeny vyššia.

Okrem platenia nízkych (a v niektorých prípadoch aj žiadnych) odvodov do Sociálnej poisťovne je veľkou výhodou aj oslobodenie od platenia preddavkov do zdravotnej poisťovne, ktoré neplatí ani študent a ani zamestnávateľ. Je to tak preto, že študent je ešte poistencom štátu.

Odvody študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Druh poistenia Sadzba poistného pri dohode o brigádnickej práci študentov
Uplatnená odvodová výnimka Neuplatnená odvodová výnimka,
resp. prekročenie odvodovej hranice
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14,00 % 4,00 %
Invalidné x x 3,00 % 3,00 %
Poistenie
v nezamestnanosti
x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x x x
Poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %

Pozor: študenti môžu byť zamestnaní aj na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. V takomto prípade by platili odvody vo vyššej výške, nakoľko pri týchto typoch dohôd si študenti nemôžu uplatniť odvodovú výnimku ako pri dohode o brigádnickej práci študentov. Výška odvodov je popísaná vyššie v článku v časti „odvody dohodárov pri dohode o pracovnej činnosti alebo pri dohode o vykonaní práce v roku 2021“.

Odvody dohodárov dôchodcov pri dohode o pracovnej činnosti alebo pri dohode o vykonaní práce v roku 2021

Pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce môžu aj poberatelia dôchodku, tzv. dôchodcovia. Aj poberatelia:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku (podmienka dovŕšenia dôchodkového veku),
 • invalidného výsluhového dôchodku,

si rovnako ako študenti pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov môžu uplatniť odvodové oslobodenie v sume 200 €. V tomto prípade platí, že ak mesačná odmena dôchodcu pri pravidelnom príjme z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce alebo priemerná mesačná odmena dôchodcu pri nepravidelnom príjme z dohody o vykonaní práce neprevýši hranicu 200 €, tak dôchodca neplatí odvody na sociálnej poistenie. Ak by jeho odmena presiahla hranicu 200 €, tak začína platiť sociálne poistenie zo sumy prevyšujúcej túto hranicu.

Uplatnenie odvodového oslobodenia nie je automatické, a tak:

 • o jeho uplatnení musí dôchodca písomne informovať svojho zamestnávateľa,
 • musí predložiť čestné prehlásenie, že v tom istom kalendárnom mesiaci si odvodové oslobodenie neuplatňuje aj u iného zamestnávateľa.

Ak by mal dohodár dôchodca uzatvorené v jednom mesiaci dve dohody, tak u jedného zamestnávateľa si môže uplatniť odvodový výnimku a u druhého zamestnávateľa platí odvody na sociálne poistenie z celej sumy svojej odmeny.

Veľkou výhodou je aj fakt, že dôchodcovia spolu s ich zamestnávateľom neplatia preddavky do zdravotnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Aj keď všetci poberatelia dôchodku si môžu uplatniť odvodovú výnimku, tak výška odvodov dôchodcov (pri prekročení hranice 200 €, resp. pri neuplatnení odvodovej výnimky) sa líši v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberajú. Výška odvodov však ostáva rovnaká bez ohľadu na to, či ide o dohodu s právom na pravidelný príjem alebo o dohodu s právom na príjem nepravidelný.

Odvody dohodára dôchodcu, ktorí je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (podmienka dovŕšenia dôchodkového veku) pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke:

Druh poistenia Sadzba poistného poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (podmienka dovŕšenia dôchodkového veku)
Uplatnená odvodová výnimka Neuplatnená odvodová výnimka,
resp. prekročenie odvodovej hranice
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14,00 % 4,00 %
Invalidné x x x x
Poistenie
v nezamestnanosti
x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 19,80 % 4,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x x x
Poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 19,80 % 4,00 %

Odvody dohodára dôchodcu, ktorí je poberateľom invalidného a invalidného výsluhového dôchodku pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce sú:

 • pri uplatnení odvodovej výnimky a príjme do 200 € rovnaké ako v tabuľke vyššie,
 • pri neuplatnení odvodovej výnimky, resp. pri odmene vyššej ako 200 € sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.
Druh poistenia Sadzba poistného poberateľov invalidného
a invalidného výsluhového dôchodku
Neuplatnená odvodová výnimka, resp. prekročenie odvodovej hranice
Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x
Starobné 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 %
Poistenie
v nezamestnanosti
x x
Úrazové 0,80 % x
Garančné 0,25 % x
Rezervný fond 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x
Poistenie spolu 19,80 % 4,00 %

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosť nahlasovania voľného pracovného miesta

Zamestnávateľ musí nahlasovať úradu práce voľné pracovné miesta. Aké má možnosti, aby túto povinnosť splnil? Hrozí mu za nesplnenie pokuta?

Benefity zamestnancov od roku 2022 (dane, odvody)

Kedy sa zamestnanecké benefity zdaňujú na strane zamestnancov? Ktoré benefity sú daňovým výdavkom zamestnávateľa? Kedy podliehajú zamestnanecké benefity odvodom?

Digitalizácia mení pracovný trh, zvládať zmeny pomáha vzdelávací projekt

Dopyt po digitálnych kompetenciách rastie, Slovensko je v digitalizácii v rámci EÚ na posledných priečkach. Pomôcť môžu kurzy zamerané na prácu s jedným z najrozšírenejších podnikových softvérov.

Pravidelné povinnosti zamestnávateľa

Počas zamestnávania je potrebné plniť si povinnosti jednak voči zamestnancom, ale aj voči rôznym inštitúciám. Prinášame prehľad pravidelne sa opakujúcich povinností zamestnávateľov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky