Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020

V súvislosti so zvyšovaním minimálnej mzdy v roku 2020 prinášame prehľad výšky príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok či prácu v noci, s praktickými príkladmi.

Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok upravuje § 122 až § 123 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Výšku uvedených príplatkov platných pre rok 2020 vám prinášame v tomto článku.

Na výšku príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020 má vplyv najmä minimálna mzda

Od 1.1.2020 platí hodinová minimálna mzda vo výške 3,333 €. Táto hodinová minimálna mzda má vplyv na výšku nasledovných príplatkov za prácu v roku 2020:

 • za prácu v sobotu,
 • za prácu v nedeľu,
 • za nočnú prácu.

V prípade zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, má hodinová minimálna mzda platná pre rok 2020 vplyv aj na výšku príplatku za prácu vo sviatok (uvedené neplatí pre zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v trvalom pracovnom pomere).

To, v ktorých prípadoch má zamestnanec nárok aj na príplatok za prácu nadčas, si môžete prečítať v článku Príplatky za prácu nadčas

Kto má nárok na príplatok za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020

Nárok na uvedené príplatky v roku 2020 majú zamestnanci, ktorí sú zamestnaní:

 • v trvalom pracovnom pomere (t. j. na základe pracovnej zmluvy),
 • na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce,
 • na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Príplatok za prácu v sobotu v roku 2020

Podľa § 122a ods. 1 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v sobotu mzdové zvýhodnenie (t. j. príplatok) najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Na toto mzdové zvýhodnenie má nárok zamestnanec v trvalom pracovnom pomere, ako aj zamestnanec zamestnaný na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Je potrebné upozorniť na to, že podľa Zákonníka práce je možné dohodnúť aj nižšiu sumu príplatku za prácu v sobotu, a to zníženie na 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Takéto zníženie príplatku je možné iba v tom prípade, ak si to povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca vykonávala pravidelne v sobotu.

Výšku príplatku za prácu v sobotu v percentách a v eurách si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke platnej pre rok 2020:

Minimálna výška príplatku za prácu v sobotu v roku 2020
Príplatok za prácu v sobotu Znížený príplatok za prácu v sobotu
Výška príplatku v roku 2020 v percentách 50 % minimálnej mzdy v €/hod. 45 % minimálnej mzdy v €/hod.
Výška príplatku v roku 2020 v eurách 1,667 €/hod. (50 % z 3,333 €) 1,50 €/hod. (45 % z 3,333 €)

Príplatok za prácu v nedeľu v roku 2020

Podľa § 122b ods. 1 Zákonníka práce má zamestnanec za prácu v nedeľu nárok na príplatok za prácu v nedeľu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Aj tu platí, že na toto mzdové zvýhodnenie má nárok zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy aj na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Aj v prípade príplatku za prácu v nedeľu umožňuje Zákonník práce znížiť sumu príplatku, a to na najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Zníženie sumy príplatku je možné u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu.

Výšku príplatku za prácu v nedeľu v percentách a v eurách si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke platnej pre rok 2020:

Minimálna výška príplatku za prácu v nedeľu v roku 2020
Príplatok za prácu v nedeľu Znížený príplatok za prácu v nedeľu
Výška príplatku v roku 2020 v percentách 100 % minimálnej mzdy v €/hod. 90 % minimálnej mzdy v €/hod.
Výška príplatku v roku 2020 v eurách 3,333 €/hod. (100 % z 3,333 €) 3,00 €/hod. (90 % z 3,333 €)

Príplatok za prácu vo sviatok v roku 2020

Výšku príplatku za prácu vo sviatok upravuje § 122 ods. 1 Zákonníka práce. Výška príplatku za prácu vo sviatok sa však môže líšiť, a to v závislosti od toho, na základe akého pracovného pomeru je zamestnanec zamestnaný.

Príplatok za prácu vo sviatok v roku 2020 je najmenej vo výške:

 • 100 % priemerného zárobku: ak je zamestnanec zamestnaný v trvalom pracovnom pomere,
 • 100 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách: ak je zamestnanec zamestnaný na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Výšku príplatku za prácu vo sviatok v percentách a v eurách si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke platnej pre rok 2020:

* v prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou, ide o sumu 3,333 €/hod. (100 % z 3,333 €)
Minimálna výška príplatku za prácu vo sviatok v roku 2020
Príplatok za prácu vo sviatok – pracovná zmluva Príplatok za prácu vo sviatok – dohoda
Výška príplatku v roku 2020 v percentách 100 % priemerného zárobku v €/hod. 100 % minimálnej mzdy v €/hod.
Výška príplatku v roku 2020 v eurách podľa priemerného zárobku* 3,333 €/hod. (100 % z 3,333 €)

To, kedy môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu počas sviatku, ako ďalšie informácie o práci počas sviatkov si môžete prečítať v článku Práca zamestnancov počas sviatkov

Článok pokračuje pod reklamou

Príplatok za nočnú prácu v roku 2020

Zákonník práce ustanovuje, že za nočnú prácu sa považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. a 6. hodinou rannou.

Výška príplatkov za nočnú prácu sa v roku 2020 líši v závislosti od toho, či ide o vykonávanie rizikovej alebo nerizikovej práce na nočnej zmene. Táto výška príplatkov je však rovnaká pre zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, ako aj zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Zamestnanec, ktorý vykonáva nočnú prácu, má nárok na nasledovný príplatok:

 • vo výške 40 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách: ak vykonáva nerizikovú prácu,
 • vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách: ak vykonáva rizikovú prácu.

Zákonník práce v § 123 ods. 2 ustanovuje, že aj v prípade nočnej práce je možné vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky, ak sa vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, dohodnúť na nižšej sume príplatku, a to najmenej vo výške 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Zníženie príplatku za prácu v noci nie je možné, ak zamestnanec vykonáva rizikové povolanie.

Výšku príplatku za prácu v noci v percentách a v eurách si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke platnej pre rok 2020:

Minimálna výška príplatku za prácu v noci v roku 2020
Príplatok za prácu v noci – nerizikové povolanie Príplatok za prácu v noci – rizikové povolanie
Výška príplatku v roku 2020 v percentách 40 % minimálnej mzdy v €/hod. 50 % minimálnej mzdy v €/hod.
Výška príplatku v roku 2020 v eurách 1,333 €/hod. (40 % z 3,333 €) 1,667 €/hod. (50 % z 3,333 €)

Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok sa kumulujú

V praxi sa môže stať, že zamestnanec pracuje napríklad v deň sviatku, ktorý pripadne na víkend, či na nočnej zmene ktorú vykonáva vo sviatok. V takýchto prípadoch má zamestnanec nárok na viaceré príplatky, ktoré sa kumulujú.

V roku 2020 pripadnú niektoré štátne sviatky a dni pracovného pokoja na sobotu alebo nedeľu. Uvedené znamená, že zamestnanec, ktorý v takýto deň odpracuje, má nárok na príplatok za prácu cez víkend, ako aj nárok na príplatok za prácu vo sviatok.

Dni pracovného pokoja a štátne sviatky, ktoré pripadnú na víkend v roku 2020:

 • 5. júl (nedeľa): Sviatok svätého Cyrila a Metoda,
 • 29. august (sobota): Výročie SNP,
 • 1. november (nedeľa): Sviatok všetkých svätých,
 • 26. december (sobota): Druhý sviatok vianočný.

Ak práca vo sviatok pripadne na nočnú zmenu je potrebné rozlišovať, či ide o nočnú zmenu vykonávanú na pracovisku s pravidelnými nočnými zmenami alebo je takáto zmena vykonávaná na pracovisku, kde je práca v noci vykonávaná iba občas.

Spravidla taktiež môžeme povedať, že na pracoviskách s pravidelnými nočnými zmenami, ak zamestnancovi začína nočná zmena v deň, kedy je sviatok, prináleží mu okrem príplatku za nočnú zmenu aj príplatok za prácu vo sviatok. Ak však zamestnancovi začína nočná zmena v deň, ktorý je pred sviatkom a končí v deň sviatku, nárok na príplatok za prácu vo sviatok nemá. Problematike výpočtu príplatkov za prácu vo sviatok na nočnej zmene sa venujeme v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?

Aká bude výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok, ale aj ako zmenou si prejde od roku 2021, nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021.

Príklady na súbeh príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020

Príklad na súbeh príplatkov za prácu v sobotu, ktorá je sviatkom

Zamestnanec František má 26.12.2020 (sobota) nariadenú dennú zmenu a odpracuje osem hodín. František je odmeňovaný minimálnou hodinovou mzdou platnou pre prvý stupeň náročnosti práce, t. j. 3,333 €/hod.

Nakoľko je dátum 26.12.2020 dňom pracovného pokoja a zároveň tento deň pripadne na sobotu, má František nárok na nasledovné mzdové zvýhodnenia:

 • príplatok za prácu v sobotu: vo výške najmenej 1,667 €/hod., v počte osem hodín
 • príplatok za prácu vo sviatok: vo výške najmenej 3,333 €/hod., v počte osem hodín.,
Prečítajte si tiež

Príklad na súbeh príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je sviatkom a pracovník pracuje v noci na pracovisku s nočnými zmenami

Zamestnanec Marián pracuje v nepretržitej trojzmennej prevádzke. Jeho zmena trvá 7,5 hodiny. Marián je odmeňovaný hodinovou mzdou vo výške 4,50 €/hod, výška jeho priemerného zárobku je 5,10 €/hod.. Na deň 1.11.2020 mu pripadne nočná zmena v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod.

Nakoľko je dátum 1.11.2020 dňom pracovného pokoja, ktorý pripadne na nedeľu a zamestnanec vykonáva svoju prácu na nočnej zmene, má Marián nárok na tieto mzdové zvýhodnenia:

 • príplatok za prácu v nedeľu: vo výške najmenej 3,333 €/hod., v počte 7,5 hodín,
 • príplatok za prácu vo sviatok: vo výške 5,10 €/hod., v počte 7,5 hodín,
 • príplatok za nočnú prácu: vo výške najmenej 1,333 €/hod., v počte 7,5 hodín.

Keďže Marián pracuje v nepretržitej trojzmennej prevádzke a jeho zmena začala v deň sviatku, patrí mu nárok na príplatok za prácu vo sviatok v plnom počte odpracovaných hodín, t. j. 7,5 hodín. V tomto prípade sa príplatok za prácu vo sviatok nepočíta od 00:00 hod. do 24:00 hod, ale počíta sa od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny.

Prečítajte si tiež

Tip: ak by Mariánovi začala nočná pracovná zmena v noci 31.10.2020, nemal by nárok na príplatok za prácu vo sviatok, aj keď by reálne prevažnú časť pracovnej zmeny odpracoval v deň sviatku. V tomto prípade by mal len nárok na príplatok za prácu v sobotu a príplatok za nočnú prácu.

Príklad na súbeh príplatkov za prácu v nedeľu, ktorá je sviatkom a pracovník pracuje v noci na pracovisku, kde sú nočné zmeny iba občasne

Zamestnanec Ján je elektrikár a jeho pracovná zmena je:

 • počas týždňa od 13:00 hod. do 21.00 hod.,
 • počas víkendu od 17:00 hod. do 1:00 hod., to znamená, že Ján pracuje v prevádzke, kde nočná zmena nie je pravidelná.

Ján je odmeňovaný hodinovou mzdou vo výške 4,80 €/hod. a výška jeho priemerného zárobku je 5,50 €/hod. Na deň 5.7.2020 mu pripadne zmena podľa rozvrhu, t. j. od 17:00 hod. do 1:00 hod.

Nakoľko je dátum 5.7.2020 štátnym sviatkom, ktorý pripadne na nedeľu a zamestnanec vykonáva svoju prácu na nočnej zmene, má Ján nárok na tieto mzdové zvýhodnenia:

 • príplatok za prácu v nedeľu: vo výške najmenej 3,333 €/hod., v počte 8 hodín,
 • príplatok za prácu vo sviatok: vo výške 5,50 €/hod., v počte 7 hodín (t. j. od 17:00 hod. do 24:00 hod.),
 • príplatok za nočnú prácu: vo výške najmenej 1,333 €/hod., v počte 3 hodín (t. j. od 22:00 hod. do 1:00 hod.).

Keďže Ján nepracuje na pracovisku s pravidelnými nočnými zmenami, má nárok na príplatok za prácu vo sviatok, ktorý trvá od 00:00 hod. do 24:00 hod., t. j. podľa kalendárneho vymedzenia dňa sviatku.

Tip: ak by Jánovi začala pracovná zmena v sobotu, t. j. 4.7.2020, mal by nárok na príplatok za prácu vo sviatok v trvaní len 1 odpracovanej hodiny, nakoľko by reálne odpracoval v deň sviatku len jednu hodinu.

Prezrite si nominálnu aj percentuálnu výšku príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok a v noci v roku 2020 v prihľadnej tabuľke, ktorú nájdete v článku Príplatky od 1.1.2020 - tabuľka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky