Brigády študentov v roku 2019 – dane a odvody

Kedy je dohoda o brigádnickej práci študentov oslobodená od daní a odvodov spolu s príkladmi výšky odvodov a daní, ktoré musia pri študentských brigádach platiť zamestnanec a zamestnávateľ.

V prípade, ak si študent hľadá brigádu, musíme posudzovať, či spĺňa štatút študenta. Študentom je teda dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku.

Povinná školská dochádzka končí uplynutím desiateho roku školskej dochádzky, najneskôr však uplynutím školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 16 rokov veku. Ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, považuje sa za študenta do dosiahnutia 26 rokov veku, avšak iba v prípade, ak sa sústave pripravuje na povolanie štúdiom.

Pri zamestnávaní študentov, je potrebné si dať pozor napríklad na zamestnávanie žiakov prvého ročníka strednej školy, nakoľko môže ísť o zamestnávanie mladistvých. Viac informácií si môžete prečítať v článku Mladistvých nemožno zamestnať bez ukončenej povinnej školskej dochádzkyZamestnávanie mladistvých (do 18 rokov) v roku 2019 alebo Práca neplnoletých (do 18 rokov) – najčastejšie otázky a odpovede

Ďalej sa v tomto článku budeme venovať zamestnávaniu študentov, ktorí dosiahli 18 rokov veku a so zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci študentov. O tom, aké sú ďalšie možnosti zamestnania študenta a ich výhody a nevýhody v roku 2019, si prečítajte v článku Zamestnanie študenta v roku 2019.

Zamestnanie študenta na dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2019

Formu zamestnania na základe dohody o brigádnickej práci študentov upravuje § 227 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Podľa § 227 ods. 1 môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov len  s takou fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, pričom študent môže vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov len najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšila 26 rokov veku.

Znaky platne uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov:

 • je uzatvorená na vykonávanie prác v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená,
 • je uzatvorená písomne (v opačnom prípade je dohoda neplatná), jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný vydať aj študentov,
 • obsahuje povinnú súčasť, t.j. potvrdenie štatútu študenta, t.j. potvrdenie o návšteve školy (nie je potrebné, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka),
 • je uzatvorená na dobu určitú, a to maximálne na 12 mesiacov.

V prípade, ak uplynula doba, na ktorú bola dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená, nie je možné uzatvoriť k tejto dohode dodatok na jej predĺženie. Zamestnávateľ je v takomto prípade povinný vyhotoviť novú dohodu o brigádnickej práci študentov na nasledujúce obdobie.

Prečítajte si tiež

Ako je už vyššie v podmienkach uzatvorenia spomínané, dohodu o brigádnickej práci študentov je možné uzatvoriť na rozsah práce v priemere najviac 20 hodín týždenne (t.j. 80 hodín mesačne). Tento týždenný priemer vypočítame z celej doby trvania dohody o brigádnickej práci študentov. Napríklad: dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená od 1.7.2019 do 30.9.2019, pričom v júli odpracoval študent 100 hodín, v auguste odpracoval 80 hodín a v septembri odpracoval 30 hodín, to znamená, že v priemere odpracoval 70 hodín mesačne.

Zákonník práce ustanovuje tieto povinné náležitosti, ktoré by mala obsahovať každá dohoda o brigádnickej práci študentov:

 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dobrovoľnou náležitosťou dohody o brigádnickej práci študentov je uvedenie spôsobu ukončenia dohody o brigádnickej práci študentov. Ak spôsob ukončenia nie je dohodnutý v dohode, je možné ju skončiť nasledovnými spôsobmi:

 • dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom (študentom) k dohodnutému dňu,
 • výpoveďou (jednostrannou) bez uvedenia dôvodu, výpovedná doba je 15 dní odo dňa kedy bola výpoveď doručená jednej zo strán (vrátane),
 • okamžité skončenie dohody  (len podľa § 68 až § 70 zákonníka práce).

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť odmenu za vykonanú prácu základe dohody o brigádnickej práci študentov študentovi najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala (napr. odmena za júl je splatná do konca augusta).

Článok pokračuje pod reklamou

Odvodová výnimka pri dohode o brigádnickej práci študentov vo výške 200 eur v roku 2019

Veľkou výhodou pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov je to, že študent si môže uplatniť odvodovú výnimku vo výške 200 eur. Uvedené znamená, že v prípade ak odmena študenta v danom mesiaci neprekročí hranicu 200 eur, študent nebude platiť žiadne odvody na sociálne poistenie. Ak v danom mesiaci však študent prekročí sumu odmeny vo výške 200 eur, bude platiť odvody len vo výške rozdielu, ktorý prevyšuje odvodové oslobodenie (napr. odmena bude vo výške 300 eur, študent v tomto prípade zaplatí odvody len zo sumy 100 eur).

Je potrebné upozorniť na to, že túto odvodovú výnimku si môže študent uplatniť v danom mesiaci len u jedného zamestnávateľa, a to na základe odovzdania tlačiva Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študentov.

Odvody a daň z príjmov pri dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2019

Na výšku odvodov vplýva uplatnenie odvodovej výnimky v sume 200 eur.

Ako sme už spomínali, na výšku odvodov pri dohode o brigádnickej práci študentov výrazne vplýva to, či si študent uplatnil odvodovú výnimku, a to či jeho príjem prekračuje, resp. neprekračuje hranicu príjmu 200 eur.

Študent, ako aj zamestnávateľ zaplatia z odmeny z uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov odvody uvedené v tabuľke

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2019

Druh poistenia Uplatnená odvodová výnimka Neuplatnená odvodová výnimka (resp. prekročená hranica výšky príjmu)
Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské x x x x
Dôchodkové starobné x x 14 % 4 %
invalidné x x 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Spolu sociálne poistenie 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie x x x x

Tak ako to je pri iných dohodách o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, či pri pracovnej zmluve, aj tu platí, že študent zaplatí aj preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti vo výške 19 % (pri vysokom príjme aj 25 %). Na výšku preddavku na daň vplýva aj to, či si študent uplatní alebo neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 328,11 eur/ mesiac. Preddavok na daň vypočítame nasledovným spôsobom: (hrubá mzda – odvody do Sociálnej poisťovne hradené zamestnancom – nezdaniteľná časť základu dane) *  sadzba dane (19, resp. 25 %). V prípade, ak rozdiel hrubej mzdy a odvodov neprevyšuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane, študent neplatí žiadne preddavky na daň.

Prečítajte si tiež

Zhrnutie: Dohoda o brigádnickej práci študentov predstavuje najnižšie odvodové zaťaženie pre študenta, ako aj pre samotného zamestnávateľa. V tomto prípade, ani študent ani zamestnávateľ neplatí žiadne preddavky na zdravotné poistenie. Z pohľadu študenta ako aj zamestnávateľa je preto zamestnanie v prípade brigády na dohodu o brigádnickej práci študentov najvýhodnejšie.

Príklad na výšku odvodov pri dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2019 z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca

Gabriela je študentkou denného štúdia na vysokej škole a má 21 rokov. V nasledujúcich tabuľkách si porovnáme výšku odvodov, ktoré je povinný zaplatiť zamestnávateľ z jej hrubej odmeny ako aj to, koľko je povinná zaplatiť sama Gabriela z odmeny, ktorá predstavovala v daných mesiacoch nasledovnú výšku:

 • jún: 120 eur,
 • júl: 280 eur,
 • august: 600 eur.

Gabriela si u tohto zamestnávateľa uplatnila odvodové oslobodenie vo výške 200 eur, ako aj nezdaniteľnú časť základu dane.

Kedy môžete prijať na brigádu končiaceho študenta, nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov a ukončenie štúdia.

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ

*poznámka: výška odvodov je len z rozdielu odmeny a odvodového oslobodenia vo výške 200 eur (okrem garančného a úrazového poistenia)
Druh poistenia Jún: odmena 120 eur Júl: odmena 280 eur* August: odmena 600 eur *
Nemocenské x x x
Dôchodkové starobné x 11,20 eur 56 eur
invalidné x 2,40 eur 12 eur
Poistenie v nezamestnanosti x x x
Garančné 0,30 eur 0,70 eur 1,50 eur
Úrazové 0,96 eur 2,24 eur 4,80 eur
Rezervný fond x 3,80 eur 19 eur
Zdravotné poistenie x x x
Spolu odvody 1,26 eur 20,34 eur 93,30 eur
Náklad pre zamestnávateľa (cena práce) 121,26 eur 300,34 eur 693,30 eur
*poznámka: výška odvodov je len z rozdielu odmeny a odvodového oslobodenia vo výške 200 eur (okrem garančného a úrazového poistenia)
Druh poistenia Jún: odmena 120 eur Júl: odmena 280 eur* August: odmena 600 eur *
Nemocenské x x x
Dôchodkové starobné x 3,20 eur 16 eur
invalidné x 2,40 eur 12 eur
Poistenie v nezamestnanosti x x x
Garančné x x x
Úrazové x x x
Rezervný fond x x x
Zdravotné poistenie x x x
Spolu odvody 0 eur 5,60 eur 28 eur
Nezdaniteľná časť základu dane 328,11 eur 328,11 eur 328,11 eur
Preddavok na daň 0 eur 0 eur 46,33 eur Výpočet: (600-28-328,11)*0,19
Čistá mzda 120 eur 274,40 eur 525,67 eur

Aké sú podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študenta v roku 2020 nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2020 (vzor, dane a odvody).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky