Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 na jednom mieste.

Dôležité čísla a sadzby v roku 2020 pre živnostníkov a iné SZČO (fyzické osoby)

 • 210,20 € - výška životného minima vzťahujúca sa na jednu plnoletú fyzickú osobu. Od tejto sumy sa odvíja napríklad výška nezdaniteľnej časti základu dane alebo daňový bonus na dieťa.
 • 1 013,00 € - priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2018. Od tejto sumy závisí napríklad výška odvodov živnostníkov.
 • 15,00 % - sadzba dane z príjmov pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce 100 000 €.
 • 19 % - základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane, ktorý je nižší alebo rovný ako 37 163,36 €.
 • 25 % - zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane, ktorý prekročil hranicu 37 163,36 €.
 • 4 414,20 € - ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Výška mesačnej nezdaniteľnej časti na daňovníka je pre rok 2020 v sume 367,85 €.
 • 2 207,10 € - hranica zdaniteľných príjmov, ktorú keď daňovník presiahne, vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.
 • 19 506,56 € - základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti na daňovníka, t. j. po prekročení tejto sumy bude nezdaniteľná časť nižšia.
 • 3 480,00 € - ročná suma zdaniteľných príjmov, ktoré musí daňovník dosiahnuť, aby mal nárok na priznanie daňového bonusu na dieťa. Zároveň musí daňovník splniť aj podmienky zákona o dani z príjmov na vyplatenie tohto daňového bonusu.
 • 545,28 € - ročná výška daňového bonusu pre dieťa do 6 rokov. Mesačná suma daňového bonusu pre toto dieťa je 45,44 €.
 • 272,64 € - ročná výška daňového bonusu pre dieťa nad 6 rokov. Mesačná suma daňového bonusu pre toto dieťa je 22,72 €.
 • 5 000,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov pre fyzickú osobu. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 5 000,00 € a nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €, má daňovník povinnosť platiť štvrťročne preddavky na daň z príjmov v sume ¼ poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 16 600,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň z príjmov pre fyzickú osobu. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600,00 €, má daňovník povinnosť platiť mesačne preddavky na daň z príjmov v sume 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 6 078,00 € - minimálny vymeriavací základ pre odvod ročného poistného na zdravotné poistenie (u SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom či poistencom štátu), ale aj hranica príjmov pre vznik alebo zánik povinnosti platiť mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie. Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je 506,50 €.
Prečítajte si tiež
 • 7 091,00 € - maximálny mesačný vymeriavací základ pre odvod do Sociálnej poisťovne. Ak aj daňovník dosiahne vyšší vymeriavací základ, odvod do Sociálnej poisťovne bude platiť iba z tejto sumy. Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie nie je určený.
 • 70,91 € - minimálne mesačné preddavky (odvody) na zdravotné poistenie.
 • 167,89 € - minimálne mesačné preddavky (odvody) na sociálne poistenie.
 • 238,80 € -  minimálne odvody pre rok 2020 do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu.
 • 2 350,66 € - maximálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie.
 • 0,193 €  - základná náhrada za 1 km jazdy pri použití súkromného vozidla na pracovnej ceste.
 • 5,10 € - maximálna suma daňových výdavkov na stravovanie daňovníka za jeden odpracovaný deň.
 • 5,10 €, 7,60 € a 11,60 € - výška stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma 5,10 € prináleží daňovníkovi pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, suma 7,60 € pri trvaní pracovnej cesty 12 až 18 hodín a suma 11,60 € pri trvaní tuzemskej pracovnej cesty nad 18 hodín.

Dôležité čísla v roku 2020 pre právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.)

 • 15,00 % - sadzba dane z príjmov pre tie právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 €.
 • 21,00 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby.
 • 19,00 % - základná sadzba zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad úroky z vkladov na vkladných knižkách alebo výnosy z majetku v podielovom fonde.
 • 7,00 % - znížená sadzba zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad dividendy, podiel na likvidačnom zostatku firmy alebo príjmy plynúce zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti.
 • 35,00 % - zvýšená sadzba zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad pri zdaňovaní dividend, ktoré sú vyplácané osobám (fyzickým či právnickým) v nezmluvných štátoch, tzv. daňových rajoch.
 • 5 rokov – obdobie, počas ktorého sa umoruje daňová strata, pričom od roka 2020 začali platiť nové pravidlá pre jej odpočítanie.
 • 5 000,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov pre právnickú osobu. Povinnosť platiť štvrťročne preddavky na daň vzniká, ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €, pričom preddavky sa platia vo výške ¼ dane za predchádzajúci rok.
Prečítajte si tiež
 • 16 600,00 € - hranica pre mesačné preddavky na daň z príjmov pre právnickú osobu. Povinnosť platiť mesačne preddavky na daň vzniká, ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €, pričom preddavky sa platia vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.
 • 10,00 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2011 a 2012, pričom zdravotne postihnuté osoby majú sadzbu v polovičnej výške, t. j. 5 %.
 • 506,50 € - suma dividend, ktorá je oslobodená od zdravotných odvodov pre roky 2011 a 2012.
 • 14,00 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2013 až 2016.
 • 60 780,00 € - maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody z dividend, t. j. odvody (poistné) na zdravotné poistenie z dividend sa vyplatí najviac z tejto sumy.
 • 350 000,00 € (majetok netto), 700 000 € (čistý obrat) a 10 zamestnancov – kritériá pre zostavenie najjednoduchšej a najmenej podrobnej účtovnej závierky za rok 2020. Ak podnik za roky 2018 až 2020 (každý sa posudzuje samostatne) neprekročil aspoň dve z troch uvedených kritérií, zverejní v účtovnej závierke najmenej podrobné finančné informácie za rok 2020.
 • 2 000 000 € (majetok), 4 000 000 € (čistý obrat) a 30 zamestnancov – kritéria pre povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom platné pre rok 2020, pričom treba splniť dve z troch uvedených kritérií za obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Článok pokračuje pod reklamou

Dôležité čísla v roku 2020 súvisiace so mzdami

 • 580,00 € - minimálna mesačná mzda pre rok 2020. V najvyššej, 6. kategórii, je v sume 1 160,00 €.
 • 3,333 € - hodinová minimálna mzda v prvej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je vo výške 6,666 €.
 • 367,85 € - mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 • 290,00 € - minimálna mesačná hrubá mzda na priznanie daňového bonusu na dieťa. Zamestnanec má nárok na uplatnenie mesačného daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, na ktoré si v rovnakom mesiaci neuplatňuje daňový bonus niekto iný. Zároveň musí u zamestnávateľa podpísať vyhlásenie na jeho uplatnenie.
 • 45,44 € - mesačná suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov.
 • 22,72 € - mesačná suma daňového bonusu na dieťa nad 6 rokov.
 • 200,00 € - odvodová výnimka pre študentov. Ak študent pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov a uplatňuje si odvodovú výnimku, neplatí zo svojej odmeny, neprevyšujúcej túto sumu, odvody na sociálne poistenie.
 • 200,00 € - odvodová výnimka pre dôchodcov. Poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a poberatelia predčasného starobného dôchodku si môžu vybrať jednu dohodu o pracovnej činnosti, resp. o vykonaní práce, z ktorej do výšky odmeny 200,00 € nebudú platiť odvody na sociálne poistenie.
 • 380,00 € - mesačná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, ktorá sa vzťahuje iba na odvody zamestnanca.
 • 3,83 € - minimálna suma stravného lístka, na ktorý má nárok zamestnanec po odpracovaní 4 hodín v pracovnej zmene.
 • 2,81 € - maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie.
 • 5,10 €, 7,60 € a 11,60 € - výška stravného (cestovných náhrad) pri tuzemských pracovných cestách. Suma 5,10 € prináleží zamestnancovi pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, suma 7,60 € pri trvaní pracovnej cesty 12 až 18 hodín a suma 11,60 € pri trvaní tuzemskej pracovnej cesty nad 18 hodín.
 • 275,00 € - maximálna suma príspevku zamestnávateľa na rekreáciu pre zamestnanca. Zamestnávateľ má povinnosť prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však do sumy 275 € za kalendárny rok. Povinnosť prispievať na rekreáciu má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva minimálne 50 zamestnancov.
 • 66,6083 € - maximálny denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky a maximum pre výpočet dávok na materské, ošetrovné a nemocenské.
 • 7 091,00 € - maximálny mesačný vymeriavací základ pre odvod do Sociálnej poisťovne. Vymeriavací základ sa nevzťahuje na úrazové poistenie, pre ktoré nie je stanovený maximálny vymeriavací základ.
 • 50 % - príplatok za prácu v sobotu, pričom minimálna výška hodinového príplatku za prácu v sobotu je 1,6665 €, čo predstavuje hodinový príplatok za prácu v sobotu pri minimálnej mzde pre 1. stupeň náročnosti práce v roku 2020.
 • 100 % - príplatok za prácu v nedeľu, pričom minimálna výška hodinového príplatku za prácu v nedeľu je 3,333 €, čo predstavuje hodinový príplatok za prácu v nedeľu pri minimálnej mzde pre 1. stupeň náročnosti práce v roku 2020.
 • 100 % - príplatok za prácu v sviatok, pričom minimálna výška hodinového príplatku za prácu v sviatok je 3,333 €, čo predstavuje hodinový príplatok za prácu v sviatok pri minimálnej mzde pre 1. stupeň náročnosti práce v roku 2020.
 • 4 týždne – ide o základnú výmeru dovolenky, na ktorú majú nárok tí zamestnanci, ktorí nespĺňajú podmienky na vyššiu výmeru dovolenky.
 • 5 týždňov – výmera dovolenky pre zamestnancov, ktorí do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. Od roku 2020 majú takúto výmeru dovolenky aj  zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.
 • 8 týždňov – výmera dovolenky vzťahujúca sa pre pedagogických a výskumných a vývojových zamestnancov.

Dôležité čísla a sadzby v roku 2020 pre platiteľov DPH a iné zdaniteľné osoby

Prečítajte si tiež
 • 49 790,00 € - limit obratu pre zákonnú registráciu pre DPH. Ak zdaniteľná osoba dosiahne obrat 49 790,00 € za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, musí sa registrovať ako platiteľ DPH. 
 • 14 000,00 € - limit obratu pre nákup tovaru z krajín Európskej únie bez registrácie pre DPH. Ak zdaniteľná osoba prekročí tento obrat, má povinnosť sa zaregistrovať ako platiteľ DPH.
 • 100 000,00 € - limit obratu pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby.
 • 50 000,00 € - limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu. Ak tento limit dosiahnutý nebude, zdaniteľná osoba bude súhrnný výkaz podávať štvrťročne (ak jej vznikne povinnosť ho podať).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky