Hodinová minimálna mzda od 1.1.2020 a vplyv na príplatky

Hodinová minimálna mzda od roku 2020 je v sume 3,333 eur. Ako sa zmenia príplatky za prácu cez víkend a za nočnú prácu pri zvýšení minimálnej mzdy od 2020?

Dňa 2.10.2019 schválila vláda hodinovú minimálnu mzdu vo výške 3,333 eur, ktorá bude platiť od 1.1.2020. Na minimálnu mzdu majú nárok nielen zamestnanci pracujúci na základe pracovného pomeru, ale aj osoby pracujúce na základe niektorého druhu dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Hodinová minimálna mzda je pre rok 2019 stanovená na 2,989 eur. V porovnaní s rokom 2019 sa hodinová minimálna mzda zvýši v roku 2020 o 0,344 eur.

Okrem hodinovej minimálnej mzdy schválila vláda aj mesačnú minimálnu mzdu na rok 2020 vo výške 580 eur.

Hodinová minimálna mzda v roku 2020

Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o minimálnej mzde”) patrí zamestnancovi minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu vo výške určenej nariadením vlády Slovenskej republiky, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas nižší ako 40 hodín (napr. pri viaczmennej prevádzke) suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa úmerne zvýši.

Pracovný čas zamestnanca určený Zákonníkom práce je najviac 40 hodín týždenne. Pri dvojzmennej prevádzke je pracovný čas zamestnanca najviac 38 a ¾ hodiny týždenne. Hodinová minimálna mzda stanovená pri nižšom pracovnom čase sa vypočíta nasledovným vzorcom: 40/nižší pracovný čas*hodinová minimálna mzda pre týždenný pracovný čas 40 hodín.

Prečítajte si tiež

Hodinová minimálna mzda pri týždennom pracovnom čase 40 hodín je pre rok 2020 stanovená na sumu 3,333 eur. Pri týždennom pracovnom čase 38 a ¾ hodiny je hodinová mzda pre rok 2020 vo výške 3,4405 eur. Zamestnanci s týždenným pracovným časom najviac vo výške 37 a ½ hodiny budú mať od roku 2020 minimálnu hodinovú mzda vo výške 3,5552 eur.

Podľa § 85 ods. 6 Zákonníka práce pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu je najviac 33 a ½ hodiny týždenne. Minimálna hodinová mzda týchto zamestnancov bude v roku 2020 v sume 3,9797 eur.

Aká bude výška hodinovej minimálnej mzdy pre rok 2021, nájdete v článku Hodinová minimálna mzda od 1.1.2021 a vplyv na príplatky.

Hodinová minimálna mzda od 2020 podľa stupňov náročnosti práce

V závislosti od náročnosti vykonávanej práce sa zvyšuje minimálna mzda pre zamestnanca pracujúceho na pracovnú zmluvu, pokiaľ u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Minimálny mzdový nárok pre konkrétny stupeň náročnosti práce u zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou sa vypočíta vzorcom: koeficient minimálnej mzdy pre konkrétny stupeň náročnosti*hodinová minimálna mzda pre 1. stupeň náročnosti práce.

Fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok na minimálnu mzdu, ale nemajú nárok na minimálny mzdový nárok. Napríklad,  elektrikár pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti bude mať v roku 2020 nárok na minimálnu mzdu v sume 3,3330 eur/hodinu, pričom elektrikár pracujúci na trvalý pracovný pomer bude mať nárok na 1,4-násobok minimálnej mzdy, t. j. 4,6662 eur/hodinu (pri týždennom pracovnom čase 40 hodín).

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna hodinová mzda pri 40 hod. týždennom pracovnom čase (v €) Minimálna hodinová mzda pri 38,75 hod. týždennom pracovnom čase (v €) Minimálna hodinová mzda pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase (v €)
1 1,0 3,3330 3,4405 3,5552
2 1,2 3,9996 4,1286 4,2662
3 1,4 4,6662 4,8167 4,9773
4 1,6 5,3328 5,5048 5,6883
5 1,8 5,9994 6,1929 6,3994
6 2,0 6,6660 6,8810 7,1104

Minimálne mzdové nároky pre konkrétny rok sa odvíjajú od výšky minimálnej mzdy stanovenej pre daný rok. V roku 2020 sa minimálne mzdové nároky pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou odvíjajú od minimálnej mzdy v sume 580 eur. Viac o minimálnych mzdových nárokoch platných pre rok 2020 sa dozviete v článku Minimálna mzda v roku 2020 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Článok pokračuje pod reklamou

Vplyv minimálnej mzdy na príplatky za prácu v roku 2020

Od hodinovej minimálnej mzdy sa odvíja výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu.

Zamestnancovi pracujúcemu na pracovnú zmluvu aj dohodárovi patrí za prácu v sobotu za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, resp. 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, ak si povaha práce vyžaduje pravidelnú prácu v sobotu. 

Príplatok za prácu v sobotu v roku 2020 bude vo výške:

  • 50 % z hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 1,667 eur/hod.,
  • 45 % z hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 1,500 eur/hod.

Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % minimálnej mzdy v eur/hod. Ak si povaha práce vyžaduje pravidelnú prácu v nedeľu, možno dohodnúť príplatok za prácu v nedeľu nižší príplatok, najmenej 90 % minimálnej mzdy v eur/hod.

Príplatok za prácu v nedeľu v roku 2020 bude vo výške:

  • 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 3,333 eur/hod.,
  • 90 % z hodinovej minimálnej mzdy, t.j. 3,000 eur/hod.

Za nočnú prácu prináleží zamestnancovi, ktorý nevykonáva rizikovú prácu, príplatok v sume 40 % hodinovej minimálnej mzdy za každú hodinu nočnej práce. V prípade, že zamestnanec vykonáva rizikovú prácu, patrí mu za prácu v noci mzdové zvýhodnenie 50 % z hodinovej minimálnej mzdy. Pokiaľ u zamestnávateľa vyplýva častá práca v noci z podmienok prevádzky alebo z povahy práce, môže sa zamestnávateľ dohodnúť na nižšom príplatku, najmenej 35 % hodinovej minimálnej mzdy.  

Prečítajte si tiež

Príplatok za nočnú prácu bude v roku 2020 vo výške:

  • 40 % z hodinovej minimálnej mzdy pri nerizikovej práci, t.j. 1,333 eur/hod.,
  • 50 % z hodinovej minimálnej mzdy pri rizikovej práci, t.j. 1,667 eur/hod,
  • 35 % z hodinovej minimálnej mzdy, t. j. 1,167 eur/hod.

Zamestnanci pracujúci na pracovný pomer majú za prácu vo sviatok príplatok vo výške 100 % ich priemerného zárobku. Dohodárom patrí na každú hodinu práce vo sviatok  príplatok vo výške hodinovej minimálnej mzdy, na rozdiel od zamestnancov v pracovnom pomere. Dohodári majú v roku 2020 nárok na príplatok 3,333 eur za každú hodinu práce vo sviatok.

Poznámka: Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci a vo sviatok sa kumulujú. Znamená to, že ak zamestnanec pracuje na nočnej zmene vo sviatok, má nárok na príplatok za prácu v noci a takisto aj na príplatok za prácu vo sviatok.

Prezrite si nominálnu aj percentuálnu výšku príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok a v noci v roku 2020 v prihľadnej tabuľke, ktorú nájdete v článku Príplatky od 1.1.2020 - tabuľka.

Príklad na príplatok v roku 2020 v závislosti od hodinovej minimálnej mzdy  

Michal Serentov je dohodár, ktorý vykonáva nerizikovú prácu v prevádzke s tromi zmenami. Dohodnutú mzdu má 5 eur/hodinu. Dňa 12.4.2020 (počas Veľkonočnej nedele) pracuje v nočnej zmene od 22:00 do 06:00 (vo Veľkonočný pondelok). Michal Serentov má nárok na nasledovné príplatky:

  • v čase od 22:00 do 00:00 vo Veľkonočnú nedeľu - za prácu v noci, za prácu vo sviatok a za prácu v nedeľu,
  • v čase od 00:00 do 06:00 vo Veľkonočný pondelok - za prácu v noci, za prácu vo sviatok a za prácu v nedeľu.

Keďže je dohodár, príplatok za prácu vo sviatok bude vo výške hodinovej minimálnej mzdy stanovenej v roku 2020, t. j. v sume 3,333 eur/hod.

Práca od 22:00 do 0:00 vo Veľkonočnú nedeľu (v €) Práca od 0:00 do 6:00 vo Veľkonočný pondelok (v €) Spolu (v €)
Hodinová mzda v eur 10 (5*2) 30 (5*6) 40
Príplatok za prácu v noci v eur 2,666 (1,333*2) 7,998 (1,333*6) 10,664
Príplatok za prácu vo sviatok v eur 6,666 (3,333*2) 19,998 (3,333*6)*** 26,664
Príplatok za prácu v nedeľu 6,666 (3,333*2) 19,998 (3,333*6) 26,664
Spolu 25,998 77,994 103,992

***Poznámka: Michal má nárok na príplatok za prácu vo sviatok vo Veľkonočnú nedeľu od nástupu na pracovnú zmenu, t. j. od 22:00 do skončenia pracovnej zmeny (do 06:00). Aj keby pondelok nebol sviatok, ale štandardný pracovný deň, Michal by mal nárok na príplatok za sviatok do skončenia nočnej zmeny v pondelok ráno (do 06:00).  

Viac o tom, ako sa počítajú príplatky za sviatok na nočnej zmene sa dozviete v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky