Dovolenka v roku 2020 - 5 týždňov dovolenky aj pre rodičov do 33 rokov

Od roku 2020 sa navyšuje základná výmera dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. Nová úprava sa dotkla aj 8-týždňovej dovolenky.

Dovolenku zamestnancov (t. j. osôb zamestnaných na pracovnú zmluvu) upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Osoby pracujúce na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nárok na dovolenku nemajú. Viac informácií nájdete v článku Zamestnanie dohodára v porovnaní so zamestnancom 2019 a 2020.

Národná rada SR dnes schválila zmeny v dovolenke zamestnancov týkajúcej sa výmery 5 týždňov a 8 týždňov.

Základná výmera dovolenky pre zamestnancov do roku 2019

Znenie Zákonníka práce do 31.12.2019 upravuje základnú výmeru dovolenky najmenej na 4 týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho rok roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej 5 týždňov.

Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy, trénera športovej školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora, vychovávateľa a dovolenka odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.

5 týždňov dovolenky aj pre zamestnancov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa od roku 2020

Od roku 2020 k zamestnancom, ktorí majú nárok na najmenej 5 týždňov dovolenky, pribudnú aj tí zamestnanci, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. Ide o sociálny štandard pre zamestnancov aj v iných členských štátoch Európskej únie a aj v súčasnosti sa využíva toto zvýhodnenie u mnohých zamestnancov na Slovensku. Mnohí zamestnávatelia však "dodatočnú" dovolenku nevnímajú až tak pozitívne, nakoľko spôsobí zvyšovanie nákladov na zamestnávanie. Faktom však je, že rodičia do 33 rokov teda môžu po novom, od roku 2020 využiť (minimálne) 5 týždňov dovolenky u svojho zamestnávateľa za kalendárny rok. Týždňom dovolenky je podľa Zákonníka práce sedem po sebe nasledujúcich dní.

Prečítajte si tiež

Nová právna úprava prináša v praxi viaceré aplikačné problémy - kto sa považuje za osobu trvale sa starajúcu o dieťa, ako túto skutočnosť preukázať zamestnávateľovi, či od kedy vzniká nárok na 5 týždňov, ak sa dieťa narodí v priebehu roka. Odpovede na tieto otázky nie sú celkom jednoznačné, nakoľko zákonodarca sa nimi nezaoberal. Viac informácií na túto témy, nájdete v článku 5 týždňov dovolenky pre mladých rodičov – aké sú problémy v praxi?

8 týždňov dovolenky pre pedagogických a výskumných a vývojových zamestnancov

Novela tiež upravuje, že dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o:

  • pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,
  • vysokoškolského učiteľa,
  • výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
  • zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Úprava bola zavedená z dôvodu, že zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa zmenili kategórie trénera športovej školy a trénera športovej triedy na kategóriu školského trénera. Zároveň kategória školský špeciálny pedagóg už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom a z tohto dôvodu by uvedené osoby pri výmere dovolenky najmenej 8 týždňov absentovali. Zároveň po novom Zákonník práce výslovne uvádza, že nárok na najmenej osem týždňov dovolenky majú aj vysokoškolskí učitelia na všetkých druhoch vysokých škôl a výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy. Najmenej osem týždňov dovolenky majú aj tzv. výskumní a vývojoví zamestnanci verejných výskumných pracovísk, t.j. SAV, verejných výskumných inštitúcií a rezortných výskumných ústavov. Ide o zrovnoprávnenie týchto zamestnancov so zamestnancami vysokých škôl.

Kedy vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku v roku 2020

Zamestnancovi vzniká podľa Zákonník práce nárok na:

  • dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,
  • dovolenku za odpracované dni,
  • dodatkovú dovolenku (u zákonom vymedzených zamestnancov v rizikových povolaniach).
Prečítajte si tiež

Kedy môže ísť zamestnanec na dovolenku a akú úlohu v tomto procese zohráva zamestnávateľ, nájdete v článku Kto určuje čerpanie dovolenky – zamestnávateľ alebo zamestnanec?

Nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť od roku 2020

Nárok na dovolenku za kalendárny rok vzniká tomu zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u jedného zamestnávateľa trval nepretržite celý kalendárny rok a ktorý vykonával prácu na základe tohto pracovného pomeru najmenej 60 dní v kalendárnom roku.

Od roku 2020 v tomto prípade platí, že základná výmera dovolenky za rok je najmenej 4 týždne. U zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho rok roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a u zamestnanca, ktorý sa trvalo stará o dieťa, je najmenej 5 týždňov.

Ak zamestnanec nepracoval u zamestnávateľa celý rok a jeho pracovná zmluva trvá u tohto zamestnávateľa len časť kalendárneho roka, ale odpracoval najmenej 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na pomernú časť dovolenky, a to za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania tohto pracovného pomeru, a to vo výške jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok. Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi.

Znamená to, že pri základnej výmere dovolenky u zamestnanca do 33 rokov, ktorý sa trvalo nestará o dieťa, sa vypočíta pomerná časť dovolenky ako 1/12 * 4 týždne (resp. 20 dní). Z uvedeného vyplýva, že pomerná časť dovolenky je cca 1,5 dňa v kalendárnom mesiaci. U zamestnanca nad 33 rokov, resp. mladšieho rodiča, je to cca 2 dni na kalendárny mesiac.

Príklad na výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok:

Anna nastúpila do nového zamestnania dňa 1.4.2020, má 26 rokov a jedno dieťa. Na koľko dní dovolenky má nárok v roku 2020 u tohto zamestnávateľa?

V roku 2020 sa u Anny bude počítať zo základnej výmery dovolenky 5 týždňov. Nakoľko Anna odpracuje 9 mesiacov, má nárok na 18,5 dňa dovolenky (1/12 * 25 dní dovolenky za kalendárny rok * 9 mesiacov).

Článok pokračuje pod reklamou

Nárok na dovolenku za odpracované dni od roku 2020    

V prípade, ak zamestnanec neodpracoval u zamestnanca 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za odpracované dni, a to vo výške jednej dvanástiny základnej výmery dovolenky za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o nároku na dovolenku o a krátení dovolenky a ďalšie príklady nájdete v článku Nárok na dovolenku - kedy vzniká a na koľko dní voľna má zamestnanec nárok? V roku 2020 sa mení len výmera pre rodičov do 33 rokov veku na 5 týždňov, resp. sa upravujú osoby pre nárok na 8-týždňovú dovolenku, ostatné ustanovenia sú stále v platnosti. 

Základná výmera nároku na dovolenku zamestnancov od roku 2020 v tabuľke

V prehľadnej tabuľke uvádzame prehľad výmery dovolenky pre zamestnancov od roku 2020. 

Typ dovolenky Základná výmera dovolenky Podmienka
Dovolenka za kalendárny rok najmenej 4 týždne ak má zamestnanec menej ako 33 rokov veku a trvalo sa nestará o dieťa
najmenej 5 týždňov ak má zamestnanec viac ako 33 rokov veku alebo ak sa trvalo stará o dieťa
najmenej 8 týždňov pedagogickí zamestnanci, výskumní a vývojoví zamestnanci verejných výskumných pracovísk
Dovolenka za časť kalendárneho roka 1/12 dovolenky základnej výmery za každý odpracovaný mesiac ak zamestnanec pracoval viac ako 60 dní
Dovolenka za odpracované dni 1/12 dovolenky základnej výmery za každých 21 odpracovaných dní ak zamestnanec nepracoval viac ako 60 dní
Dodatková dovolenka základná výmera + 1 týždeň zamestnanci uvedení v § 106 Zákonníka práce

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Volania a dáta v zahraničí v roku 2023: na čo dať pozor

Praktické tipy, na čo myslieť pred odchodom do zahraničia a prehľad cien mobilných služieb v krajinách mimo EÚ.

Ceny pohonných hmôt a diaľničných známok v roku 2023

Koľko stojí diaľničná známka a benzín/diesel v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku či Chorvátsku? Praktický prehľad pred cestou na zahraničnú dovolenku autom.

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Stravné od 1.6.2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky