Odvody z dohody v roku 2019 a 2020

Zákonník práce ustanovuje tri typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V akej výške zaplatí odvody zamestnávateľ a v akej výške zase zamestnanec, tzv. „dohodár“ v roku 2019 a 2020 z týchto dohôd?

Typy dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v roku 2019 a 2020

Podľa § 223 až §228a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je možné uzatvoriť tieto tri typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

  • dohodu o brigádnickej práci študentov,
  • dohodu o pracovnej činnosti,
  • dohodu o vykonaní práce.

Viac informácií o podmienkach uzatvorenia uvedených dohôd, či o tom ako je možné ich skončiť si môžete prečítať v článku Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2020 – podmienky a vzory alebo Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2020 (vzor, dane a odvody).

Je potrebné upozorniť na to, že v prípade, ak uvedené dohody nie sú uzatvorené písomne, považujú sa za neplatné a ide o nelegálne zamestnávanie, za čo zamestnávateľovi hrozí pokuta podľa zákona.

Dohodári s ktorými bola uzatvorená niektorá z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môžu byť poistení nasledovne:

  1. žiaci, študenti, poberatelia dôchodku: na účely len účely dôchodkového poistenia (prípadne ak splnia zákonom stanovené podmienky nie sú poistení ani na účely dôchodkového poistenia a neplatia odvody žiadne alebo v nižšej sume),
  2. iní dohodári ako žiaci, študenti, poberatelia dôchodku: na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na výšku odvodov z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vplýva to, o akého dohodára ide. Okrem toho na výšku odvodov vplýva aj to, či ide o dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s právom na pravidelný príjem alebo nepravidelný príjem.

O odvodoch v roku 2021 sa dočítate v článku Odvody z dohody v roku 2021.

Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s právom na pravidelný príjem alebo nepravidelný príjem v roku 2019 a 2020

Dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s právom na pravidelný príjem sa rozumie, ako už aj vyplýva zo samotného názvu „pravidelný príjem“ odmena zamestnanca, ktorá je vyplácaná pravidelne, t.j. so splatnosťou za mesačné obdobie.

Môžeme povedať, že spravidla podľa podmienok uzatvorenia sa za dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s právom na pravidelný príjem považuje dohoda o pracovnej činnosti. V prípade, ak by so zamestnancom bola uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti na obdobie jedného kalendárneho mesiaca alebo na obdobie kratšie, považuje sa už za dohodu o pracovnej činnosti s právom na nepravidelný príjem.

Pri dohode o pracovnej činnosti ide spravidla o pravidelný mesačný príjem.

V opačnom prípade, t.j. dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s právom na nepravidelný príjem sa považuje odmena vyplácaná zamestnancovi na základe uzatvorenej dohody v nepravidelných intervaloch, t.j. nie mesačne, ale napr. štvrťročne.

V praxi sa väčšinou dohoda o vykonaní práce považuje za dohodu s právom na nepravidelný príjem, nakoľko odmena z nej je zväčša vyplácaná až po dokončení a odovzdaní pracovnej úlohy.

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2019 a 2020

Odvody pri uzatvorenej dohode o brigádnickej práci študentov sa líšia, a to podľa toho, či si študent u daného zamestnávateľa uplatnil alebo neuplatnil odvodové oslobodenie vo výške 200 eur.

Uvedené znamená, že študent si môže v danom mesiaci uplatniť u jedného zamestnávateľa odvodové oslobodenie vo výške 200 eur.  Ak v danom mesiaci odmena študenta nepresiahne výšku 200 eur, študent nebude platiť žiadne odvody na sociálne ani zdravotné poistenie. V prípade, ak jeho odmena prevýši sumu 200 eur, študent zaplatí odvody len z toho rozdielu.

Ak si študent uplatní odvodovú výnimku, do príjmu 200 eur neplatí žiadne odvody.

Uplatnenie odvodovej výnimky u študenta je jednoduché, a to prostredníctvom oznámenia u svojho zamestnávateľa „Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov“.

Tento typ dohody o brigádnickej práci študentov je veľmi výhodný, nakoľko predstavuje najnižšie odvodové zaťaženie a v žiadnom z prípadov zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia preddavky na zdravotné poistenie.

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2019 a 2020

Druh poistenia Uplatnená odvodová výnimka Neuplatnená odvodová výnimka (resp. prekročená hranica výšky príjmu)
Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské x x x x
Dôchodkové starobné x x 14 % 4 %
invalidné x x 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Spolu sociálne poistenie 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie x x x x

Odvody pri dohode o pracovnej činnosti, resp. dohode o vykonaní práce uzatvorenej s poberateľom dôchodku v roku 2019 a 2020

Odvody pri uzatvorenej dohode s poberateľmi dôchodku sa líšia, a to podľa toho aký typ dôchodku daný dohodár poberá a či si u daného zamestnávateľa uplatnil alebo neuplatnil odvodové oslobodenie vo výške 200 eur.

To znamená, že s účinnosťou od 1.7.2018 si aj dôchodca môže uplatniť u jedného zamestnávateľa odvodové oslobodenie vo výške 200 eur. V prípade, ak v danom mesiaci odmena dohodára – dôchodcu nepresiahne výšku 200 eur (mesačná odmena pri pravidelnom príjme z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce alebo priemerná mesačná odmena pri nepravidelnom príjme z dohody o vykonaní práce), dôchodca nebude platiť žiadne odvody na sociálne poistenie a zamestnávateľ za takého dohodára – dôchodcu zaplatí len úrazové a garančné poistenie vo výške 1,05 % z hrubej odmeny zamestnanca.

Ak odmena dohodára – dôchodcu presiahne výšku 200 eur, zamestnanec ako aj zamestnávateľ zaplatí odvody len z rozdielu, ktorý presiahne uvedenú sumu.

Uplatnenie odvodovej výnimky dôchodca musí písomne oznámiť a taktiež je povinný predložiť aj zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si odvodovú výnimku neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Viac informácií o tom, ako oznámiť zamestnávateľovi uplatňovanie odvodovej výnimky si môžete prečítať v článku Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018.

Aj dôchodca si môže uplatniť odvodovú výnimku vo výške 200 eur.

Výška odvodov u dohodára – dôchodcu závisí od toho, do ktorej skupiny poberateľov dôchodku patrí, a to či je poberateľom :

  • starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (ak dovŕšil dôchodkový vek),
  • invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku.

Odvody pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce u poberateľa dôchodku v roku 2019 a 2020

*poznámka: uvedené sadzby odvodov poistného platia pre poberateľov dôchodku starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku (ak dovŕšili dôchodkový vek)
Druh poistenia Uplatnená odvodová výnimka Neuplatnená odvodová výnimka (resp. prekročená hranica výšky príjmu)
Zamestnávateľ Zamestnanec (poberateľ vyššie uvedeného dôchodku) Zamestnávateľ* Zamestnanec*
Nemocenské x x x x
Dôchodkové starobné x x 14 % 4 %
invalidné x x x x
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Spolu sociálne poistenie 1,05 % 0,00 % 19,80 % 4,00 %
Zdravotné poistenie x x x x

Odvody u poberateľa invalidného a invalidného výsluhového dôchodku sú pre zamestnávateľa, ako aj zamestnanca vyššie (pri neuplatnení odvodovej výnimky, resp. prekročenia hranice príjmu), a to o invalidné poistenie, ktoré zaplatí zamestnanec vo výške 3 % a zamestnávateľ tiež vo výške 3 %. Uvedené znamená, že odvody takéhoto dôchodcu budú vo výške 7 % a zamestnávateľ za tohto dôchodcu zaplatí 22,80 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody pri dohode o pracovnej činnosti alebo dohode o vykonaní práce s klasickým dohodárom v roku 2019 a 2020

Za klasického dohodára považujeme takého zamestnanca, ktorý nie je študentom ani poberateľom dôchodku a ktorý má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, resp. dohodu o vykonaní práce.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak je dohodár zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom je výška odvodov rovnaká ako u zamestnanca na trvalý pracovný pomer (na pracovnú zmluvu). Odvody sú však o niečo viac výhodnejšie pri dohode s právom na nepravidelný príjem, nakoľko je tam výška odvodov nižšia.

Odvody pri dohode o pracovnej činnosti alebo dohode o vykonaní práce s klasickým dohodárom v roku 2019 a 2020

Druh poistenia Dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce – pravidelný príjem Dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce – nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské 1,4 % 1,4 % x x
Dôchodkové starobné 14 % 4 % 14 % 4 %
invalidné 3 % 3 % 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 % x x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Rezervný fond 4,75 % x 4,75 % x
Spolu sociálne poistenie 25,20 % 9,40 % 22,80 % 7 %
Zdravotné poistenie 10 % 4 % 10 % 4 %

Príklady na rozdiel vo výške odvodov pri všetkých typoch dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v roku 2019 a 2020

Porovnanie výšky odvodov, ktoré je povinný zaplatiť zamestnávateľ za zamestnanca – dohodára pri odmene vo výške 85 eur pri uzatvorenej:

  • dohode o brigádnickej práci študentov (uplatnená, neuplatnená odvodová výnimka),
  • dohode o pracovnej činnosti s právom na pravidelný príjem,
  • dohode o pracovnej činnosti s právom na nepravidelný príjem.
Druh poistenia Dohoda o brigádnickej práci študentov – uplatnená výnimka Dohoda o brigádnickej práci študentov – neuplatnená výnimka Dohoda o pracovnej činnosti – pravidelný príjem Dohoda o pracovnej činnosti – nepravidelný príjem
Nemocenské x x 1,19 eur x
Dôchodkové starobné x 11,90 eur 11,90 eur 11,90 eur
invalidné x 2,55 eur 2,55 eur 2,55 eur
Poistenie v nezamestnanosti x x 0,85 eur x
Garančné 0,21 eur 0,21 eur 0,21 eur 0,21 eur
Úrazové 0,68 eur 0,68 eur 0,68 eur 0,68 eur
Rezervný fond x 4,03 eur 4,03 eur 4,03 eur
Zdravotné poistenie x x 8,50 eur 8,50 eur
Spolu 0,89 eur 19,37 eur 29,91 eur 27,87 eur

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky