Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020

V súvislosti so zvyšovaním minimálnej mzdy v roku 2020 prinášame prehľad výšky príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok či prácu v noci, s praktickými príkladmi.

Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok upravuje § 122 až § 123 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Výšku uvedených príplatkov platných pre rok 2020 vám prinášame v tomto článku.

Na výšku príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020 má vplyv najmä minimálna mzda

Od 1.1.2020 platí hodinová minimálna mzda vo výške 3,333 €. Táto hodinová minimálna mzda má vplyv na výšku nasledovných príplatkov za prácu v roku 2020:

 • za prácu v sobotu,
 • za prácu v nedeľu,
 • za nočnú prácu.

V prípade zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, má hodinová minimálna mzda platná pre rok 2020 vplyv aj na výšku príplatku za prácu vo sviatok (uvedené neplatí pre zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v trvalom pracovnom pomere).

To, v ktorých prípadoch má zamestnanec nárok aj na príplatok za prácu nadčas, si môžete prečítať v článku Príplatky za prácu nadčas

Kto má nárok na príplatok za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020

Nárok na uvedené príplatky v roku 2020 majú zamestnanci, ktorí sú zamestnaní:

 • v trvalom pracovnom pomere (t. j. na základe pracovnej zmluvy),
 • na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce,
 • na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Príplatok za prácu v sobotu v roku 2020

Podľa § 122a ods. 1 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v sobotu mzdové zvýhodnenie (t. j. príplatok) najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Na toto mzdové zvýhodnenie má nárok zamestnanec v trvalom pracovnom pomere, ako aj zamestnanec zamestnaný na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Je potrebné upozorniť na to, že podľa Zákonníka práce je možné dohodnúť aj nižšiu sumu príplatku za prácu v sobotu, a to zníženie na 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Takéto zníženie príplatku je možné iba v tom prípade, ak si to povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca vykonávala pravidelne v sobotu.

Výšku príplatku za prácu v sobotu v percentách a v eurách si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke platnej pre rok 2020:

Minimálna výška príplatku za prácu v sobotu v roku 2020
Príplatok za prácu v sobotu Znížený príplatok za prácu v sobotu
Výška príplatku v roku 2020 v percentách 50 % minimálnej mzdy v €/hod. 45 % minimálnej mzdy v €/hod.
Výška príplatku v roku 2020 v eurách 1,667 €/hod. (50 % z 3,333 €) 1,50 €/hod. (45 % z 3,333 €)

Príplatok za prácu v nedeľu v roku 2020

Podľa § 122b ods. 1 Zákonníka práce má zamestnanec za prácu v nedeľu nárok na príplatok za prácu v nedeľu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Aj tu platí, že na toto mzdové zvýhodnenie má nárok zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy aj na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Aj v prípade príplatku za prácu v nedeľu umožňuje Zákonník práce znížiť sumu príplatku, a to na najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Zníženie sumy príplatku je možné u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu.

Výšku príplatku za prácu v nedeľu v percentách a v eurách si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke platnej pre rok 2020:

Minimálna výška príplatku za prácu v nedeľu v roku 2020
Príplatok za prácu v nedeľu Znížený príplatok za prácu v nedeľu
Výška príplatku v roku 2020 v percentách 100 % minimálnej mzdy v €/hod. 90 % minimálnej mzdy v €/hod.
Výška príplatku v roku 2020 v eurách 3,333 €/hod. (100 % z 3,333 €) 3,00 €/hod. (90 % z 3,333 €)

Príplatok za prácu vo sviatok v roku 2020

Výšku príplatku za prácu vo sviatok upravuje § 122 ods. 1 Zákonníka práce. Výška príplatku za prácu vo sviatok sa však môže líšiť, a to v závislosti od toho, na základe akého pracovného pomeru je zamestnanec zamestnaný.

Príplatok za prácu vo sviatok v roku 2020 je najmenej vo výške:

 • 100 % priemerného zárobku: ak je zamestnanec zamestnaný v trvalom pracovnom pomere,
 • 100 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách: ak je zamestnanec zamestnaný na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Výšku príplatku za prácu vo sviatok v percentách a v eurách si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke platnej pre rok 2020:

* v prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou, ide o sumu 3,333 €/hod. (100 % z 3,333 €)
Minimálna výška príplatku za prácu vo sviatok v roku 2020
Príplatok za prácu vo sviatok – pracovná zmluva Príplatok za prácu vo sviatok – dohoda
Výška príplatku v roku 2020 v percentách 100 % priemerného zárobku v €/hod. 100 % minimálnej mzdy v €/hod.
Výška príplatku v roku 2020 v eurách podľa priemerného zárobku* 3,333 €/hod. (100 % z 3,333 €)

To, kedy môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu počas sviatku, ako ďalšie informácie o práci počas sviatkov si môžete prečítať v článku Práca zamestnancov počas sviatkov

Článok pokračuje pod reklamou

Príplatok za nočnú prácu v roku 2020

Zákonník práce ustanovuje, že za nočnú prácu sa považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. a 6. hodinou rannou.

Výška príplatkov za nočnú prácu sa v roku 2020 líši v závislosti od toho, či ide o vykonávanie rizikovej alebo nerizikovej práce na nočnej zmene. Táto výška príplatkov je však rovnaká pre zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, ako aj zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Zamestnanec, ktorý vykonáva nočnú prácu, má nárok na nasledovný príplatok:

 • vo výške 40 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách: ak vykonáva nerizikovú prácu,
 • vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách: ak vykonáva rizikovú prácu.

Zákonník práce v § 123 ods. 2 ustanovuje, že aj v prípade nočnej práce je možné vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky, ak sa vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, dohodnúť na nižšej sume príplatku, a to najmenej vo výške 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Zníženie príplatku za prácu v noci nie je možné, ak zamestnanec vykonáva rizikové povolanie.

Výšku príplatku za prácu v noci v percentách a v eurách si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke platnej pre rok 2020:

Minimálna výška príplatku za prácu v noci v roku 2020
Príplatok za prácu v noci – nerizikové povolanie Príplatok za prácu v noci – rizikové povolanie
Výška príplatku v roku 2020 v percentách 40 % minimálnej mzdy v €/hod. 50 % minimálnej mzdy v €/hod.
Výška príplatku v roku 2020 v eurách 1,333 €/hod. (40 % z 3,333 €) 1,667 €/hod. (50 % z 3,333 €)

Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok sa kumulujú

V praxi sa môže stať, že zamestnanec pracuje napríklad v deň sviatku, ktorý pripadne na víkend, či na nočnej zmene ktorú vykonáva vo sviatok. V takýchto prípadoch má zamestnanec nárok na viaceré príplatky, ktoré sa kumulujú.

V roku 2020 pripadnú niektoré štátne sviatky a dni pracovného pokoja na sobotu alebo nedeľu. Uvedené znamená, že zamestnanec, ktorý v takýto deň odpracuje, má nárok na príplatok za prácu cez víkend, ako aj nárok na príplatok za prácu vo sviatok.

Dni pracovného pokoja a štátne sviatky, ktoré pripadnú na víkend v roku 2020:

 • 5. júl (nedeľa): Sviatok svätého Cyrila a Metoda,
 • 29. august (sobota): Výročie SNP,
 • 1. november (nedeľa): Sviatok všetkých svätých,
 • 26. december (sobota): Druhý sviatok vianočný.

Ak práca vo sviatok pripadne na nočnú zmenu je potrebné rozlišovať, či ide o nočnú zmenu vykonávanú na pracovisku s pravidelnými nočnými zmenami alebo je takáto zmena vykonávaná na pracovisku, kde je práca v noci vykonávaná iba občas.

Spravidla taktiež môžeme povedať, že na pracoviskách s pravidelnými nočnými zmenami, ak zamestnancovi začína nočná zmena v deň, kedy je sviatok, prináleží mu okrem príplatku za nočnú zmenu aj príplatok za prácu vo sviatok. Ak však zamestnancovi začína nočná zmena v deň, ktorý je pred sviatkom a končí v deň sviatku, nárok na príplatok za prácu vo sviatok nemá. Problematike výpočtu príplatkov za prácu vo sviatok na nočnej zmene sa venujeme v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?

Aká bude výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok, ale aj ako zmenou si prejde od roku 2021, nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021.

Príklady na súbeh príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020

Príklad na súbeh príplatkov za prácu v sobotu, ktorá je sviatkom

Zamestnanec František má 26.12.2020 (sobota) nariadenú dennú zmenu a odpracuje osem hodín. František je odmeňovaný minimálnou hodinovou mzdou platnou pre prvý stupeň náročnosti práce, t. j. 3,333 €/hod.

Nakoľko je dátum 26.12.2020 dňom pracovného pokoja a zároveň tento deň pripadne na sobotu, má František nárok na nasledovné mzdové zvýhodnenia:

 • príplatok za prácu v sobotu: vo výške najmenej 1,667 €/hod., v počte osem hodín
 • príplatok za prácu vo sviatok: vo výške najmenej 3,333 €/hod., v počte osem hodín.,
Prečítajte si tiež

Príklad na súbeh príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je sviatkom a pracovník pracuje v noci na pracovisku s nočnými zmenami

Zamestnanec Marián pracuje v nepretržitej trojzmennej prevádzke. Jeho zmena trvá 7,5 hodiny. Marián je odmeňovaný hodinovou mzdou vo výške 4,50 €/hod, výška jeho priemerného zárobku je 5,10 €/hod.. Na deň 1.11.2020 mu pripadne nočná zmena v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod.

Nakoľko je dátum 1.11.2020 dňom pracovného pokoja, ktorý pripadne na nedeľu a zamestnanec vykonáva svoju prácu na nočnej zmene, má Marián nárok na tieto mzdové zvýhodnenia:

 • príplatok za prácu v nedeľu: vo výške najmenej 3,333 €/hod., v počte 7,5 hodín,
 • príplatok za prácu vo sviatok: vo výške 5,10 €/hod., v počte 7,5 hodín,
 • príplatok za nočnú prácu: vo výške najmenej 1,333 €/hod., v počte 7,5 hodín.

Keďže Marián pracuje v nepretržitej trojzmennej prevádzke a jeho zmena začala v deň sviatku, patrí mu nárok na príplatok za prácu vo sviatok v plnom počte odpracovaných hodín, t. j. 7,5 hodín. V tomto prípade sa príplatok za prácu vo sviatok nepočíta od 00:00 hod. do 24:00 hod, ale počíta sa od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny.

Prečítajte si tiež

Tip: ak by Mariánovi začala nočná pracovná zmena v noci 31.10.2020, nemal by nárok na príplatok za prácu vo sviatok, aj keď by reálne prevažnú časť pracovnej zmeny odpracoval v deň sviatku. V tomto prípade by mal len nárok na príplatok za prácu v sobotu a príplatok za nočnú prácu.

Príklad na súbeh príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je sviatkom a pracovník pracuje v noci na pracovisku, kde sú nočné zmeny iba občasne

Zamestnanec Ján je elektrikár a jeho pracovná zmena je:

 • počas týždňa od 13:00 hod. do 21.00 hod.,
 • počas víkendu od 17:00 hod. do 1:00 hod., to znamená, že Ján pracuje v prevádzke, kde nočná zmena nie je pravidelná.

Ján je odmeňovaný hodinovou mzdou vo výške 4,80 €/hod. a výška jeho priemerného zárobku je 5,50 €/hod. Na deň 5.7.2020 mu pripadne zmena podľa rozvrhu, t. j. od 17:00 hod. do 1:00 hod.

Nakoľko je dátum 5.7.2020 štátnym sviatkom, ktorý pripadne na nedeľu a zamestnanec vykonáva svoju prácu na nočnej zmene, má Ján nárok na tieto mzdové zvýhodnenia:

 • príplatok za prácu v nedeľu: vo výške najmenej 3,333 €/hod., v počte 8 hodín,
 • príplatok za prácu vo sviatok: vo výške 5,50 €/hod., v počte 7 hodín (t. j. od 17:00 hod. do 24:00 hod.),
 • príplatok za nočnú prácu: vo výške najmenej 1,333 €/hod., v počte 3 hodín (t. j. od 22:00 hod. do 1:00 hod.).

Keďže Ján nepracuje na pracovisku s pravidelnými nočnými zmenami, má nárok na príplatok za prácu vo sviatok, ktorý trvá od 00:00 hod. do 24:00 hod., t. j. podľa kalendárneho vymedzenia dňa sviatku.

Tip: ak by Jánovi začala pracovná zmena v sobotu, t. j. 4.7.2020, mal by nárok na príplatok za prácu vo sviatok v trvaní len 1 odpracovanej hodiny, nakoľko by reálne odpracoval v deň sviatku len jednu hodinu.

Prezrite si nominálnu aj percentuálnu výšku príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok a v noci v roku 2020 v prihľadnej tabuľke, ktorú nájdete v článku Príplatky od 1.1.2020 - tabuľka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ponúk na vianočné brigády pribúda: hľadajú sa predajcovia kaprov aj vianoční škriatkovia

Ako sa na ponukách práce odráža predvianočné obdobie, aký zárobok zamestnávatelia ponúkajú brigádnikom a na čo myslieť pri zamestnávaní na dohodu?

Trendy v benefitoch pre zamestnancov: čím si ich chcú firmy získať?

Ako vyzerá ponuka zamestnaneckých benefitov vo firmách? Zamestnávatelia sa snažia zaujať zamestnancov finančnými bonusmi, rozšíreným parkovaním či flexibilným pracovným časom.

Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách (návrh)

Ministerstvo práce predstavilo návrh opatrenia, ktoré opäť zvýši stravné pri tuzemských pracovných cestách. Ako sa zmenia sumy diét a ako to ovplyvní výdavky na stravu zamestnancov či SZČO?

Príplatky za prácu a minimálne mzdové nároky v roku 2023 (návrh)

Od roku 2023 sa navrhuje zvýšenie príplatkov za prácu cez víkend či nočnú prácu a ich opätovné naviazanie na minimálnu mzdu. Zvýšiť by sa mali aj minimálne mzdové nároky. Na aké sumy a čo na návrh hovoria zamestnávatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky